PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2021/2-1376
Data 2022-04-28
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau ir citatose vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimą bei nepateikiant atsakymų į Pareiškėjo prašymus (skundus).

 

 1. Pareiškėjas skunde, pateiktame Seimo kontrolierei, rašė:

2.1. „2020 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje IS „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) Savivaldybės administracijai pateikiau prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą […]
Nr. SRA-100-201208-41404. 2020 m. gruodžio 31 d. prašymas Nr. SRA-100-201208-41404 buvo netenkintas, Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus […] [toliau ir citatose vadinama – ATPS] vyriausiajai specialistei […] pateikus pastabas […].“

2.2. Telefonu kreipėsi į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau ir citatose vadinama – KPD) Klaipėdos teritorinio skyrių (toliau ir citatose vadinama – KPD KTS), prašant išaiškinimo.

„KPD KTS specialistai išaiškino, kad KPD KTS pritarimas / nepritarimas projektui pateikiamas tik IS „Infostatyba“, kai institucija Savivaldybės administracijos ATPS specialistų yra įtraukiama į IS „Infostatyba“ projektą derinančių subjektų sąrašą. Papildomai 2021 m. rugpjūčio
4 d. buvo kreiptasi į atsakingus už konsultacijas IS „Infostatyba“ darbuotojus, prašant išaiškinti kaip suderinti projektą su KPD naudojantis IS „Infostatyba“. Konsultuojantis darbuotojas išaiškino, kad „Atskiro prašymo pritarti projektui IS „Infostatyba“ nėra. […].

Tokiu būdu […]  ATPS reikalavimas pateikti institucijos, atsakingos už kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonos priežiūrą, rašytinį pritarimą projektui, galimai buvo sąlygotas ATPS specialistės kompetencijų nepakankamumo.“

2.3. Dėl pastabos „Nepateikti architektūrinės dalies vadovo atestatai, suteikiantys teisę vykdyti šias pareigas“ pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos statybos įstatymo […] [toliau ir citatose vadinama – Statybos įstatymas] 12 straipsnio 9 dalyje reglamentuota, kad „Vadovauti nesudėtingojo statinio projektavimui, statinio projekto vykdymo priežiūrai, statinio statybos techninei priežiūrai ir statybai turi teisę asmenys, įgiję šio įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą“. Būti statinio projektuotoju Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę architektas ar statybos inžinierius (Statybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Statinio projektuotojas turi teisę „atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas, išskyrus paties parengto statinio projekto ir pagal jį pastatyto ar statomo statinio ekspertizę“ (Statybos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 3 punktas). Taip pat Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos apraše […] nuostatų, įtvirtinančių atestuoto architekto dalyvavimo privalomumą, rengiant nesudėtingo statinio projektą, nėra įtvirtinta.

Tokiu būdu, manytina, kad minėta ATPS specialistės pastaba neatitiko teisės aktais nustatytų nesudėtingo statinio projekto rengimui keliamų reikalavimų aprėpčių ir buvo perteklinė.“

2.4. „Visas aukščiau minėtų pastabų įvertinimas buvo pateiktas Statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašyme ir pridėtas prie 2021 m. rugsėjo 9 d. pakartotinai teikto prašymo Nr. SRA-100-210908-33385.

Prašymą ATPS vyriausiosios specialistė […] atsisakė priimti (prašymas atmestas), nurodydama [pastabas]“:

„Statybos įstatymo 27 straipsnio 13 dalyje reglamentuota, kad „pakartotinai teikto pakeisto pagal pastabas statinio projekto tikrinimo procedūras atlieka institucijos ar subjektai, nepritarę statinio projektui, taip pat institucijos ar subjektai, kurių kompetencija – statinio projekto sprendinių, kuriems įtaką daro pakeisto statinio projekto sprendiniai, patikrinimas; […]“. Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 STR […] [toliau ir citatose vadinama – STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai], 19 p. nurodyta, kad „Pakartotinai teikto pakeisto pagal pastabas statinio projekto tikrinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 13 dalies nuostatomis. […].

Aukščiau aptartos teisės aktų nuostatos suponuoja išvadą, kad teikiant pakartotinai prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą galimybės viešojo administravimo subjektui nepriimti prašymo teisės aktai apskritai nenumato, todėl tokie veiksmai vienareikšmiškai turėtų būti kvalifikuoti kaip neteisėti.

Atskirai aptariant, priežastys, dėl kurių gali būti nepriimtas (atmestas) naujai teikiamas prašymas, yra įvardijamos STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 13 punkte […].

Akivaizdu, kad šiuo atveju  ATPS specialistė, atmesdama prašymą, konkrečių nepateiktų dokumentų ar kitų netinkamai įgyvendintų teisės aktų reikalavimų pastabose nenurodė.“

2.5. „Siekiant išsiaiškinti prašymo atmetimo priežastis pasinaudojant IS „Infostatyba“ teikiamomis galimybėmis buvo pateikta užklausa, prašant nurodyti konkrečius trūkstamus dokumentus, tačiau joks atsakymas per IS „Infostatyba‘ nebuvo gautas.

Negavus atsakymo IS „Infostatyba“ elektroniniu paštu [<…>] 2021 m. spalio 5 d. ir spalio 14 d. buvo kreiptasi į [ATPS vyriausiąją specialistę] […] prašant nurodyti konkrečius trūkumus […], tačiau atsakymas taip pat nebuvo pateiktas.“

2.6. „[…] atkreiptinas dėmesys, kad aš esu ir statytojas ir projektuotojas (tai yra subjektas, kuriam Statybos įstatymo 27 straipsnio 151 nuostatos dėl draudžiamų skelbti asmens duomenų netaikomos), o tokia faktinių aplinkybių sutaptis gali sąlygoti skirtingą nuostatų apribojančių asmens duomenų viešinimą taikymo traktavimą, todėl ATPS tikslių motyvų, kurie dokumentai turėtų būti nuasmeninti, nepateikimas vertintinas kaip ypač nekorektiškas, nes nėra galimybės trūkumams įvertinti ir pašalinti.“

2.7. „Vadovaujantis gauta informacija, visas aukščiau minėtų pastabų įvertinimas buvo vėl pateiktas Statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašyme ir pridėtas prie 2021 m. spalio 21 d. pakartotinai teikto prašymo
Nr. SRA-100-211021-38957.

2021 m. spalio 27 d. buvo gautas pranešimas, kad prašymas atmestas, nurodant „Neištaisytos anksčiau nurodytos pastabos.“

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolierės prašo: „imtis teisės aktais nustatytų Jūsų kompetencijų aprėptyje priemonių galimo biurokratizmo bei vilkinimo apraiškoms pašalinti.“

 

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierė, gavusi Pareiškėjo skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija).

 

 1. Iš Savivaldybės administracijos pateiktos informacijos nustatyta:

5.1. „Išnagrinėjusi IS „Infostatyba“ [Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“] duomenis, Savivaldybės administracija konstatuoja, kad Pareiškėjas skunde […] Seimo kontrolieriui pateikė klaidinančią informaciją. Pareiškėjas pirminį prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti pateikė 2020-09-­18 Nr. SRA-100-200918-29246, pakartotinį 2020-10-06 Nr. SRA-100-201006-31488, šie prašymai buvo atmesti dėl to, kad neatitiko galiojančių teisės aktų nuostatų.

2020-10-14 dar kartą pateiktas pakartotinis prašymas Nr. SRA-100-201014-32574 buvo priimtas ir teiktas nagrinėti projektą tikrinančioms institucijoms. Šiam prašymui nepritarė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Palangos skyriaus [toliau ir citatose vadinama – NVSC Palangos skyrius] specialistas bei Savivaldybės administracijos ATPS vedėjo pavaduotojas, vyriausiasis architektas […], pastabos buvo pateiktos dėl projekto esminių neatitikimų galiojantiems teisės aktams.

Nustatyta, kad visi prieš tai teikti prašymai buvo teikiami Pareiškėjo […] vardu, nurodant projekto pavadinimą „Poilsio paskirties pastato <…>, Palanga, statybos projektas“ adresu: <…>“.

2020-12-08 Pareiškėjas pateikė ketvirtą pakartotinį prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą Nr. SRA-100-201208-41404 nauju projekto pavadinimu „Vasarnamio <…>, Palanga, statybos projektas“. Prašyme pateiktas tas pats projektas, nepataisius pagal anksčiau gautas projektą tikrinančių institucijų pastabas. Šis prašymas ir minimas Pareiškėjo skunde […] Seimo kontrolieriui, nenurodant prieš tai teiktų prašymų.

2021-07-28 Pareiškėjas pateikė pakartotinį prašymą Nr. SRA-100-210828-27927,
2021-09-08 pakartotinį prašymą Nr. SRA-100-210908-3385 ir 2021-10-21 pakartotinį prašymą Nr. SRA-100-211021-38957, visi šie prašymai buvo atmesti, nes neištaisytos prieš tai buvusios pastabos. Prašymuose teikiamas projektas neatitinka esminių Statybos įstatymo, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų teisės aktuose nurodytų nuostatų ir reikalavimų.“

„[…] pažymime, kad nepriklausomai nuo prašymo pateikimo stadijos – „pirminis“ ar „pakartotinis“ Savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas privalo patikrinti visus dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 27 str. 5 d., taip pat ir 11 punktą „statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju).“

5.2. „Statybos įstatymo 27 str. 151 d. nurodyta: „Apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą, siekiant sukurti galimybes visuomenei ginti teisę gyventi sveikatai ir gerovei tinkamoje aplinkoje, visuomenė informuojama […] „Infostatyba“ paskelbiant statybą leidžiančio dokumento duomenis (statybą leidžiančio dokumento tipą, nurodytą šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje, registracijos numerį, registracijos datą, statinių adresus, dokumento būseną (galiojantis, negaliojantis), dokumentą išdavusios institucijos pavadinimą), statinio projekto duomenis (projekto pavadinimą, numerį, parengimo metus), statinių duomenis (statinio pavadinimą, statybos rūšį, naudojimo paskirtį, kategoriją (ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis), laikinojo statinio požymį, savavališkos statybos požymį, adresą, žemės sklypo registracijos duomenis (unikalų numerį, registro numerį), statinio registracijos duomenis (unikalų numerį, registro numerį), statinio statybos metus, planuojamų statyti naujų ar rekonstruoti esamų pastatų rodiklius (pastatų skaičių, butų skaičių, bendrą plotą, naudingą plotą, tūrį), statinio projekto patikrinimo išvadas (rezultatus) ir prie jų pridėtus dokumentus, statinio, kuriam išduotas statybą leidžiantis dokumentas, bendruosius rodiklius (sklypo užstatymo intensyvumą, sklypo užstatymo tankį, pastato bendrą plotą, aukštų skaičių, pastato aukštį). Kai išduodamas leidimas statyti naują statinį, leidimas rekonstruoti statinį, leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą, leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, be šioje dalyje nurodytų duomenų (dokumentų), […] IS „Infostatyba“ turi būti paskelbti šio straipsnio
5 dalies 2, 3, 8, 10, 11, 13 ir 15 punktuose nurodyti dokumentai. Draudžiama skelbti statytojo (užsakovo), kuris yra fizinis asmuo, ir kitų fizinių asmenų,
išskyrus asmenis, dalyvaujančius rengiant statinio projektą, atliekant statinio projekto ekspertizę, tikrinant statinio projektą, vardą ir pavardę. Draudžiama skelbti fizinių asmenų asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą. Už duomenų pateikimą be draudžiamų skelbti asmens duomenų atsako asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) […] IS „Infostatyba“. Šioje dalyje nurodytų duomenų (dokumentų) skelbimą ir jo užbaigimą užtikrina Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos [toliau ir citatose vadinama – Inspekcija]. Todėl nepriklausomai nuo to, kad projekto vadovas ir statytojas yra tas pats asmuo, statytojo duomenys privalo būti nuasmeninti.“

Pagal Inspekcijos išaiškinimus: „vadovaujantis Įstatymo 27 straipsnio 15 dalimi, skelbiant Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 2, 3, 8, 10, 11, 13 ir 15 punktuose nurodytus dokumentus turi būti nuasmeninti visų fizinių asmenų, išskyrus tuos, kurie dalyvavo rengiant statinio projektą, atliekant statinio projekto ekspertizę, tikrinant statinio projektą, vardai ir pavardės. Nuostata užtikrinti fizinių asmenų asmens kodo, gimimo datos ir gyvenamosios vietos duomenų apsaugą yra imperatyvi ir taikoma nepriklausomai kokia yra duomenų subjekto (fizinio asmens) kategorija. Dėl asmenų, dalyvaujančių rengiant statinių projektus, Įstatymo 2 straipsnio 67 punkte apibrėžta, kad statinio projekto rengėjas – architektas ar statybos inžinierius, kuris rengia statinio projektą ir yra šio statinio projekto vadovas arba rengia statinio projektą, vadovaujamas šio statinio projekto vadovo. Statinio projekto rengėju gali būti statinio projekto vadovo vadovaujama fizinių asmenų grupė, sudaryta iš statinio projekto dalių vadovų, kitų architektų ir statybos inžinierių. Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 […] [toliau ir citatose vadinama – STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas], 26 punkte numatyta, kad projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu. Pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas 5.6 papunktį, statinio projekto bendrosios dalies priedai yra projekto vadovo parašu patvirtintos be asmens duomenų dokumentų kopijos. Detalųjį planą tikrinę ir suderinę asmenys, projektą suderinę inžinerinių tinklų atstovai, taip pat topografinį planą, geologinių tyrimų ataskaitą, prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus pasirašę asmenys, taip pat pažymas, atestatus (pvz., leidimą tirti žemės gelmes) pasirašę asmenys, Inspekcijos nuomone, nelaikytini asmenimis, dalyvavusiais rengiant statinio projektą, tikrinant statinio projektą kaip juos apibrėžia Statybos įstatymas, todėl jų duomenys turi būti nuasmeninti. Už šių dokumentų kopijų be asmens duomenų tikrumą (atitiktį projektuotojui pateiktiems dokumentams) atsako šias kopijas pasirašęs asmuo – projekto vadovas. Dėl asmenų, dalyvaujančių tikrinant statinių projektus, draudžiama skelbti fizinių asmenų asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą. Už duomenų pateikimą be draudžiamų skelbti asmens duomenų atsako asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) IS „Infostatyba“.“

5.3. „Statybos įstatymo 24 str. 1 d. nurodytos projekto dalys, t. y. jei projektuojamas nesudėtingosios kategorijos statinys, gali būti rengiamas supaprastintas statybos projektas, tačiau Statybos įstatymo 25 str. nurodyta: „1. Visų antžeminių statinių ir tų požeminių (povandeninių) statinių, kurie skirti žmonėms gyventi, dirbti ar kitoms jų reikmėms tenkinti (išskyrus požeminius statinius, kuriuose žmonės negyvena ir nedirba, o būna tik atlikdami tų statinių priežiūrą (inžineriniai tinklai, techniniai tuneliai ir pan.), be kitų nustatytų statinio projekto dalių, statinio projekto architektūrinė dalis yra privaloma“; 2 dalis nurodo: „2. Statinio architektas, jeigu jis atitinka šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus, yra statinio projekto architektūrinės dalies vadovas ir kartu gali būti statinio projekto vadovas.“ Statybos įstatymo 12 str. 9 d. nurodyta, kad „Vadovauti nesudėtingojo statinio projektavimui, statinio projekto vykdymo priežiūrai, statinio statybos techninei priežiūrai ir statybai turi teisę asmenys, įgiję šio įstatymo 2 straipsnio 1 arba  92 dalyje nurodytą išsilavinimą“. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Statybos įstatymą privaloma architektūrinė dalis, todėl ją rengti gali tik architektas, turintis kvalifikacijos atestatą.

