Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programos

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos rizikos analizė

Seimo kontrolierių įstaigos korupcijos rizikos analizės STT nėra atlikusi.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga nerengia teisės aktų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, projektų, todėl teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nėra atliekamas.

Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas, surinkimas

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas (patvirtintas įstaigos vadovo 2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1V-5):

1. Žmogaus teisių biuro vedėjas
2. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
3. Išteklių valdymo skyriaus vedėjas
4. Seimo kontrolieriaus vyresnysis patarėjas
5. Seimo kontrolierių įstaigos informacinių technologijų sistemų administratorius
6. Bendrųjų reikalų skyriaus patarėjas
7. Išteklių valdymo skyriaus vyresnysis paslaugų administratorius

 

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Įstaigos vadovo įsakymu Seimo kontrolieriaus vyresnioji patarėja Vilija Burzdikienė paskirta už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingu asmeniu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje.

Kitų institucijų rekomendacijos ir atmintinės

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos srityje

2022 m. už antikorupcinės aplnkos kūrimą įstaigoje atsakingas darbuotojas dalyvavo mokymuose „Korupcijos prevencija įstaigoje. Naujovės nuo 2022“.

2021 m. 1 asmuo dalyvavo mokymuose „Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose“.

2019 m. liepos 30-31 d. Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojai (2 asmenys) dalyvavo projekto „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityje“ (Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005) mokymuose „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityje dirbantiems valstybės tarnautojams“.

2018 m. balandžio 19 d. Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojai (14 asmenų) dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose „Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimas ir kontrolė“.

2015 m. Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojai dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose įgyvendinant projektą „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ (Projekto kodas Nr. V P1-4.1-VRM-02- V-01-004):

– 2015 m. kovo 2–3 d. „Specializuoti korupcijos prevencijos mokymai – verslo priežiūros institucijose“ (dalyvavo 1 asmuo);

– 2015 m.kovo 23-24 d. „Specializuoti korupcijos prevencijos mokymai – paramos, dotacijų ir subsidijų skirstymo srityje“ (dalyvavo 1 asmuo);

– 2015 m.kovo 26-27 d. „Specializuoti korupcijos prevencijos mokymai – teritorijų planavimo ir statybų sektoriuje“ (dalyvavo 2 asmenys);

– 2015 m. balandžio 14 d.„Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės“ (dalyvavo 1 asmuo);

– 2015 m. gegužės 4–5 d. „Valstybės valdymas ir kova su korupcija“ (dalyvavo 1 asmuo).

2014 m.Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojai dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose įgyvendinant projektą „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ (Projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-02-V-01-004):

– 2014 m. balandžio 7–8 d. „Valstybės valdymas ir kova su korupcija“ (dalyvavo 1 asmuo);

– 2014 m. lapkričio 27 d. „Korupcijos prevencija ir kontrolė“ (dalyvavo 1 asmuo).

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Informacija bus pateikta, kai bus atliktas korupcijos rizikos valdymo vertinimas.

Pranešimai apie korupciją