PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2021/2-1500
Data 2022-02-10
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Šilutės rajono savivaldybės (toliau ir citatose vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjos 2021 m. rugsėjo 12 d. prašymą [pagal Pareiškėjos pateiktus dokumentus (kopijos), tai yra 2021 m. spalio 12 d. prašymas] (toliau ir citatose vadinama – Prašymas) ir 2021 m. lapkričio 17 d. skundą (toliau ir citatose vadinama – Skundas).

 

 1. Pareiškėja skunde Seimo kontrolierei pateikė šią informaciją:

2.1. Savivaldybės administracijos Šilutės seniūnijos (toliau ir citatose vadinama – Seniūnija) seniūnui (toliau ir citatose vadinama – Seniūnas) el. paštu pateikė Prašymą, kuriame prašė: įpareigoti asmenis atsakingus už A. S. ir G. F. (vardai, pavardės Seimo kontrolierei yra žinomi) kapaviečių priežiūrą nupjauti tujas, kad jos atitiktų Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus; įpareigoti asmenį atsakingą už A. N. (vardas, pavardė Seimo kontrolierei yra žinomi) kapavietės priežiūrą pašalinti želdinius, augančius ant parėjimo; minėtiems asmenims „[…] neįvykdžius nurodymų […] imtis priemonių šalinant nurodytus trūkumus“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. negavus atsakymo iš Seniūnijos, Pareiškėja su Skundu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, nurodydama: pateikė Seniūnui pateikė Prašymą dėl pažeidžiamų Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių bei prašė „[…] imtis priemonių šalinti nurodytus trūkumus“; Seniūnija teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais neinformavo apie Prašymo gavimą Seniūnijoje, apie Prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą bei nepateikė atsakymo į Prašymą per teisės aktuose nustatytą terminą;

2.3. „[…]. Jokio atsakymo iš Savivaldybės per […] nustatytą terminą negavau išskyrus patvirtinimą apie Skundo gavimą, kuriame buvo nurodytas registracijos Nr. R1-3262.“

 

 1. Pareiškėja Seimo kontrolierės prašo:

3.1. „nustatyti, ar Seniūnas neįvykdė Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-842 ir nepašalino mano Prašyme nurodytų trūkumų“;

3.2. „nustatyti, ar Seniūnas ir Savivaldybės administracijos vadovas […] tinkamai vykdė LR [Lietuvos Respublikos] Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimą Nr. 933“;

3.3. „jei netinkamai, prašau pateikti rekomendacijas dėl kreipimosi į teismą atlyginti žalą.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje gavus Pareiškėjos skundą Seimo kontrolierei, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

 

 1. Iš Seniūnijos pateiktos informacijos nustatyta:

5.1. „[…] 2021-10-12 buvo gautas Pareiškėjos Prašymas dėl tujų, augančių prie kapavietės, pašalinimo“;

5.2. „Laike 2-jų dienų po Prašymo gavimo, nuvykus į Šilutės m. kapines seniūnijos žemėtvarkos inžinieriui iš karto nepavyko rasti minimos kapavietės. Todėl buvo žodinis pokalbis su Pareiškėja, tikslu išsiaiškinti dėl tujų pašalinimo. Iš gautų nuotraukų buvo nuspręsta, kad tujos auga greta esančios kapavietės ir Pareiškėjai netrukdo tinkamai prižiūrėti savo mirusių artimųjų kapavietės ir augančios tujos nedaro jokios žalos […]“;

5.3. „[…] Pareiškėja buvo išsamiai informuota žodinio pokalbio metu (telefonu) apie priimtą sprendimą.“

„Informacijos Pareiškėjai raštu buvo nepateikta, nes trijų žodinių pokalbių metu buvo viskas išsamiai paaiškinta“;

5.4. „2021 m. lapkričio mėn. vėl vyko Seniūnijos raštvedės žodinis telefoninis pokalbis su Pareiškėja. Pokalbio metu dar kartą buvo paaiškinta, kad kito sprendimo dėl tujų pašalinimo nėra priimta.“

 

 1. Iš Savivaldybės administracijos pateiktos informacijos nustatyta:

6.1. „Pareiškėjos Prašymas buvo užregistruotas Seniūnijoje 2021-10-12 Nr. V7-1971 […].“

