PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ

Dokumento numeris 4D-2022/1-1056
Data 2022-11-24
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022-09-07 gavo X (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Inspekcija) pareigūnų galimo biurokratizmo (dėl netinkamo pranešimo dėl atsisakymo nagrinėti Pareiškėjo skundą termino).

 

 1. Pareiškėjo skunde, be kita ko, nurodyta:

Pareiškėjas 2022-08-27 15:49 per E. pristatymo sistemą kreipėsi į Inspekciją. „E. Pristatymas sistema aiškiai nurodė, kad mano skundas […] buvo gautas ir perskaitytas 2022-08-27 15:50 […]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

Inspekcija „pateikė raštą (2022-09-06 Nr. 2R-4459 (2.13.Mr) ), išsiųstą per e. pristatymas 2022-09-06 14:09 […], kuriame taip pat buvo sprendimas (2022-09-02 14:27:37 Nr. 3R-728 (2.13-1.E)) atsisakyti nagrinėti mano skundą (2022-08-29 reg. Nr. 1R- 4891(2.13.Mr))“.

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau citatose ir tekste vadinama – ADTAĮ) „27 str. 1 d. nustato 5 d. d. terminą per kurį privalu pranešti pareiškėjui […].  […] praėjo daugiau nei 5 d. d. iki kol man buvo pranešta (2022-08-29–2022-09-06), kuo eilinį kartą buvo pažeistos mano teisės į gerą viešąjį administravimą.“

„Pažymėtina, kad tai, jog […] [Inspekcija] tuo pačiu raštu pateikia ne tik atsisakymą nagrinėti skundą, bet ir kitą informaciją, tai savaime nereiškia, kad ADTAĮ 27 str. 1 d. numatyto termino laikytis nereikia […].“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

 1. Seimo kontrolierė, atsižvelgusi į pirmiau nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Inspekciją, prašydama pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl Pareiškėjo skunde Seimo kontrolierei nurodytų Inspekcijos veiklos (neveikimo) aplinkybių: kada registruotas minimas Pareiškėjo skundas Inspekcijoje (kokia registracijos data ir numeris), jeigu skundas registruotas ne 2022-08-27, nurodyti motyvuotas to priežastis; ar Inspekcijos 2022-09-06 atsakymas Pareiškėjui laikytinas pranešimu apie atsisakymą nagrinėti jo skundą; dėl kokių priežasčių galimai nesilaikyta pranešimo Pareiškėjui apie atsisakymą nagrinėti jo skundą 5 darbo dienų pateikimo termino ir kt.

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Iš Inspekcijos Seimo kontrolierei pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta:

4.1. „1. Inspekcijos Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) užfiksuota, kad Pareiškėjo raštas, siųstas per E.pristatymas sistemą, gautas 2022-08-27. Atsižvelgiant į tai, kad 2022-08-27 yra nedarbo diena (šeštadienis), Pareiškėjo raštas DVS įregistruotas 2022-08-29 (pirmadienį), Inspekcijos reg. Nr. 1R-4891(2.13.Mr). Pastebėtina, kad Pareiškėjas rašte Inspekcijai pateikė tris prašymus, iš kurių pirmas buvo traktuojamas kaip skundas; antras – kaip Pareiškėjo (duomenų subjekto) kreipimasis į Inspekciją, kaip į duomenų valdytoją, dėl teisės susipažinti su duomenimis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 15 straipsnį; trečias – kaip ADTAĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių atitinkamiems subjektams įgyvendinimas“;

4.2. „2. Inspekcijos 2022-09-06 raštas Nr. 2R-4459(2.13.Mr) laikytinas ne tik pranešimu apie atsisakymą nagrinėti pareiškėjo skundą (pridedant Inspekcijos 2022-09-02 sprendimą Nr. 3R-728(2.13-1.E), kuriuo atsisakyta nagrinėti pareiškėjo skundą, t. y. Pareiškėjo rašto pirmą prašymą), bet taip pat ir atsakymu į kitus du aukščiau nurodytus Pareiškėjo prašymus“;

4.3. „3. Pažymėtina, kad atsakymų į atskirus Pareiškėjo rašto prašymus terminus nustato skirtingi teisės aktai: ADTAĮ 27 straipsnio 1 dalis, BDAR 12 straipsnio 3 dalis ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo [toliau citatose ir tekste vadinama – VAĮ] 10 straipsnio 4 dalis.

Atitinkamai ADTAĮ 27 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad priežiūros institucija priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą ar jo dalį ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo priežiūros institucijoje dienos praneša pareiškėjui.

Pagal BDAR 12 straipsnio 3 dalį duomenų valdytojas į duomenų subjekto prašymą (įskaitant pateiktą pagal BDAR 15 straipsnį) atsakymą pateikia ne vėliau kaip per vieną mėnesį.

Vadovaujantis VAĮ 10 straipsnio 4 dalimi, viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. […].

