PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2021/2-511
Data 2021-10-15
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjos
  2021-02-10 prašymą (toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas).

 

 1. Pareiškėja skunde Seimo kontrolierei rašo: „Kreipiausi raštu [į Savivaldybę], ne kartą dėl triukšmo laiptinėje [namo, esančio <…>, Ukmergė, 3 laiptinė; toliau citatose ir tekste atitinkamai vadinama – Namas, Laiptinė], prašydama atlikti matavimus (monitoring), triukšmas neišnyko, o Savivaldybė nepateikia jokios prašomos informacijos, atsirašinėja“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

 

 1. Skunde Seimo kontrolierės prašoma: „ištirti Savivaldybės darbą ir išsireikalauti man reikalingą atsakymą, informaciją bei medžiagą ir įpareigoti atlikti triukšmo monitoringą, nustatyti pažeidėjus ir juos nubausti.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Iš Pareiškėjos Seimo kontrolierei pateikto Prašymo turinio nustatyta:

4.1. galimai tai kartotinis Pareiškėjos prašymas Savivaldybei dėl triukšmo Laiptinėje (Prašymo pavadinimas: „Pakartotinis prašymas dėl triukšmo monitoringo atlikimo Nr. 2“);

4.2. Pareiškėja prašė Savivaldybės „dar kartą atlikti Namo Laiptinės triukšmo monitoringą (stebėseną) nuolatinį – 48 val. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [toliau citatose ir tekste vadinama – Įstatymas] 13 str. 2 d. 8 p. rėmuose“, informuoti „Apie atliekamus triukšmo matavimus, jų organizavimą […] raštu (el. paštu – tinka)“, pateikti „jau atliktų 2020-12-15 ir
2020-12-17 patikrinimų protokolus, įrangos sertifikatus, kurios pagalba buvo atliekamas stebėjimai, nurodyti butus, kurie buvo apklausti
“.

 

 1. Seimo kontrolierė, atsižvelgusi į pirmiau aprašytas aplinkybes (rašto 1–4 paragrafai), kreipėsi į Savivaldybę, prašydama pateikti motyvuotus paaiškinimus (informaciją): ar Pareiškėjos keliama problema susijusi su Namo bendrojo naudojimo objekto – Laiptinės – naudojimu, jeigu taip: kas administruoja Namo bendrojo naudojimo objektus; informuoti, kiek kartų Pareiškėja kreipėsi į Savivaldybę dėl triukšmo Laiptinėje, dėl kokio pobūdžio triukšmo, kokių veiksmų ėmėsi Savivaldybė, kad patikrintų Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, išnagrinėtų prašymus dėl triukšmo Laiptinėje matavimų atlikimo, jeigu nesiėmė – nurodyti priežastis, ar visi Pareiškėjos prašymai dėl triukšmo Laiptinėje buvo išnagrinėti teisės aktuose nustatyta tvarka, ar Savivaldybė pateikė Pareiškėjai jos prašomą informaciją, jeigu ne – nurodyti priežastis; tuo atveju, jeigu Savivaldybė Pareiškėjos prašymus išnagrinėjo nesilaikydama išsamumo principo reikalavimų (Savivaldybės atsakymų Pareiškėjai nemotyvavo Savivaldybės nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir konkrečiomis teisės aktų nuostatomis), jeigu nepatikrino visų Pareiškėjos nurodytų aplinkybių, jeigu Pareiškėjos prašymų, jų dalies nenagrinėjimo nemotyvavo teisiniais pagrindais, nenurodė Pareiškėjai neveikimo priežasčių, nepateikė prašomos informacijos, dokumentų,
  tačiau jų nepateikimo nemotyvavo įstatymų nuostatomis ir pan., pagal kompetenciją patikrinti visas Pareiškėjos nurodytas aplinkybes ir pateikti Pareiškėjai kartotinį išsamų teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą į jos prašymus dėl triukšmo Laiptinėje, kartu teisės aktuose nustatyta tvarka pateikiant jos prašomą informaciją, dokumentus arba atsisakymą pateikti dokumentus motyvuojant jį įstatymų nuostatomis (Seimo kontrolierei pateikti kartotinio atsakymo Pareiškėjai kopiją).

 

 1. Iš Savivaldybės 2021-08-06 raštu Seimo kontrolierei pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta:

6.1. „Pirmasis Pareiškėjos skundas / prašymas dėl triukšmo lygio nustatymo  Laiptinėje Savivaldybėje gautas 2019-12-09 (reg. 40-Č-1433)“ (toliau citatose ir tekste vadinama –
Prašymas-1). „Tai vienintelis skundas, kuriame  nurodytas triukšmo pobūdis ir galimi triukšmo šaltiniai. Prašyme-1 paminėta, kad <…> bute gyvenanti  Savivaldybės darbuotoja P. ir kiti (ne visi) Laiptinės gyventojai tranko buto duris, kad net tinkas byra ir puodukai krenta. Pareiškėja girdi kai Savivaldybės darbuotoja vaikšto Laiptine ir  todėl, jos manymu, žmonės iš pykčio jai (P.) tranko, o P. duris tranko dieną ir  naktį. Dėl šių priežasčių Pareiškėja prašė ištirti triukšmo lygį Laiptinės kiekviename aukšte.