„Apie Pareiškėjos gauto prašymo užregistravimą Pareiškėjai informacija nebuvo išsiųsta, nes to neprašė  Pareiškėja“;

6.2. „Pareiškėjai atsakymas apie priimtą sprendimą buvo išsiųstas pavėluotai dėl susidariusių darbo apribojimų COVID-19 karantino metu (sirgo 2 Seniūnijos  specialistai).“

Seniūnija 2022 m. vasario 3 d. el. paštu Pareiškėją informavo: „[…] dėl susidariusio darbo apribojimų COVID-19 karantino (sirgo 2 Seniūnijos specialistai) metu Jūs [Pareiškėja] laiku negavote informacijos dėl Jūsų pateikto […] Prašymo nagrinėjimo. Apgailestaujame ir siunčiame Jums informaciją, kuri buvo pateikta LR Seimo kontrolieriui.“

„Pareiškėja nebuvo laiku informuota raštu, nes apie priimtus sprendimus buvo informuota žodinių pokalbių metu“;

6.3. „Gavę Pareiškėjos Prašymą 2021-10-12, Seniūnijos specialistai vyko į Šilutės miesto kapines dėl Pareiškėjos Prašyme minimų tujų apžiūrėjimo ir jų pašalinimo. […]“;

6.4. „Savivaldybės administracijoje Pareiškėjos Skundas buvo gautas ir užregistruotas   2021-11-17 Nr. R1-3262;5.9.

Savivaldybės administracija nėra priėmusi administracinio sprendimo dėl Pareiškėjos […] Skunde  keliamo klausimo.“

„Pareiškėjai nebuvo pranešta apie jos Skundo nagrinėjimo termino pratęsimą, kadangi Šilutės seniūnija žodinio pokalbio metu išsamiai viską paaiškino.“

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo:

7.1. 10 straipsnis – „4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens […] skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio […] skundo gavimo dienos. […]. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą […] pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys“;

7.2. 23 straipsnis – „1. Administracinę procedūrą pradeda viešojo administravimo subjekto vadovas arba jo įgaliotas pareigūnas, valstybės tarnautojas […] rašytiniu pavedimu per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.“

 

 1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-23 iki 2021-12-07) (toliau vadinama – Taisyklės):

8.1. 24 punktas – „Priėmus prašymą ar skundą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas ar skundas gautas paštu arba elektroninėmis priemonėmis, asmens pageidavimu per
3 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo institucijoje dienos asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiama Taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus“;

8.2. 25 punktas – „Prašymai […] turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos“;

8.3. 26 punktas – „Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip
20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo institucijoje dienos, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 25 punkte nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą, institucija […] išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis“;

8.4. 38 punktas – „Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys […] asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-us) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.“

 

 1. Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-842 (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. spalio 25 d.)
  27 punktas – „Kapinėse augantys želdiniai prižiūrimi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir kitų želdinių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus: 27.2. želdinius galima sodinti tik kapavietės ribose, išaugančius ne daugiau kaip iki 1,2 m aukščio.“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarime, priimtame byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03, konstatavo:

„Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas 2000-06-30 nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių […]. […] Konstitucinis Teismas 2004-07-01 nutarime ir 2004-11-05 išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms […] (Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarimas, 2004-11-05 išvada) […].“

 

 1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2015 m. lapkričio 30 d. nutarime (administracinė byla Nr. A-2695-520/2015) konstatavo:

„Pažymėtina, jog VSDFV [Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos] bei jos teritoriniams skyriams, kaip viešojo administravimo institucijoms, yra keliami, be kita ko, VAĮ nustatyti reikalavimai, inter alia šio įstatymo
3 straipsnyje įtvirtinta pareiga vadovautis viešojo administravimo principais (įstatymų viršenybės, objektyvumo, proporcingumo ir kt.) […]. Be to, šios institucijos yra saistomos ir gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio
3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų
. Gero administravimo principas reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2012 m. spalio 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A502-134/2012; 2014 m. balandžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-816/2014).“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į skundo, pateikto Seimo kontrolierei, tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 7–9 punktuose, teismų praktiką (pažymos 10–11 punktai), susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant Pareiškėjos Prašymą ir Skundą, konstatuotina:

12.1. Seniūnijoje 2021-10-12 buvo gautas ir užregistruotas (reg. Nr. V7-1971) Pareiškėjos Prašymas, kuriame, vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių nuostatomis, Seniūnijos buvo prašoma: įpareigoti asmenis, atsakingus už gretimų kapaviečių tvarkymą, nupjauti tujas iki teisės aktuose reglamentuojamo aukščio, pašalinti ant praėjimo augančius želdinius; minėtiems asmenims neįvykdžius Seniūnijos įpareigojimų „[…] imtis priemonių šalinant nurodytus trūkumus“ (pažymos 2.1, 5.1, 6.1 punktai);

12.2. Taisyklių 24 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-23 iki 2021-12-07) nustatė, kad, priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas gautas paštu arba elektroninėmis priemonėmis, asmens pageidavimu per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiama informacija apie priimtus dokumentus (pažymos 8.1 punktas).

Atsižvelgiant į tai, jog Pareiškėja Prašyme (pažymos 2.1 punktas) nenurodė, kad pageidauja gauti informaciją apie Prašymo priėmimą, Seniūnija, vadovaudamasi pirmiau minėtų Taisyklių nuostatomis, neturėjo pareigos informuoti Pareiškėją apie jos Prašymo gavimą ir registravimą Seniūnijoje;

12.3. Taisyklių 25 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-23 iki 2021-12-07) nustatė, kad prašymai turėjo būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos (pažymos 8.2 punktas). Pagal Taisyklių 26 punktą (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-23 iki             2021-12-07), jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo institucijoje dienos, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų, apie tai informuojant prašymą pateikusį asmenį (pažymos 8.3 punktas).

Seniūnas nurodė, kad atsakymas Pareiškėjai į jos Prašymą raštu nebuvo pateiktas, nes „[…] Pareiškėja buvo išsamiai informuota žodinio pokalbio metu (telefonu) apie priimtą sprendimą“  (pažymos 5.3 punktas).

Savivaldybės administracija informavo, kad: atsakymas Pareiškėjai nebuvo pateiktas per teisės aktuose nustatytą terminą „[…] dėl susidariusių darbo apribojimų COVID-19 karantino metu (sirgo 2 Seniūnijos  specialistai)“; Seniūnija 2022 m. vasario 3 d. el. paštu Pareiškėją informavo apie priežastis, dėl kurių atsakymas Pareiškėjai nebuvo pateiktas per teisės aktuose nustatytą terminą; Seniūnija pateikė Pareiškėjai Seimo kontrolierei siųstą raštą (kopija), kuriame pateikta informacija dėl Pareiškėjos Prašymo nagrinėjimo (pažymos 6.2 punktas).

Įvertinus tai, kas pirmiau išdėstyta, konstatuotina, kad Taisyklės nenumato institucijoms  galimybės į pareiškėjų prašymus, pateiktus raštu, atsakymus pateikti žodžiu, todėl į kiekvieną viešojo administravimo institucijoje gautą ir užregistruotą raštišką asmens prašymą, skundą, besikreipusiam asmeniui privalo būti atsakyta raštu.

Atsižvelgiant į tai, kad atsakymą Seniūnija į Pareiškėjos Prašymą, Seniūnijoje gautą       2021-10-12 (pažymos 5.1, 6.1 punktai), pateikė 2022-02-03 el. paštu, darytina išvada, kad Seniūnija Pareiškėjos Prašymo nagrinėjimo metu nesivadovavo Taisyklių 25 punktu (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-23 iki 2021-12-07), nes atsakymą Pareiškėjai pateikė praėjus daugiau nei trims mėnesiams nuo Pareiškėjos Prašymo gavimo Seniūnijoje.

Pareiškėjos skundo, pateikto Seimo kontrolierei, tyrimo metu Seimo kontrolierei nebuvo suteikta informacija, dokumentai, įrodantys, kad Pareiškėja, vadovaujantis Taisyklių 26 punktu (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-23 iki 2021-12-07), buvo informuota apie jos Prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą, nurodant pratęsimo priežastis. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Seniūnija  Pareiškėjos Prašymo nagrinėjimo metu nesivadovavo ir Taisyklių 26 punktu (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-23 iki 2021-12-07), nes teisės aktų nustatyta tvarka neinformavo Pareiškėjos apie jos Prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą bei pratęsimo priežastis.

Seimo kontrolierė tai pat pažymi, kad Seniūnijos 2022-02-03 el. paštu Pareiškėjai pateiktas raštas (kopija), kuris buvo adresuotas Seimo kontrolierei, nelaikytinas tinkamu atsakymu Pareiškėjai į jos Prašymą, nes: atsakymas adresuotas Seimo kontrolierei, o ne Pareiškėjai; Seniūnijos Seimo kontrolierei pateiktame atsakyme nėra pasisakyta dėl Pareiškėjos Prašymo nagrinėjimo metu nustatytų faktinių aplinkybių (pvz.: ar tujos, augančios prie gretimų kapaviečių, atitinka / neatitinka Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus; jeigu ne, kada, kokių veiksmų ėmėsi Seniūnija; jeigu Seniūnija nesiėmė jokių veiksmų, dėl kokių priežasčių ir kt.); nebuvo nurodyta pateikto atsakymo apskundimo tvarka, kaip tai nustatė Taisyklių 38 punktas (pažymos 8.4 punktas).

Seimo kontrolierė atkreipia Savivaldybės administracijos dėmesį į tai, jog vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Pažymėtina, kad šalyje paskelbtas karantinas nesudaro prielaidų nesilaikyti gero viešojo administravimo principo reikalavimų, todėl karantino laikotarpiu pareiškėjai turi teisę žinoti, kokie veiksmai yra atliekami dėl jų prašymų, skundų. Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolierė Savivaldybės administracijai rekomenduoja laikytis gero viešojo administravimo principo reikalavimų ir pareiškėjų prašymus, skundus nagrinėti nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų prašymų, skundų nagrinėjimo procedūrų bei terminų;

12.4. Savivaldybės administracijoje 2021-11-17 gautas ir užregistruotas (reg. Nr. R1-3262;5.9) Skundas, kuriame Pareiškėja nurodė: jog su Prašymu kreipėsi į Seniūniją, tačiau per teisės aktuose nustatytą terminą negavo atsakymo; nebuvo informuota apie Prašymo gavimą Seniūnijoje bei apie Prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą (pažymos 2.2, 6.4 punktai).

Savivaldybės administracija nėra priėmusi administracinio sprendimo dėl Pareiškėjos Skundo, nėra pateikusi Pareiškėjai atsakymo bei Skundo nagrinėjimo metu neinformavo Pareiškėjos apie jos Skundo nagrinėjimo termino pratęsimą, nurodant pratęsimo priežastis (pažymos 6.4 punktas).

Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad administracinę procedūrą pradeda viešojo administravimo subjekto vadovas arba jo įgaliotas pareigūnas rašytiniu pavedimu per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Pagal Viešojo administravimo įstatymo
10 straipsnio 4 dalį, viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos, o kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų apie tai informuojant skundą pateikusį asmenį (pažymos 7.1 punktas).

Įvertinus tai, kas pirmiau išdėstyta, konstatuotina, kad Pareiškėja į Savivaldybės administraciją su Skundu kreipėsi dėl Seniūnijos darbuotojų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jos Prašymą. Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalies nuostatomis, per 3 darbo dienas nuo Pareiškėjos Skundo gavimo Savivaldybės administracijoje dienos turėjo pradėti administracinę procedūrą, išnagrinėti Pareiškėjos Skundą ir, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatomis, per 20 darbo dienų pateikti Pareiškėjai atsakymą (esant teisiniam pagrindui Skundo nagrinėjimo terminas galėjo būti pratęstas, apie tai informuojant Pareiškėją.

Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės administracija gavusi Pareiškėjos Skundą nepradėjo administracinės procedūros, nepriėmė administracinio sprendimo, nepateikė Pareiškėjai atsakymo bei neinformavo jos apie Skundo nagrinėjimo termino pratęsimą, nurodant pratęsimo priežastis, darytina išvada, kad Savivaldybės administracija Pareiškėjos Skundo nagrinėjimo metu nesivadovavo Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies ir 23 straipsnio 1 dalies nuostatomis;

12.5. Seimo kontrolierė atkreipia Savivaldybės administracijos dėmesį į tai, kad, įvertinus šios pažymos 10, 11 punkte pateiktą Konstitucinis Teismo, LVAT praktiką, konstatuotina, kad viešojo administravimo institucijos, taip pat ir Savivaldybės administracija, yra saistomos gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Gero administravimo principas reikalauja, kad valstybės institucijos priimtų administracinius sprendimus, kad juos priimdamos veiktų rūpestingai ir atidžiai, užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų.

Taigi, prašymų, skundų nagrinėjimo procedūrų nesilaikymas, atsakymų pareiškėjams nepateikimas ir (arba) pateikimas nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų nesiderina su gero administravimo principu, taip pat ir Konstitucijoje įtvirtinta nuostata, jog valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kad:

13.1. Seniūnija Pareiškėjos Prašymo nagrinėjimo metu nesivadovavo Taisyklių 25 punktu (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-23 iki 2021-12-07) ir atsakymą Pareiškėjai į jos Prašymą pateikė praėjus daugiau nei trims mėnesiams nuo Pareiškėjos Prašymo gavimo Seniūnijoje (pažymos
12.3 punktas);

13.2. Seniūnija Pareiškėjos Prašymo nagrinėjimo metu nesivadovavo Taisyklių 26 punktu (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-23 iki 2021-12-07) ir neinformavo Pareiškėjos apie jos Prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą, nurodant pratęsimo priežastis (pažymos 12.3 punktas);

13.3. Seniūnijos 2022-02-03 el. paštu Pareiškėjai pateiktas raštas (kopija), kuris buvo adresuotas Seimo kontrolierei, nelaikytinas tinkamu atsakymu Pareiškėjai į jos Prašymą (pažymos 12.3 punktas),

13.4. Savivaldybės administracija Pareiškėjos Skundo nagrinėjimo metu nesivadovavo  Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies ir 23 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nes gavusi Pareiškėjos Skundą nepradėjo administracinės procedūros, nepriėmė administracinio sprendimo, nepateikė Pareiškėjai atsakymo ir neinformavo Pareiškėjos apie jos Skundo nagrinėjimo termino pratęsimą, nurodant pratęsimo priežastis (pažymos 12.4 punktas),

skundas, pateiktas Seimo kontrolierei,  dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjos Prašymą ir Skundą pripažintinas pagrįstu.

 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundą dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjos Prašymą ir Skundą pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Virgilijui Pozingiui rekomenduoja:

15.1. atkreipti dėmesį tai, kad Prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-23 iki 2021-12-07), nenumato institucijoms galimybės į pareiškėjų prašymus, pateiktus raštu, atsakymus pateikti žodžiu, todėl į kiekvieną viešojo administravimo institucijoje gautą ir užregistruotą raštišką asmens prašymą, skundą besikreipusiam asmeniui privalo būti atsakyta raštu (pažymos 12.3 punktas);

15.2. atkreipti dėmesį tai, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos Šilutės seniūnija Pareiškėjos Prašymo nagrinėjimo metu nesivadovavo Prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-23 iki 2021-12-07), 25, 26 punktų nuostatomis (pažymos 12.3, 13.1, 13.2 punktai);

15.3. atkreipti dėmesį tai, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos  Šilutės seniūnijos Pareiškėjai pateiktas raštas (kopija), kuris buvo adresuotas Seimo kontrolierei, nelaikytinas tinkamu atsakymu į Pareiškėjos Prašymą (pažymos 12.3, 13.3 punktai);

15.4. atkreipti dėmesį tai, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija Pareiškėjos Skundo nagrinėjimo metu nesivadovavo Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies ir 23 straipsnio 1 dalies nuostatomis (pažymos 12.4, 13.4 punktai);

15.4. atkreipti dėmesį tai, kad prašymų, skundų nagrinėjimo procedūrų nesilaikymas, atsakymų pareiškėjams nepateikimas ir (arba) pateikimas nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų nesiderina su gero administravimo principu, taip pat ir Konstitucijoje įtvirtinta nuostata, jog valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (pažymos 12.5 punktas);

15.5. įpareigoti Šilutės rajono savivaldybės administracijos Šilutės seniūniją pakartotinai išnagrinėti Pareiškėjos Prašymą, pateikti Pareiškėjai motyvuotą, teisės aktų nuostatomis pagrįstą atsakymą; nurodyti pateikto atsakymo apskundimo tvarką;

15.6. išnagrinėti Pareiškėjos Skundą ir pateikti Pareiškėjai motyvuotą, teisės aktų nuostatomis pagrįstą atsakymą; nurodyti pateikto atsakymo (priimto sprendimo) apskundimo tvarką.

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierę (Seimo kontrolierei pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                        Milda Vainiutė