Asmens duomenų apsauga

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), kuris taikomas ir teismų bei kitų teisminių institucijų veiklai (su tam tikrais ypatumais). Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia.

Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, juridinio asmens kodas 191759894, buveinės adresas Gedimino pr. 56, Vilnius, tel. 8 706 65105, el. p. [email protected].

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, Seimo kontrolierių įstaigoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 39 straipsnyje nustatytoms užduotims įgyvendinti (išskyrus informacinių technologijų klausimus), į kurį galima kreiptis telefonu 8 706 65125 arba rašyti elektroninio pašto adresu: [email protected].

Jūs turite šias teises, įtvirtintas BDAR:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Pateikiant prašymą dėl teisių įgyvendinimo turi būti patvirtinta Jūsų tapatybė:

 • kai prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į Įstaigą – pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar patvirtintą kopiją;
 • kai prašymas pateikiamas paštu – pridedant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją;
 • kai prašymas įteikiamas per atstovą – pateikus atstovavimą patvirtinantį dokumentą, atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą arba tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją ir duomenų subjekto tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją;
 • kai prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašius elektroniniu parašu.

Priešingu atveju galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją jos nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius, vykdydamas savo pareigas, turi teisę reikalauti nedelsiant pateikti informaciją, medžiagą ir dokumentus, būtinus savo funkcijoms atlikti, įstatymų nustatyta tvarka susipažinti su valstybės, tarnybos, komercinę ar banko paslaptį sudarančiais dokumentais, taip pat dokumentais, kuriuose yra informacijos apie įstatymų saugomus asmens duomenis.

Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, paduodamas skundą Seimo kontrolieriui, pareiškėjas supranta ir sutinka, kad visi jo pateikti ir (arba) iš kitų šaltinių surinkti skundo tyrimui reikalingi asmens duomenys bus tvarkomi ir (arba), esant reikalui, perduodami tretiesiems asmenims, t. y., kitoms atsakingoms institucijoms ir įstaigoms, siekiant efektyviai išspręsti pareiškėjo skunde keliamus klausimus ir apginti jo pažeistas teises arba laisves.

Pareiškėjas bet kuriuo momentu turi teisę atšaukti sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje yra sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros, stebinčios įstaigos patalpų pirmąjį aukštą.

Asmenų, patenkančių į įstaigos vykdomo vaizdo stebėjimo lauką, stebėjimo tikslas – užtikrinti darbuotojų bei lankytojų saugumą, įstaigos turto apsaugą bei teisės pažeidimų prevenciją.

Vaizdo stebėjimo priemonėmis gaunamų vaizdo duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis įstaigos vadovo nustatyta tvarka. Atsakingas darbuotojas – Išteklių valdymo skyriaus vyresnysis paslaugų administratorius Liudas Miškinis.