Pareiškėjai pateiktame [2020-01-07] atsakyme (reg. (3.9)18-68) (toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas-1) nurodėme, kad Namas nepriskiriamas tyliosioms viešosioms zonoms, o Lietuvos higienos normos  HN 33:2011 [„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V-604; toliau citatose ir tekste vadinama – Higienos norma] 4 p. nurodyta, kad ,,ši higienos norma netaikoma paties fizinio, juridinio asmens ar  filialo keliamo ir jį veikiančio triukšmo, žmonių […] keliamo triukšmo […] vertinimo atvejais“, todėl triukšmo matavimų neatliksime bei informavome, kad jei kaimynai savo veiksmais pažeidžia viešąją tvarką, ji turi teisę kreiptis pagalbos bendruoju pagalbos  telefonu 112. Pareiškėjai pateiktame Atsakyme-1 buvo paaiškinta apskundimo tvarka“;

6.2. „Antrasis Pareiškėjos skundas / prašymas, adresuotas Savivaldybės Viešosios  tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus (toliau – VTAS) vedėjui A. D. [toliau citatose ir tekste vadinama – Vedėjas], gautas 2020-11-18 (reg. 40-Č-1186), kuriame prašoma, remiantis Įstatymo 13 str. ,,Savivaldybių institucijų  kompetencija“, 2 d. 8 p. ,,organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimą“,  atlikti Laiptinės triukšmo stebėjimą  (monitoringą) 48 val., kadangi yra nepakeliamas triukšmas Laiptinėje ramybės laiku (nuo 19 val. iki  7 val.) ir ne tik“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas-2). Prašyme-2 „Pareiškėja nenurodė koks tai triukšmas ir iš kur jis gali sklisti, todėl Vedėjas 2020-12-15 ir 2020-12-17 dienomis laikotarpyje nuo 19
iki 22 val. buvo kelis  kartus nuvykęs į Namo Laiptinę įvertinti situaciją vietoje, atliko triukšmo matavimus su triukšmo lygio matavimo prietaisu VZ8925 [toliau citatose ir tekste vadinama – Prietaisas] bei pabendravo su Laiptinės gyventojais. Vedėjas nustatė, kad jokios veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas ir jokio stacionaraus ar mobilaus triukšmo šaltinio
Laiptinėje nėra
.

Prietaisą (be metrologinės patikros) VTAS pareigūnai  naudoja atlikti pirminius matavimus nustatant triukšmo lygį, kurį skleidžia stacionarūs triukšmo šaltiniai vykdant veiklą. Su Prietaiso rodmenimis supažindinami triukšmo šaltinių savininkai, su kuriais aptariamos  triukšmo mažinimo priemonės. Jeigu triukšmo šaltinių savininkai abejoja Prietaiso parodymais – informacija pateikiama Nacionalinės visuomenės sveikatos centro  Ukmergės skyriui, kuris organizuoja laboratorijos atvykimą į vietą triukšmo lygiui išmatuoti.

Prašyme-2 atlikti triukšmo stebėjimą (monitoringą) Laiptinėje nebuvo nurodyta, koks triukšmas, kokie garsai jai  sukelia ,,nepakeliamą triukšmą laiptinėje“. Vedėjas nustatė, kad jokio stacionaraus ar mobilaus  triukšmo šaltinio trečioje laiptinėje nėra, Laiptinės gyventojai taip pat jokių pašalinių garsų nėra  girdėję, todėl padarius prielaidą, kad galimai jai triukšmą kelia
Prašyme-1 nurodyti triukšmo  šaltiniai (durų trankymai ir žingsniai laiptinėje), Pareiškėjai buvo pateiktas [2020-12-21] atsakymas (reg. (3.9)18-5828) [toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas-2], kuriame paaiškinta, kad stacionarių ar mobilių triukšmo šaltinių, Laiptinėje, nenustatyta, todėl atlikti triukšmo monitoringą ar papildomus triukšmo  lygio matavimus laiptinėje netikslinga. Atsakyme-2 Pareiškėjai priminta, kad jeigu kaimynai  pažeidžia viešąją tvarką ji turi teisę kreiptis pagalbos bendruoju pagalbos telefonu 112. Pareiškėjai pateiktame Atsakyme-2 buvo paaiškinta apskundimo tvarka.“

Atsakyme-2 Pareiškėjai taip pat pateikta ši informacija:

„Informuojame, kad Savivaldybėje pagal Jūsų Prašymą-2 atliktas patikrinimas. Patikrinimo metu jokių kitų Laiptinės gyventojų skundų dėl triukšmo laiptinėje negauta.

2020-12-15 ir 2020-12-17 dienomis laikotarpyje nuo 19 iki 22 val. buvo atliekamas Laiptinės stebėjimas bei triukšmo matavimas dėl galimai esamo triukšmo. Nustatyta, kad Laiptinėje jokių stacionarių ar mobilių šaltinių keliančių triukšmą nėra. Prietaiso rodmenys parodė, kad laiptinėje nuolatinis triukšmo lygis neviršija 40 dB, išskyrus atvejus kai pačioje Laiptinėje eina ir (ar) kalba žmonės bei darinėjamos butų ar Laiptinės durys. Didžiausias momentinis triukšmo šaltinis Laiptinėje yra metalinės lauko durys į Laiptinę. Pamatavus triukšmo lygį šalia automatiškai užsidarančių Laiptinės durų, nustatyta, kad triukšmo lygis pasiekia 84 dB. Tačiau gyvenamosiose patalpose, priklausomai nuo butų lauko durų izoliacijos, triukšmo lygis, kurį sukelia automatiškai užsidarančios metalinės Laiptinės durys, neviršija 45 dB“ (Pareiškėjai nebuvo pateikta motyvuota išvada, kad triukšmo lygis Laiptinėje „neviršijo leistiną maksimalų 45 dB triukšmo lygį nakties metu (Higienos norma)“, kaip nurodyta Vedėjo 2021-02-08 tarnybiniame pranešime).

