PAŽYMA DĖL X SKUNDŲ PRIEŠ TELŠIŲ APSKRITIES VYRIAUSIAJĮ POLICIJOS KOMISARIATĄ

Dokumento numeris 4D-2020/1-990/1280
Data 2020-11-03
Kategorija Seimo Kontrolierių Pažyma
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDŲ PRIEŠ TELŠIŲ APSKRITIES VYRIAUSIAJĮ POLICIJOS KOMISARIATĄ
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2020-07-27 ir 2020-09-25 gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundus (toliau vadinama ir – Skundai) dėl Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau vadinama ir – Telšių AVPK) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymų į jo kreipimusis per teisės aktuose nustatytą terminą.

2. Skunduose nurodoma:
2.1. „2020-06-03 kreipiausi su keturiais prašymais į Telšių AVPK viršininką, į du iš jų gavau greitą atsakymą su nukreipimu, į trečią prašymą gavau atsakymą (2020-06-15), kad reikia už prašomą administracinio nusižengimo bylos kopiją pervesti į Telšių AVPK sąskaitą 1,80 eur sumą, gavus apmokėjimą, man turėjo būti išsiųsta minėtos bylos kopija“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).
2.2. „[…] 2020-06-17 iš Šiaulių TI iš mano asmeninės sąskaitos buvo pervesta 1,80 eur suma už mano kopijas į Telšių AVPK atsiskaitomąją sąskaitą.“
2.3. „[…] tačiau iki šios dienos (2020-07-27), šių bylos kopijų taip ir negavau, taip pat negavau jokio atsakymo į ketvirtą savo prašymą, kuriame prašiau, kad man pateiktų išrašą, kuriam būtų nurodyta visos datos ir laikai, kada buvau pristatytas pareigūnų į Telšių AVPK.“
2.4. „[…] laiškas Telšių AVPK įteiktas 2020-08-13, laiške siunčiau prašymą Telšių AVPK viršininkui, kad konvojuotų mane į Telšių AVPK iš Šiaulių TI susipažinti su mano atžvilgiu nutrauktų septynių ikiteisminių tyrimų duomenimis ir jų kopijų darymui, […], tačiau iki šios dienos mano prašymas nebuvo patenkintas,[…], taip pat iki šios dienos (2020-09-25) aš negavau jokio atsakymo į savo 2020-08-10 prašymą.“

3. Pareiškėjas prašo ištirti Skunduose nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2020 m. liepos 29 d. Nr. 4D-2020/1-990/3D-2052 ir 2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 4D-2020/1-1280/3D-2577 raštais kreipėsi į Telšių AVPK, prašydamas paaiškinti Skunduose nurodytas aplinkybes.
2020 m. rugpjūčio 12 d. ir 2020 m. spalio 15 d. Seimo kontrolierius gavo 2020 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 86-S-4782 ir 2020 m. spalio 15 d. Nr. 86-S-5877 Telšių AVPK atsakymus.
Pateiktuose  atsakymuose ir papildomuose dokumentuose nurodoma:
4.1. „Telšių AVPK 2020-06-04 buvo gauti keturi Pareiškėjo prašymai“;
4.2. „Telšių AVPK į Pareiškėjo prašymus reg. Nr. 86-G-10725, 86-G-10727, 2020-06-05 pateikė atsakymą raštu reg. Nr. 86-S-3375. Į Pareiškėjo prašymą, reg. Nr. 86-G-10726,
2020-06-12 išsiųstas atsakymas raštu reg. Nr. 86-S-3502. Į Pareiškėjo prašymą reg. Nr. 86-G-10728, Telšių AVPK Pareiškėjui išsiuntė atsakymą reg. Nr. 86-S-4749 tik 2020-08-11, kadangi, peržiūrėjus siunčiamą dokumentą Dokumentų valdymo sistemoje, nustatyta, kad dokumentas adresatui nenukeliavo (neišsisiuntė) dėl Dokumentų valdymo sistemos birželio mėn. atliekamų konfigūracijos, tvarkymo darbų. Pažymime, kad, Telšių AVPK 2020-07-30 gavus patvirtinimą apie Pareiškėjo pinigų pervedimą už kopijas, 2020-07-31 Pareiškėjui raštu 86-S-4545 išsiųstos administracinio nusižengimo bylos kopijos.“
4.3. „2020-08-13 Telšių AVPK gautas 2020-08-10 Pareiškėjo prašymas reg.
Nr. 86-G-15385.“
4.4. „2020-08-11 Telšių AVPK Pareiškėjui pateikė apibendrintą rašytinį atsakymą į ankstesnius Pareiškėjo prašymus, kuriuose Pareiškėjas taip pat išreiškė norą susipažinti su ikiteisminių tyrimų medžiagomis gavus jų kopijas. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad į
2020-08-10 Pareiškėjo pateiktą prašymą reg. Nr. 86-G-15385 pakartotinai nebuvo atsakyta, kadangi Pareiškėjui tuo pačiu klausimu, 2020-08-11 buvo išsiųstas atsakymas reg. 86-S-4746.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo:
3 straipsnis. Viešojo administravimo principai – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; […] 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; […]13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“

6. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, nustatyta:
„25. Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų“;
„32. Į prašymus atsakoma valstybine kalba arba kita kalba, jei prašymą institucijos vadovo sprendimu buvo galima pateikti kita kalba, ir tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, arba tokiu būdu, kuris buvo nurodytas prašyme. […]
33. Atsakymas į prašymus, siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai atsakoma į Taisyklių 20 punkte nustatytu atveju institucijoje neregistruotus prašymus.
[…]
35. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį:
35.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
35.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.
[…]
37. Į skundus atsakoma laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytos tvarkos.
38. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-us) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia.“

