PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ

Dokumento numeris 4D-2022/1-110
Data 2022-04-11
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje buvo gautas X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundas (toliau vadinama – Skundas) dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau citatose ir tekste vadinama – VDAI, Inspekcija) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus jo 2021-12-13 kreipimąsi.

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, Pareiškėjas nurodo:

2.1. „Pateikiau VDAI klausimus (2021-12-13-VDAI-dirba.pdf), tačiau ne į visus juos buvo atsakyta arba atsakyta netiksliai (2R-127 (1.38.Mr)-1.adoc) – ne taip, kaip to reikalauja VAĮ“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „[…] problema, kurią bandau išsiaiškinti, kaip VDAI tarnautojas realiai dirbo (E.pristatymas sistemoje užfiksuota, jog pranešimas išsiųstas 2021-09-24, 18:35, gautas ir perskaitytas Inspekcijoje 202109-24, 18:40), nors VDAI aiškina, kad tuo metu jau buvo ne darbo valandos, tad registruotas dokumentas buvo kitą dieną“;

2.3. „Mano pozicija – jei VDAI tarnautojas tuomet dirbo (o įrodymai pagal E. pristatymo duomenis tokie ir yra), vadinasi – ir buvo faktinės darbo valandos, tad ir dokumento registracija privalėjo vykti tuo metu – faktinėmis darbo valandomis“;

2.4. „VDAI neatsakė į klausimus:

 1. Kokios buvo VDAI pareigūno darbo valandos, kuris 2021-09-24, 18:35, perskaitė mano pranešimą, taigi – tuo metu dirbo?
 2. Jei VDAI pareigūnas dirbo 2021-09-24, 18:35 (perskaitė mano pranešimą), tai kokiu pagrindu (turėjo nustatytas kitokias darbo valandas nei kitų VDAI pareigūnų) ar be pagrindo (savivaliavo)?

Neišsamiai atsakė į:

 1. Kaip ir kur konkrečiai reglamentuota rašto gavimo procedūra ir eiliškumas (gaunama, perskaitoma, registruojama ar gaunama registruojama, perskaitoma); kada raštas privalo būti registruotas – iškart, kai jis gautas ir / ar perskaitytas ar kažkada pasirinktinai – bet kada vėliau VDAI tarnautojo nuožiūra?“;

2.5. „VDAI paminėjo teisės aktus (1T-100 (1.12.E), V-118 ), tačiau nenurodė konkrečių teisės aktų nuostatų, kuriomis rėmėsi, atsakydama į prašymą. “

 

 1. Seimo kontrolierės Pareiškėjas prašo:

3.1. „[…] pateikti pažymą dėl mano pažeistų teisių viešojo administravimo srityje“;

3.2. „[…] tarpininkauti, kol VDAI teiksis pateikti atsakymus ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindama prašymo ar skundo turinį“;

3.3. „[…] imtis papildomų būtinų ir efektyvių priemonių įvertinus, kad VDAI jau ilgą laiką, nepaisant kalno LRSKĮ pažymų, taigi – sąmoningai pažeidinėja mano teises.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Kartu su Skundu Seimo kontrolierei pateikta:

VDAI 2022-01-10 rašto Nr. 2R-127 (1.38.Mr) kopija, kurioje nurodyta:

4.1. „Atsakydami į Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (toliau – Inspekcija)   2021-12-13 gautą Jūsų paklausimą (registracijos Nr. 1R-7977 (1.38.Mr)) paaiškiname, kad Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalis numato, kad „[…] viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena“;

4.2. „Inspekcijos darbuotojų darbo laikas nustatytas vadovaujantis Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“. Inspekcijoje pirmadienį – ketvirtadienį dirbama nuo 8 valandos iki 17 valandos, penktadienį – nuo 8 valandos iki 15 valandos 45 minučių. Pažymime, kad darbuotojams gali būti nustatomi ir lankstūs darbo grafikai arba individualus darbo laikas. Už pavadavimą ar papildomų darbų atlikimą yra atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka“;