„Triukšmo monitoringo metu tiriamas ir vertinamas stacionarių ir mobilių šaltinių keliamo triukšmo lygis. Atlikus patikrinimą Laiptinėje jokių stacionarių ar mobilių šaltinių, keliančių triukšmą, nenustatyta, todėl atlikti triukšmo monitoringą ar papildomus triukšmo lygio matavimus laiptinėje netikslinga“;

6.3. „Trečiasis Pareiškėjos pakartotinas prašymas dėl triukšmo monitoringo atlikimo, pateiktas Savivaldybei 2020-12-22 (reg. 40-Č-1291), kuriame jokių naujų duomenų, dėl triukšmo  Laiptinėje, nepateikta, tik papildomai prašyta pateikti triukšmo lygio  matavimo protokolus bei nurodyti butus, kurie buvo apklausti“ [taip pat – pateikti „įrangos sertifikatus“] (toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas-3). „Atsižvelgiant, į tai, kad Prašyme-3 naujų  duomenų dėl triukšmo Laiptinėje nenurodyta, Pareiškėjai buvo pateiktas [2021-02-09] atsakymas (reg. (3.9)18-513) [toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas-3] pakartotinai paaiškinus, kodėl triukšmo monitoringas nebus atliekamas. Atsakyme-3 paminėta,  kad su Prietaiso rodmenimis būtų supažindintas triukšmo šaltinio valdytojas, jeigu toks būtų nustatytas“ („ir tolimesni veiksmai derinami su juo“). Pareiškėjai pasiūlyta ateityje pranešant apie Įstatymo pažeidimus, kartu su skundu pateikti duomenis ir aplinkybes patvirtinančias  nusižengimo faktą bei nurodyti stacionarų triukšmo šaltinį bei galimą jo savininką ar valdytoją“ (Atsakyme-3 taip pat pažymėta: „Pastebėta, kad Laiptinėje galimai nepatogumus Jums gali kelti Laiptinėje esantys ir (ar) kalbantys gyventojai ir (arba) metalinių automatiškai užsidarančių lauko Laiptinės durų keliamas triukšmas“).

Savivaldybės pareigūnų teigimu, „Atsakyme-3 butų numeriai, su kurių gyventojais buvo bendrauta, nenurodyti, kadangi Laiptinės  gyventojai, su kuriais bendravo Vedėjas, pageidavo, kad jų duomenys niekur nebūtų užfiksuoti,  todėl Vedėjo tarnybiniame pranešime
(reg. (6.7)34-151) yra paminėtas tik <…> butas, kuriame  gyvena Savivaldybės darbuotoja L. P.
(paminėta pirmajame Pareiškėjos skunde).

Pažymėtina, kad Savivaldybės darbuotojai teikti asmens duomenis trečiosioms šalims gali tik, kai duomenų gavėjas teiktame prašyme nurodo aplinkybes, pagrindžiančias, kad duomenų teikimas  atitinka Reglamento [2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB; toliau vadinama – BDAR] 5 straipsnyje įtvirtintus principus ir yra pagrįstas bent viena BDAR 6  straipsnio 1 dalyje arba 9 straipsnio
2 dalyje įtvirtinta teisėto duomenų tvarkymo sąlyga. Pareiškėjai pateiktame atsakyme buvo paaiškinta apskundimo tvarka.“

Pastebėtina, kad Savivaldybė Atsakymu-3 Pareiškėjai nepateikė Prietaiso sertifikato, triukšmo lygio matavimo protokolų, nenurodė nei vieno buto, kurio gyventojai buvo apklausti triukšmo lygio patikrinimo metui, duomenų, taip pat nenurodė šios informacijos, dokumentų nepateikimo Pareiškėjai priežasčių, nepateikė šiais klausimais jokių paaiškinimų;

6.4. „Ketvirtasis Pareiškėjos pakartotinas prašymas dėl triukšmo monitoringo atlikimo,  pateiktas Savivaldybei 2021-02-10 (reg. 40-Č-93), kuriame jokių naujų duomenų dėl triukšmo  Laiptinėje nepateikta“, kartotinai paprašyta pateikti Prašyme-3 nurodytą informaciją, dokumentus (toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas-4).

2021-03-24 „Atsakyme Pareiškėjai (reg. (3.9)18-1152)  [toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas-4] nurodyta, kad Prašymas-4 nebus nagrinėjamas kol nepateiks naujų duomenų dėl triukšmo Laiptinėje bei  paaiškinta apskundimo tvarka.“

Atsakyme-4 pažymėta: „Primename, kad 2021-09-09 [tikroji Atsakymo-3 data – 2021-02-09] šiuo klausimu Jums jau buvo pateiktas atsakymas, kuriame nurodyta apskundimo tvarka.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo [toliau citatose ir tekste vadinama – VAĮ] 11 straipsnio 3 d. nurodyta, kad „Prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo […] sprendimu gali būti nenagrinėjamas, jeigu“, 3 p. „paaiškėja, kad dėl to paties klausimo atsakymą yra pateikę arba sprendimą priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi […], ir asmuo nepateikia naujų duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą. Remiantis išdėstytu, Jūsų Prašymas-4 atlikti Laiptinės triukšmo monitoringą Name nebus nagrinėjamas, kol nepateiksite naujų duomenų dėl galimo triukšmo Laiptinėje.“