Statybą leidžiantis dokumentas – dokumentas, kuriuo kompetentinga institucija suteikia statytojui (užsakovui) teisę įgyvendinti statinio projektą, todėl visi projekte suprojektuoti statiniai (pastatas (-ai) arba inžinerinis (-iai) statinys –(iai)) turi būti nurodomi prašyme dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo.

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau nurodyta, Savivaldybės administracija, išnagrinėjusi IS „Infostatyba“ pateiktus Pareiškėjo prašymus, teikia išvadą, kad Pareiškėjas turi vadovautis galiojančiais teisės aktais ir teikti prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pakartotinai, pataisius projektą pagal gautas pastabas.“

5.4. „Pareiškėjo prašymas Nr. SRA-100-201208-41404 užregistruotas 2020-12-08 „Vasarnamio <…>, Palanga, statybos projektas“; Kategorija: Nesudėtingas, Statybos rūšis: Naujo statinio statyba; Paskirtis: Kiti pastatai, atitinkantys poilsio (rekreacinių) pastatų apibrėžimą ir nepriskirti kitoms pastatų grupėms (pogrupiams).

Pareiškėjo prašymas SRA-100-201208-41404 atitiko STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 13 punktą, todėl jo prašymas buvo pavestas nagrinėti pagal kompetenciją NVSC Palangos skyriui ir Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui (toliau – ATPS).“

„NVSC Palangos skyriaus išvados registracijos Nr. CPR-201230-139504 (2020-12-30). Projekto patikrinimo išvada: Pritarta.

Savivaldybės administracijos ATPS išvados registracijos Nr. CPR-201229-137969
(2020-12-29). Projekto patikrinimo išvada: Nepritarta. Pastabos:

 1. Projektas pateiktas pakartotinai, neatsižvelgus į prieš tai pateiktas pastabas. Atsakymai į pateiktas pastabas nekonkretūs, neaiškūs. Prašome atsižvelgti į visas anksčiau pateiktas pastabas.
 2. Nepateikti architektūrinės dalies vadovo atestatai, suteikiantys teisę vykdyti šias pareigas (STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas); Architekto, ne statybos inžinieriaus.
 3. Projekto bendrosios dalies dokumentai neatitinka STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas V skyr. 29 dalies reikalavimo – aiškinamojo rašto sudėtis turi būti parengta ant ne senesnės nei 3 metų topografinės nuotraukos, kuriuose nepateikti fasadų apdailos medžiagiškumas ir spalvinis sprendimas, nurodant spalvų atitikmenis pagal tarptautinį spalvų katalogą RAL, bei atsižvelgti į kontekstą.
 4. Nepateiktas projekto sprendinių atitikimo galiojančiam detaliajam planui vertinimas. Prašome tiksliai nurodyti, kaip vadovaujatės detaliuoju planu.
 5. Žemės sklype nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos su nustatytais apribojimas, tame tarpe melioracijos įrenginių apsaugos zonos ir kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonos. Nepateikti šių objektų eksploatuojančių institucijų rašytiniai pritarimai (STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo 1 dalies nuostatos).
 6. Vadovaujantis MTR 1.07.01:2015 9. Melioracijos statinių remonto darbai gali būti pradėti, kai: „9.1. parengtas melioracijos statinių remonto projektas teisės aktų nustatyta tvarka suderintas su: 9.1.1. savivaldybės administracija“. Prašome pateikti parengtą melioracijos statinių remonto projektą, teisės aktų nustatyta tvarka suderintą su Palangos miesto savivaldybės Šventosios seniūnijos seniūno pavaduotoju. Melioracijos statinių remonto projektas su 9.1 punkte nurodytomis institucijomis suderintas, kai ant pagrindinių brėžinių komplekto kiekviename lape yra uždėtas specialus spaudas ir įgaliotos institucijos specialistas pasirašo, nurodydamas organizacijos pavadinimą, savo vardą ir pavardę bei datą.“

Kadangi žemės sklype nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos su nustatytais apribojimas, taip pat ir melioracijos įrenginių apsaugos zonos ir kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonos, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai
6 priedo 1 dalies nuostatomis reikalingi objektus eksploatuojančių institucijų rašytiniai pritarimai. Atsižvelgus į prie projekto pridedamų dokumentų pateiktį ir išnagrinėjus pateiktą projektą, pastebėta, kad šie dokumentai nepateikti, todėl šią pastabą (aukščiau minėtuose punktuose) ir pateikė Savivaldybės administracijos ATPS vyriausioji specialistė.“

„Pareiškėjo pateikto projekto, kuriame projektuojami statiniai, žemės sklypui nustatytos (įregistruotos Nekilnojamo turto registro duomenų bazėje) specialiosios žemės naudojimo sąlygos su nustatytais apribojimais, t. y.: Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis); Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos
(III skyrius, dešimtasis skirsnis); Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos
(V skyrius, pirmasis skirsnis); Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos
(VI skyrius, antrasis skirsnis); Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Vadovaujantis nurodytais teisės aktais buvo pateikta pastaba, kad turi būti pateikti objektų eksploatuojančių institucijų rašytiniai pritarimai.“

„STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo 1 dalies (redakcija, galiojanti [(-usi)] nuo 2021-01-02 iki 2021-10-29) 11 punkte nurodyta, kad „Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį (išskyrus leidimą statyti naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį pajūrio juostoje [8.9] ir statyti naują ar rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe, taip pat įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus ir leidimą tęsti sustabdytą statybą), pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pastatų (daugiabučių namų, viešųjų pastatų ar kitų) atnaujinimo (modernizavimo) programą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, savivaldybės administracijai pateikiamas prašymas […], Statybos įstatymo […] 27 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir (ar) žymos statinio projekte) statinio projektui. Statybos įstatymo […] 24 straipsnio 1 dalyje nurodyto atitinkamo statinio projekto visos pagal Statybos įstatymo […] 27 straipsnio 5 dalies 2 punktą privalomos pateikti dalys (toliau – statinio projektas) turi būti įrašytos į elektroninę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) laikantis šių reikalavimų: 11.1. jei elektroninis statinio projektas ne didesnis kaip 30 MB, jis į elektroninę laikmeną įrašomas viena rinkmena, jos pradžioje pateikiant turinį (tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimus eilės tvarka ir kiekvieno jų lapų skaičių); 11.2. jei elektroninis statinio projektas didesnis kaip 30 MB, į elektroninę laikmeną įrašomos dvi ar kelios rinkmenos; […];
11.3. kiekvienos elektroninio statinio projekto rinkmenos nuskenuotų statinio projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų; 11.4. kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB; […]; 11.5. viešinimui pateikiamų elektroninio statinio projekto rinkmenų dokumentai turi būti be draudžiamų skelbti asmens duomenų, nurodytų Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje“.

