Asmens duomenų apsauga

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR arba Reglamentas), kuris taikomas ir teismų bei kitų teisminių institucijų veiklai (su tam tikrais ypatumais). Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia.

Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, juridinio asmens kodas 191759894, buveinės adresas Gedimino pr. 56, Vilnius, tel. 8 706 65105, el. p. [email protected].

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, Seimo kontrolierių įstaigoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 39 straipsnyje nustatytoms užduotims įgyvendinti (išskyrus informacinių technologijų klausimus), į kurį galima kreiptis telefonu 8 706 65125 arba rašyti elektroninio pašto adresu: [email protected].

Jūs turite šias teises, įtvirtintas BDAR:

 • Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
 • Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
 • Reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
 • Reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis);
  Svarbu: Teisę reikalauti ištrinti Jūsų duomenis turite tik tuomet, kai:
  o asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  o Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
  o Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
 • Apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis);

  Svarbu: Teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą turite tik tuomet, kai:
  o   asmens duomenys yra netikslūs;
  o   asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
  o   duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  o   Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.

 • Perkelti savo asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);
 • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

Pateikiant prašymą dėl teisių įgyvendinimo turi būti patvirtinta Jūsų tapatybė:

 • kai prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į Įstaigą – pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar patvirtintą kopiją;
 • kai prašymas pateikiamas paštu – pridedant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją;
 • kai prašymas įteikiamas per atstovą – pateikus atstovavimą patvirtinantį dokumentą, atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą arba tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją ir duomenų subjekto tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją;
 • kai prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašius elektroniniu parašu.

Priešingu atveju galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją jos nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius, vykdydamas savo pareigas, turi teisę reikalauti nedelsiant pateikti informaciją, medžiagą ir dokumentus, būtinus savo funkcijoms atlikti, įstatymų nustatyta tvarka susipažinti su valstybės, tarnybos, komercinę ar banko paslaptį sudarančiais dokumentais, taip pat dokumentais, kuriuose yra informacijos apie įstatymų saugomus asmens duomenis.

Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, paduodamas skundą Seimo kontrolieriui, pareiškėjas supranta ir sutinka, kad visi jo pateikti ir (arba) iš kitų šaltinių surinkti skundo tyrimui reikalingi asmens duomenys bus tvarkomi ir (arba), esant reikalui, perduodami tretiesiems asmenims, t. y., kitoms atsakingoms institucijoms ir įstaigoms, siekiant efektyviai išspręsti pareiškėjo skunde keliamus klausimus ir apginti jo pažeistas teises arba laisves.

Pareiškėjas bet kuriuo momentu turi teisę atšaukti sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje yra sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros, stebinčios įstaigos patalpų pirmąjį aukštą.

Asmenų, patenkančių į įstaigos vykdomo vaizdo stebėjimo lauką, stebėjimo tikslas – užtikrinti darbuotojų bei lankytojų saugumą, įstaigos turto apsaugą bei teisės pažeidimų prevenciją.

Vaizdo stebėjimo priemonėmis gaunamų vaizdo duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis įstaigos vadovo nustatyta tvarka. Atsakingas darbuotojas – Išteklių valdymo skyriaus vyresnysis paslaugų administratorius Liudas Miškinis.