Pastebėtina, kad Savivaldybė Atsakymu-4 taip pat nepateikė Pareiškėjai Prietaiso sertifikato, triukšmo lygio matavimo protokolų, nenurodė nė vieno buto, kurio gyventojai buvo apklausti triukšmo lygio patikrinimo metu, duomenų, taip pat nenurodė šios informacijos, dokumentų nepateikimo Pareiškėjai priežasčių, nepateikė šiais klausimais jokių paaiškinimų;

6.5. „Spėjant, kad Pareiškėjai ir galimai kitiems Laiptinės gyventojams (nors konkrečių nusiskundimų ir nebuvo) nepatogumus gali kelti metalinių automatiškai užsidarančių  durų keliamas triukšmas – <…> daugiabučio namo savininkų  bendrijos ,,A“ pirmininkui R. K. [toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrija, Pirmininkas] išsiųstas
[2021-02-12] raštas (reg. (6.23)18-568), kuriame  prašoma pasidomėti šiuo klausimu ir imtis veiksmų, kad automatiškai užsidarančios metalinės Laiptinės durys užsidarinėtų tyliau
.“

Pastebėtina, jog Savivaldybė Seimo kontrolierei nepateikė duomenų, kad apie tai Pareiškėja būtų buvusi informuota raštu;

6.6. „Analogiškas Pareiškėjos prašymas dėl triukšmo monitoringo atlikimo Name buvo gautas ir Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie  sveikatos ministerijos Vilniaus departamento Ukmergės skyriuje, kurio darbuotojai jai pateikė  [galimai 2021-02-18] atsakymą ir atsakymo kopiją (reg. (17-956) atsiuntė Savivaldybei“ [toliau citatose ir tekste atitinkamai vadinama – NVSC, NVSC atsakymas].

NVSC atsakyme, be kita ko, pažymėta, kad Pareiškėjos prašymus persiunčia nagrinėti Savivaldybei pagal kompetenciją, nes NVSC vykdo komercinės ūkinės veiklos stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo kontrolę gyvenamosiose patalpose dėl atitikties Higienos normos nustatytiems reikalavimams;

6.7. Savivaldybės pareigūnai taip pat pažymėjo, kad „visuose [Savivaldybės] atsakymuose [Pareiškėjai] buvo paaiškinta apskundimo tvarka, todėl Pareiškėja, nesutikdama su Savivaldybės sprendimu (neatlikti triukšmo lygio matavimų (monitoringo) Laiptinėje, galėjo juos apskųsti Lietuvos  administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Pareiškėja gyvena Ukmergės rajono savivaldybei priklausančiose gyvenamose  patalpose – socialiniame būste […].  Yra priimtas galutinis teismo sprendimas (neskundžiamas) iškeldinti Pareiškėją iš buto su visu jai  priklausančiu turtu, suteikiant jai teisę išsinuomoti kitą gyvenamąją patalpą – socialinį būstą. Manome, kad Pareiškėja skundus dėl triukšmo ir kitų galimų pažeidimų Name, siuntinėja į įvairias institucijas kerštaudama, kadangi mano, kad dėl jos iškeldinimo yra prisidėję Laiptinės gyventojai ir Pirmininkas, nes apie tai Pareiškėja yra paminėjusi  pirmajame (reg. 40-Č-1433) skunde dėl triukšmo.

Apibendrinus pateiktą informaciją manome, kad Savivaldybės darbuotojai, reaguodami į Pareiškėjos skundus, dėl galimo triukšmo Laiptinėje,  vykdydami savo pareigas veikė kompetencijos ribose bei Pareiškėjai pateikė tinkamus atsakymus.“

 

 1. Iš Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau vadinama – Inspekcija) pateiktų paaiškinimų nustatyta:

7.1. „Pagal pateiktą informaciją, triukšmo lygio matavimams panaudotas į techninių reglamentų taikymo sritį nepatenkantis triukšmo lygio matuoklis, tipas – VZ8925 [Prietaisas], neturi teisinio metrologinio patvirtinimo, t. y. Prietaiso tipas neįvertintas ir nepatvirtintas, neįrašytas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, neatlikta patikra. Pažymėtina, kad matavimo priemonė, kurios teisinis metrologinis patvirtinimas neatliktas, gali būti naudojama tik asmeniniams tikslams ir Metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytoms teisinio metrologinio reglamentavimo sritims nepriskirtose veiklos srityse (Metrologijos įstatymo
22 straipsnio 3 dalis). Šiuo Prietaisu atlikti matavimai ir gauti rezultatai, reikalingi išvadoms apie leistiną (neleistiną) triukšmo lygį daryti, nėra tinkami“;

7.2. „Savivaldybės pareigūnų atliktų triukšmo lygio matavimų rezultatų paklaidos priklauso nuo Prietaiso techninių charakteristikų, kurios Inspekcijai nėra žinomos. Kadangi šis Prietaisas negali būti naudojamas atliekant matavimus teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, tai neturėtų būti vertinama ir jo matavimų paklaida“;

7.3. „Metrologijos įstatymo 24 straipsnyje nustatyta, kad vartotojai turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gauti patikimą informaciją apie matavimų rezultatus, jeigu tai gali būti susiję su sveikatos ar aplinkos apsauga […]. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo [toliau vadinama – TGIĮ]
4 straipsnyje nustatyta, kad institucijos ir valstybės valdomi subjektai privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams duomenis, įskaitant pakartotiniam naudojimui skirtus duomenis, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus.“

 

Tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

 

 1. Įstatymai

8.1. Vietos savivaldos įstatymo:

8.1.1. 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: […] 6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; […] 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; […]“;

8.1.2. 6 straipsnis – vienos iš savivaldybių savarankiškų funkcijų yra: „21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka“; „35) savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimas.“

