Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programos

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos rizikos analizė

Seimo kontrolierių įstaigos korupcijos rizikos analizės STT nėra atlikusi.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Informacija bus skelbiama, kai bus atliktas teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas, išskyrus apie pareigybes, kurias einantiems asmenims yra pavesta atlikti žvalgybos ar kriminalinės žvalgybos funkcijas, sąrašas:

– Seimo kontrolierius – Lietuvos Respublikos Seimo skiriamas valstybės pareigūnas, ginantis žmogaus teises ir laisves, tiriantis pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo bei siekiantis gerinti viešąjį administravimą.

Korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. 2 d. numato, kad informacijos apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, į kurias skiria Seimas, Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, taip pat valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, viceministrų, ministerijų valstybės sekretorių, ministerijų sekretorių, skiriamų savivaldybių merų pavaduotojų, ministerijoms pavaldžių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareigas, pateikimas yra privalomas.

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos srityje

2019 m. liepos 30-31 d. Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojai (2 asmenys) dalyvavo projekto „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityje“ (Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005) mokymuose „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityje dirbantiems valstybės tarnautojams“.

2018 m. balandžio 19 d. Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojai (14 asmenų) dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose „Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimas ir kontrolė“.

2015 m. Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojai dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose įgyvendinant projektą „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ (Projekto kodas Nr. V P1-4.1-VRM-02- V-01-004):

– 2015 m. kovo 2–3 d. „Specializuoti korupcijos prevencijos mokymai – verslo priežiūros institucijose“ (dalyvavo 1 asmuo);

– 2015 m.kovo 23-24 d. „Specializuoti korupcijos prevencijos mokymai – paramos, dotacijų ir subsidijų skirstymo srityje“ (dalyvavo 1 asmuo);

– 2015 m.kovo 26-27 d. „Specializuoti korupcijos prevencijos mokymai – teritorijų planavimo ir statybų sektoriuje“ (dalyvavo 2 asmenys);

– 2015 m. balandžio 14 d.„Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės“ (dalyvavo 1 asmuo);

– 2015 m. gegužės 4–5 d. „Valstybės valdymas ir kova su korupcija“ (dalyvavo 1 asmuo).

2014 m.Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojai dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose įgyvendinant projektą „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ (Projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-02-V-01-004):

– 2014 m. balandžio 7–8 d. „Valstybės valdymas ir kova su korupcija“ (dalyvavo 1 asmuo);

– 2014 m. lapkričio 27 d. „Korupcijos prevencija ir kontrolė“ (dalyvavo 1 asmuo).

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Informacija bus pateikta, kai bus atliktas korupcijos rizikos valdymo vertinimas.

Pranešimai apie korupciją