4.3. „Vadovaujantis Inspekcijos darbo reglamentu (toliau – Reglamentas), patvirtintu Inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1T-28 (1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbo reglamento patvirtinimo“ (2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymo 1T-100 (1.12.E) redakcija), Inspekcijoje už dokumentų registravimą paskirti atsakingi darbuotojai, kurie darbo funkcijas vykdo nustatytu darbo laiku. Darbuotojai jungiasi prie tų informacinių sistemų, įskaitant Jūsų nurodytą, prie kurių jiems suteikta prieiga“;

4.4. „Inspekcijoje gautų dokumentų valdymas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118                      „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ bei Reglamentu, kuriame nustatyta, kad Inspekcijoje gautus dokumentus priima, patikrina ir teisės aktuose nustatyta tvarka dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) registruoja atsakingi Inspekcijos Administravimo skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai“;

4.5. „Inspekcijos dokumentams rengti ir valdyti naudojama DVS, o Nacionalinė elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinė sistema (toliau – E. pristatymo sistema), kurios valdytojas yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, naudojama elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymui fiziniams ir juridiniams asmenims ir šių pranešimų gavimui. Atsižvelgiant į tai, kad dokumentų, gautų E. pristatymo sistemoje, registravimas Inspekcijoje nėra vykdomas automatizuotu būdu, dokumentus, gautus E. pristatymo sistemoje, DVS registruoja už dokumentų registravimą atsakingi darbuotojai. Jeigu dokumentas gautas po darbo valandų, darbuotojas turi teisę jį registruoti kitą darbo dieną“;

4.6. „Informuojame, kad šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka – Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka – Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius).“

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Su Skunde nurodytomis aplinkybėmis susijusios teisės aktų nuostatos:

5.1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

„1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai. […]“;

12 straipsnis. Seimo kontrolierių tiriami skundai

„1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje […]. 4. Seimo kontrolieriai netiria skundų dėl darbo teisinių santykių, taip pat netikrina teismų priimtų sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo“;

13 straipsnis. Skundų pateikimas

„1. Pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės. […];

22 straipsnis. Seimo kontrolieriaus sprendimai

„1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. […]. 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

5.2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama ir – VAĮ):

3 straipsnis. Viešojo administravimo principai

„Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […]
4) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; […]“;

10 straipsnis. Administracinių sprendimų priėmimas

„4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys. […].“

5.3. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2011-07-04 įsakymu Nr. V-118 patvirtintose Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse (su vėlesniais pakeitimais) nustatyta:

„9. Įstaigos parengti ir gauti su jos veikla susiję dokumentai turi būti užregistruoti dokumentų registruose ar naudojamose informacinėse sistemose, suteikiant jiems registracijos numerį. Registracijos numeris dokumentų registruose suteikiamas iš eilės.

 1. Dokumentai įstaigoje registruojami vieną kartą – paprastai tą dieną, kai jie gaunami, pasirašomi ar patvirtinami, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jei dokumentų registravimas vykdomas automatizuotu būdu, dokumentai registruojami tą parą, kai jie gaunami, pasirašomi ar patvirtinami. […].
 2. […]. Registruojant gautus dokumentus, užfiksuojama dokumento gavimo data ir registracijos numeris, taip pat gauto dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento data, registracijos numeris ir dokumento pavadinimas (antraštė). […].“

5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496 patvirtinto Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo apraše nustatyta:

„2. […].Valstybės ir savivaldybių įstaigose, vykdančiose viešąjį administravimą, darbas pradedamas nuo 7 valandos iki 9 valandos ir baigiamas nuo 14 valandos 45 minučių iki 18 valandos, o įstaigose, įmonėse ir organizacijose, kuriose nevykdomas viešasis administravimas, darbas pradedamas nuo 6 iki 11 valandos ir baigiamas nuo 15 iki 20 valandos, kartu užtikrinant veiksmingą įmonių, įstaigų, organizacijų darbą.