8.2. Triukšmo valdymo įstatymo (Įstatymas) 13 straipsnis: 2. Savivaldybių vykdomosios institucijos, kiti pavaldūs viešojo administravimo subjektai: […] 6) įgyvendina savivaldybės tarybos patvirtintuose savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytas triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones; 7) įgyvendina triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, įtrauktas į regionų plėtros planus; 8) organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimą; 9) vykdo triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę Vyriausybės nustatyta tvarka, atlieka triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolę; 10) atlieka kitas triukšmo valdymo funkcijas, numatytas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose. […].“

8.3. Viešojo administravimo įstatyme (VAĮ) nustatyta:

8.3.1. 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 4) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą viešojo administravimo subjektams turi būti nustatyti laikantis šio įstatymo nustatytų reikalavimų, o viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai sprendimai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį; […].“

8.3.2. 11 straipsnis – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. […]. 3. Prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo […] sprendimu gali būti nenagrinėjamas, jeigu: […] 3) paaiškėja, kad dėl to paties klausimo atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą; […].“

8.3.3. 24 straipsnis – „2. Paaiškinimai ir patikrinimo vietoje metu nustatyti faktiniai duomenys turi būti užfiksuoti ir kartu su tikrintojų parašais pridedami prie patikrinimo
akto (išvados).“

8.4. Metrologijos įstatyme nustatyta:

8.4.1. 2 straipsnis – „13. Stacionarus triukšmo šaltinis – triukšmo šaltinis, kurio buvimo vieta yra nekintama. […].“

8.4.2. 16 straipsnis – „1. Teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos: […] 3) sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse; […] 5) atliekant matavimus teisėsaugos bei valstybės valdymo ir priežiūros institucijų pavedimu. 2. Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių sąrašą […] tvirtina už metrologijos sritį atsakingas ministras. […].“

8.4.3. 24 straipsnis – „Vartotojai turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka gauti patikimą informaciją apie matavimų rezultatus, jeigu tai gali būti susiję su sveikatos ar aplinkos apsauga, darbuotojų sauga ir sveikata bei mokėjimais, atliekamais pagal
vartojimo sutartis.“

8.5. Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (TGIĮ):

8.5.1. redakcija, galiojusi iki 2021-07-17:

8.5.1.1. 3 straipsnis – „1. Dokumentas – institucijos veikloje užfiksuota informacija ar jos dalis, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas, valstybės informacinės sistemos duomenis. […]. 4. Dokumento teikimas – dokumento atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant jį prieinamą pareiškėjui ar jo atstovui jų prašymu. 5. Informacija – žinios, kuriomis disponuoja institucija, vykdydama viešąsias funkcijas. […]“;

8.5.1.2. 4 straipsnis – „1. Institucijos privalo teikti pareiškėjams […] dokumentus, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus. […]“;

8.5.1.3. 6 straipsnis – „1. Institucija, teikdama dokumentus, vadovaujasi šiais principais: 1) dokumentų išsamumo – pareiškėjui turi būti pateikti visi pagal teisės aktus teiktini jo prašymo turinį atitinkantys dokumentai; 2) dokumentų tikslumo – pareiškėjui teikiami dokumentai turi atitikti institucijos disponuojamus dokumentus; 3) teisėtumo – institucijos veiksmai teikiant dokumentus grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais; […] 5) pagalbos – pareiškėjams teikiama pagalba įgyvendinant teisę gauti dokumentus; 6) dokumentų prieinamumo – sudaromos palankios sąlygos pareiškėjams naudoti dokumentus neatsižvelgiant į jų veiklos tikslus ir teisinę formą, o prireikus nustatomos tik būtiniausios teisinės, techninės ir (arba) finansinės dokumentų teikimo pareiškėjams sąlygos; […]“;

8.5.2. redakcija, galiojanti nuo 2021-07-17:

8.5.2.1. 3 straipsnis – „3. Duomenys – užfiksuota informacija apie institucijos ar valstybės valdomo subjekto veiklą ar jos dalis, neatsižvelgiant į jos pateikimo būdą, formą (raštu arba elektronine forma ar kaip garso, vaizdo ar garso ir vaizdo įrašas) ir laikmeną, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktus duomenis ir (arba) jų kopijas, valstybės informacinės sistemos duomenis. […]. 7. Duomenų teikimas – duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus konkrečiam pareiškėjui ar jo atstovui jų prašymu. […].“

8.5.2.2. 4 straipsnis – „1. Institucijos ir valstybės valdomi subjektai privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams duomenis, įskaitant pakartotiniam naudojimui skirtus duomenis, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus. […].“

8.5.2.3. 6 straipsnis – „1. Institucija ir valstybės valdomas subjektas, teikdami duomenis, įskaitant pakartotiniam naudojimui skirtus duomenis, vadovaujasi šiais principais: 1) duomenų išsamumo – pareiškėjui turi būti pateikti visi pagal teisės aktus teiktini jo prašymo turinį atitinkantys duomenys; 2) duomenų tikslumo – pareiškėjui teikiami duomenys turi atitikti institucijos ar valstybės valdomo subjekto disponuojamus duomenis; 3) teisėtumo – institucijos ir valstybės valdomo subjekto veiksmai teikiant duomenis grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais; […] 5) pagalbos – pareiškėjams teikiama pagalba įgyvendinant teisę gauti duomenis; 6) duomenų prieinamumo – sudaromos palankios sąlygos pareiškėjams naudoti duomenis neatsižvelgiant į jų veiklos tikslus ir teisinę formą, o prireikus nustatomos tik būtiniausios teisinės, techninės ir (arba) finansinės duomenų teikimo pareiškėjams sąlygos; […].“