Vadovaujantis minėto STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo
1 punktu, statytojui buvo pateikta pastaba dėl rašytinių pritarimų pateikimo. 1 punktas nurodo, kad „Jei statinio projekte suprojektuoti statiniai patenka į kitų statinių apsaugos zonas [8.22] arba numatomi statyti mažesniais nei nurodyti norminiai atstumai iki kitų statinių – tų statinių savininkų, o, esant atitinkamam savininko įgaliojimui, – tų statinių valdytojų ar naudotojų.“ Šiame punkte pateikta nuoroda į 8.22 punktą, kuriame nukreipiama į Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

„Taip pat buvo atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 skirsnio „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas“ 27 straipsnio 5 dalies 15 punktą, kuriame nurodoma, kad norint gauti statybą leidžiantį dokumentą pateikiami šie dokumentai „8) statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais“. Pažymime, kad prašymą teikia statytojas arba jo įgaliotas asmuo, todėl iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą statytojas turi kreiptis į objektus eksploatuojančias institucijas dėl rašytinio pritarimo ir gavus pritarimus juos pateikti prie leidimo išdavimo prašymo. Teikiant popierinį prašymo variantą dokumentai rašytiniai pritarimai pateikiami skaitmeninėje rinkmenoje, o teikiant per IS „Infostatyba“ skenuoti rašytiniai pritarimai pridedami skiltyje „Rašytiniai pritarimai projektui“.“

5.5. „Prašymas Nr. SRA-100-210908-33385, gautas 2021-09-08.“

„Kadangi paraiška SRA-100-201208-41404 (2020-12-30) įgavo nenagrinėjamą statusą ir statybą leidžiantis dokumentas buvo neišduotas. Paraiška Nr. SRA-100-210908-33385
(2021-09-08) įgavo naują statusą ir buvo nagrinėjama iš naujo, tačiau neatitiko įstatymuose nustatytų reglamentų, galiojusių tą dieną. Pateikta paraiška neatitiko šių reikalavimų, surašytos pastabos:

 1. Prašome projektą parengti pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas 29 p. reikalavimus. Pateikti visus dokumentus, nurodytus LR statybos įstatymo 27 str. 5 d., ir prašymą teikti pagal STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 11 punkto reikalavimus t. y. dokumentus teikti į atitinkamas skiltis nuasmenintus […].
 2. Pagal Jūsų pateiktus dokumentus darytina išvada, kad projektuojami vandentiekio, nuotekų tinklai. Primename, kad Palanga turi KURORTO statusą ir joje norint statyti I ar II grupės nesudėtingosios kategorijos statinius privalomas leidimas, todėl prašome įsivertinti, ar tikrai norima gauti leidimą tik poilsio paskirties pastatui, nes projekto sprendiniuose nurodyti projektuojami inžineriniai tinklai – vandentiekis ir nuotekos (žiūrėti STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 3 priedo 1 d.).
 3. Informuojame, kad norint gauti leidimą statinio statybai privaloma pateikti dokumentus IS „Infostatyba“ privalomose skiltyse. Taip pat informuojame, kad dokumentai (bendroji dalis, architektūrinė dalis (jos sudėtis) turi atitikti STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas reikalavimus, o ne teikti tik atskirai aiškinamąją dalį ar tik atskirai brėžinius).“

„Kadangi pateikta paraiška Nr. SRA-100-210908-33385 atmesta […], derinti kitoms institucijoms nebuvo teikiama.“

5.6. „Klaidinanti Pareiškėjo informacija, pateiktas ne supaprastintas, o „Vasarnamio
<…>, Palanga, statybos projektas“.“

5.7. „Prašymas Nr. SRA-100-211021-38957 gautas 2021-10-21.“

„Peržiūrėjus prašymo pateiktį ATPS specialisto pastaba: „Neištaisytos anksčiau nurodytos pastabos“. Matant paraiškų teikimo eiliškumą, šiuo atveju neištaisytos jau SRA-100-210908-33385 paraiškoje teiktos pastabos [nurodytos pažymos 5.4 punkte] […].“

„Prašymas Nr. SRA-100-211021-38957 toliau tikrinančioms institucijoms teiktas nebuvo, nes neatitiko pateikimo atitikties, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai nuostatomis ir privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais statinio projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas nuostatomis ir privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai  11 str. nurodyta, kad norint gauti leidimą statyti naują statinį pateikiamas prašymas, ,,Statybos įstatymo
27 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai  6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir (ar) žymos statinio projekte) statinio projektui
.“

5.8. „[…] Pareiškėjo dėstomos […] aplinkybės [pažymos 2.5 punktas] painioja tarp dviejų Statybos įstatymo nuostatų, t. y. sąvokos paraiškos „pateikimas“ ir „tikrinimas“ skiriasi. Pareiškėjas pateikė paraišką, kuri neatitiko STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai nuostatų ir vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais statinio projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas nuostatomis ir privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai  11 str. nurodyta, kad norint gauti leidimą statyti naują statinį pateikiamas prašymas, Statybos įstatymo
27 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai, o 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir (ar) žymos statinio projekte) statinio projektui),
pateikimo pateikties (kaip pavyzdys nenuasmeninti dokumentai, pridėti ne visi raštiški pritarimai, nuosavybės dokumentai), tada paraiška atmetama (būsena – atmesta) ir neteikiama tolimesniam tikrinimui. Kai paraiška teikiama vėl, tai traktuojama kaip nauja paraiška, nes registruojama nauju numeriu. Paraiškai atitikus visus reikalavimus, ji toliau procedūriškai teikiama tikrinimui – derinimui. Pasikeičia būsenos statusas į „tikrinama“. Jei paraiškos projektas neatitinka esminių, statinio ir teritorijos, projektavimo reikalavimų, surašomos argumentuotos pastabos ir projektas sistemoje įgauna būseną „nepritarta“. Tokiu atveju pareiškėjas IS „Infostatyba“ pakeičia, papildo dokumentus ir pataiso juos pagal pastabas. ATPS specialistas vėl pakartotinai tikrina projekto pateiktį. Patikrinus pagal jau pateiktas pastabas ir jei jos neištaisytos, pažymima, kad į „pastabas neatsižvelgta“. Todėl statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas. Taigi šiuo atveju Pareiškėjas, teikdamas naujas paraiškas, neištaisė esminių projekto tikrinimo išvadose pateiktų pastabų. ATPS specialisto veiksmų kvalifikavimas kaip neteisėtas yra visiškai nepagrįstas, nes pastabos surašytos aiškiai ir nedviprasmiškai, konkrečiai bei vadovaujantis teisės aktais ir jų nuostatomis, nurodant konkrečius punktus.“

5.9. IS „Infostatyba“ „[…] skiltis „Apskundimo tvarka (pasirinkę apskundimo tvarką, įrašykite tekste tinkamą teismo rūmų pavadinimą)“ įdiegta tik 2021-11-01, pasikeitus / atsinaujinus IS „Infostatyba“, iki tos dienos buvo tik pastabų teikimo skiltis.“

5.10. „Patikrinus duomenis IS „Infostatyba“ nustatyta, kad per komunikaciją buvo gautos žinutės […]. Pažymime, kad per dieną specialisto IS „Infostatyba“ profilyje gaunama nuo 50 iki 100 automatinio pobūdžio žinučių, kitaip pranešimų, kuriems galima pritaikyti, kaip ir el. paštuose gaunamo, „spam‘o“ pobūdį. Kadangi […] ATPS specialistų darbų apimtis labai didelė, tai nusistačius prioritetus tikrai ne visada yra skiriama laiko automatinių žinučių peržiūrai. Taigi, dėl žmogiškojo faktoriaus, pareiškėjo žinutė buvo neperskaityta. Pažymime, kad IS „Infostatyba“ yra nurodyti prašymą nagrinėjančių asmenų telefono numeriai, kuriais statytojas, kilus klausimų, gali susisiekti ir išsiaiškinti, o turint pretenzijų jas gali visada pateikti el. paštu  <…>, taip pat visada yra sudaroma galimybė pasikonsultuoti tiek nuotoliniu būdu, tiek atvykus į skyrių konsultacijoms skirtu laiku. Nei viena iš nurodytų galimybių Pareiškėjas nepasinaudojo.“

5.11. „Savivaldybės administracija nagrinėdama piliečių paklausimus vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-08 nutarimu Nr. 875 patvirtintomis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (toliau – Taisyklės), kurių 13 punkte nurodyta, kad prašymas ir skundas raštu turi būti: „1. Parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka; pateikti prašymo vertimo į valstybinę kalbą nereikalaujama Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais atvejais; 2. Parašytas įskaitomai; 3. Asmens pasirašytas“. Taisyklių 19 punkte įtvirtinta nuostata, pagal kurią „Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą“. Informuojame, kad prašymai Palangos miesto savivaldybės administracijai elektroninėmis priemonėmis teikiami elektroniniu paštu <…>, tokiu paštu nurodytomis 2021-10-05 ir 2021-10-14 datomis Savivaldybės administracija nėra gavusi Pareiškėjo pranešimų […]. Pažymime, kad Savivaldybės administracijos specialistė, kai laiškas nėra pasirašytas elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, neprivalo registruoti jai elektroniniu paštu siunčiamų elektroninių laiškų.“

 

 1. Inspekcija informavo:

6.1. „[…] Inspekcija statybos valstybinę priežiūrą vykdo pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas)
8 straipsnyje nustatytą kompetenciją, kurio 2 dalyje nurodytas baigtinis statybos valstybinės priežiūros funkcijų sąrašas. Pagal Priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalį statybos valstybinė priežiūra apima: 1) prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (toliau – Specialieji reikalavimai) išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumo tikrinimą; 2) statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą; 3) statybos dalyvių veiksmų atitikties statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams tikrinimą; 4) statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą; 5) privalomųjų nurodymų pateikti reikalingą informaciją, dokumentus, pašalinti patikrinimų metu nustatytus teisės aktų pažeidimus teikimą; 6) statybos užbaigimo procedūrų atlikimą; 7) šiame įstatyme nurodytų administracinių aktų išdavimą; 8) statomų statinių avarijų tyrimą; 9) asmenų prašymų, skundų ar pranešimų, susijusių su statybos procesu, nagrinėjimą; 10) konsultacijų ir metodinės pagalbos teikimą; 11) kitus prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų skaičių;
12) pritarimų projektiniams pasiūlymams teisėtumo tikrinimą; 13) kitus šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytus su statybos valstybine priežiūra susijusius veiksmus.

Pažymime, kad atliekant statybą leidžiančių dokumentų patikrinimą, vadovaujantis Priežiūros įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, patikrinama, ar: 1) statytojo prašyme išduoti statybą leidžiantį dokumentą nurodyti visi pagal teisės aktų reikalavimus privalomi nurodyti duomenys;
2) statytojas atitinka statytojui Statybos įstatymo nustatytus reikalavimus; 3) statytojas su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikė visus privalomus dokumentus, nurodytus Statybos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose; ar šis prašymas įregistruotas IS „Infostatyba“;
4) prie statinio projekto pridėtos visos prisijungimo sąlygos ir Specialieji reikalavimai (kai jie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus); 5) statinio projekto sudėtis atitinka teisės aktų reikalavimus; 6) statinio projektą pasirašė visi jį privalėję pasirašyti asmenys ir ar šie asmenys turėjo teisę rengti ir pasirašyti šį statinio projektą; 7) statinio projekte teisingai nurodyta statinio kategorija ir statybos rūšis; 8) statinio projekto ekspertizės akte (kai ekspertizė privaloma) yra įrašas, kad statinio projekto sprendiniai atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus; 9) statinio projekto ekspertizę atlikę ir ekspertizės aktą pasirašę asmenys turėjo teisę tai atlikti; 10) statinio projekto sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams; 11) numatytos prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų vietos ir būdai atitinka inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų išduotas prisijungimo sąlygas; 12) teisingai nurodyti subjektai, pagal teisės aktų nustatytą kompetenciją privalantys patikrinti statinio projektą;
13) statinio projektui pritarė visi privalėję jį tikrinti subjektai; 14) nepažeisti Statybos įstatymo nustatyti statinio projekto patikrinimo terminai; 15) nepažeisti Statybos įstatymo nustatyti statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminai.

[…]

Vadovaujantis aukščiau nurodytu teisiniu reglamentavimu informuojame, kad Inspekcijai pagal kompetenciją nepriskirta vertinti Savivaldybės administracijos […], kaip viešojo administravimo subjekto, priimto sprendimo – atsisakymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pagal pareiškėjo teiktus prašymus, teisėtumo ir pagrįstumo. Todėl Inspekcija, atsakydama į Jūsų prašymą, teikia nuomonę […].“

6.2. „Patikrinus IS „Infostatyba“ […] duomenis nustatyta, kad Pareiškėjas 2020-10-14 pateikė pirminį prašymą Nr. SRA-100-201014-32574 (toliau – prašymas 1), 2020-12-08 pakartotinį prašymą Nr. SRA-100-201208-41404 (toliau – prašymas 2) ir 2021-09-08 pakartotinį prašymą Nr. SRA-100-210908-33385 (toliau – prašymas 3) Savivaldybės administracijai išduoti statybą leidžiantį dokumentą statyti naują poilsio paskirties nesudėtingosios kategorijos pastatą, adresu <…>, Palanga.

Pagal Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 6 punktą naujo nesudėtingojo statinio statybai rengiamas supaprastintas statybos projektas. Pagal Statybos įstatymo 12 straipsnio 9 dalį vadovauti nesudėtingojo statinio projektavimui, statinio projekto vykdymo priežiūrai, statinio statybos techninei priežiūrai ir statybai turi teisę asmenys, įgiję šio įstatymo 2 straipsnio 1
arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą, t. y. asmenys, įgiję architekto arba statybos inžinieriaus išsilavinimą.

Prie prašymo 1, prašymo 2 ir prašymo 3 pateiktame statybos projekte nurodyta, kad projektuotojas yra Pareiškėjas. Tarp kitų prie prašymų pridėtų dokumentų pateiktas Pareiškėjo
1985-07-02 diplomas Nr. 379788, įrodantis 1985 metais įgytą statybos inžinieriaus išsilavinimą.

Prašymo 1 pateikimo metu galiojančios statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas redakcijos (2020-09-22–2021-10-29)  29 punkte nustatyta, kad I grupės ir (ar) II grupės nesudėtingojo statinio supaprastintą (naujos statybos, rekonstravimo) projektą sudaro: 29.1. antraštinis lapas su reglamento 40 p. nurodytais  duomenimis; 29.2. bendrieji duomenys: supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis; sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas supaprastintas projektas; 29.3. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma: projektuojamas statinys (projektuojamų statinių sąrašas, kai projektuojami keli statiniai), statybos rūšis, statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys bendrieji statinių rodikliai, energinio naudingumo rodikliai (kai tai privaloma); inžinerinių tinklų ir (ar) susisiekimo komunikacijų aprašymas (kai šie statiniai projektuojami kaip savarankiški statiniai); 29.4. sklypo planas (kai rengiamas) (parengtas vadovaujantis ne senesniu kaip 5 metų topografiniu planu, kuris supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba – ne senesniu kaip 5 metų kadastrinių matavimų planu) su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija, sutartiniais ženklais, projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais, atstumais tarp statinių ir nuo statinių (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių statinio konstrukcijų) iki žemės sklypo ribų, inžinerinių tinklų ir (ar) susisiekimo komunikacijų; 29.5. architektūriniai (fasado, plano ir pjūvių) brėžiniai (pastatams), o Statybos įstatymo nustatytais atvejais, – ir kitiems statiniams); 29.6. statinio laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas; 29.7. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninė specifikacija (statytojui pageidaujant).

Pažymėtina, kad pagal STR1.04.04:2017 Statinio projektavimas 29 punkto nuostatas supaprastinto projekto sudėtyje neturi būti architektūrinės ar kitų projekto dalių. Toks projektas yra vienos dalies, kurioje pateikiami visi  29 punkte nurodyti duomenys ir sprendiniai.

Vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu ir atsižvelgiant į IS „Infostatyba“ pateiktą dokumentą – 1985-07-02 diplomą Nr. 379788, įrodantį įgytą statybos inžinieriaus išsilavinimą, manome, kad Pareiškėjas turėjo teisę būti naujo nesudėtingosios kategorijos statybos projekto projektuotoju ir neprivalėjo pateikti architekto atestatą.“

6.3. „Prašymo 1 pateikimo metu galiojusios statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai […] redakcijos (2020-07-19–2020-10-30) 14 punkte reglamentuota, kad savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per
2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo IS „Infostatyba“ paskelbia Statybos įstatymo 27 straipsnio
9 ar 10 dalyje nurodytus subjektus, jų įgaliotus padalinius (toliau – subjektai), kurie privalo pagal STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 5 priede nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį Statybos įstatymo 24 str. 3 d. nustatytiems reikalavimams, užtikrindamas, kad Statybos įstatymo 27 straipsnio 9 ar 10 dalyje nurodytiems subjektams statinio projektai teikiami pagal STR 1.05.01:2017 5 priede nurodytą kompetenciją.