 1. Aprašo 2 punkto nuostatos taikomos, jeigu dėl nustatyto darbo laiko režimo nėra numatytas kitoks darbo dienos pradžios, pabaigos laikas ir kasdienė darbo laiko trukmė.
 2. Užtikrindamas veiksmingą įmonių, įstaigų, organizacijų darbą, darbdavys gali nustatyti kitokį, nei Aprašo 2 punkte nustatyta, nekintančios darbo dienos trukmės ir darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimą pagal Darbo kodekso 113 straipsnio 2 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktus: […].
 3. Konkretų darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką pagal Darbo kodekso reikalavimus nustato tos įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas, suderinęs su įmonės, įstaigos, organizacijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija. […].“

5.5. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1T-28(1.12.E.) patvirtintame Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbo reglamente nustatyta:

„36. Inspekcijoje pirmadienį–ketvirtadienį dirbama nuo 8 valandos iki 17 valandos, o penktadienį – nuo 8 valandos iki 15 valandos 45 minučių. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti suteikiama nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minučių. Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos. Inspekcijos direktoriaus įsakymu valstybės tarnautojams ir darbuotojams gali būti nustatytas kitoks darbo pradžios ir pabaigos laikas. […].“

5.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr. 914 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-11-03 nutarimo Nr. 935 redakcija) patvirtintuose Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatuose nustatyta:

„46. E. pristatymo sistema fiksuoja tokias elektroninės siuntos būsenas ir jų atsiradimo laiką:

46.1. „Išsiųsta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad elektroninė siunta buvo išsiųsta iš siuntėjo elektroninio pristatymo dėžutės arba subdėžutės. Elektroninės siuntos išsiuntimo laikas patvirtinamas Taisyklių 47.1 papunktyje nustatyta tvarka.

46.2. „Pristatyta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad elektroninė siunta buvo pristatyta į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę. Elektroninės siuntos pristatymo gavėjui laikas patvirtinamas Taisyklių 47.1 papunktyje nustatyta tvarka.

46.3. „Gauta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad gavėjas, kuriam elektroninė siunta adresuota, gavo elektroninę siuntą savo elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje ir apie elektroninės siuntos gavimą buvo informuotas Taisyklių 12.1 papunktyje nurodytu elektroniniu paštu. Elektroninės siuntos gavimo laikas patvirtinamas Taisyklių 47.2 ir 47.3 papunkčiuose nustatyta tvarka.

46.4. „Perskaityta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad gavėjas, kuris gavo elektroninę siuntą, ją atidarė savo elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje. Elektroninės siuntos perskaitymo laikas patvirtinamas Taisyklių 49.4 papunktyje nustatyta tvarka.

 1. Taisyklių 46 punkte nurodytų elektroninės siuntos būsenų atsiradimo laikas patvirtinamas tokia tvarka:

47.1. Elektroninės siuntos išsiuntimo ir pristatymo gavėjui laikas patvirtinamas E. pristatymo sistemos suformuotais elektroniniais duomenimis, logiškai susietais su elektronine siunta, kurie įrašomi į elektroninį voką, ir sertifikavimo paslaugų teikėjų teisės aktų nustatyta tvarka suformuotomis laiko žymomis. Elektroninės siuntos išsiuntimo metu užfiksuoti elektroninės siuntos būsenos duomenys patvirtina, kad elektroninė siunta buvo išsiųsta nurodytu laiku. Elektroninės siuntos pristatymo gavėjui metu užfiksuoti elektroninės siuntos būsenos duomenys patvirtina, kad elektroninė siunta buvo pristatyta gavėjui nurodytu laiku.

