Gintarė
2015 m. gruodžio 2 d., 07:31

Norėčiau sužinoti, kokia forma reikia rašyti skundą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo? Kokiu adresu siųsti? Į ką kreiptis laiške (kokį asmenį ar įstaigą)?

LSKKĮ
LRSKĮ
2015 m. gruodžio 2 d., 08:55

Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio 1–2 dalis, viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos.“

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmus ar sprendimus pirmiausia turėtumėte skųsti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui (Lukiškių skg. 6, LT-01108 Vilnius).

Nesutinkant su Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus atsakymu (priimtu sprendimu), jį galima skųsti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui (L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, sprendžiant su įgaliotomis institucijomis (pareigūnais) rūpimus klausimus bei paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių gali būti pažeista asmens teisė į gerą viešąjį administravimą [pavyzdžiui, institucijai (pareigūnams) nustatyta tvarka nepateikus atsakymo į kreipimąsi raštu, nepagrįstai ar nemotyvuotai atsisakant spręsti rūpimą klausimą ar pateikti paaiškinimus, papildomą informaciją, dokumentus ir pan.], asmuo turi teisę, nurodęs šias aplinkybes (taip pat pateikę papildomus turinčius reikšmės dokumentus), kreiptis į Seimo kontrolierių raštu. Kilus neaiškumų dėl skundo padavimo, siūlytume kreiptis į Seimo kontrolierių įstaigą nemokamu telefonu 8 800 22100 arba telefonu 8 706 65105.

Zaneta
2015 m. liepos 7 d., 07:00

Norėtume sužinoti, ar gali atsistatydinti daugiabučio namo pirmininkė iš pareigų, nepristačius praeitų metų ir šių pusės metų metinės ataskaitos? Ir kaip ji turi tai padaryti:  ar per paprastą, ar per visuotinį susirinkimą?

LSKKĮ
LRSKĮ
2015 m. liepos 7 d., 09:49

Vadovaujantis Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu bendrijos visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirta rinkti ir atšaukti bendrijos pirmininką (valdybos narius), tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir bendrijos veiklos metinę ataskaitą, be to visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimą dėl bendrijos finansinio audito atlikimo, todėl bendrijos pirmininkės atsistatydinimo klausimai spręstini bendrijos visuotiniame susirinkime.

Taip pat informuojame, kad savivaldybių vykdomosios institucijos teikia teisinę ir organizacinę pagalbą daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkams steigiant bendrijas, organizuoja ir teikia nemokamas konsultacijas bendrijų steigimo ir veiklos, bendrijų reorganizavimo ir likvidavimo klausimais, vykdo bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, todėl dėl detalesnių paaiškinimų bendrijos veiklos klausimais siūlome kreiptis į vietos savivaldybės administraciją.

Irena
2015 m. liepos 3 d., 07:05

Ar fiziniam asmeniui paprašius notaras turi išrašyti sąskaitą, kurioje aiškiai būtų įvardintos klientui suteiktos paslaugos ir jų kainos? Ar notaras privalo klientui paprašius pateikti detalią sąskaitą už atliktas paslaugas, jei klientas už jas jau yra atsiskaitęs, tačiau atsiskaitymo metu sąskaitos nepaprašė, o pageidauja ją gauti vėliau?

LSKKĮ
LRSKĮ
2015 m. liepos 3 d., 10:04

Vadovaujantis Notariato įstatymu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija analizuoja notarinių veiksmų ir notarų pajamų už atliktus notarinius veiksmus statistiką bei atlieka šiame straipsnyje numatytą notarų veiklos priežiūrą, nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus ministerijos kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus; Notarų rūmai kontroliuoja, kad notarai sąžiningai atliktų savo pareigas, kaip notarai organizuoja notarų biurų darbą, laikosi profesinės etikos reikalavimų, kaip tvarko ir saugo savo profesinės veiklos metu sudaromus dokumentus ir kt., todėl siūlytina kreiptis į šias institucijas, kurios galės pateikti informaciją ir detalius paaiškinimus į jus dominančius klausimus.