Atsižvelgdami į pateiktą informaciją, Inspekcija mano, kad vienos dienos termino nesilaikymas, atsakant į Pareiškėjo rašto pirmąjį prašymą, tame kontekste, kad į kitus du Pareiškėjo rašte pateiktus prašymus atsakymai pateikti žymiai greičiau, nei nurodyta teisės aktuose, atitinka gerojo administravimo principus.

Kartu pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktikoje akcentuojama, jog procedūriniai terminai sprendimui priimti yra skirti užtikrinti, kad administracinis procesas nebūtų pernelyg ilgai užtęsiamas, o viešojo administravimo subjektai įvykdytų jiems pavestas kompetencijas (žr., pvz., 2013-10-08 sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-1189/2013). Viešojo administravimo subjektui įstatyme nustatytas terminas administraciniam sprendimui priimti yra instrukcinio pobūdžio, todėl šio termino pasibaigimas nedaro negaliojančiu administracinio sprendimo, priimto pasibaigus šiam terminui. Įstatyme nustatyto termino, per kurį turi būti priimtas administracinis sprendimas, pasibaigimas nepaneigia viešojo administravimo subjekto kompetencijos priimti administracinį sprendimą ar atlikti kitus veiksmus, t. y. tiesiogiai nesukuria neigiamų teisinių pasekmių, tik prailgina administracinį procesą, su sąlyga, jei nesuėjęs senaties terminas šioms procedūroms vykdyti  (šiais aspektais žr. LVAT 2017-03-20 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-80-602/2017, 2017-04-12 nutartį administracinėje byloje Nr. A-514-492/2017, 2018-05-09 nutartį administracinėje byloje Nr. A-556-602/2018; kt.). Atsižvelgiant į formuojamą administracinių teismų praktiką procedūrinių terminų sprendimams priimti srityje, darytina išvada,  jog Inspekcijos 2022-09-02 sprendimo Nr. 3R-728(2.13-1.E), kuriuo atsisakyta nagrinėti Pareiškėjo rašto pirmąjį prašymą (skundą), išsiuntimas viena diena vėliau nei numatyta ADTAĮ 27 straipsnio 1 dalyje, tiesiogiai nesukuria neigiamų teisinių pasekmių Pareiškėjui.“

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos

įstatymai

 

 1. Įstatymai

5.1. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ):

5.1.1. 8 straipsnis – „1. Inspekcija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga. […]. 2. Inspekcijos veikla grindžiama teisėtumo, nešališkumo, viešumo, profesionalumo atliekant savo funkcijas principais. Inspekcija, atlikdama BDAR nustatytas priežiūros institucijos užduotis ir šiame įstatyme jai nustatytas funkcijas bei priimdama sprendimus dėl jų atlikimo, yra nepriklausoma. Jos teisės gali būti suvaržytos tik įstatymų. 3. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, Lietuvos Respublikos Seimo nariai ir kiti pareigūnai, politinės partijos ir politinės organizacijos, asociacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys neturi teisės Inspekcijai, jos vadovui, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, daryti jokio politinio, ekonominio, psichologinio, socialinio spaudimo ar kitokio neteisėto poveikio. Kišimasis į Inspekcijos veiklą užtraukia įstatymų nustatytą atsakomybę“;

5.1.2. 11 straipsnis – „1. Inspekcija atlieka BDAR nustatytas priežiūros institucijos užduotis. […]“;

5.1.3. 23 straipsnis – „1. Priežiūros institucija nagrinėja skundus dėl BDAR, šio įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą, pažeidimų šių teisės aktų ir priežiūros institucijos nustatyta tvarka. […]“;

5.1.4. 27 straipsnis – „1. Priežiūros institucija priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą ar jo dalį ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo priežiūros institucijoje dienos praneša pareiškėjui, nurodydama atsisakymo nagrinėti skundą ar jo dalį pagrindą (pagrindus) […]“

5.2. Viešojo administravimo įstatyme (VAĮ) nustatyta:

5.2.1. 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 4) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų […] veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais […].“

5.2.2. 10 straipsnis – „4. […]  Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. […].“

5.3. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama – SKĮ):

5.3.1. 2 straipsnis – „1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu
taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar
kiti teisės aktai. […]“;

5.3.2. 17 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius […] priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka informuodamas pareiškėją, jeigu: 1) padaro išvadą, kad skundo dalykas yra mažareikšmis; […]. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“

 

Tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (LVAT):

6.1. 2012-05-24 nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2327/2012 – „Viešojo administravimo subjektui praleidus įstatyme ar kitame teisės akte nustatytą administracinio sprendimo priėmimo terminą, galima konstatuoti viešojo administravimo subjekto neveikimą, tai suteikia teisę asmeniui ginti savo teises kreipiantis su skundu“;

6.2. 2018-05-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A-556-602/2018 – „Pareiškėjo argumentai dėl mokesčių administratoriaus galimo terminų, nustatytų administracinio sprendimo priėmimui, nesilaikymo neturi esminės reikšmės šio sprendimo galiojimui ir teisėtumui. Šiuo aspektu teismų praktikoje yra pabrėžiama, kad viešojo administravimo subjektui įstatyme nustatytas terminas, per kurį turi būti priimtas administracinis sprendimas, yra instrukcinio pobūdžio, todėl šio termino pasibaigimas nedaro negaliojančiu administracinio sprendimo, priimto pasibaigus šiam terminui. Įstatyme nustatyto termino, per kurį turi būti priimtas administracinis sprendimas, pasibaigimas nepaneigia viešojo administravimo subjekto kompetencijos priimti administracinį sprendimą ar atlikti kitus veiksmus, t. y. tiesiogiai nesukuria neigiamų teisinių pasekmių, tik prailgina administracinį procesą. Viešojo administravimo subjektui praleidus įstatyme ar kitame teisės akte nustatytą administracinio sprendimo priėmimo terminą, galima konstatuoti viešojo administravimo subjekto neveikimą, tai suteikia teisę asmeniui ginti savo teises kreipiantis su skundu dėl neveikimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-02-23 sprendimas byloje Nr. A-602-1192/2012). “

 

Tyrimo išvados

 

 1. Apibendrinus Pareiškėjo skunde aprašytas aplinkybes (pažymos 2 punktas) konstatuotina, kad Pareiškėjas skundžiasi, kad Inspekcija nesilaikė ADTAĮ nustatyto pranešimo Pareiškėjui dėl atsisakymo nagrinėti jo skundą 5 d. d. termino.

 

 1. Vadovaujantis / remiantis:

8.1. ADTAĮ (pažymos 5.1 papunktis) ir VAĮ (pažymos 5.2 papunktis):

8.1.1. Inspekcija, atlikdama teisės aktuose jai nustatytas priežiūros institucijos funkcijas bei priimdama sprendimus dėl jų atlikimo, yra nepriklausoma, jos teisės gali būti suvaržytos tik įstatymų, veikla grindžiama įstatymo viršenybės, teisėtumo, nešališkumo, viešumo, profesionalumo atliekant savo funkcijas principais;

8.1.2. jeigu skundas gautas poilsio dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena;

8.1.3. Inspekcija, priimdama sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos turėjo pranešti Pareiškėjui;

8.2. teismų praktika (6 punktas) – Inspekcijai praleidus įstatyme nustatytą administracinio sprendimo priėmimo terminą, galima konstatuoti Inspekcijos neveikimą, tačiau įstatyme nustatyto termino, per kurį turi būti priimtas administracinis sprendimas, pasibaigimas nepaneigia Inspekcijos kompetencijos priimti administracinį sprendimą (dėl skundo nenagrinėjimo), t. y. tiesiogiai nesukuria neigiamų teisinių pasekmių;

8.3. SKĮ (pažymos 5.3 papunktis):

8.3.1. biurokratizmas – tai tokia pareigūno veika, kai vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas, nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai;

8.3.2. jeigu skundo tyrimo metu padaroma išvada, kad skundo dalykas yra mažareikšmis, skundo tyrimas nutraukiamas.

 

 1. Nagrinėjamu atveju konstatuotina:

9.1. Inspekcija pagrįstai Pareiškėjo skundą registravo pirmą darbo dieną po jo gavimo, t. y. 2022-08-29 (pirmadienis);

9.2. Inspekcija pranešimą dėl skundo nenagrinėjimo Pareiškėjui pateikė ne per 5 darbo dienas, o per 6 darbo dienas, t. y. 2022-09-06;

9.3. Inspekcija pateikė Pareiškėjui pranešimą apie skundo nenagrinėjimą (kartu su informacija kitais klausimais), Pareiškėjas šio tyrimo metu nepateikė duomenų, kad trumpalaikis vėlavimas pateikti pranešimą jam sukėlė konkrečias neigiamas pasekmes, taigi, toks ADTAĮ nustatyto termino pažeidimas vertintinas kaip mažareikšmis, formalaus pobūdžio, nesukėlęs neigiamų pasekmių Pareiškėjui.

 

 1. Apibendrinus pirmiau padarytas išvadas, konstatuotina, kad vadovaujantis SKĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 4 dalimi Pareiškėjo skundo tyrimas yra nutrauktinas.

 

SEIMO KONTROLIERĖS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 2 punktu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X skundo dėl Inspekcijos pareigūnų veiklos (neveikimo) tyrimą nutraukti.

 

SEIMO KONTROLIERĖS REKOMENDACIJA

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Valstybinės duomenų apsaugo inspekcijos vadovui rekomenduoja informuoti, kokių priemonių imtasi, kad ateityje pranešimai dėl skundų nenagrinėjimo būtų teikiami per Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytą terminą.

 

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                      Erika Leonaitė