Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų tinklas

Permanent Secretariat
Rue Royale/Koningsstraat 138
B-1000 Brussels, Belgium
+32 (0) 2 212 3175

[email protected]

http://www.ennhri.org/

Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų tinklą (ENŽTIT) sudaro virš 40 nacionalinių žmogaus teisių institucijų (NŽTI) iš visos Europos.

NŽTI yra valstybės finansuojamos, nepriklausomos nuo vyriausybės, bei plačias teises ir konstitucinius įgaliojimus ginti ir vykdyti žmogaus teisių sklaidą turinčios, institucijos. Tam kad būtų užtikrintas NŽTI nepriklausomumas, pliuralizmas, nešališkumas ir darbo efektyvumas, jos akredituojamos remiantis Paryžiaus principais.

ENŽTIT veikla:

  • pagalba NŽTI steigimo ir akreditacijos procese;
  • pasikeitimo informacija ir gerąja praktika tarp tinklo narių koordinavimas;
  • gebėjimų stiprinimo ir mokymų skatinimas;
  • regioninių mechanizmų įtraukimas;
  • įsitraukimas į teisės ir politikos formavimą Europos lygmeniu.

ENŽTIT generalinė asamblėja yra aukščiausią sprendimų priėmimo galią turintis tinklo organas. 2015 m. lapkričio 30 – gruodžio 1 d. Ultrechte (Nyderlandai) vykusios generalinės asamblėjos metu ENŽTIT valdybos pirmininke išrinkta Kroatijos ombudsmenė Lora Vidović, 2019-2021 m. kadencijos metu pirmininkės pareigas atlieko Caroline Fennell (Airijos žmogaus teisių ir lygybės komisija), o nuo 2022 m. kovo 31 d. naujai išrinktai valdybai pirmininkauja Sirpa Rautio, Suomijos Žmogaus teisių centro direktorė.

ENŽTIT valdymo organas yra Europos koordinacinis komitetas (EKK), kurį sudaro pirmininko vadovaujamos, iš ENŽTIT narių tarpo atrinktos, nacionalinės žmogaus teisių institucijos.

EKK, kartu su ENŽTIT nuolatiniu sekretoriatu, yra atsakingi už ENŽTIT valdymą ir administravimą.

ENŽTIT nuolatinis sekretoriatas yra Briuselyje, Belgijoje. Jis buvo įkurtas 2013 m. organizuoti kasdienį tinklo veiklų valdymą, įgyvendinant strateginį planą ir metinius veiklos planus, taip pat ENŽTIT pirmininko, valdybos ir Generalinės asamblėjos sprendimus. Generalinio sekretoriaus pareigas šiuo metu eina Debbie Kohner.

2014 metų rugsėjo 30 d. Seimo kontrolierių įstaiga oficialiai tapo šio tinklo nare.