Oksana
2023 m. spalio 21 d., 07:00

Prašome paaiškinti, ar Seimo kontrolieriaus pažymoje nurodytos rekomendacijos subjektams yra privalomos?

LSKKĮ
LRSKĮ
2023 m. spalio 21 d., 10:21

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalį Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas, ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių.
Iššnagrinėjusi Seimo kontrolieriaus rekomendacijas, valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga paprastai pati priima sprendimą, taip pat privalo vieššai skelbti Seimo kontrolierių pažymas oficialiame internetiniame puslapyje, kartu nurodydama, kokių veiksmų institucija ėmėsi, kad Seimo kontrolierių rekomendacijos būtų įvykdytos.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 22 d. nutartyje Nr. A-663-1982-06 konstatavo, kad Seimo kontrolieriaus tyrimo galutiniai aktai yra tik rekomendacinio pobūdžio, ir nei pareiškėjui, nei vieššojo administravimo subjektui, kurio sprendimai, veiksmai ar neveikimas buvo skundžiami Seimo kontrolieriui, tiesiogiai nesukuria nei teisių, nei pareigų, todėl jie nelaikytini nei individualiais, nei norminiais teisės aktais ir dėl to negali būti skundžiami administraciniam teismui.
Seimo kontrolieriai tuo ir skiriasi nuo kitų institucijų, kad priima rekomendacijas, o ne privalomus sprendimus, veikia vadovaudamiesi savo autoritetu. Jų iššvados yra teisišškai argumentuotos ir taip pat viena iš rekomendacijų įgyvendinimo priemonių yra viešumas.

Zaneta
2023 m. liepos 7 d., 12:00

Norėtume sužinoti, ar gali atsistatydinti daugiabučio namo pirmininkė iš pareigų, nepristačius praeitų metų ir šių pusės metų metinės ataskaitos? Ir kaip ji turi tai padaryti:  ar per paprastą, ar per visuotinį susirinkimą?

LSKKĮ
LRSKĮ
2023 m. liepos 7 d., 15:49

Vadovaujantis Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu bendrijos visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirta rinkti ir atšaukti bendrijos pirmininką (valdybos narius), tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir bendrijos veiklos metinę ataskaitą, be to visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimą dėl bendrijos finansinio audito atlikimo, todėl bendrijos pirmininkės atsistatydinimo klausimai spręstini bendrijos visuotiniame susirinkime.

Taip pat informuojame, kad savivaldybių vykdomosios institucijos teikia teisinę ir organizacinę pagalbą daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkams steigiant bendrijas, organizuoja ir teikia nemokamas konsultacijas bendrijų steigimo ir veiklos, bendrijų reorganizavimo ir likvidavimo klausimais, vykdo bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, todėl dėl detalesnių paaiškinimų bendrijos veiklos klausimais siūlome kreiptis į vietos savivaldybės administraciją.

Erika Leonaitė

Įstaigos vadovė, Seimo kontrolierė
Tiria skundus dėl valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje

Jolita Miliuvienė

Seimo kontrolierė
Tiria skundus dėl savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje