PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBĖS ĮMONĘ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJĄ

Dokumento numeris 4D-2020/1-329
Data 2021-06-08
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBĖS ĮMONĘ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJĄ
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau vadinama ir – Urėdija, VMU, Įmonė) Raseinių regioninio padalinio (toliau vadinama ir – Urėdijos padalinys, Įmonės Raseinių regioninis padalinys) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikiant atsakymo į Pareiškėjo kreipimąsi.

 

 1. Pareiškėjas skunde nurodo: „atsakymas nepateiktas per 20 darbo dienų“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo „ištirti biurokratizmo atvejį VMU“.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Kartu su skundu Seimo kontrolieriui pateiktame Pareiškėjo 2020 m. birželio 28 d. elektroniniame laiške, atsiųstame Urėdijos padaliniui elektroninio pašto adresu raseiniai@vmu.lt (toliau vadinama – Prašymas), prašoma:

„pateikite Raseinių miškų urėdijos įrengtų rekreacinių objektų koordinates. Atsiųskite šio prašymo registracijos žymenis“.

 

 1. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti skunde ir skundo papildymo dokumentuose nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Urėdiją, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Iš Urėdijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta:

5.1. „Įmonės Raseinių regioninis padalinys Pareiškėjo el. laišką, pateiktą 2020 m. birželio 28 d. 21.00 val. (sekmadienį), 2020 m. birželio 29 d. (pirmadienį) atspausdino ir užregistravo Gaunamų dokumentų registre, reg. Nr. G-20-65-307 […]. Užregistruotas prašymas, tą pačią dieną buvo vizuotas vyriausiajam miškininkui […] [R. M., vardas ir pavardė Seimo kontrolieriui žinomi] su užduotimi pateikti prašomą informaciją. Registruotas ir vizuotas Prašymo originalas buvo įteiktas vyriausiajam miškininkui vykdymui.

[…] Užregistruotas ir vizuotas Pareiškėjo prašymas (skenuotas, pdf formatu) [pastaba: informacija apie Pareiškėjo prašymo registracijos datą ir numerį] atsižvelgiant į Pareiškėjo pageidavimą, el. pašto adresu, iš kurio buvo gautas prašymas, 2020 m. birželio 29 d., 10.05 val. išsiųstas Pareiškėjui (Priedas Nr. 2)“;

5.2. „Pareiškėjas 2020 m. birželio 28 d. el. laišku paprašė „pateikti Raseiniu mišku urėdijos irengtu rekreaciniu objektu koordinates“.

Pažymime, jog vadovaujantis valstybės įmonių Alytaus, Anykščių, Biržų, Druskininkų, Dubravos eksperimentinės – mokomosios, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos mokomosios, Kėdainių, Kretingos, Kupiškio, Kuršėnų, Marijampolės, Mažeikių, Nemenčinės, Pakruojo, Panevėžio, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilutės, Švenčionėlių, Tauragės, Telšių, Tytuvėnų, Trakų, Ukmergės, Utenos, Valkininkų, Varėnos, Veisiejų, Vilniaus, Zarasų miškų urėdijų reorganizavimo prijungimo būdu prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto reorganizavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-7, 9 punktu, nuo 2018 m. sausio 8 d. Raseinių mišku urėdija pasibaigė,
t. y. tokio juridinio asmens neliko išregistravus jį iš Juridinių asmens registro.

Raseinių regioninio padalinio vyr. miškininkas […] nurodė, jog Pareiškėjui buvo pateikta informacija el. laišku per 10 d. terminą. Į prašymą pateikti Raseinių miškų urėdijos rekreacinių objektų koordinates buvo atsakyta, kad tokia įmonė neegzistuoja, ir nurodyta Įmonės interneto svetainės nuoroda – „Lankytinos vietos“. Įmonė nenustatė priežasčių, kodėl elektroninėmis priemonėmis išsiuntus atsakymą Pareiškėjui, pastarasis teigia, kad jo negavo. Įmonė savo veikloje naudojasi išorės tiekėjo el. pašto paslaugomis. Dėl šių paslaugų specifikos ir ribotų techninių galimybių, vyr. miškininko […] rašyto Pareiškėjui el. laiško kopija el. pašte išsaugota nebuvo“;

5.3. „Į Seimo kontrolieriaus prašymą („tuo atveju, jei Urėdijos padalinys iki šiol […] nėra pateikęs atsakymo Pareiškėjui: imtis veiksmų, kad Pareiškėjui nedelsiant būtų pateiktas atsakymas į jo 2020 m. birželio 28 d. kreipimąsi“) buvo atsakyta:  „kadangi paaiškėjo, kad galimai Pareiškėjas negavo el. būdu siųsto Įmonės atsakymo, Įmonės Raseinių regioninis padalinys 2021 m.
kovo 29 d. pateikė Pareiškėjui el. laišku Raseinių regioninio padalinio rekreacinių objektų koordinates
(Priedas Nr. 3)“;

5.4. „Pažymime, jog Pareiškėjas į Įmonės Raseinių regioninį padalinį 2020 m. birželio 28 d. kreipėsi elektroniniu laišku iš adresato <…>. […].

Vertinama, kad iš esmės Įmonė gavo anoniminį elektroninį laišką, kuriame nebuvo nurodyti Pareiškėjo asmens duomenys, taip pat šis prašymas nebuvo pasirašytas elektroniniu parašu bei šiuo anoniminiu laišku buvo prašoma pateikti jau neegzistuojančio juridinio asmens turimą informaciją.

