PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2021/2-435
Data 2021-03-30
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2021 m. sausio 29 d. skundą.

 

  1. Pareiškėjas skunde nurodo:

„2021-01-29 parašiau skundą (toliau vadinama – Skundas) Savivaldybei dėl blogai valomo sniego nuo <…> ir <…> gatvių. Praėjo jau mėnesis, bet Savivaldybės darbuotojai nesiteikia man atsakyti“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

 

  1. Pareiškėjas Seimo kontrolierės prašo: „[…] tarpininkauti, kad Savivaldybės darbuotojai pagaliau teiktųsi man atsakyti į mano skundą.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus patarėja S. V. Seimo kontrolierių įstaigos darbo reglamento nustatyta tvarka kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl informacijos gavimo.

Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyriausiasis specialistas V. P. telefoninio pokalbio metu i
informavo, kad Savivaldybės administracijoje 2021 m. vasario 4 d. gautas ir užregistruotas
(reg. Nr. A50-3763/21) Pareiškėjo Skundas; Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ pažymėta: „perduota rangovams“; rangovai darbus atliko; Savivaldybės administracija atsakymo  Pareiškėjui į jo Skundą iki 2021 m. kovo 29 d. dar nėra (nebuvo) pateikusi.

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

  1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo:

10 straipsnis – „3. Viešojo administravimo subjektai administracinius sprendimus gali priimti savo iniciatyva arba gavę asmenų prašymus ar skundus. 4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos.“

 

Tyrimo išvados

 

  1. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 5 punkte, susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant Pareiškėjo Skundą, nustatyta:

6.1. Savivaldybės administracijoje 2021 m. vasario 4 d. gautas ir užregistruotas Pareiškėjo  Skundas (pažymos 4 punktas);

6.2. Savivaldybės administracija atsakymo Pareiškėjui į jo Skundą iki 2021 m. kovo 29 d. nėra (nebuvo) pateikusi (pažymos 4 punktas).

 

  1. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytina išvada, kad Savivaldybės administracija Pareiškėjo Skundo nagrinėjimo metu nesivadovavo Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio skundo gavimo dienos, nes Pareiškėjui per teisės aktuose nustatytą terminą nėra (nebuvo) pateiktas Savivaldybės administracijos atsakymas į jo Skundą.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

  1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų nagrinėjant jo Skundą pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

  1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorei Linai Koriznienei:

9.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnai Pareiškėjo Skundo nagrinėjimo metu nesivadovavo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatomis, t. y. nepateikė Pareiškėjui atsakymo per teisės akte nustatytą terminą, bei imtis veiksmų, kad ateityje tokie pažeidimai nepasikartotų;

9.2. imtis veiksmų, kad Pareiškėjui nedelsiant būtų pateiktas motyvuotas, teisės aktų nuostatomis pagrįstas atsakymas bei nurodyta pateikto atsakymo (priimto administracinio sprendimo) išsami apskundimo tvarka.

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierę (Seimo kontrolierei pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                    Milda Vainiutė