47.2. Elektroninė siunta yra laikoma gauta nuo to momento, kai gavėjas, kuriam elektroninė siunta adresuota, pirmą kartą po elektroninės siuntos pristatymo prisijungia prie savo elektroninio pristatymo dėžutės arba subdėžutės. Elektroninės siuntos gavimo laikas patvirtinamas E. pristatymo sistemos suformuotais elektroniniais duomenimis, logiškai susietais su elektronine siunta, kurie įrašomi į elektroninį voką, ir sertifikavimo paslaugų teikėjų teisės aktų nustatyta tvarka suformuotomis laiko žymomis. Elektroninės siuntos gavimo metu užfiksuoti elektroninės siuntos būsenos duomenys patvirtina, kad elektroninė siunta buvo gauta nurodytu laiku. […].“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama ir – LVAT) praktika:

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-02-22 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-1150-520/2016, be kita ko, nurodyta:

„Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, tai, kad pareiškėjas nesutinka su atsakovo atsakyme išdėstytomis, nagrinėjant pareiškėjo prašymą nustatytomis aplinkybėmis, nėra pagrindas pripažinti, kad atsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas bei jis turi būti panaikintas, o atsakovas įpareigotas dar kartą atsakyti pareiškėjui į jo prašymą ir / ar įpareigotas atlikti pareiškėjo nurodomus veiksmus, kurie nėra būtini tam, kad būtų apgintos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai. […].“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Pareiškėjas Skundu kreipėsi į Seimo kontrolierę dėl VDAI pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai išnagrinėjus jo 2021-12-13 kreipimąsi.

Įvertinus Pareiškėjo 2021-12-13 kreipimosi turinį, spręstina, kad jame Pareiškėjas iš esmės kėlė klausimą dėl jo 2021-09-24 rašto gavimo VDAI aplinkybių (dėl gavimo datos).

Pareiškėjas mano, kad jo 2021-09-24 rašto gavimo VDAI data turėtų būti sietina su faktiniais VDAI darbuotojų veiksmais (rašto perskaitymu E. pristatymo sistemoje).

Pagal Seimo kontrolierei pateiktą informaciją (dokumentus), E. pristatymo sistemoje siunta su Pareiškėjo 2021-09-24 raštu fiksuota kaip gauta 2021-09-24 (penktadienį), tačiau VDAI Pareiškėjo 2021-09-24 rašto oficialaus gavimo data laikoma 2021-09-27 (pirmadienis), t. y. kita darbo diena.

Įvertinus šios pažymos 7 punkte nurodytą teisinį reguliavimą, atkreiptinas dėmesys, kad VDAI yra viešojo administravimo subjektas, todėl nagrinėdama asmenų prašymus (skundus) vadovaujasi, be kita ko, ir VAĮ. Pagal VAĮ 10 straipsnio 4 dalį, jeigu prašymas ar skundas institucijoje gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena.

Pažymėtina kad pagal Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatas nustatyta elektroninės siuntos gavimo data gali skirtis nuo oficialios jos gavimo institucijoje datos būtent dėl VAĮ 10 straipsnio 4 dalyje numatyto reikalavimo po darbo valandų gautų prašymų (skundų) gavimo data laikyti po jos einančią darbo dieną.

Pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbo reglamento nuostatas, Inspekcijos oficialus darbo laikas – pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 valandos iki 17 valandos, o penktadienį – nuo 8 valandos iki 15 valandos 45 minučių. Toks institucijos darbo laikas ir asmenų aptarnavimo laikas viešai skelbiamas ir oficialioje jos internetinėje svetainėje (https://vdai.lrv.lt).

 1. pristatymo sistemoje fiksuotas Pareiškėjo 2021-09-24 elektroninės siuntos gavimo laikas – 18:40, todėl, spręstina, kad Pareiškėjo 2021-09-24 raštas institucijoje gautas po jos darbo valandų, kas suponuoja jo gavimo VDAI data laikyti einančią po gavimo E. pristatymo sistemoje dieną, t. y. 2021-09-27 (pirmadienį).