[…] Pažymime, kad jokie teisės aktai nenustato Įmonei pareigos ar viešosios funkcijos rinkti ir skelbti visuomenei rekreacinių objektų koordinačių, sudarinėti rekreacinių objektų duomenų rinkinius, tuo labiau panaikintos įmonės. Įmonė Pareiškėjui atsakė, kad tokia Raseinių miškų urėdija neegzistuoja, ir nurodė Įmonės svetainės nuorodą – „Lankytinos vietos“.

 

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Lietuvos Respublikos įstatymai

6.1. Seimo kontrolierių įstatymo:

3 straipsnis. Seimo kontrolierių veiklos tikslai:

„Seimo kontrolierių veiklos tikslai

 • ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms; […]“;

22 straipsnis. Seimo kontrolieriaus sprendimai

[…]

 1. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

6.2. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo:

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

„1. Dokumentas – institucijos veikloje užfiksuota informacija ar jos dalis, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas, valstybės informacinės sistemos duomenis“;

4 straipsnis. Institucijos pareiga teikti dokumentus pareiškėjams

„1. Institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams (toliau – pareiškėjas) dokumentus, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus. […]“;

17 straipsnis. Dokumentų pateikimas

„1. Atsižvelgdama į pareiškėjo prašymą, institucija dokumentus pareiškėjui teikia žodžiu, raštu arba elektroniniu būdu elektroninių ryšių tinklais. […].“

 

 1. Kiti teisės aktai

7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintose Prašymų, ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse numatyta:

„25. Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų.“

7.2. Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos dokumentų valdymo tvarkos apraše, patvirtintame valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. ĮS-97 (redakcijos, galiojusios nuo 2019-03-18 iki 2020-07-27), numatyta:

„14. Gauti dokumentai registruojami jų gavimo dieną. Gauto dokumento pirmajame lape dedamas registracijos spaudas, kuriame įrašoma registracijos data ir numeris.

[…]

 1. Oficialiu elektroninio pašto adresu gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, atspausdinami, užregistruojami bendra tvarka ir pateikiami direktoriui ar jo pavaduotojams, kurie, dėdami atitinkamą rezoliuciją, priima sprendimą dėl pastarųjų dokumentų nagrinėjimo.

[…]

 1. Įmonės vadovų pavedimai turi būti įvykdyti per 20 darbo dienų, jeigu teisės aktai nenumato kitaip bei rezoliucijoje nėra nurodytas kitoks užduoties įvykdymo terminas.

[…]

 1. Už padaliniams pavestų užduočių įvykdymą nustatytu laiku atsako padalinių vadovai. Laikoma, kad pavedimas įvykdytas, jeigu išspręsti visi dokumente pateikti klausimai, atsakyta motyvuotai, iš esmės arba paaiškinti klausimo sprendimo būdai.

[…]

 1. Darbuotojas, gavęs jam nukreiptą dokumentą, susipažįsta su jo turiniu ir atlieka veiksmus pagal kompetenciją tam, kad būtų išspręsti dokumente nurodyti klausimai ir įvykdytas pavedimas.

[…]

 1. Atsakymas į elektroninėmis priemonėmis gautą dokumentą (pasirašytą elektroniniu parašu arba gautą skaitmeninę kopiją) teikiamas tokia pat elektronine forma, jeigu neprašoma
  kitaip. […].“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Įvertinus skundo tyrimo metu surinktą informaciją, darytina išvada, kad esminiu Pareiškėjo skundo Seimo kontrolieriui siekiu buvo atsakymo iš Urėdijos padalinio dėl pateikto Prašymo, kuriuo prašyta pateikti Urėdijos padalinio rekreacinių objektų koordinates (pažymos 4 punktas), gavimas.

Kaip nustatyta remiantis iš Pareiškėjo skundžiamos institucijos gauta informacija, Pareiškėjo Prašymas Urėdijos padalinyje buvo gautas ir užregistruotas, Pareiškėjui elektroniniu paštu buvo išsiųsta tai patvirtinanti informacija (pažymos 5.1 punktas). Urėdija paaiškino Seimo kontrolieriui, jog atsakymas į Prašymą buvo išsiųstas Pareiškėjo nurodytu elektroninio pašto adresu per 10 darbo dienų nuo jo gavimo Urėdijos padalinyje dienos, tačiau dėl techninių priežasčių nėra galimybės pateikti atsakymo Pareiškėjui pateikimą patvirtinančių įrodymų (pažymos 5.2, 5.3 punktas). Taigi nagrinėjamu atveju Seimo kontrolieriui nebuvo pateikta duomenų, galinčių patvirtinti / paneigti atsakymo į Prašymą pateikimo / nepateikimo faktą.

Atsižvelgiant į Pareiškėjo skunde Seimo kontrolieriui nurodytą aplinkybę, jog atsakymas į Prašymą iš Urėdijos padalinio nebuvo gautas, ir Seimo kontrolieriaus prašymą pateikti Pareiškėjui atsakymą, Urėdijos padalinys 2021-03-29 elektroniniu paštu pateikė Pareiškėjui atsakymą į Prašymą, nurodydamas Urėdijos padalinio rekreacinių objektų koordinates.

Todėl, remiantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, numatančia, jog pareiškėjo skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia (pažymos 7.1 punktas), Seimo kontrolierius konstatuoja, kad pradėtas tyrimas nutrauktinas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X skundo dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninio padalinio darbuotojų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), nepateikiant atsakymo į Pareiškėjo kreipimąsi, tyrimą nutraukti.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                                                                                                      Augustinas Normantas