Taigi per IS „Infostatyba“ statinio projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams subjektai (jų įgalioti padaliniai) nagrinėjamu laikotarpiu tikrino pagal STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 5 priede nurodytą kompetenciją (įskaitant ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos). Rašytiniai pritarimai statinio projektui, kuriuos privalėjo gauti iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo, reglamentuoti STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priede ir pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 15 punktą turi būti teikiami su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą IS „Infostatyba“ skiltyje „Pridedami dokumentai“. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo 1 punktu iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, privaloma gauti šių subjektų rašytinius pritarimus statinio projektui: jei statinio projekte suprojektuoti statiniai patenka į kitų statinių apsaugos zonas arba numatomi statyti mažesniais nei nurodyti norminiai atstumai iki kitų statinių – tų statinių savininkų, o, esant atitinkamam savininko įgaliojimui, – tų statinių valdytojų ar naudotojų.

Pagal prie prašymo 1 pridėtą Nekilnojamojo turto registro išrašą (reg. Nr. 44/219303)
0,20 ha ploto žemės sklypui, adresu <…>, Palanga, taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: aerodromo apsaugos zonos (0,20 ha); vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (0,0582 ha); požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (0,20 ha); Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos
(0,20 ha); melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (0,20 ha); elektros tinklų apsaugos zonos (0,0162 ha). Taigi visam žemės sklypo, adresu <…>, Palanga, plotui taikomos melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos, todėl bet koks statomas statinys patektų į  šiame žemės sklype esamų melioracijos statinių apsaugos zoną.

Atsižvelgiant į nurodytą ir vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, manome, kad statytojas, iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, turi gauti šių melioracijos statinių savininkų ar valdytojų ar naudotojų rašytinius pritarimus. 

Papildomai nurodytina, kad reikalavimas, iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, gauti statinių savininkų (valdytojų ar naudotojų) rašytinius pritarimus statinio projektui taip pat taikomas, jei projektuojamas statinys patenka į kitų, pareiškėjui nepriklausančių, žemės sklype esamų statinių apsaugos zonas arba kai numatoma statyti projektuojamą statinį mažesniais nei nurodyti norminiai atstumai iki kitų statinių.“

6.4. „Pagal STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 19 punktą, jei per statinio projekto patikrinimo terminą statinio projektui nepritarė nors vienas iš privalėjusių jį patikrinti subjektų, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, pažymi IS „Infostatyba“ tik tuo atveju, jei nepritaręs statinio projektui subjektas IS „Infostatyba“ nurodė savo nepritarimo motyvus.

Pagal IS „Infostatyba“ duomenis pareiškėjo prašymas 1 2020-11-09 įgijo būseną „Nepatenkintas“. Pastebėtina, kad pagal prašymą 1 statinio projektui nepritarė NVSC Palangos skyrius, nurodydamas nepritarimo motyvus (projekto tikrinimo rezultatas reg. data 2020-11-06,
Nr. CPR-201106-108425) ir […] ATPS nepritarė statinio projektui, nurodydamas nepritarimo motyvus (projekto tikrinimo rezultato reg. data 2020-11-06, Nr. CPR-201106-108363).

Prašymas 2  2020-12-31 įgijo būseną  „Nepatenkintas“. Pagal prašymą 2 statinio projektui nepritarė […] ATPS […], nurodydamas nepritarimo motyvus (projekto tikrinimo rezultato reg. data 2020-12-29, Nr. CPR-201229-137969). Taigi pagal prašymą 1 ir prašymą 2, statybą leidžiantis dokumentas buvo neišduotas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 19 punktu.

Pagal IS „Infostatyba“ duomenis, 2021-09-08 prašymo išduoti SLD Nr. SRA-100-210908-33385 statusas – pakartotinis. 2021-09-14 įgijo būseną „Atmestas“, atitinkamai skiltyje „Pastabos“ buvo nurodytos šio prašymo atmetimo pastabos […].“

6.5. „Pasisakydami dėl Savivaldybės administracijos pastabos dėl vandentiekio, nuotekų tinklų projektavimo informuojame, kad pagal Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalies nuostatas statinio projektas, be kitų dokumentų, rengiamas vadovaujantis technine užduotimi. Statybos įstatymo 2 straipsnio 102 dalyje nurodyta, kad techninė užduotis – dokumentas, kuriame nurodomos visos statinio projekto rengimo paslaugos ir planuojamo statyti statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant statinio projektą.

Šiuo atveju prie pareiškėjo prašymo 3 (ir ankstesnių prašymų) pridėta statytojo
2020-08-17 patvirtinta techninė užduotis, kurioje nebuvo numatytas vandentiekio, nuotekų tinklų projektavimas.

Pagal STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 14 punkto nuostatas, jei įvykdyti STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 13.1–13.8 papunkčiuose nurodyti reikalavimai ir nenustatyta 13.9 papunktyje nurodytų požymių, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą; ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo joje paskelbia Statybos įstatymo 27 straipsnio 9 ar 10 dalyje nurodytus subjektus, jų įgaliotus padalinius, kurie privalo pagal STR 1.05.01:2017 Statybą
leidžiantys dokumentai 5 priede nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams.

IS „Infostatyba“ duomenimis Savivaldybės administracijos darbuotoja atmetė prašymą 3
nurodžius pastabas, kurios nesusijusios su STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 13.1–13.8 punktuose nustatytais reikalavimais prašymui, todėl manome, kad minėtos pastabos neturėjo būti teikiamos.“

6.6. „Pagal STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai (galiojusi redakcija
2021-01-02–2021-10-29) 12 punktą prašymą ir kitus dokumentus pateikiant nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“, www.planuojustatyti.lt užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai juos formuojant pagal STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai
11 punktą nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje įrašytas statinio projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) statinio projektą privalančių pasirašyti asmenų (statinio projekto vadovo, statinio projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais.

Pagal IS „Infostatyba“ duomenis prie prašymo 3 skiltyje „Pridedami dokumentai“ Pareiškėjas įkėlė supaprastintą statinio projektą bendrosios ir architektūrinės dalies skiltyse.

Tačiau, kaip paminėta aukščiau, supaprastinto projekto sudėtyje neturi būti architektūrinės ar kitų projekto dalių, toks projektas turi būti vienos dalies.

Nagrinėjamu atveju Pareiškėjas architektūrinės dalies skiltyje įkėlė ne projekto architektūrinę dalį, o architektūrinius (fasado, plano ir pjūvių), sklypo plano ir inžinerinių tinklų brėžinius. Informuojame, kad Pareiškėjas visos apimties supaprastintą statinio projektą turėjo įkelti IS „Infostatyba“ statinio projekto skiltyje „Kita“.“

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos įstatymai:

7.1. Seimo kontrolierių įstatymo:

7.1.1. 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“;

7.1.2. 17 straipsnis – „Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka informuodamas pareiškėją, jeigu: 6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje. […]. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas”;

7.1.3. 19 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, vykdydamas savo pareigas, turi teisę: 6) pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, valstybės ir savivaldybių įmones, viešąsias įstaigas, kurių dalyvė yra valstybė arba savivaldybė, prašyti jų pateikti išvadas pagal kompetenciją.“

7.2. Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnis – „1. Administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus.“

7.3. Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnis – „2. Teisėkūroje vadovaujamasi šiais principais: 6) aiškumo, reiškiantis, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas.“