 

 1. Kiti teisės aktai

9.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės) 35 punkte nustatyta: „Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: […] 5.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.“

9.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-30 įsakymu Nr. D1-971 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau vadinama – Reglamentas) nustatyta:

9.2.1. „102. Naudojimo priežiūrą atlieka šie Subjektai […]: […] 102.3. savivaldybių administracijos – gyvenamųjų namų ir kitų statinių (išskyrus išvardytus Reglamento 102.1 ir
102.2 papunkčiuose).“

9.2.2. „104. Subjektas: 104.1. atsižvelgdamas į prižiūrėtinų statinių teritorinį išdėstymą ir naudojimo paskirtį, sudaro statinių, kurių Naudojimo priežiūrą jis atliks, Naudotojų sąrašą (Reglamento 7 priedas). […] 104.2. paskiria Priežiūros vykdytojus, nustato konkrečius statinius ar konkrečią teritoriją, kurioje yra statiniai, už kurių Naudojimo priežiūrą kiekvienas iš jų atsakingas, ir Naudojimo priežiūros patikrinimų dažnumą; […] 104.5. kontroliuoja Priežiūros vykdytojų veiklą ir imasi priemonių jai gerinti; […].“

9.2.3. „105. Šio Reglamento 102.2 ir 102.3 papunkčiuose nurodyti Subjektai turi atlikti šių konkrečių statinių (jo dalių) Naudojimo priežiūrą vietoje: 105.1. ypatingųjų statinių, kurių požymiai apibrėžti STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ […], ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, – ne rečiau kaip vieną kartą per metus. […] 105.3. kitų,
105.1 ir 105.2 papunkčiuose nenurodytų statinių, – priklausomai nuo turimų duomenų ar (ir) informacijos apie statinio techninę būklę ir įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi naudojant šį statinį.“

9.2.4. „106. Reglamento 102.2 ir 102.3 papunkčiuose nurodyti Subjektai konkretaus statinio (jo dalies) Priežiūrą vietoje gali atlikti dažniau, nei nurodyta šio Reglamento 105 punkte, kai: […] 106.3. gautas skundas, prašymas ar pranešimas dėl statinių priežiūros, kuris nagrinėjamas VAĮ […] nustatyta tvarka ir terminais.“

9.2.5. „108. Priežiūros vykdytojas, tikrindamas Naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo: 108.1. pareikalauti pateikti statinio techninei priežiūrai reikalingus dokumentus [9.5; 9.41], kai jie privalomi, tarp jų: […] 108.1.2. statinio projektą (kai būtina); […]
108.2. patikrinti: […] 108.2.4. ar įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai; 108.3. apžiūrėti statinį ar jo dalį vietoje; 108.4. apžiūrėjus statinį ar jo dalį, nustatyti: […] 108.4.3. ar statinį naudojant laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų; […] 108.4.4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą atsižvelgiant į 108.2.1-108.4.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus; 108.5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą (Reglamento 8 priedas); jo 1 egzempliorių įteikti (nusiųsti) Naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitą saugoti Subjekte; 108.6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti; 108.7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą; 108.8. statinio techninės priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše pažymėti apie atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą.“

9.2.6. „109. apie patikrinimo išvadas bei reikalavimus informuoti raštu statinio naudotoją ir statinio savininką (kai naudotojas nėra statinio savininkas).“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika

2014-05-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A261-610/2014 – „[…] viešojo administravimo subjektas, bet kokiu būdu gavęs informaciją apie galbūt padarytus pažeidimus, pagal savo kompetenciją turi patikrinti tokią informaciją, ją įvertinti ir reaguoti į ją nuostatų bei kitų teisės aktų nustatytu būdu. Tačiau tai nereiškia, kad VAĮ, kitų šiam ginčui aktualių teisės aktų taikymo požiūriu atsakovas privalo veikti taip, kaip to prašo besikreipiantys į juos asmenys […].“

 

 

 

Tyrimo išvados

 

 1. Apibendrinus skunde Seimo kontrolierei nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad Pareiškėja skundžiasi tuo, kad Savivaldybė netinkamai nagrinėjo jos prašymus, susijusius su triukšmo Laiptinėje identifikavimu ir pašalinimu (pažymos 2 ir 3 paragrafai):

11.1. Savivaldybė netinkamai vykdė triukšmo Laiptinėje patikrinimą;

11.2. nepateikė Pareiškėjos prašomos informacijos (duomenų), t. y. Prietaiso sertifikavimo dokumento, atlikto patikrinimo užfiksavimo dokumento (pažymos 4.2, 6.3 ir 6.4 punktai).

