PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBĄ

Dokumento numeris 4D-2020/1-1598
Data 2021-02-25
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBĄ
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje buvo gautas X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundas (toliau vadinama – Skundas) dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atsakingų pareigūnų galimai netinkamų veiksmų, nagrinėjant jos 2020-09-15 prašymą ir 2020-11-05 skundą (prašymą).

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, Pareiškėja nurodo:

2.1. „Skundas teikiamas dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo, neteikiant skundo išnagrinėti ir kitoms proceso šalims, t. y. VĮ Registrų centrui bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nenurodo, kam skųsti jos sprendimus“;

2.3. „Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba užsiima biurokratizmu ir proceso vilkinimu, siuntinėdama raštus Šiaulių miesto savivaldybei dėl atsakymų į prašymą 2020-09-15, kai tuo tarpu 2020-11-05 dėl to paties klausimo išnagrinėjimo jau yra pateiktas naujas skundas – prašymas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai […]“;

2.4. „[…] Šiaulių apygardos prokuratūrai esu pateikusi skundą ir vienas iš prašymo punktų yra susijęs su skundo dalyku.“

 

 1. Seimo kontrolieriaus prašoma: „[…] išnagrinėti mano 2020-09-15 prašymą […] ir
  2020-11-05 skundą–prašymą […].“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

 

 1. Su Skunde nurodytomis aplinkybėmis susijusios Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos:

4.1. Seimo kontrolierių įstatymo:

 

 

12 straipsnis. Seimo kontrolierių tiriami skundai

„1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“;

17 straipsnis. Atsisakymas nagrinėti skundą

„6. Jeigu gaunamas pareiškėjo prašymas netirti skundo, Seimo kontrolierius gali tyrimą nutraukti. Seimo kontrolierius gali pradėti tyrimą savo iniciatyva“;

22 straipsnis. Seimo kontrolieriaus sprendimai

„1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. […] 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

 

4.2. Viešojo administravimo įstatymo:

11 straipsnis. Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas

„4. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų būti perduotas nagrinėti pagal kompetenciją prašymas ar skundas, viešojo administravimo subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui, paaiškindamas jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis.“

 

Išvados

 

 1. Iš Skundo turinio nustatyta, kad Pareiškėja iš esmės skundžiasi dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau vadinama ir – Tarnyba) atsakingų pareigūnų galimai netinkamų veiksmų nagrinėjant jos 2020-09-15 prašymą ir 2020-11-05 skundą (prašymą), nepersiuntus jų VĮ Registrų centrui bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

 1. Seimo kontrolierių įstaigoje 2020-12-28 buvo gautas Pareiškėjos 2020-12-22 kreipimasis (toliau vadinama – Kreipimasis), kuriame Pareiškėja prašo nepradėti tyrimo dėl Tarnybos atsakingų pareigūnų veiksmų, nagrinėjant jos 2020-09-15 prašymą ir 2020-11-05 skundą (prašymą). Prie Kreipimosi pridėtas Tarnybos atsakymas (toliau vadinama – Atsakymas) į jos 2020-11-05 prašymą–skundą. Įvertinus Atsakymo turinį nustatyta, kad Tarnyba paaiškino Pareiškėjai savo kompetencijos ribas, nurodė institucijas (įstaigas), kompetentingas nagrinėti Pareiškėjos iškeltus klausimus, ir persiuntė jos prašymus nagrinėti šioms institucijoms (įstaigoms) – VĮ Registrų centrui, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, kopiją – Lietuvos Respublikos Vyriausybei, todėl spręstina, kad išnyko Pareiškėjos skundžiamos aplinkybės.

Pažymėtina, kad, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 6 dalimi, jeigu gaunamas pareiškėjo prašymas netirti skundo, Seimo kontrolierius gali tyrimą nutraukti (šio rašto 4.1 punktas). Taip pat skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės (šio rašto 4.1 punktas).

 

 1. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys, kad, pagal nustatytą teisinį reguliavimą, jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui ir apie tai praneša asmeniui. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia (šio rašto 4.2, 4.3 punktai).

Nors Tarnyba, atsakydama į Pareiškėjos 2020-11-05 skundą (prašymą), ir pašalino pažeidimą, persiųsdama jos prašymus nagrinėti VĮ Registrų centrui, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, kopiją – Lietuvos Respublikos Vyriausybei, tačiau spręstina, kad ji tai padarė galimai pavėluotai, t. y. persiuntė Pareiškėjos 2020-09-15 ir 2020-11-05 prašymus nagrinėti kitoms institucijoms (VĮ Registrų centrui, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, kopiją – Lietuvos Respublikos Vyriausybei) ir informavo apie tai Pareiškėją praleidusi teisės aktais nustatytą 5 darbo dienų terminą.

Įvertinus pirmiau nurodytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, Seimo kontrolieriaus nuomone, tikslinga atkreipti Tarnybos dėmesį į jos veiklos trūkumus (galimai pažeidus 5 darbo dienų terminą, skirtą prašymams persiųsti nagrinėti kompetentingoms institucijoms ir informuoti apie tai Pareiškėją), kad jie Tarnybos veikloje ateityje nesikartotų, ir teikti jai rekomendaciją (šio rašto 11 punktas).

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėja 2020-12-22 kreipimusi atsisakė Skundo dėl Tarnybos veiklos ir išnyko skundžiamos aplinkybės, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 6 dalimi ir 22 straipsnio 3 dalimi, Skundo tyrimas nutrauktinas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia Pareiškėjos Skundo dėl Tarnybos atsakingų pareigūnų galimai netinkamų veiksmų nagrinėjant jos 2020-09-15 prašymą ir 2020-11-05 skundą (prašymą) tyrimą nutraukti.

 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai rekomenduoja užtikrinti, kad asmenų prašymai būtų persiunčiami nagrinėti kompetentingoms institucijoms ir asmenys apie tai informuojami teisės aktų nustatytais terminais (per 5 darbo dienas).

 

Atsakymą Pareiškėjai prašytume pateikti teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka, o  apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolieriui pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos, pateikiant informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus.

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                            Augustinas Normantas