Apie Seimo kontrolierių įstaigą

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms.

Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą. Seimo kontrolierių įstaiga taip pat yra Jungtinėse Tautose A lygiu akredituota nacionalinė žmogaus teisių institucija.

Seimo Pirmininko teikimu Seimas skiria 2 Seimo kontrolierius 5 metų kadencijai. Seimas skiria vieną Seimo kontrolierių valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti ir vieną Seimo kontrolierių savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti.

Seimo kontrolierių įstaigai vadovauja Seimo kontrolierių įstaigos vadovas. Jį ar ją pavaduoja kitas Seimo kontrolierius.

Seimo kontrolieriumi skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis ar pilietė, turintys teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio ar teisinio pedagoginio darbo stažą. Tas pats asmuo Seimo kontrolieriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Įstaigos misija – dėmesys ir pagalba kiekvienam asmeniui, ginant žmogaus teises ir laisves, ugdant pagarbą joms, skatinant asmens ir valdžios dialogą, kad valdžios įstaigos tinkamai tarnautų žmonėms.

Įstaigos vertybės:

  • Profesionalumas – visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.
  • Bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam.
  • Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus. Dirbame principingai, pareigingai, taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
  • Pagarba žmogui – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

Įstaigos vizija – puikiai žinoma, autoritetinga, keičianti valdžios ir visuomenės požiūrį į žmogaus teises ir laisves konstitucinė ombudsmeno institucija, kuria pasitiki kiekvienas. Teisiškai argumentuotų ombudsmeno rekomendacijų visi savaime paiso. Mes motyvuoti, veržlūs ir aktyvūs visuomeninėje erdvėje. Vykdome švietėjišką veiklą. Efektyviai bendradarbiaujame su valdžios institucijomis ir visuomene. Kasdienė mūsų veikla keičia padėtį valstybėje ir skatina tikėti ja, ugdo pilietiškumą bei pagarbų valdžios elgesį su žmogumi.

Susipažinkite su: