PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ

Dokumento numeris 4D-2022/1-1346
Data 2022-12-29
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022 m. lapkričio 21 d. gavo X (toliau – Pareiškėjas) skundą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau ir – Pravieniškių PN-AK) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant Pareiškėjui sąlygų nuotoliniu būdu mokytis universitete (toliau – Skundas).

 

  1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:

2.1. „Nagrinėjamu atveju, aš, kaip Pareiškėjas kreipiausi į Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos pareigūnus su prašymu 2022-09-30 dienos (prašymo kopiją pridedama) leisti man mokytis nuotoliniu būdu ir įgyti aukštąjį išsilavinimą Vytauto Didžiojo universitete. Kaip matyti Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos pareigūnas […] į paminėtą mano rašytinį prašymą davė atsakymą datuota 2022-10-20 diena Nr. 7-6063. […]. Kaip matyti iš […] pateikto atsakymo tai Viešojo administravimo įstatymo nuostatos nebuvo pažeistos ir mano prašymas buvo išnagrinėtas per 20 darbo dienų, bet esmė neteisėto neveikimo ir sąmoningo trukdymo mokytis yra kitame“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „su Vytauto Didžiojo universitetu buvo sudaryta sutartis dar 2022-07-02 dieną Nr. MVF-22-0366 (sutarties nuorašas pridedamas), mokslai prasidėjo nuo 2022-08-20 dienos, Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos administracijai buvo žinoma apie sudaryta mokslo sutartį iš pat pradžių, nes sutarties nuorašas buvo pateiktas pataisos įstaigos administracijai, bet administracija sąmoningai iš pat pradžių man visiškai nesudarė sąlygų mokytis“.

 

  1. Pareiškėjas Seimo kontrolierės prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

  1. Seimo kontrolierė 2022 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. 4D-2022/1-1346/3D-2562 kreipėsi į Pravieniškių PN-AK prašydama pateikti Skundo nagrinėjimui reikšmingos informacijos. 2022 m. gruodžio 21 d. Seimo kontrolierė gavo Pravieniškių PN-AK 2022 m. gruodžio 21 d. raštą Nr. 14-17347. Šiame rašte pateikiama ši informacija:

„nuteistasis X, […], 2022-12-19 pateikė prašymą Nr. 71(5)-2096 [reng. past. Seimo kontrolierė šį Pareiškėjo prašymą gavo 2022 m. gruodžio 21 d.], kuriame prašo jo, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių institucijai 2022-11-20 teikto skundo nenagrinėti, kadangi problema, nurodyta skunde, yra išspręsta. Pažymėtina, kad nuteistajam paaiškinta situacija, dėl ko užtruko sudaryti sąlygas studijoms, atsakyta į klausimus, galimybė studijuoti Vytauto Didžiojo universitete sudaryta. Problema, nurodyta nuteistojo skunde, iš esmės išspręsta, šiuo metu nuteistasis pretenzijų neturi“.

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

 

  1. Seimo kontrolierių įstatymo:

17 straipsnis – „6. Jeigu gaunamas pareiškėjo prašymas netirti skundo, Seimo kontrolierius gali tyrimą nutraukti“;

22 straipsnis – „3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais“.

 

Tyrimo išvados

 

  1. Skunde nurodoma, kad Pravieniškių PN-AK pareigūnai nesudaro Pareiškėjui sąlygų nuotoliniu būdu mokytis universitete.

 

  1. Pagal Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 6 dalį ir 22 straipsnio 1 dalies 3 punktą, skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia ir pareiškėjas pateikia prašymą netirti skundo.

 

  1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pravieniškių PN-AK pareigūnai sudarė sąlygas Pareiškėjui nuotoliniu būdu studijuoti Vytauto Didžiojo universitete, t. y. Skunde keliamos problemos buvo išspręstos gera valia, ir jis 2022 m. gruodžio 19 d. raštu prašė Seimo kontrolierės netirti Skundo.

 

  1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 8 punkte, ir vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 6 dalimi ir 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Skundo dėl Pravieniškių PN-AK pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant Pareiškėjui sąlygų nuotoliniu būdu mokytis universitete, tyrimas nutrauktinas.

 

SEIMO KONTROLIERĖS SPRENDIMAS

 

  1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 6 dalimi ir 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X Skundo dėl Pravieniškių PN-AK pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant Pareiškėjui sąlygų nuotoliniu būdu mokytis universitete, tyrimą nutraukti.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                                                                                                  Erika Leonaitė