PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2022/1-968
Data 2022-09-13
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau ir citatose vadinama – Inspekcija) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nepateikiant atsakymo į Pareiškėjos skundą.

 

  1. Pareiškėja Seimo kontrolierei adresuotame skunde nurodo:

„[…] 2022-03-09 skundu kreipiausi į Inspekciją dėl neteisėtai prie kavinės „Y“ […], esančios paveldosaugos teritorijoje, pastatytų statinių. Tačiau iki šiol [iki skundo pateikimo Seimo kontrolierei] joks administracinis sprendimas nepriimtas ir nėra aišku, kokiu tikslu tai vilkinama“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

 

  1. Pareiškėja Seimo kontrolierės prašo:

„[…] įpareigoti Inspekciją priimti sprendimą dėl mano skundo.“

 

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė, gavusi Pareiškėjos skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Inspekciją.

 

  1. Iš Inspekcijos pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos), nustatyta:

5.1. Inspekcijoje 2022 m. balandžio 19 d. gautas ir užregistruotas (reg. Nr. 3D-995) Pareiškėjos 2022 m. kovo 9 d. skundas „[…] dėl 2021 metų vasarą galimai neteisėtai, adresu <…>, Šiauliai, pastatytų statinių – metalo bei stiklo konstrukcijų lauko kavinės (pavėsinės), aklinos medinių konstrukcijų tvoros, paaukštintos betono trinkelių aikštelės, išvestų ventiliacinių vamzdžių ir ant tvoros įrengto lietvamzdžio“ (toliau vadinama – 2022-04-19 skundas);

5.2. Inspekcijos Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau ir citatose vadinama – Departamentas) 2022-05-20 raštu Nr. 2D-9327 „Dėl skundo nagrinėjimo termino pratęsimo“ informavo Pareiškėją (pagrindžiant teisės aktų nuostatomis, nurodant pratęsimo priežastis) apie 2022-04-19 skundo nagrinėjimo termino pratęsimą iki 2022-06-16;

Departamentas 2022-07-21 raštu Nr. 2D-13349 „Dėl skundo nagrinėjimo, adresu <…> Šiauliai (tarpinis raštas)“ papildomai Pareiškėją informavo, kad statytojas nurodė Inspekcijai, jog informaciją ir dokumentus, būtinus Pareiškėjos 2022-04-19 skundo nagrinėjimui,  pateiks 2022-07-28; „[…] sprendimas dėl objektų (dalies tvoros, trinkelių dangos, ventiliacijos vamzdžių) įrengimo teisėtumo bus priimtas tik įvertinus iš statytojo 2022-07-28 gautą informaciją ir dokumentaciją“; Pareiškėja apie priimtus sprendimus bus informuota atskiru raštu;

5.3. Departamentas 2022-09-02 raštu Nr. 2D-15974 „Dėl jūsų skundo (<…>, Šiauliai)“ (toliau vadinama – 2022-09-02 raštas) informavo Pareiškėją apie patikrinimo rezultatus, priimtus sprendimus bei nurodė pateikto atsakymo (priimtų sprendimų) apskundimo tvarką.

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

  1. Lietuvos Respublikos teisės aktai:

6.1 Seimo kontrolierių įstatymo:

22 straipsnis – „3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais“;

6.2. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau vadinama – Priežiūros įstatymas) (redakcija galiojusi nuo 2021-11-01 iki 2022-05-01):

6.2.1. 8 straipsnis – „1. Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Inspekcija. 2. Statybos valstybinė priežiūra apima: 9) asmenų prašymų, skundų ar pranešimų, susijusių su statybos procesu, nagrinėjimą“;

6.2.2. 25 straipsnis – „1. Jeigu šiame įstatyme nenustatyta kitaip, skundai ir pranešimai išnagrinėjami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų privalomų pateikti dokumentų ir informacijos gavimo dienos; dėl objektyvių priežasčių šis terminas gali būti pratęsiamas iki 20 darbo dienų, apie tai raštu informuojant skundą ar pranešimą pateikusį asmenį ir tikrinamus subjektus ir nurodant patikrinimo termino pratęsimo priežastis. […].“

 

Tyrimo išvados

 

  1. Atsižvelgiant į skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6 punkte, susijusius su Inspekcijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), nepateikiant atsakymo Pareiškėjai į 2022-04-19 skundą, konstatuotina:

7.1. vadovaujantis Priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 9 punktu (redakcija, galiojusi nuo 2021-11-01 iki 2022-05-01), statybos valstybinę priežiūrą, kuri apima ir asmenų skundų, susijusių su statybos procesu, nagrinėjimą, atliko Inspekcija (pažymos 6.2.1 papunktis). Priežiūros įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2021-11-01 iki 2022-05-01) nustatyta, kad  skundai išnagrinėjami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų privalomų pateikti dokumentų ir informacijos gavimo dienos; dėl objektyvių priežasčių šis terminas gali būti pratęsiamas iki 20 darbo dienų, apie tai raštu informuojant skundą pateikusį asmenį ir nurodant patikrinimo termino pratęsimo priežastis (pažymos 6.2.2 papunktis).

7.2. Pareiškėjos 2022-04-19 skundas Inspekcijoje gautas ir užregistruotas 2022-04-19 (pažymos 5.1 punktas). Atsakymas į minėtą skundą buvo pateiktas Seimo kontrolierei atliekant tyrimą, t. y. Departamento 2022-09-02 raštu (pažymos 5.3 punktas).

7.3. Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia (pažymos 6.1 punktas).

 

  1. Atsižvelgiant į tai, kad:

8.1. Pareiškėja skunde Seimo kontrolierės prašė „[…] įpareigoti Inspekciją priimti sprendimą“ dėl jos 2022-04-19 skundo (pažymos 3 punktas);

8.2. Departamentas 2022-09-02 raštu pateikė Pareiškėjai atsakymą, kuriuo informavo apie priimtus sprendimus dėl Pareiškėjos 2022-04-19 skunde nurodytų klausimų (pažymos 7.2 papunktis);

8.3. skundo, adresuoto Seimo kontrolierei, tyrimo metu Pareiškėjos keliamas klausimas buvo išspręstas (išnyko skundžiamos aplinkybės),

Pareiškėjos skundo tyrimas, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, nutrauktinas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

  1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundo dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikiant atsakymo į Pareiškėjos          2022-04-19 skundą, tyrimą nutraukti.

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                    Erika Leonaitė