Administracinė informacija

Trumpa įstaigos istorija

1994 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymą, kuris įsigaliojo 1994 m. kovo 24 d.

1994 m. gruodžio 8 d. LR Seimas Seimo pirmininko Česlovo Juršėno teikimu paskyrė pirmuosius Seimo kontrolierius: Algirdą Taminską, Algirdą Juozapą Jankauską, Julių Jasaitį, Stasį Stažį, Nijolę Šidagienę.

1997 m. vasario 25 d. vietoje A. J. Jankausko Seimo kontrolieriumi paskirtas Albertas Valys.

1995 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga priimti Europos ombudsmenų institutą (EOI).

1995 m. kovo 31 d., įsigaliojus įstatymui „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos statuto patvirtinimo”, pradėjo darbą Seimo kontrolierių įstaiga. Ši data ir laikytina ombudsmeno institucijos Lietuvoje gimimo data.

1996 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga priimta į Tarptautinį ombudsmenų institutą (TOI).

1998 m. gruodžio 3 d. priimtas naujas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas, kuris įsigaliojo 1998 m. gruodžio 16 d.

1999 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Seimas Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio teikimu paskyrė antrosios kadencijos Seimo kontrolierius: Leonardą Kuodienę, Genovaitę Račinskienę, Kęstutį Milkeraitį, Romą Valentukevičių, Albertą Valį. 2000 m. spalio 17 d. vietoje A. Valio Seimo kontroliere paskirta Zita Zamžickienė.

2003 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas Seimo pirmininko Artūro Paulausko teikimu paskyrė trečiosios kadencijos Seimo kontrolierius: Elvyrą Baltutytę, Rimantę Šalaševičiūtę, Romą Valentukevičių ir Kęstutį Virbicką. Z. Zamžickienė tęsė savo kadenciją.

2004 m. lapkričio 4 d. priimtas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo pakeitimo įstatymas, kuris įsigaliojo 2004 m. lapkričio 25 d.

2004 m. gruodžio 10 d. pirmą kartą Lietuvos Respublikos Seime prisiekė Seimo kontrolieriai: Romas Valentukevičius, Elvyra Baltutytė, Rimantė Šalaševičiūtė ir Zita Zamžickienė.

2005 m. sausio 20 d. Virginija Pilipavičienė paskirta Seimo kontroliere vietoje R. Šalaševičiūtės, kuri tapo Vaiko teisių apsaugos kontroliere.

2005 m. vasario 15 d. Albina Radzevičiūtė paskirta Seimo kontroliere vietoje E. Baltutytės, kuri tapo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstove Europos žmogaus teisių teisme.

2005 m. balandžio 11 d. Seimo kontrolierius K.Virbickas atsistatydino iš pareigų. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu K.Virbickas atleistas iš Seimo kontrolieriaus pareigų ir jo įgaliojimai nutrūko nuo 2005 m. balandžio 29 d.

2005 m. birželio 23 d. Seimo kontrolieriumi paskirtas Augustinas Normantas.

2007 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu trečiajai Seimo kontrolieriaus kadencijai paskirtas Romas Valentukevičius. Nutarimas įsigalioja nuo 2008-02-13.

2008 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Romas Valentukevičius paskirtas antrajai Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovo kadencijai. Nutarimas įsigalioja nuo 2008-02-13.

2009 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Zita Zamžickienė atleista iš Seimo kontrolierės pareigų, pasibaigus jos penkerių metų kadencijai. Nutarimas įsigaliojo nuo priėmimo dienos.

2010 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Virginija Pilipavičienė atleista iš Seimo kontrolierės pareigų, pasibaigus jos penkerių metų kadencijai. Nutarimas įsisgaliojo nuo 2010-01-20.

2010 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Albina Radzevičiūtė atleista iš Seimo kontrolierės pareigų, pasibaigus jos penkerių metų kadencijai. Albinos Radzevičiūtės kadencija baigėsi 2010-02-15.

2010 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą, sumažinantį Seimo kontrolierių skaičių nuo 5 iki 2. Įstatymas įsigalioja nuo 2010-02-16.

2010 birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Augustinas Normantas paskirtas antrajai Seimo kontrolieriaus kadencijai. Nutarimas įsigaliojo nuo 2010-07-01.

2013 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Augustinas Normantas paskirtas valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti. Nutarimas įsigaliojo nuo priėmimo dienos.

2013 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskirtas naujas Seimo kontrolierius savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti – Raimondas Šukys. Nutarimas įsigaliojo nuo priėmimo dienos.

2013 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Augustinas Normantas paskirtas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovu. Nutarimas įsigaliojo nuo priėmimo dienos.

2013 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas įstatymu Nr. XIII-629 papildė Seimo kontrolierių įstatymą 19-1 straipsniu, numatančiu, kad Seimo kontrolierių įstaiga yra laikoma nacionaline prevencijos institucija pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą. Įstatymas įsigaliojo nuo 2014 m. vasario 19 d.

2016 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Augustinas Normantas paskirtas trečiajai Seimo kontrolieriaus kadencijai. Nutarimas įsigaliojo nuo 2016-11-10.

2017 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-690 Seimo kontrolierius Augustinas Normantas dar kartą paskirtas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovu.

2017 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga akredituota Nacionaline žmogaus teisių institucija, atitinkančia Jungtinių Tautų rezoliucijoje įtvirtintus Paryžiaus principus A lygiu.

2017 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Seimas įstatymu Nr. XIII-858 papildė Seimo kontrolierių įstatymą 19-2 straipsniu, numatančiu, kad Seimo kontrolierių įstaiga yra nacionalinė žmogaus teisių institucija. Įstatymas įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d.

2018 m. balandžio 23 d. baigėsi Seimo kontrolieriaus Raimondo Šukio penkerių metų kadencija. Raimondas Šukys dirbo Seimo kontrolieriumi iki 2018 m. rugsėjo 27 d., kuomet buvo paskirta nauja Seimo kontrolierė.

2018 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskirta nauja Seimo kontrolierė savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklai tirti – Milda Vainiutė.