Lietuvos Respublikos teismų praktika

7. Vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama ir – LVAT) yra pažymėjęs,
7.1. „[…] kad termino administracinei paslaugai atlikti nesilaikymas nėra suderinami su įstatymų viršenybės, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo bei gero administravimo principais (šiuo aspektu žr. 2013 m. gruodžio 11 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2648/2013)“;
7.2. „[…] procedūriniai terminai sprendimo priėmimui yra skirti užtikrinti, kad administracinis procesas nebūtų pernelyg ilgai užtęsiamas, o viešojo administravimo subjektai įvykdytų jiems pavestą kompetenciją (žr. 2013 m. spalio 8 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-1189/2013).“

Tyrimo išvados

8. Skunduose Pareiškėjas rašė, kad kreipėsi į Telšių AVPK administraciją su prašymais dėl susipažinimo su ikiteisminio tyrimo duomenimis bei konvojavimo į Telšių AVPK, tačiau atsakymų nesulaukė.

9. Nagrinėdamas pareiškėjų skundus, Telšių AVPK, kaip viešojo administravimo subjektas, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų; sprendimai turi būti grįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Prašymai turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį.
Termino administracinei paslaugai atlikti nesilaikymas nėra suderinami su įstatymų viršenybės, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo bei gero administravimo principais.

10. Skundų tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas dėl leidimo susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis bei dėl informacijos pateikimo 2020-06-03 kreipėsi į Telšių AVPK su keturiais prašymais. Į du iš jų atsakymus gavo, į trečią prašymą Telšių AVPK pateikė 2020-06-12 atsakymą, Nr. 86-S-3502, kuriame nurodyta, kad Pareiškėjas už kopijų pateikimą turi susimokėti tam tikrą sumą pinigų. 2020-06-17 minėta suma pinigų iš Pareiškėjo sąskaitos buvo pervesta Telšių AVPK, tačiau nei atsakymo į prašymą, nei bylos kopijų, už kurias buvo pervesti pinigai, Pareiškėjas teisės aktų nustatytais terminais negavo. Nebuvo gautas atsakymas ir į Pareiškėjo ketvirtą prašymą dėl informacijos pateikimo.
2020-08-11 Pareiškėjas kreipėsi į Telšių AVPK su prašymu konvojuoti jį į Telšių AVPK susipažinimui su ikiteisminio tyrimo duomenimis, tačiau į šį savo prašymą atsakymo taip pat negavo.
Pagal pateiktus Telšių AVPK administracijos duomenis į Pareiškėjo pateiktą prašymą dėl informacijos pateikimo Nr. 86-G-10728 atsakymą jam pateikė tik 2020-08-11, t. y. praleidus teisės aktuose nustatytą 20 darbo dienų terminą.
Telšių AVPK administracija nurodo, kad tik 2020-07-30 gavo patvirtinimą apie Pareiškėjo 2020-06-17 pinigų pervedimą ir 2020-07-31 raštu Nr. 86-S-4545 išsiuntė jam administracinio nusižengimo bylos kopijas. Tačiau šie duomenys kelia pagrįstų abejonių, kad pinigų užskaitymas iš vienos sąskaitos į kitą galėjo užtrukti daugiau nei vieną mėnesį, todėl teigtina, kad Telšių AVPK nepagrįstai vilkino pateikti atsakymą ir pateikė jį praleidus teisės aktuose nustatytą terminą.
Į 2020-08-13 gautą Pareiškėjo 2020-08-11 prašymą konvojuoti jį į Telšių AVPK susipažinimui su ikiteisminio tyrimo duomenimis, Telšių AVPK nurodė, kad atsakymo Pareiškėjui neteikė, nes dėl panašių klausimų jie pateikė jam atsakymą 2020-08-11. Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad 2020-08-11 Telšių AVPK atsakyme Pareiškėjui yra nurodyta paskaičiuota pinigų suma, kuri turėtų būti sumokėta už tam tikrą dokumentų kopijų skaičių. Tai reiškia, kad Pareiškėjui nebuvo atsakyta į jo 2020-08-11 prašymą, kuriame jis kreipiasi dėl galimybės jį konvojuoti į Telšių AVPK susipažinti su bylų dokumentais bei pasidaryti dokumentų kopijas, todėl Telšių AVPK administracija, nepateikdama Pareiškėjui atsakymo į jo 2020-08-13 prašymą pažeidė teisės aktų, reglamentuojančių prašymų nagrinėjimą, reikalavimus (šios pažymos 6 punktas).

11. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad Pareiškėjo Skundai dėl Telšių AVPK pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant atsakymų į jo kreipimusis per teisės aktuose nustatytą terminą, yra pagrįsti.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundus dėl Telšių AVPK pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant Pareiškėjui atsakymų į jo kreipimusis per teisės aktuose nustatytą terminą pripažinti pagrįstais.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Telšių AVPK viršininkui rekomenduoja:
13.1. teisės aktuose nustatyta tvarka išnagrinėti Pareiškėjo 2020-08-10 prašymą ir pateikti atsakymą į jį;
13.2. užtikrinti, kad ateityje asmenų kreipimaisi būtų nagrinėjami atsižvelgiant į jų turinį, o atsakymuose būtų pateikiama visa pagal teisės aktus teiktina, jų kreipimosi turinį atitinkanti informacija per teisės aktuose nustatytą terminą.

14. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                                                                                           Augustinas Normantas