Taigi, pagal Seimo kontrolierės turimą informaciją, nenustatyta duomenų, kurie leistų abejoti VAĮ 10 straipsnio 4 dalies nuostatų dėl dokumentų gavimo laikymusi VDAI, o aplinkybė dėl   E. pristatymo sistemoje Pareiškėjo 2021-09-24 rašto perskaitymo po darbo valandų (tą pačią dieną 18:40) gali turėti įtakos tik konkretaus darbuotojo, galimai dirbusio po darbo laiko, teisėms.

Vis dėlto kadangi VDAI darbuotojų darbo funkcijos atlikimas po darbo valandų yra susijęs su darbo teisiniais santykių, kurių tyrimas nepriskirtas Seimo kontrolierės kompetencijai, šios aplinkybės nebus vertinamos.

 

 1. Pažymėtina kad atsakydama į Pareiškėjo 2021-12-13 kreipimąsi VDAI paaiškino dėl darbo laiko režimo, dokumentų gavimo ir registravimo tvarkos intitucijoje, nurodė, kokiais teisės aktais tai nustatyta, t. y. pateikė informaciją tokia apimtimi, kiek susiję su Pareiškėjo kreipimosi turiniu.

Be to, VDAI informavo, kad dokumentų, gautų E. pristatymo sistemoje, registravimas Inspekcijoje nėra vykdomas automatizuotu būdu, dokumentus, gautus E. pristatymo sistemoje, DVS registruoja už dokumentų registravimą atsakingi darbuotojai. Po darbo valandų gautą dokumentą darbuotojas turi teisę registruoti kitą darbo dieną.

Šios informacijos kontekste papildomai atkreipiame dėmesį, kad už elektroninės siuntos gavimą ir perdavimą registruoti bei dokumentų registravimą DVS gali būti atsakingi skirtingi darbuotojai.

Atsižvelgiant į pirmiau nustatytas aplinkybes, vertėtų pažymėti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, jog „[…] tai, kad pareiškėjas nesutinka su atsakovo atsakyme išdėstytomis, nagrinėjant pareiškėjo prašymą nustatytomis aplinkybėmis, nėra pagrindas pripažinti, kad atsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas bei jis turi būti panaikintas, o atsakovas įpareigotas dar kartą atsakyti pareiškėjui į jo prašymą ir / ar įpareigotas atlikti pareiškėjo nurodomus veiksmus, kurie nėra būtini tam, kad būtų apgintos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai“ (šios pažymos 6 punktas).

Įvertinus tai, kas pirmiau išdėstyta, spręstina, kad VDAI nepažeidė imperatyvių reikalavimų, susijusių su dokumento oficialios gavimo datos nustatymu ir registravimu, ir konstatuoti, kad VDAI 2022-01-10 raštu Nr. 2R-127 (1.38.Mr) Pareiškėjui buvo pateiktas netinkamas atsakymas į jo 2021-12-13 kreipimąsi, Seimo kontrolierės įsitikinimu, nėra pagrindo.

 

 1. Pažymėtina, pagal Seimo kontrolierių įstatymą, Seimo kontrolierė nagrinėdama skundus atlieka valstybės / savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos juridinį vertinimą, tačiau nenustato faktinių aplinkybių, nesprendžia ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje. Pareiškėjui nesutinkant su VDAI nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis dėl dokumento gavimo datos, jų vertinimu, teisės aktų taikymu, galima konstatuoti kilus ginčui viešojo administravimo srityje. Ginčai viešojo administravimo srityje sprendžiami administracinių ginčų komisijoje arba / ir administraciniame teisme. Apie galimybę kreiptis į šias institucijas Pareiškėjui buvo paaiškinta dar Seimo kontrolieriaus 2021-12-02 raštu Nr. 4D-2021/1-1421/3D-2752.

 

 1. Apibendrinant, konstatuotina, kad Pareiškėjo skundas dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus jo 2021-12-13 kreipimąsi, atmestinas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X Skundą dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus jo 2021-12-13 kreipimąsi, atmesti.

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                                Erika Leonaitė