Jeigu manote, kad atliktas notarinis veiksmas arba atsisakymas atlikti notarinį veiksmą yra neteisingas, turi teisę jį apskųsti teismui pagal notaro biuro buvimo vietą. Skundus dėl notaro veiksmų, nesusijusių su atliekamų notarinių veiksmų esme, nagrinėja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija arba jos pavedimu Notarų rūmai.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministras arba Notarų rūmų prezidiumas turi teisę iškelti notarui drausmės bylą už įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių notaro veiklą, pažeidimus.

Sigita
2015 m. birželio 15 d., 07:00

Kur kreiptis dėl kelio išasfaltavimo? Kada bus sutvarkytas kelias Šveicarai-Daubėnai, nes su kiekvienais metais vis daugėja gyventoju sodų bendrijose, o kelias vis netvarkomas?

LSKKĮ
LRSKĮ
2015 m. birželio 15 d., 09:52

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, viena iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų yra savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas (Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnis 32 punktas), todėl pirmiausia siūlytume kreiptis į seniūną (tiesiogiai arba per gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovą seniūnaitį), kadangi seniūnas turi teisę teikti savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo.

Seniūnas taip pat šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais, dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui, konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje ir kt. (Vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnis).

Gyventojų numatyta tvarka išrinktas gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas – seniūnaitis, atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose, turi teisę gauti informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų funkcijas, darbo laiką ir tvarką (Vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnis).

Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybės administracijos, seniūnijos metiniai veiklos planai yra savivaldybės strateginio veiklos plano programų ar jų dalies, įgyvendinimą detalizuojantys dokumentai, kurie rengiami atsižvelgiant į savivaldybės biudžete numatomus joms skirti asignavimus. Šiuose planuose nurodomi konkretūs savivaldybės administracijos (jos struktūrinių padalinių), seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos darbai (veiksmai) ir (ar) projektai, kurie numatomi atlikti tais metais, darbams (veiksmams) ir (ar) projektams planuojami skirti asignavimai (Vietos savivaldos įstatymo 10-3 straipsnis). Kai minėta, sudarant šiuos planus pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui gali teikti seniūnas, įvertinęs gyventojų prašymus ir poreikius. Savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų,socialinių, ekonominių, kaimo plėtros ir kitų programų tvirtinimas priskirtas savivaldybių tarybų išimtinei kompetencijai (Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnis).

Auksė
2015 m. birželio 10 d., 07:00

Ar 80 ir daugiau metų turintys gyventojai, kurie turi socialinių lengvatų, atleidžiami nuo lėšų kaupimo daugiabučiui atnaujinti?

LSKKĮ
LRSKĮ
2015 m. birželio 10 d., 09:55

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas numato, kad daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, įgyvendinantys namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, gali priimti sprendimą nekaupti lėšų daugiabučiam namui atnaujinti, jeigu yra pasirašyta kreditavimo sutartis su bankais ar kitomis kredito įstaigomis arba iš nuosavų ar (ir) skolintų lėšų pradėtas įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas). Nurodytos lėšos gali būti nekaupiamos nuo minėtos kreditavimo sutarties su banku ar kita kredito įstaiga pasirašymo iki šio kredito sugrąžinimo dienos arba nuo daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) iš nuosavų ar (ir) skolintų lėšų įgyvendinimo pradžios iki šio namo atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos.

Dėl detalesnės informacijos siūlome kreiptis į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą administruojančią VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrą:

Švitrigailos g. 11B, LT-03228, Vilnius

Telefonas: (8 5) 270 5455

El. paštas: info@betalt.lt

Nemokamas informacijos numeris: 8 800 20012

Valentina
2015 m. gegužės 26 d., 07:00

Noriu sužinoti, ar 1 ir 2 aukšto daugiabučio namo butų savininkai ( namas 12 aukštų Vilniaus m.) privalo mokėti kaupiamas lėšas liftų atnaujinimui. Už liftų priežiūrą ir elektrą liftams šie gyventojai nemoka.

