Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

Schwarzenbergplatz 11
A-1040 Wien

Tel.: +43 1 580 30 0;
Faks.: +43 1 580 30 699

http://fra.europa.eu/en

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) įsteigta 2007 m. vasario 15 d. ir įsikūrusi Vienoje. Seimo kontrolierių įstaiga priklauso Agentūros įkurtam informacijos tinklui (FRANET) ir nuolat jam teikia informaciją pagrindinių teisių klausimais.

Agentūros tikslas – atitinkamoms Bendrijos ir jos valstybių narių institucijoms bei valdžios įstaigoms teikti pagalbą, dalytis su pagrindinėmis teisėmis susijusia patirtimi įgyvendinant Bendrijos teisę ir jas remti, kai jos imasi priemonių ir nustato veiksmų kryptis.

Pagrindinės Agentūros užduotys:

  • Rinkti, analizuoti ir platinti objektyvią, patikimąir palyginamą informaciją, susijusią su pagrindinių teisių padėtimi ES; Siekti, kad duomenys būtų lengviau palyginami ir patikimesni, taikant naujus metodus ir standartus;
  • Vykdyti ir/arba skatinti pagrindinų teisių srities mokslinius tyrimus ir studijas;
  • Savo iniciatyva arba Europos Parlamento, Tarybos arba Komisijos prašymu rengti ir skelbti išvadas bei nuomones konkrečiomis temomis;
  • Skatinti dialogą su pilietine visuomene, siekiant geriau informuoti apie pagrindines teises.

Agentūros valdymo organai:

  • Direktorius, atsakingas už kasdienį Agentūros valdymą, darbuotojų skyrimą ir metinės darbo programos rengimą bei įgyvendinimą;
  • Valdančioji taryba, kuriai tenka atsakomybė užtikrinti, kad Agentūra funkcionuotų našiai ir veiksmingai, rengti biudžeto projektą bei darbo programas ir prižiūrėti, kaip jos įgyvendinamos;
  • Vykdomoji valdyba, padedanti Valdančiajai tarybai. Mokslinis komitetas, užtikrinantis Agentūros darbo mokslinę kokybę.

Šiuo metu Agentūros direktoriaus pareigas eina Michael O’Flaherty.