7.4. Statybos įstatymo  27 straipsnis (redakcija, galiojusi nuo 2020-05-01 iki
2021-01-01) – „27. Sprendimą neišduoti statybą leidžiantį dokumentą statytojas (užsakovas) turi teisę apskųsti teismui. Atsakovais šiose bylose laikomi asmenys, nepritarę statybą leidžiančio dokumento išdavimui, ir statybą leidžiantį dokumentą atsisakęs išduoti subjektas.“

 

 1. Kiti teisės aktai

8.1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (toliau vadinama –  Taisyklės) (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-23  iki 2021-12-17):

8.1.1. 7 punktas – „Prašymai, pateikti žodžiu, į kuriuos galima atsakyti tą pačią darbo dieną, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, institucijoje neregistruojami, jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip. Į tokius prašymus turi būti atsakoma tą pačią darbo dieną. Jeigu į žodžiu pateiktą prašymą negalima atsakyti tą pačią darbo dieną, asmeniui turi būti sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu arba, jeigu institucija sudaro galimybę priimti ir fiksuoti bei saugoti prašymo turinį panaudodama garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir įrašymo priemones, žodžiu“;

8.1.2. 19 punktas – „Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą“;

8.1.3. 20 punktas – „Jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip, prašymai raštu, neatitinkantys Taisyklių 19 punkto reikalavimų, tačiau į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, institucijoje neregistruojami, o atsakymams į tokius prašymus mutatis mutandis taikoma Taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka.“

8.2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Palangos miesto savivaldybės administracijoje taisyklių, patvirtintų Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A1-184 (toliau ir citatose vadinama – Prašymų nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje taisyklės):

8.2.1 19 punktas – „Asmens prašymas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui raštu“;

8.2.2. 20 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2013-02-25 iki 2022-01-31) – „20. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad prašymą gavusi Savivaldybė galėtų: 20.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą; 20.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis institucijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;
20.3. atpažinti prašymo turinį; 20.4. identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį Asmenį“;

8.2.3. 20 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2022-01-31) – „Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad prašymą gavusi Savivaldybė galėtų: 20.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą; 20.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemomis ar kitomis institucijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis; 20.3. atpažinti prašymo turinį; 20.4. identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį Asmenį“;

8.2.4. 29 punktas – „Prašymai, pateikti elektroniniu būdu nesilaikant Prašymų nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje taisyklių 20.1–20.3 punktuose nustatytų reikalavimų, nedelsiant grąžinami Asmeniui elektroniniu būdu, nurodoma grąžinimo priežastis“;

8.2.5. 30 punktas – „Prašymai, pateikti elektroniniu būdu nesilaikant Prašymų nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje taisyklių 20.4 punkte nustatyto reikalavimo, nenagrinėjami, jeigu Savivaldybės Meras, Direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau vadinama – Konstitucinis Teismas) praktika: 2004-12-13 nutarime, priimtame byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03, Konstitucinis Teismas konstatavo:

„Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas 2000-06-30 nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių […]. […] Konstitucinis Teismas 2004-07-01 nutarime ir 2004-11-05 išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms […] (Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarimas, 2004-11-05 išvada) […].“

 

 1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2015 m. lapkričio 30 d. nutarime (administracinė byla Nr. A-2695-520/2015) konstatavo:

„Pažymėtina, jog VSDFV [Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos] bei jos teritoriniams skyriams, kaip viešojo administravimo institucijoms, yra keliami, be kita ko, VAĮ nustatyti reikalavimai, inter alia šio įstatymo
3 straipsnyje įtvirtinta pareiga vadovautis viešojo administravimo principais (įstatymų viršenybės, objektyvumo, proporcingumo ir kt.) […]. Be to, šios institucijos yra saistomos ir gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Gero administravimo principas reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2012 m. spalio 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A502-134/2012; 2014 m. balandžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-816/2014).“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, išskirtinos šios skundo dalys:

11.1. dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo prašymus (skundus);

11.2. dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimą.

 

Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo)

nagrinėjant Pareiškėjo prašymus (skundus)

 

 1. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą (pažymos 7–8 punktai), teismų praktiką (pažymos 9–10 punktai), susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant Pareiškėjo prašymus (skundus), konstatuotina:

12.1. Pareiškėjas IS „Infostatyba“ pateikė užklausą Savivaldybės administracijai (tikslios datos nenurodė), prašydamas „[…] nurodyti konkrečius trūkstamus dokumentus“ (pažymos
2.5 punktas).

Savivaldybės administracija informavo, kad patikrinus duomenis IS „Infostatyba“ nustatyta, jog per komunikaciją buvo gautos žinutės, tačiau dėl žmogiškojo faktoriaus, t. y. dėl labai didelės ATPS specialistų darbų apimties, žinutė buvo neperskaityta (pažymos 5.10 punktas).

12.2. Taisyklių 19 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-23 iki 2021-12-17) reglamentavo, kad prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pažymos 8.1.2 papunktis), o pagal minėtos tvarkos 20 punktą (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-23  iki 2021-12-17),  jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip, prašymai raštu, neatitinkantys Taisyklių 19 punkto reikalavimų, tačiau į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, institucijoje neregistruojami, o atsakymams į tokius prašymus mutatis mutandis taikoma Taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka (pažymos 8.1.3 papunktis). Taisyklių 7 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-23  iki 2021-12-17) nustatė, kad prašymai, pateikti žodžiu, į kuriuos galima atsakyti tą pačią darbo dieną, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, institucijoje neregistruojami, jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip. Į tokius prašymus turi būti atsakoma tą pačią darbo dieną (pažymos 8.1.1 papunktis).

Pareiškėjas 2021-10-05 ir 2021-10-14 el. paštu (<…>) kreipėsi į ATPS „prašydamas nurodyti konkrečius trūkumus“ (pažymos 2.5 punktas).

Savivaldybės administracija informavo, kad: prašymai administracijai elektroninėmis priemonėmis teikiami elektroniniu paštu <…>, tokiu paštu nurodytomis   2021-10-05 ir 2021-10-14 datomis Savivaldybės administracija nėra gavusi Pareiškėjo  pranešimų; Taisyklių 19 punkte įtvirtinta nuostata, pagal kurią prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą; Savivaldybės administracijos specialistė, kai laiškas nėra pasirašytas elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, neprivalo registruoti jai elektroniniu paštu siunčiamų elektroninių laiškų (pažymos 5.11 punktas)

Taigi, iš to, kas pirmiau išdėstyta darytina išvada, kad Savivaldybės administracija, nustačiusi, kad Pareiškėjo 2021-10-05 ir 2021-10-14 el. paštu pateikti prašymai neatitinka Taisyklių 19 punkte nustatytų reikalavimų, turėjo teisę, vadovaujantis Taisyklių 20 punktu, neregistruoti minėtų Pareiškėjo prašymų. Tačiau Seimo kontrolierė atkreipia dėmesį į tai, kad Savivaldybės administracija, priėmusi sprendimo neregistruoti Pareiškėjo 2021-10-05 ir 2021-10-14 el. paštu pateiktų prašymų, apie tai, vadovaujantis Taisyklių 7 punktu, tą pačią dieną, kai šie prašymai buvo gauti Savivaldybės administracijoje, turėjo informuoti Pareiškėją. Atsižvelgiant į tai, kad skundo tyrimo metu Savivaldybės administracija nepateikė informacijos, įrodančios, kad Pareiškėjas buvo informuotas apie tai, kad jo el. paštu 2021-10-05 ir 2021-10-14 pateikti prašymai nebus registruojami, darytina išvada, kad Savivaldybės administracija, gavusi Pareiškėjo 2021-10-05 ir 2021-10-14 prašymus nesivadovavo tuo metu galiojančių Taisyklių 7, 20 punktų nuostatomis.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės administracija: buvo gavusi Pareiškėjo prašymą per IS „Infostatyba, ir į jį nepateikė atsakymo; gavusi Pareiškėjo 2021-10-05 ir 2021-10-14 prašymus ir priėmusi sprendimus jų neregistruoti, nesivadovavo tuo metu galiojusių Taisyklių 7, 20 punktų nuostatomis ir tą pačią dieną apie tai neinformavo Pareiškėjo, skundo dalis dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo prašymus pripažintina pagrįsta.