LSKKĮ
LRSKĮ
2015 m. gegužės 26 d., 09:57

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau vadinama – CK) 4.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga, to paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Šiame kontekste paminėtina ir teismų formuojama praktika, pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2003-01-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2003, kurioje, be kita ko, nurodyta: „Pagal CK4.76 straipsnį kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisęį bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo mokėti išlaidas jam išlaikyti. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisęį nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą. Iš nurodytų teisės normų reikalavimų darytina išvada, kad ieškovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti bendro turto, šiuo atveju lifto, išlaikyme, nes ji nėra vien tik teikiamos paslaugos vartotoja. Ieškovės subjektinė teisė atsisakyti naudojimosi liftu paslaugų ir šiai daliai tenkančių mokėjimų yra ginama, tačiau tai neturi įtakos jos kaip bendraturtės pareigoms, kurios kyla iš įstatymu jai suteiktų pareigų dalyvauti bendro turto išlaikyme. […] ieškovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą, šiuo atveju liftą, nes nėra vien tik teikiamos paslaugos vartotoja; ieškovės subjektinė teisė atsisakyti naudojimosi liftu paslaugų ir šiai daliai tenkančių išlaidų yra ginama, tačiau tai neturi įtakos jos, kaip bendratutės, pareigoms, kurios kyla iš įstatymu jai suteiktų pareigų dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą […].“

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, Jūs, kaip bendro turto, šiuo atveju lifto, bendraturtė turite mokėti lėšas, skirtas liftų atnaujinimui.

Marius
2015 m. gegužės 18 d., 07:00

Kokiu atstumu gali stovėti buitinių atliekų konteineriai (kolektyviniai) nuo namu valdos? Tai yra sodo teritorija, gatvės siauros ir, kaip pasake sodo pirmininkas, „kitos vietos nėra“, nes neprivažiuos atliekų tvarkytojų mašina.

LSKKĮ
LRSKĮ
2015 m. gegužės 18 d., 10:04

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsniu, viena iš savarankiškųjų savivaldybėms priskirtų funkcijų yra komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas. Atsižvelgiant į tai, dėl klausimų, susijusių su komunalinių atliekų tvarkymu, turėtumėte kreiptis į savivaldybės administraciją, šiuo atveju į savivaldybės, kurios teritorijoje yra minima sodo teritorija, administraciją.

Valentina
2015 m. balandžio 1 d., 00:00

Noriu sužinoti, ar turi asmeniškai informuoti gyventojus preš darant daugiabučio namo remontą ?

LSKKĮ
LRSKĮ
2015 m. balandžio 1 d., 10:05

Daugiabučio namo buto remonto metu kaip nors keičiant laikančiąją sieną, tam privalo pritarti ir dauguma butų savininkų.
Pažymėtina, kad visais rūpimais klausimais dėl remonto daugiabučiame name darymo bei tikslesnės (išsamesnės) informacijos gavimo Jums pirmiausia reikėtų kreiptis į atitinkamą savivaldybę, pateikiant konkrečius klausimus raštu, kuriame, be kitko, turėtumėte aprašyti ir savo konkrečią situaciją (t. y. planuojamus atlikti remonto darbus, jų mastą, pobūdį ir pan.).

Julija
2015 m. kovo 17 d., 00:00

Noriu pasiteirauti, kur kreiptis norint apskųsti „Susisiekimo paslaugos“, kurios neįskaičiuoja į vilniečio kortelę papildytų pinigų ir dar papildymą eurais pakartotinai konvertuoja į eurus?

LSKKĮ
LRSKĮ
2015 m. kovo 17 d., 10:06

SĮ [savivaldybės įmonė] „Susisiekimo paslaugos“ savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė. Šios įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ įstatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-30 įsakymu Nr. 30-1917, 15 punktas), į kurį Jums ir siūlome pirmiausia kreiptis rūpimu klausimu.

Julija
2015 m. vasario 25 d., 00:00

Noriu pasiteirauti, kur kreiptis norint apskųsti  Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimą.

LSKKĮ
LRSKĮ
2015 m. vasario 25 d., 10:08

Pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 straipsnio 8 dalies nuostatas, pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į šio straipsnio 1 dalyje nurodytos žalos atlyginimą, ir (ar) sveikatos priežiūros įstaiga, nesutikdami su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys, – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą, turi teisę Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl ginčo tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir pareiškimą pateikusio asmens nagrinėjimo iš esmės.

Augustinas Normantas

Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas
Tiria skundus dėl valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje

Milda Vainiutė

Seimo kontrolierė
Tiria skundus dėl savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje