PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2021/1-682
Data 2021-05-27
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau ir citatose vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau ir citatose vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjos kreipimusis.

 

  1. Pareiškėja Seimo kontrolierei pateiktame skunde rašo:

2.1. „2021-04-29 parašiau paklausimą Savivaldybės [administracijos] Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui dėl galimai neteisėtos statybos adresu <…>, Palanga. Gavau atsakymą 2021-04-30, kad leidimas statybai neišduotas, o jis ir nereikalingas, ką stato, jie nežino, o kas buvo toje vietoje registrų centro išrašo savivaldybė neturi“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „Kadangi atsakymo argumentai manęs neįtikino, parašiau dar kartą, prašydama aiškesnio argumentavimo. […]. Tuomet gavau atsakymą […], kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalies nuostata, persiunčiame prašymą dėl galimai neteisėtai atliekamų statybos darbų nagrinėti pagal kompetenciją Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentui [toliau ir citatose vadinama – Inspekcijos Departamentas]. Labai nustebau, kad Viešojo administravimo įstatyme, kuris galioja iki 2021-06-31, 11 straipsnyje 4 dalies […] nėra.“

 

  1. Pareiškėja Seimo kontrolierės prašo: „[…] ištirti, kuo vadovaujasi Savivaldybės administracija vilkindama atsakymą ir sudarydama biurokratines kliūtis.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

  1. Iš skundo tyrimui pateiktų dokumentų (kopijos) nustatyta:

4.1. Pareiškėja 2021 m. balandžio 29 d. prašymu (toliau vadinama – 2021-04-29 prašymas) (pateiktas elektroniniu paštu) kreipėsi į Savivaldybės administraciją, pranešdama, kad gretimame žemės sklype, <…>, Palangoje (toliau ir citatose vadinama – Žemės sklypas), vykdomos statybos, bei prašydama informuoti:

„Ar Žemės sklypui išduotas statybos leidimas ir kas numatoma pagal šį leidimą atlikti su pirties pastatu šiame sklype? Ar statybos projektas buvo tinkamai paviešintas? Ar aš neturėjau būti supažindinta su šiuo projektu ir ar neturėjau duoti sutikimo dėl visų darbų, numatomų atlikti su pirties pastatu, kadangi šis pastatas yra ant mano sklypo ribos?“.

4.2. Savivaldybės administracija 2021 m. balandžio 30 d. raštu (toliau vadinama –
2021-04-30 raštas) (pateiktas elektroniniu paštu) Pareiškėją informavo:

„[…] nuo 2020 metų per IS „Infostatyba“ leidimas nebuvo išduotas Žemės sklypui vykdyti statybos darbus.

Pagal STR 1.05.01:2017 7 priedo 8 p., Statinio rekonstravimo atveju rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų.

Pagal Jūsų paklausimą negalime spręsti ar didės pastato matmenys, todėl negalime įvertinti ar reikalingas Jūsų kaip gretimo sklypo savininko sutikimas.

Neturime Nekilnojamo turto registro išrašo, pagal kurį galėtume nustatyti pastato paskirtį ir kategoriją, todėl negalime įvertinti ar reikalingas statybos leidimas.

Informuojame, kad pagal STR 1.05.01:2017 3 priedo nuostatas, „2. Leidimas rekonstruoti statinį privalomas šiais nesudėtingojo statinio rekonstravimo atvejais: kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Kuršių nerijoje – rekonstruojant I grupės nesudėtingąjį statinį; mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18] šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu rekonstruojamas ne sodyboje esantis statinys) – rekonstruojant II grupės nesudėtingąjį statinį; rekonstruojant nesudėtingąjį pastatą, kai jo paskirtis keičiama į gyvenamąją; magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, – rekonstruojant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį; rekonstruojant nesudėtingąjį statinį į neypatingąjį ar ypatingąjį.“

Žemės sklypas nepatenka į kultūros paveldo objekto teritoriją, kultūros paveldo objekto apsaugos zoną, kultūros paveldo vietovę, todėl jei rekonstruojamas I grupės nesudėtingosios kategorijos statinys jo statybai statybos kleidimas neprivalomas.“

4.3. Pareiškėja kreipėsi į Savivaldybės administraciją 2021 m. gegužės 3 d. prašymu (toliau vadinama – 2021-05-03 skundas) (pateiktas elektroniniu paštu), kuriame, be kitos informacijos, nurodė:

„[…]. Savo paklausime rašiau, jog statytojas įrenginėja naują stogą, kurio konstrukcijos bus mažiau nei 3 m nuo mano sklypo ribos. Todėl iš Jūsų atsakymo esu įsitikinusi, jog mano sutikimas dėl naujo stogo įrengimo turėjo būti suteiktas, o jo nesant – vykdomos statybos yra neteisėtos.

Nustebau sužinojusi, kad Žemės sklypas nepriklauso kultūros paveldo objekto apsaugos zonai. […]. Prašau patikslinti, kaip yra iš tikrųjų su ta apsaugos zona.

Taip pat nustebau Jūsų interpretacija dėl II grupės neypatingojo statinio rekonstrukcijos – atseit, statybos leidimo nereikia mieste … rekonstruojant II grupės nesudėtingąjį statinį. Esu įsitikinusi, kad Palanga turi miesto statusą. Jei ne – prašau tai pagrįsti.

Nejaugi Jūs jau žinote, kad rekonstruojamos pirties paskirtis nebus keičiama į gyvenamąją? Jei rekonstrukcijai neišduotas statybos leidimas, kuo remiantis Jūs galite ką nors teigti apie būsimą paskirtį?

Nustebau, kad kaip vieną iš priežasčių, dėl kurių Jūs negalite vertinti ar reikalingas statybos leidimas, pateikiate NTR išrašo neturėjimą. Visada galvojau, kad Savivaldybės gali nemokamai išsiimti iš NTR joms reikalingus dokumentus. Jei klydau, galiu Jums padėti persiųsdamas minėtąjį NTR išrašą. Atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, kad pagal šį išrašą pirties statinys yra 1 aukšto. Tai, kad pakeliamas stogo aukštis (kuris pagal pradinį projektą buvo 4,9 m) ir įrengiamos antro aukšto grindys, rodo, jog antrajame aukšte gali būti įrengiamos naujos patalpos. Bet kuriuo atveju pirties plotas gerokai padidės nuo buvusių 47 kv. m.“

4.4. Savivaldybės administracija 2021 m. gegužės 3 d. raštu Nr. (4.12.E) D3-1626 „Dėl galimai savavališkai vykdomų statybos darbų“ (toliau vadinama – 2021-05-03 raštas) persiuntė Pareiškėjos 2021-04-29 prašymą ir 2021-05-03 skundą nagrinėti pagal kompetenciją Inspekcijos Departamentui (Pareiškėjai pateikta minėto rašto kopiją), informuodama:

„[…] Savivaldybės administracija 2021-04-30 ir 2021-05-03 gavo Pareiškėjos prašymą
(-us) (pranešimą (-us)), dėl galimai neteisėtai atliekamų statybos darbų Žemės sklype.

Informuojame, kad Savivaldybės administracija patikrino duomenis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje IS „Infostatyba“ ir nustatė, kad Savivaldybės administracija nėra išdavusi statybą leidžiančio dokumento suteikiančio teisę Žemės sklypo savininkui rekonstruoti, remontuoti ar naujai statyti statinius Žemės sklype.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalies nuostata, persiunčiame prašymą dėl galimai neteisėtai atliekamų statybos darbų nagrinėti pagal kompetenciją Inspekcijos departamentui. Prašome atlikti patikrinimą pagal kompetenciją ir apie patikrinimo rezultatus informuoti pareiškėją bei Savivaldybės administraciją.“

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

  1. Lietuvos Respublikos įstatymai

5.1. Viešojo administravimo įstatymo:

5.1.1. 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

[…] 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį“;

5.1.2. 11 straipsnis – „4. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui.“

5.2. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo:

8 straipsnis – „1. Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Inspekcija. 2. Statybos valstybinė priežiūra apima: 2) statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą; […] 4) statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą; […] 9) asmenų prašymų, skundų ar pranešimų, susijusių su statybos procesu, nagrinėjimą.“

 

  1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (toliau vadinama – Taisyklės):

27 punktas – „Jeigu prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai, kuriuos privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, ir institucija tokios informacijos ir dokumentų pati gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos ji kreipiasi į asmenį raštu, prašydama pateikti šią informaciją ir dokumentus, ir praneša, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai.”

 

Tyrimo išvados

 

  1. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 5–6 punktuose, susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu) galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjos kreipimusis, konstatuotina:

7.1. Pareiškėja 2021-04-29 prašyme Savivaldybės administracijai nurodė, kad Žemės sklype yra vykdomi statybos darbai, bei prašė suteikti informaciją: „Ar Žemės sklypui išduotas statybos leidimas ir kas numatoma pagal šį leidimą atlikti su pirties pastatu šiame sklype? Ar statybos projektas buvo tinkamai paviešintas? Ar aš neturėjau būti supažindinta su šiuo projektu ir ar neturėjau duoti sutikimo dėl visų darbų, numatomų atlikti su pirties pastatu, kadangi šis pastatas yra ant mano sklypo ribos?“ (pažymos 4.1 punktas).

Savivaldybės administracija 2021-04-30 raštu Pareiškėją informavo: „[…] nuo 2020 metų per IS „Infostatyba“ leidimas nebuvo išduotas Žemės sklype vykdyti statybos darbus“; kad negali įvertinti, ar reikalingas statybos leidimas, nes Savivaldybės administracija „neturi Nekilnojamo turto registro išrašo“; kokiais atvejais, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 8 p., rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai), atliekant statinio rekonstravimo atvejus, yra neprivalomi; kad iš Pareiškėjos pateiktos informacijos nėra aišku, ar didės rekonstruojamo (remontuojamo) pastato matmenys, todėl Savivaldybės administracija negali įvertinti, ar reikalingas Pareiškėjos, kaip gretimo sklypo savininko, sutikimas; kokiais atvejais, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 3 priedo nuostatomis, privalomas leidimas rekonstruoti nesudėtingą statinį; nurodė, kad Žemės sklypas nepatenka į kultūros paveldo objekto teritoriją, kultūros paveldo objekto apsaugos zoną, kultūros paveldo vietovę, bei pažymėjo, kad, jeigu rekonstruojamas I grupės nesudėtingosios kategorijos statinys, jo statybai statybos leidimas neprivalomas (pažymos 4.2 punktas).

Įvertinus Pareiškėjos 2021-04-29 prašymo turinį ir Savivaldybės administracijos
2021-04-30 rašto turinį nustatyta, kad Savivaldybės administracija iš dalies suteikė Pareiškėjai informaciją dėl 2021-04-29 prašyme keliamų klausimų, t. y. informavo apie tai, kad: Savivaldybės administracija nuo 2020 metų nėra išdavusi leidimo vykdyti statybos darbus Žemės sklype; kokiais atvejais rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai), atliekant statinio rekonstravimo atvejus, yra neprivalomi; kokiais atvejai leidimas rekonstruoti nesudėtingą statinį yra privalomas.

Taisyklių 27 punktas reglamentuoja, kad, jeigu prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai, kuriuos privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, ir institucija tokios informacijos ir dokumentų pati gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos ji kreipiasi į asmenį raštu, prašydama pateikti šią informaciją ir dokumentus, ir praneša, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai (pažymos 6 punktas).

Seimo kontrolierė atkreipia Savivaldybės administracijos dėmesį į tai, kad Savivaldybės administracija Pareiškėjos 2021-04-29 prašymo nagrinėjimo metu, nustačiusi, kad neturi visos informacijos, reikalingos išsamiam Pareiškėjos 2021-04-29 prašymo išnagrinėjimui (pvz.: nekilnojamojo turto registro išrašo, informacijos, ar didės rekonstruojamo ir (arba) remontuojamo pastato matmenys), nesiėmė veiksmų gauti tokią informaciją, t. y. dėl reikalingos informacijos gavimo nesikreipė į atsakingas valstybės, savivaldybės įstaigas, institucijas ir (arba), vadovaujantis Taisyklių 27 punkto nuostatomis, į Pareiškėją, jeigu informaciją turėjo pateikti Pareiškėja.

Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 5 punktas reglamentuoja, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi išsamumo principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį (pažymos 5.1.1 papunktis).

Seimo kontrolierė, atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės administracija 2021-04-30 rašte nurodė teisės aktų nuostatas, tačiau nenurodė teisės akto, cituoto 2021-04-03 rašte, pavadinimo (tik jo sutrumpinimą), atkreipia Savivaldybės administracijos dėmesį į tai, kad tikslios ir aiškios informacijos nepateikimas pareiškėjams nesiderina su geru viešuoju administravimu.

7.2. Pareiškėja 2021-05-03 skunde Savivaldybės administracijai skundėsi dėl galimai pažeidžiamų jos teisių Žemės sklype vykdant statybos darbus („statytojas įrenginėja naują stogą, kurio konstrukcijos bus mažiau nei 3 m nuo mano sklypo ribos“),  prašė: pateikti informaciją, ar Žemės sklypas nepatenka į kultūros paveldo objekto apsaugos zoną; pagrįsti Savivaldybės administracijos 2021-04-30 rašte pateiktą informaciją („dėl II grupės neypatingojo statinio rekonstrukcijos – atseit, statybos leidimo nereikia mieste … rekonstruojant II grupės nesudėtingąjį statinį“; „Jei rekonstrukcijai neišduotas statybos leidimas, kuo remiantis Jūs galite ką nors teigti apie būsimą paskirtį“) bei pateikė nekilnojamojo turto registro išrašą (pažymos 4.3 punktas).

Savivaldybės administracija 2021-05-03 raštu Pareiškėjos 2021-04-29 prašymą ir
2021-05-03 skundą, kiek tai susiję su galimai neteisėtai Žemės sklype vykdomais statybos darbais, persiuntė nagrinėti pagal kompetenciją Inspekcijos Departamentui ir apie tai minėtu raštu informavo Pareiškėją.

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalis nustato, kad statybos valstybinę priežiūrą atlieka Inspekcija. Pagal minėto straipsnio 2 dalį, statybos valstybinė priežiūra apima: statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą; statybos dalyvių veiksmų atitikties statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams tikrinimą; statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą; asmenų prašymų, skundų ar pranešimų, susijusių su statybos procesu, nagrinėjimą (pažymos 5.2 punktas).

Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalis reglamentuoja, kad, jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui  bei apie tai praneša asmeniui (pažymos
5.1.2 papunktis).

Taigi, Savivaldybės administracija, nustačiusi, jog Pareiškėja 2021-04-29 prašyme ir
2021-05-03 skunde kelia klausimą dėl Žemės sklype galimai neteisėtai vykdomų statybos darbų, ėmėsi Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nustatytų veiksmų ir, nepažeidžiant 5 darbo dienų termino, persiuntė Pareiškėjos 2021-04-29 prašymą ir 2021-05-03 skundą nagrinėti pagal kompetenciją (kiek tai susiję su galimai neteisėtai vykdomais statybos darbais Žemės sklype) Inspekcijos Departamentui.

Seimo kontrolierė atkreipia Savivaldybės administracijos dėmesį į tai, kad Pareiškėja       2021-05-03 skunde ne tik skundėsi dėl galimai neteisėtai Žemės sklype vykdomų statybos darbų, bet ir prašė suteikti informaciją (pvz.: ar Žemės sklypas nepatenka į kultūros paveldo objekto apsaugos zoną; pagrįsti Savivaldybės administracijos 2021-04-30 rašte pateiktą informaciją ir kt.), tačiau Savivaldybės administracija 2021-05-03 rašte nepasisakė dėl visų Pareiškėjos 2021-05-03 skunde aprašytų aplinkybių ir dėl jų nepateikė Pareiškėjai informacijos.

 

  1. Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės administracija:

8.1. Pareiškėjos 2021-04-29 prašymo nagrinėjimo metu nustačiusi, kad neturi visos informacijos, reikalingos išsamiam Pareiškėjos 2021-04-29 prašymo išnagrinėjimui, nesiėmė veiksmų gauti tokią informaciją, t. y. nesikreipė į valstybės, savivaldybės įstaigas, institucijas dėl minėto prašymo išnagrinėjimui reikalingos informacijos gavimo ir (arba), vadovaujantis Taisyklių 27 punkto nuostatomis, į Pareiškėją, jeigu tokią informaciją turėjo pateikti Pareiškėja (pažymos 7.1 punktas);

8.2. neišnagrinėjo visų Pareiškėjos 2021-05-03 skunde aprašytų aplinkybių ir dėl jų nepateikė informacijos (pažymos 7.2 punktas),

skundas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjos kreipimusis, pripažintinas pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

  1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundą dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjos kreipimusis pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

  1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei Akvilei Kilijonienei rekomenduoja:

10.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnai, Pareiškėjos 2021-04-29 prašymo nagrinėjimo metu nustatę, jog neturi visos informacijos, būtinos išsamiam prašymo išnagrinėjimui, nesiėmė jokių veiksmų gauti reikalingą informaciją (pažymos 7.1 punktas);

10.2. atkreipti dėmesį į tai, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnai neišnagrinėjo visų Pareiškėjos 2021-05-03 skunde aprašytų aplinkybių ir dėl jų nepateikė informacijos   (pažymos 7.2 punktas);

10.3. imtis veiksmų, kad ateityje minėti pažeidimai nepasikartotų;

10.4. atkreipti dėmesį į tai, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnai
2021-04-30 rašte nenurodė cituojamo teisės akto pavadinimo (tik sutrumpintą pavadinimą) ir kad tikslios ir aiškios informacijos nepateikimas pareiškėjams nesiderina su geru viešuoju administravimu (pažymos 7.1 punktas);

10.5. pakartotinai išnagrinėti Pareiškėjos 2021-05-03 kreipimąsi, kiek tai sietina su informacijos nesuteikimu (pvz., ar Žemės sklypas nepatenka į kultūros paveldo objekto apsaugos zoną; pagrįsti Savivaldybės administracijos 2021-04-30 rašte pateiktą informaciją ir kt.), ir pateikti Pareiškėjai atsakymą.

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėjus ir Seimo kontrolierių (Seimo kontrolierei pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                   Milda Vainiutė