 

 1. Vadovaujantis / remiantis / atsižvelgus į:

12.1. Vietos savivaldos įstatymu (pažymos 8.1 punktas):

12.1.1. Savivaldybės veikla įgyvendinant Įstatymą, VAĮ, TGIĮ, nagrinėjant Pareiškėjos prašymus turėjo būti grindžiama savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo bei kt. principų reikalavimais (Savivaldybės veikla ir visais jos veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, turi būti sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus asmeniui rūpimais klausimais, priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių);

12.1.2. Savivaldybė, nagrinėdama Pareiškėjos prašymus, turėjo tinkamai vykdyti jai priskirtas funkcijas, pvz., statinių naudojimo priežiūrą įstatymų nustatyta tvarka, triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimą;

12.2. Įstatymu (pažymos 8.2 punktas), Metrologijos įstatymu (pažymos 8.4 punktas), Reglamentu (pažymos 9.3 punktas), teismų praktika (pažymos 10 paragrafas) bei kompetentingos institucijos – Inspekcijos – motyvuota nuomone (pažymos 7 paragrafas):

12.2.1. Savivaldybė galėjo naudoti Prietaisą tik atlikus jo metrologinę patikrą, įrašius jį į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą;

12.2.2. Savivaldybė, gavusi Pareiškėjos prašymus, informaciją apie galbūt daromus jos teisių pažeidimus dėl Laiptinėje keliamo triukšmo, pagal savo kompetenciją turėjo patikrinti tokią informaciją (pvz., triukšmo lygį Namo bendrojo naudojimo patalpose Laiptinėje) metrologiškai patikrintu triukšmo matavimo prietaisu, ją įvertinti ir reaguoti į ją teisės aktų nustatytu būdu, pateikti Pareiškėjai patikimą informaciją apie atliktų matavimų rezultatus („Prietaisu atlikti matavimai ir gauti rezultatai, reikalingi išvadoms apie leistiną (neleistiną) triukšmo lygį daryti, nėra tinkami“);

12.2.3. Savivaldybė, nustačiusi, kad triukšmą Laiptinėje kelia Namo naudojimo metu įrengtos metalinės laiptinės durys, turėjo imtis priemonių patikrinti, ar tokių durų įrengimas atitinka Namo projektą, techninius dokumentus (pvz., atliekant Namo naudojimo priežiūrą Reglamente nustatyta tvarka, surašant patikrinimo aktą, pateikiant reikalavimus Pirmininkui, kontroliuojant jų įgyvendinimą, informuojant Pareiškėją apie patikrinimo rezultatus bei pateiktus reikalavimus Pirmininkui);

12.3. VAĮ (pažymos 8.3 punktas), TGIĮ (pažymos 8.5 punktas) ir Taisyklėmis (pažymos 9.1 punktas):

12.3.1. Savivaldybė Pareiškėjos prašymus turėjo išnagrinėti pagal Savivaldybės kompetenciją, prašymų turinį (patikrinti prašymuose nurodytas aplinkybes), laikydamasi išsamumo principo reikalavimų (Savivaldybė Pareiškėjai turėjo atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydama visas prašymų nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindama prašymų turinį);

12.3.2. Pareiškėjai turėjo būti pateikti visi pagal teisės aktus teiktini jos prašymų turinį atitinkantys dokumentai, duomenys. Savivaldybės veiksmai teikiant Pareiškėjai dokumentus, duomenis / jų neteikiant turėjo būti grindžiami TGIĮ ir kitais įstatymais arba kitais norminiais teisės aktais, Pareiškėjai turėjo būti teikiama pagalba įgyvendinant jos teisę gauti dokumentus, duomenis, sudaromos palankios sąlygos naudoti dokumentus, duomenis.

Savivaldybė nagrinėdama Pareiškėjos prašymus turėjo jai pateikti informaciją, dokumentus, duomenis laikydamasi  dokumentų išsamumo, tikslumo, teisėtumo, prieinamumo ir pagalbos principų reikalavimų, t. y., pateikti jai atliktų patikrinimų aktus arba kitus dokumentus, patvirtinančius faktinių aplinkybių patikrinimų rezultatus, Prietaiso sertifikavimo dokumentus, informaciją apie apklaustus gyventojus arba atsisakyti juos pateikti TGIĮ, BDAR nustatytais teisiniais pagrindais ir tvarka, nurodydama Pareiškėjai motyvuotas informacijos, dokumentų, duomenų nepateikimo priežastis;

12.3.3. Savivaldybės atsisakymai nagrinėti kai kuriuos Pareiškėjos prašymus
VAĮ 11 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu būtų laikytini pagrįstais tuo atveju, jeigu iki šių nuostatų taikymo Savivaldybė iš tiesų būtų pateikusi Pareiškėjai teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą (-us), o Pareiškėja būtų nepateikusi naujų duomenų.

 

 1. Nagrinėjamu atveju:

13.1. Seimo kontrolierė šio tyrimo pradžioje sudarė sąlygas Savivaldybei ištaisyti galimus jos veiklos nagrinėjant Pareiškėjos prašymus trūkumus, pasiūlydama jai, „pagal kompetenciją patikrinti visas Pareiškėjos nurodytas aplinkybes ir pateikti Pareiškėjai kartotinį išsamų teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą į jos prašymus dėl triukšmo Laiptinėje, kartu teisės aktuose nustatyta tvarka pateikiant jos prašomą informaciją, dokumentus arba atsisakymą pateikti dokumentus motyvuojant jį įstatymų nuostatomis (Seimo kontrolierei pateikti kartotinio atsakymo Pareiškėjai kopiją)“ (pažymos 5 paragrafas);

13.2. pažymėtina, kad Savivaldybė nepasinaudojo jai Seimo kontrolierės pasiūlyta galimybe ir šio tyrimo metu nepateikė Pareiškėjai kartotinio teisės aktų reikalavimus atitinkančio atsakymo;

13.3. Savivaldybės pareigūnai:

13.3.1. Prašymą-1 išnagrinėjo teisės aktuose nustatyta tvarka, pateikė Pareiškėjai Prašymo-1 turinį atitinkantį motyvuotą VAĮ reikalavimais Atsakymą-1 (pažymos 6.1 punktas; šio atsakymo Pareiškėja neskundė Seimo kontrolierei);

13.3.2. ėmėsi Prašymo-2 nagrinėjimo pagal jo turinį priemonių, tačiau nepagrįstai:

