PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ

Dokumento numeris 4D-2022/1-73
Data 2022-04-19
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022-01-20 gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą ir 2022-02-14 skundo papildymo raštą (toliau vadinama – Skundas) dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau vadinama ir – Pravieniškių PN-AK, PPN-AK; PPN-AK raštuose – Įstaiga) pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų (neveikimo), susijusių su laiško neišsiuntimu bei netinkamu reagavimu paskelbus bado akciją ir galimai daromu spaudimu atsiimti Skundą.

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, Pareiškėjas pateikia šias:

2.1. „[…] 2022-01-12 aš paskelbiau bado akciją […], dėl to, kad nebuvo suteikta galimybė man išsiųsti paduoti laiško […], registruotus laiškus paima ir registruoja tam skirtas pareigūnas […].

Aš esu paskirtas atlikti nuobaudą drausmės grupėje, kadangi drausmės grupės būryje yra rakinamos gyvenamosios patalpos ir man norint išsiųsti registruotą laišką aš pasakiau per rytinį patikrinimą dirbančiam pareigūnui, bet jis nepasakė darbuotojai, kad man reikia išsiųsti registruotą laišką į teismą, […] šie laiškai paimami ryte apie 10 val. Aš paklausiau pareigūno kodėl jis nepasakė dėl šio laiško paėmimo, tai neatsakė ir uždarė duris, […] aš 2022-01-12 […] paskelbiau bado akciją, […] per pietus atėjo pamainos atsakingas budintis […] šiam budinčiam padaviau savo parašytą bado akcijos raštą, […] šis pareigūnas pasakė, kad paduos pavaduojančiam 9 būrį auklėtojui, […] paprašiau, kad man būtų pateiktas registracijos numeris, tačiau šis mano raštas išvis dingo […].

[…] man pasiteiravus ar yra žinoma PPN-AK direktoriui dėl mano badavimo, […] sužinojau, kad nėra niekas informuotas […], parašiau 2022-01-14 pakartotiną […] dėl badavimo ir nurodžiau nuo kada badauju […], raštas buvo perduotas SVS viršininkui […] buvau iškviestas pas SVS viršininką […] buvau aprėktas […] ir apkaltintas dėl mano paskelbto badavimo, […]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „[…] per pokalbį su […] darbuotoju […] buvo man pasakyta, kad reikia, kad aš parašyčiau raštą dėl skundo […] procedūros nutraukimo […] man nieko neliko kaip prieš savo valią parašyti tai ką man jis padiktuos […].“

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolierės prašo įvertinti Skunde aprašytus pareigūnų veiksmus.

 

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Nustatytos tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Gavusi Pareiškėjo Skundą, 2022-01-25 raštu Nr. 4D-2022/1-73/3D-172 Seimo kontrolierė kreipėsi į PPN-AK administraciją, prašydama paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

Seimo kontrolierių įstaigoje 2022-03-24 gautas PPN-AK administracijos 2022-02-03 raštas Nr. 14-1756; rašte ir jo prieduose nurodoma:

4.1. „[…] Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau – Įstaiga) Resocializacijos skyriaus vyriausiasis specialistas 2022-01-31 pažymoje nurodo, kad 2022-01-12 nuteistasis X […] su prašymais, pareiškimais ir skundais į jį nesikreipė.

Vadovaujantis Įstaigos direktoriaus 2021-12-29 įsakymo Nr. V-755 „Dėl nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis nuteistųjų rašytinius pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus registruoja Įstaigos Resocializacijos skyriaus pareigūnai (įsakymas pridedamas).“

4.2. „2022-01-31 Įstaigos Resocializacijos skyriaus vyriausiasis specialistas pateikė pažymą, kurioje nurodyta, kad 2022-01-14 užregistruotas nuteistojo X pareiškimas dėl badavimo. Ar pareiškėjui buvo pateiktas raštiškas atsakymas pažymoje nenurodoma. Įstaigos Resocializacijos skyriaus pareigūnas 2022-01-14 Įstaigos Trečiojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus viršininkui pateikė nuteistojo X pareiškimą dėl badavimo. Įstaigos Trečiojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus viršininkas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 118 straipsnio nuostatomis, t. y. pokalbio su nuteistuoju metu išsiaiškino badavimo priežastis bei paaiškino badavimo pasekmes.“

4.3. „[…] 2022-02-02 Įstaigos Trečiojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus viršininko pažymoje teigiama, kad 2022-01-14 buvo informuotas, kad nuteistasis X badauja. Minėtas nuteistasis buvo pakviestas pokalbiui į Patariamosios komisijos posėdį. Pokalbio metu nuteistasis nurodė, jog buvo nepatenkintas Resocializacijos skyriaus pareigūnų veiksmais, nes jo laiškas kažkurią dieną buvo paimtas išsiuntimui ne ryte, o tą pačią dieną po pietų. Nuteistasis nukreiptas pas Resocializacijos skyriaus pareigūnus, atsakingus už laiškų siuntimą, aiškintis iškilusios problemos. Įstaigos Trečiojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus viršininkas kitų duomenų apie nuteistojo ankstesnius pareiškimus nėra gavęs (pažyma pridedama).“

4.4. „2022-02-01 Įstaigos Resocializacijos skyriaus socialinės darbuotojos pažymoje teigiama, kad minėtas nuteistasis 2022-01-12 su prašymu dėl registruoto laiško išsiuntimo nesikreipė, tačiau kitą dieną, t. y. 2022-01-13 nuteistasis X kreipėsi į administraciją dėl registruoto laiško siuntimo. Laiškas buvo adresuotas Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams.“

Prie rašto pateikta PPN-AK Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų apskaitos žurnalo atitinkamų puslapių kopija; pagal įrašą spręstina, jog Pareiškėjo laiškas teismui buvo išsiųstas 2022 m. sausio 13 dieną.

 

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2006 m. sausio 11 d. priimtų rekomendacijų šalims narėms Nr. (2006)2 „Dėl Europos kalėjimų taisyklių“ (toliau vadinama – Kalėjimų taisyklės):

70.1 punktas – „Kaliniams, kiekvienam individualiai ar grupei, turi būti sudarytos pakankamos galimybės žodžiu ar raštu pareikšti kalėjimo vadovui ar kitai kompetentingai valdžiai prašymus ar skundus.“

 

 1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK):

– 100 straipsnis „Nuteistųjų teisė kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais“ – „1. Nuteistieji turi teisę kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas. Prie nuteistųjų pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų, jeigu reikia, pridedami pataisos įstaigos administracijos aiškinamieji raštai. […]“;

– 118 straipsnis „Pataisos įstaigų administracijos veiksmai nuteistųjų badavimo, atsisakymo dirbti ar vykdyti kitus administracijos įsakymus ir nurodymus atveju“ – 1. Jeigu nuteistasis ar grupė nuteistųjų paskelbia badavimą, atsisako dirbti ar vykdyti kitus administracijos įsakymus ir nurodymus, pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, o poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas privalo nedelsdamas išsiaiškinti badavimo, atsisakymo dirbti ar vykdyti kitus administracijos įsakymus ir nurodymus priežastis, nuteistųjų reikalavimus ir jų teisėtumą. Pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, o poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Kalėjimų departamento direktoriui arba jį pavaduojančiam pareigūnui ir imtis įmanomų priemonių teisėtiems nuteistųjų reikalavimams patenkinti. 2. Jeigu nuteistųjų reikalavimai yra neteisėti, pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis, o poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas privalo asmeniškai apie tai pranešti nuteistiesiems ir pareikalauti neteisėtus veiksmus nutraukti. Šio nurodymo nevykdantiems nuteistiesiems gali būti skiriamos nuobaudos“;

– 183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. […].“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama ir – LVAT) 2014 m. balandžio 9 d. aprobuotos praktikos, nagrinėjant bylas dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo administravimo srityje, apibendrinimo 94 punkte nurodyta:

„[…] konstitucinės teisės kritikuoti bei skųsti valstybės institucijų bei pareigūnų sprendimus užtikrinimo laisvės atėmimo vietose svarba ne kartą pripažinta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo. Administracinėje byloje Nr. I-143-22/2011 teisėjų kolegija pažymėjo, kad Bausmių vykdymo kodekso 11 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 100 straipsnių nuostatos, kiek tai susiję su nuteistųjų teise kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais) ir skundais į valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, pareigūną – yra konkretizuota Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalimi laiduojamos piliečių teisės kritikuoti ir apskųsti valstybės įstaigų ar pareigūnų sprendimus išraiška. Jose yra įtvirtinta nuteistųjų, inter alia atliekančių laisvės atėmimo bausmes, konstitucinė teisė kritikuoti bei skųsti valstybės institucijų bei pareigūnų sprendimus. Bausmių vykdymo kodekso 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bausmes atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai turi visas Lietuvos Respublikos piliečiams įstatymų nustatytas teises, laisves ir pareigas su apribojimais, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir teismo nuosprendis. Nėra jokių teisinių argumentų teigti, jog šios konstitucinės teisės įgyvendinimui nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmes, gali būti taikomi apribojimai, nenumatyti įstatymuose ar neišplaukiantys iš jų (2011 m. gruodžio 27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I143-22/2011).“

 

 

Tyrimo išvados

 

 1. Skunde rašoma, kad PPN-AK bausmę atliekantis Pareiškėjas 2022-01-12 norėjo išsiųsti registruotą laišką teismui, tačiau jam nebuvo sudarytos sąlygos tai atlikti; Pareiškėjas dėl šių aplinkybių 2022-01-12 pradėjo bado akciją, tačiau PPN-AK pareigūnai netinkamai reagavo į bado akcijos paskelbimą; Pareiškėjas 2022-01-14 pakartotinai kreipėsi į PPN-AK administraciją dėl badavimo paskelbimo; PPN-AK pareigūnai galimai darė Pareiškėjui spaudimą atsiimti skundą.

 

 1. Kalėjimų taisyklėse nustatyta, kad kaliniams turi būti sudarytos pakankamos galimybės žodžiu ar raštu pareikšti kalėjimo vadovui ar kitai kompetentingai valdžiai prašymus ar skundus (šios pažymos 5 punktas).

Konstitucinės teisės kritikuoti bei skųsti valstybės institucijų bei pareigūnų sprendimus užtikrinimo laisvės atėmimo vietose svarba ne kartą pripažinta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo. LVAT pažymi, kad BVK nuostatos, kiek tai susiję su nuteistųjų teise kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais) ir skundais į valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, pareigūną, yra konkretizuota Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalimi laiduojamos piliečių teisės kritikuoti ir apskųsti valstybės įstaigų ar pareigūnų sprendimus išraiška. Jose yra įtvirtinta nuteistųjų, inter alia atliekančių laisvės atėmimo bausmes, konstitucinė teisė kritikuoti bei skųsti valstybės institucijų bei pareigūnų sprendimus. BVK 10 straipsnio 1 dalimi reglamentuota, kad bausmes atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai turi visas Lietuvos Respublikos piliečiams įstatymų nustatytas teises, laisves ir pareigas su apribojimais, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir teismo nuosprendis. Nėra jokių teisinių argumentų teigti, jog šios konstitucinės teisės įgyvendinimui nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmes, gali būti taikomi apribojimai, nenumatyti įstatymuose ar neišplaukiantys iš jų (šios pažymos 7 punktas).

Pažymėtina, kad PPN-AK administracija Seimo kontrolierę informavo, jog, remiantis Resocializacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pateiktais duomenimis, Pareiškėjas 2022-01-12 su prašymais, pareiškimais ir skundais į Pravieniškių PN-AK administracija nesikreipė. PPN-AK Resocializacijos skyriaus socialinė darbuotoja patvirtina tai, kad Pareiškėjas 2022-01-12 su prašymu dėl registruoto laiško išsiuntimo nesikreipė, tačiau kitą dieną, t. y. 2022-01-13, Pareiškėjas kreipėsi į administraciją dėl registruoto laiško siuntimo. Šis laiškas, kuris buvo adresuotas Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams, išsiųstas.

Skundo tyrimo metu nustatyta, jog Pareiškėjo laiškas teismui buvo išsiųstas 2022-01-13; tai patvirtina ir Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų apskaitos žurnalo įrašas (šios pažymos 4.4 punktas), todėl Pareiškėjo Skundo teiginiai, kad jam nebuvo sudarytos ar kaip nors apribotos sąlygos išsiųsti teismui registruotą laišką, nebuvo patvirtinti.

 

 1. PPN-AK atsakyme rašo, kad 2022-01-14 buvo užregistruotas Pareiškėjo pareiškimas dėl badavimo, kuriuo asmuo informavo, jog pradėjo badauti nuo 2022-01-12; šiame pareiškime yra pareigūno prierašas, kad badavimo priežastis: „galimai badauja dėl RS pareigūnų veiksmų“. Tai, ar Pareiškėjui buvo pateiktas raštiškas atsakymas į jo pranešimą dėl badavimo, nenurodoma, tačiau rašoma, jog Resocializacijos skyriaus pareigūnas Pareiškėjo pareiškimą dėl badavimo 2022-01-14 pateikė Įstaigos Trečiojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus viršininkui, kuris, vadovaudamasis BVK 118 straipsnio nuostatomis, pokalbio su nuteistuoju metu išsiaiškino badavimo priežastis bei paaiškino Pareiškėjui badavimo pasekmes (šios pažymos 4.2 ir 4.3.punktai).

BVK 118 straipsnyje reglamentuota, kad, jeigu nuteistasis paskelbia badavimą, pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, o poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas, privalo nedelsdamas išsiaiškinti badavimo priežastis, nuteistųjų reikalavimus ir jų teisėtumą bei privalo apie tai nedelsdamas pranešti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos  direktoriui arba jį pavaduojančiam pareigūnui ir imtis įmanomų priemonių teisėtiems nuteistųjų reikalavimams patenkinti.

Skunde rašoma, jog Pareiškėjas apie badavimą pranešė 2022-01-12, tačiau tik 2022-01-14, po antrojo kreipimosi, PPN-AK pareigūnai į tai sureagavo.

Pažymėtina, jog Skundo tyrimo metu PPN-AK administracija Seimo kontrolierei pateikė informaciją, kad PPN-AK administracijoje buvo registruotas tik Pareiškėjo 2022-01-14 pranešimas apie bado akcijos paskelbimą ir kad PPN-AK jokių duomenų apie pirminį 2022-01-12 rašytą Pareiškėjo pranešimą dėl bado akcijos paskelbimo neturi (šios pažymos 4.1, 4.2 ir 4.4 punktai).

Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolierei kyla pagrįstų abejonių, ar PPN-AK laiku ir tinkamai reaguojama į nuteistųjų, be kitų, ir Pareiškėjo, bado akcijos paskelbimą.

Pagal teisinį reglamentavimą numatyta, jog pareigūnai privalo nedelsiant išsiaiškinti badavimo priežastis ir nedelsiant pranešti apie badavimą Kalėjimų departamentui, kaip reikalaujama BVK 118 straipsnio 1 dalyje.

Pažymėtina, kad PPN-AK Seimo kontrolierei nepateikė duomenų apie tai, jog Kalėjimų departamentas buvo informuotas apie Pareiškėjo badavimą, todėl darytina išvada, kad PPN-AK pareigūnai, nesivadovaudami BVK 118 straipsnio 1 dalies nuostatomis, veikė netinkamai.

Atsižvelgiant į tai kas nurodyta bei į teisinį reguliavimą, konstatuotina, jog Skundas, kiek tai susiję su PPN-AK pareigūnų veiksmais (neveikimu) netinkamai reaguojant į badavimo paskelbimą, pripažįstamas pagrįstu.

 

 1. Pažymėtina, kad Skunde taip pat nurodyta, jog PPN-AK pareigūnai liepė Pareiškėjui parašyti raštą, prašant nutraukti skundo tyrimo procedūrą, tačiau Skundo tyrimo metu Seimo kontrolierė negavo jokios informacijos apie Pareiškėjo prašymą nutraukti Skundo tyrimą.

Seimo kontrolierė atkreipia PPN-AK direktoriaus dėmesį į tai, kad kiekvienam nuteistajam (suimtajam) turi būti užtikrinta galimybė žodžiu ar raštu pateikti pataisos įstaigos administracijai ir / ar kitai kompetentingai įstaigai prašymus ar skundus, taip pat ir į tai, kad nuteistieji (suimtieji) negali būti baudžiami už teikiamus prašymus ir skundus.

Seimo kontrolierė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo
17 straipsnio 4 dalies nuostata, įvertinusi, jog Pareiškėjo skundas dėl šioje Skundo dalyje dėstomų aplinkybių yra susijęs su galimai netinkamais pareigūnų veiksmais darant Pareiškėjui spaudimą atsiimti skundą, daro išvadą, jog pirmiausia pareigūnų veiksmus vadovaujantis BVK 183 straipsniu turėtų įvertinti PPN-AK direktorius, todėl nėra pagrindo tęsti minėtų aplinkybių tyrimo.

Atsižvelgiant į tai Skundo dalies dėl pareigūnų veiksmų darant Pareiškėjui spaudimą atsiimti skundą tyrimas  nutraukiamas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundą dėl PPN-AK pareigūnų veiksmų (neveikimo), neišsiunčiant laiško teismui, atmesti.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundą dėl PPN-AK pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai reaguojant į badavimo paskelbimą, pripažinti pagrįstu.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundo dėl PPN-AK pareigūnų veiksmų (neveikimo), darant spaudimą atsiimti Skundą, tyrimą nutraukti.

 

 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 14 ir 17 punktais, Seimo kontrolierė PPN-AK direktoriui rekomenduoja:

15.1. išsiaiškinti priežastis, kodėl, Pareiškėjui paskelbus apie badavimą, laiku ir tinkamai nebuvo imtasi BVK 118 straipsnyje numatytų priemonių;

15.2. atlikti tyrimą dėl PPN-AK pareigūnų Pareiškėjui galimai daryto spaudimo atsiimti Skundą;

15.3. atkreipti PPN-AK pareigūnų dėmesį į tai, kad kiekvienam nuteistajam (suimtajam) būtų užtikrinta galimybė žodžiu ar raštu pateikti pataisos įstaigos administracijai ir / ar kitai kompetentingai įstaigai prašymus ar skundus, taip pat ir į tai, kad nuteistieji (suimtieji) negali būti baudžiami už teikiamus prašymus ir skundus.

 

Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                                                                                                      Erika Leonaitė