 

 1. Seimo kontrolierė atkreipia Savivaldybės administracijos dėmesį į tai, kad:

14.1. nei nuo 2013-02-25 iki 2022-01-31 galiojusios, nei nuo 2022-01-31 galiojančios Prašymų nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje taisyklės nereglamentavo (nereglamentuoja), kokia tvarka, per kiek laiko Savivaldybės administracijos darbuotojai savo tarnybiniu elektroniniu paštu gautus asmenų prašymus, skundus turi persiųsti Bendrajam skyriui, kuris registruoja gautus dokumentus;

14.2. vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Savivaldybės administracijoje taisyklių 29 punktu, prašymai, pateikti elektroniniu būdu nesilaikant vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Savivaldybės administracijoje taisyklių 20.1–20.3 punktuose nustatytų reikalavimų (pvz.: negalima atpažinti prašymo turinio), nedelsiant grąžinami asmeniui elektroniniu būdu, nurodoma grąžinimo priežastis (pažymos 8.2.3, 8.2.4 papunkčiai). Pažymėtina, kad Prašymų nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje taisyklių 29 punkte nustatytas terminas „nedelsiant“ nėra aiškus ir gali būti skirtingai suprantamas ir interpretuojamas, o tai prieštarauja Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtintam aiškumo principui, reiškiančiam, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas (pažymos 7.3 punktas);

14.3. vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje taisyklių 30 punktu, prašymai, pateikti elektroniniu būdu nesilaikant Prašymų nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje taisyklių 20.4 punkte nustatyto reikalavimo, nenagrinėjami, jeigu „Savivaldybės Meras, Direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip“ (pažymos 8.2.3, 8.2.5 papunkčiai), tačiau priėmus minėtą sprendimą asmuo, pateikęs prašymą, apie priimtą sprendimą nenagrinėti jo pateikto prašymo nėra informuojamas, jam nėra nurodomos prašymo, pateikto elektroniniu būdu, nenagrinėjimo priežastys.

 

 1. Atsižvelgdama į tai, kad institucijos, taip pat ir Savivaldybės administracija, yra saistomos ir gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų, gero administravimo principas reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai (pažymos 9, 10 punktai), Seimo kontrolierė Savivaldybės administracijai rekomenduoja įvertinti pažymos 14 punkte pateiktą informaciją ir apsvarstyti galimybę papildyti (pakeisti) Prašymų nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje taisykles.

 

Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo)

sprendžiant statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimą

 

 1. Atsižvelgiant į skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 7 punkte, susijusį su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu) sprendžiant statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimą, konstatuotina:

16.1. Pareiškėjo skundas Seimo kontrolierei yra susijęs su ginču dėl teisės viešojo administravimo srityje, t. y. dėl Savivaldybės administracijos 2020-12-31 sprendimo neišduoti statybą leidžiančio dokumento [atsižvelgiant į ATPS 2020-12-29 priimtą išvadą (reg. Nr. CPR-201229-137969) pagal Pareiškėjo 2020-12-08 prašymą Nr. SRA-100-201208-41404 projektui „Vasarnamio <…>, Palanga, statybos projektas“ (pažymos 2.1, 5.4 punktai)]. Pabrėžtina: Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalis nustato, kad Seimo kontrolieriai, vadovaudamiesi Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsniu, tiria pareiškėjų skundus dėl piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje (pažymos 7.1.1 papunktis), tačiau Seimo kontrolieriai nenagrinėja administravimo srities ginčų bei nevertina administracinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Būtent tai lemia, kad šio Pareiškėjo skundo tyrimo metu Seimo kontrolierė nevertino Savivaldybės administracijos sprendimo, t. y. Savivaldybės administracijos 2020-12-31 sprendime neišduoti statybą leidžiančio dokumento, kuris yra skundžiamos institucijos priimtas administracinis aktas, nurodytų argumentų bei teisinių pagrindų.

16.2. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad viešojo administravimo srities ginčus, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, nagrinėja administraciniai teismai (pažymos 7.2 punktas). Pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 27 dalį (redakcija, galiojusi nuo
2020-05-01 iki 2021-01-01), reglamentavusią, kad savivaldybės administracijos 2020-12-31 sprendimą neišduoti statybą leidžiantį dokumentą statytojas (užsakovas) turi teisę apskųsti teismui (pažymos 7.4.1 papunktis), Pareiškėjas turėjo teisę Savivaldybės administracijos 2020-12-31 sprendimą skųsti teismui.

16.3. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, skundo dalies dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimą, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktu bei 17 straipsnio 4 dalimi, reglamentuojančia, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja, kad skundą tikslinga nagrinėti kitoje institucijoje, tyrimas nutrauktinas.

 

 1. Seimo kontrolierė, siekdama ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms, vadovaudamasi Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 6 punktu (pažymos 7.1.3 papunktis), kreipėsi į Inspekciją, prašydama pateikti išvadas (nuomonę) dėl ATPS pateiktų pastabų dėl Pareiškėjo prašymų išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Inspekcijai pagal kompetenciją nepriskirta vertinti Savivaldybės administracijos, kaip viešojo administravimo subjekto, priimto sprendimo – atsisakymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pagal Pareiškėjo teiktus prašymus, teisėtumo ir pagrįstumo, todėl Inspekcija, atsakydama į Seimo kontrolierės paklausimą, pateikė nuomonę, kuri išdėstyta pažymos 6.2–6.5 punktuose.

Seimo kontrolierė Savivaldybės administracijai rekomenduoja, Pareiškėjui kreipusis į Savivaldybės administraciją dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, išnagrinėti ir įvertinti šį Pareiškėjo prašymą atsižvelgiant į Inspekcijos pateiktą nuomonę (pažymos 6.2–6.5 punktai).

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundo dalį dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant  prašymus (skundus) pripažinti pagrįsta.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundo dalies dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimą tyrimą nutraukti.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 6, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei Akvilei Kilijonienei rekomenduoja:

20.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnai, gavę Pareiškėjo prašymą (pateiktas per IS „Infostatyba“), nesiėmė veiksmų, kad į jį būtų pateiktas atsakymas (pažymos 12.3, 13 punktai);

20.2. atkreipti dėmesį į tai, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnai, gavę Pareiškėjo 2021-10-05 ir 2021-10-14 prašymus ir priėmę sprendimus jų neregistruoti, nesivadovavo Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (redakcija, galiojusi nuo 2017 11 23  iki 2021-12-17), 7, 20 punktų nuostatomis ir tą pačią dieną neinformavo Pareiškėjo apie priimtą sprendimą neregistruoti Pareiškėjo el. paštu pateiktų 2021-10-05 ir 2021-10-14 prašymų (pažymos 12, 13 punktai);

20.3. atkreipti dėmesį į tai, kad tai, kad prašymų, skundų nagrinėjimo procedūrų nesilaikymas, atsakymų, kuriuose būtų pateikiama informacija apie priimtus sprendimus, pareiškėjams nepateikimas nesiderina su gero administravimo principu, taip pat ir Konstitucijoje įtvirtinta nuostata, jog valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, bei užtikrinti, kad ateityje tokie pažeidimai nepasikartotų;

20.4. įvertinti pažymos 14 punkte pateiktą informaciją ir apsvarstyti galimybę pakeisti (papildyti) Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Palangos miesto savivaldybės administracijoje taisykles, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A1-184 (pažymos 14, 15 punktai);

20.5. Pareiškėjui kreipusis į Savivaldybės administraciją dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, išnagrinėti ir įvertinti šį Pareiškėjo prašymą atsižvelgiant į Inspekcijos pateiktą nuomonę (pažymos 6.2–6.5 punktai).

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierę (Seimo kontrolierei pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                    Milda Vainiutė