1) Prietaisu (kuriuo užfiksuoti triukšmo matavimo duomenys nėra patikimi) 2020-12-15 ir 2020-12-17 atliko triukšmo matavimus, nurodė, kad „Didžiausias momentinis triukšmo šaltinis Laiptinėje yra metalinės lauko durys į Laiptinę“, apklausė gyventojus;

2) Atsakyme-2 nurodė nepatikimus triukšmo matavimo duomenis (be to, jeigu tokie duomenys buvo pateikti Pareiškėjai, kartu turėjo būti pateikta ir informacija apie tai, kad triukšmo lygis Laiptinėje „neviršijo leistiną maksimalų 45 dB triukšmo lygį nakties metu (Higienos norma)“, kaip nurodyta Vedėjo 2021-02-08 tarnybiniame pranešime);

3) nustatę, kad Laiptinėje yra įrengtos metalinės lauko durys, kurias naudojant keliamas triukšmas, nesiėmė atitinkamų priemonių teisės aktuose nustatyta tvarka, pvz., nepatikrino, ar tokių durų įrengimas atitinka Namo projektą, techninius dokumentus (pvz., atliekant Namo naudojimo priežiūrą Reglamente nustatyta tvarka, surašant patikrinimo aktą, pateikiant reikalavimus Pirmininkui, kontroliuojant jų įgyvendinimą, informuojant Pareiškėją apie patikrinimo rezultatus bei pateiktus reikalavimus Pirmininkui);

13.3.3. netinkamai nagrinėjo Prašymą-3, nes nepagrįstai:

1) atsisakydami pateikti Pareiškėjai triukšmo lygio 2020-12-15 ir 2020-12-17 matavimų dokumentus, Atsakymo-3 nemotyvavo TGIĮ ir / arba kitų teisės aktų nuostatomis;

2) Atsakyme-3 nepateikė motyvuoto atsakymo į Pareiškėjos prašymą pateikti Prietaiso sertifikatą;

3) Atsakyme-3 nepateikė motyvuotų paaiškinimų dėl Pareiškėjos prašymo informuoti apie butus, kurių gyventojai buvo apklausti (paaiškinimai pateikti tik Seimo kontrolierei šio tyrimo metu) (pažymos 6.2 punktas);

4) nesiėmė statinių naudojimo priežiūros priemonių teisės aktuose nustatyta tvarka, pvz., nepatikrino, ar tokių durų įrengimas atitinka Namo projektą (pvz., atliekant Namo naudojimo priežiūrą Reglamente nustatyta tvarka, surašant patikrinimo aktą, pateikiant reikalavimus Pirmininkui, kontroliuojant jų įgyvendinimą, informuojant Pareiškėją apie patikrinimo rezultatus bei pateiktus reikalavimus Pirmininkui);

13.3.4. netinkamai nagrinėjo Prašymą-4, kadangi nepagrįstai:

1) taikė VAĮ 11 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus, nes Atsakymu-3 Pareiškėjai nebuvo teisės aktuose nustatyta tvarka atsakyta dėl informacijos, dokumentų, duomenų pateikimo. Savivaldybė kartotinai Pareiškėjai nepateikė jos prašomos informacijos, dokumentų, duomenų bei motyvuotų paaiškinimų dėl jų nepateikimo;

2) nesiėmė teisės aktuose nustatytų priemonių, pvz., nesiėmė priemonių, nepatikrino, ar tokių durų įrengimas atitinka Namo projektą, techninius dokumentus (pvz., atliekant Namo naudojimo priežiūrą Reglamente nustatyta tvarka, surašant patikrinimo aktą, pateikiant reikalavimus Pirmininkui, kontroliuojant jų įgyvendinimą, informuojant Pareiškėją apie patikrinimo rezultatus bei pateiktus reikalavimus Pirmininkui). Savivaldybė kreipėsi į Pirmininką prašydama tik pasidomėti „šiuo klausimu ir imtis veiksmų, kad automatiškai užsidarančios metalinės Laiptinės durys užsidarinėtų tyliau“.

Pažymėtina, kad Savivaldybė nepagrįstai neinformavo Pareiškėjos apie savo pirmiau nurodytą iniciatyvą (pažymos 6.5 punktas).

 

 1. Apibendrinus pažymos 12–13 paragrafuose pateiktas išvadas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, konstatuotina, kad Savivaldybė, nagrinėdama Pareiškėjos prašymus, nevykdė jai priskirtų funkcijų arba jas vykdė netinkamai, nesilaikė veiklos skaidrumo principo, VAĮ, TGIĮ ir kitų teisės aktų reikalavimų, todėl Pareiškėjos skundas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažintinas pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundą dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiklos (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja:

16.1. imtis priemonių nustatyti, ar Laiptinės metalinės durys įrengtos pagal Namo projektą, techninius dokumentus, prireikus imtis kitų teisės aktuose nustatytų priemonių triukšmui pašalinti ar sumažinti, ir apie tai pateikti informaciją Seimo kontrolierei ir Pareiškėjai;

16.2. pateikti Pareiškėjai kartotinį išsamumo principo bei teisės aktų reikalavimus atitinkantį motyvuotą atsakymą į jos prašymus pateikti informaciją, dokumentus, duomenis (Seimo kontrolierei pateikti šio atsakymo kopiją);

16.3. ateityje Savivaldybės veikloje naudoti tik įrašytus į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą ir nustatyta tvarka metrologiškai patikrintus triukšmo lygio matavimo prietaisus.

 

 

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                           Milda Vainiutė