PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2021/2-771
Data 2021-08-31
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Neringos savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos tarnautojų galimai biurokratiškų veiksmų (neveikimo) atsakant į Pareiškėjo 2021 m. birželio 2 d. elektoriniu paštu pateiktą užklausą.

 

 1. Pareiškėjas skunde Seimo kontrolierei nurodė:

2.1. „2021 m. birželio 1 d. Neringos savivaldybės administracijos teritorijos Baltijos jūros pakrantėje aptikau negyvą ruonį. 2021 m. birželio 2 d. el. paštu meras@neringa.lt bei administracija@neringa.lt kreipiausi su klausimu: „Sveiki, kokia įstaiga atsakinga už ruonio gaišenos Baltijos jūros pakrantėje (Neringos sav.) ištyrimą bei sutvarkymą?“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „[…] vietoje operatyvaus problemos sprendimo gavau atsakymą iš el. pašto adreso meras@neringa.lt „Laba diena. Šiuo klausimu kreipkitės į Neringos savivaldybės Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vyriausiąją specialistę R. J. [pastaba: asmens duomenys neskelbtini].“

2.3. „Iš aukščiau išdėstytų faktų akivaizdžiai matyti, jog Neringos savivaldybės administracijai negalioja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti principai. Įskaitant vieno langelio principą.“

 

 1. Pareiškėjas skunde Seimo kontrolierės prašo:

„[…] ištirti šią biurokratizmo apraišką Neringos savivaldybės administracijoje.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierė dėl Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydama pateikti skundžiamos institucijos paaiškinimus dėl susidariusios situacijos.

 

 1. Atsakydama į Seimo kontrolierės paklausime iškeltus klausimus Savivaldybės administracija pateikė paaiškinimą, kuriame, be kita ko, nurodė:

5.1. „El. paštą meras@neringa.lt administruoja Administracijos Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus priimamojo sekretorė V. D. [pastaba: asmens duomenys neskelbtini] […].“

El. paštą administracija@neringa.lt administruoja Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus sekretorė-referentė R. D. [pastaba: asmens duomenys neskelbtini] […].“

5.2. „Pareiškėjui atsakymą į jo 2021 m. birželio 2 d. 9 h. 55 min. paklausimą parengė ir 2021 m. birželio 2 d. 13 h. 33 min. išsiuntė Administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė (ekologė) R. J. […].

Administracijos Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus priimamojo sekretorė V. D., persiuntusi pareiškėjo paklausimą atsakingam Administracijos darbuotojui, kuris tą pačią darbo dieną į paklausimą pareiškėjui atsakė, ne visai teisingai suformulavo informaciją pareiškėjui apie jo paklausimo persiuntimą atsakingam Administracijos darbuotojui. Pareiškėjas, galimai nutylėdamas apie gautą atsakymą, šią informaciją traktuoja kaip atsakymą į paklausimą.“

5.3. „Pareiškėjo 2021 m. birželio 2 d. 9 h. 55 min. el. paštu pateiktas paklausimas buvo nedelsiant perduotas atsakingam Administracijos darbuotojui (2021 m. birželio 2 d. 10 h. 00 min. el. laiškas (iš el. pašto meras@neringa.lt) ir 2021 m. birželio 2 d. 11 h. 14 min. el. laiškas (iš el. pašto administracija@neringa.lt)).“

5.4. „Pareiškėjo paklausimas nebuvo registruotas Administracijos dokumentų valdymo sistemoje vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ […] 1 punktu, 20 punktu ir
43.2 papunkčiu.“

5.5. „Po 2021 m. birželio 2 d. Pareiškėjas į Administraciją šiuo klausimu nesikreipė.“

5.6. „Pareiškėjas 2021 m. birželio 2 d. Administracijai elektroniniu paštu pateikė konkretų klausimą […]. Pareiškėjui nedelsiant (tą pačią darbo dieną) buvo atsakyta […]. Apie tai, jog pareiškėjas dieną prieš (2021 m. birželio 1 d.) aptiko negyvą ruonį ir šią problemą reikia spręsti, pareiškėjas neužsiminė nei savo kreipimesi (paklausime), nei, po to, kai į savo konkretų klausimą, gavo konkretų ir aiškų Administracijos atsakymą.“

5.7. „Administracijos Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus priimamojo sekretorė V. D. (darbuotoja pradėjusi dirbti Administracijoje 2021 m. gegužės 6 d.) informuota, kad ateityje persiuntus pareiškėjų paklausimus pagal kompetenciją atitinkamiems Administracijos darbuotojams, kaip įpareigoja teisės aktai ir taip, kaip ir padarė darbuotoja, pareiškėją tik informuotų apie persiuntimo faktą (su darbuotojo, atsakingo už atsakymo pateikimą, kontaktine informacija), nenaudojant formuluotės „Šiuo klausimu kreipkitės į…“.“

 

 1. Kartu su skundžiamos institucijos paaiškinimais buvo gauti dokumentai, iš kurių nustatyta:

6.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V13-173 patvirtintame Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus priimamojo sekretoriaus pareigybės aprašyme numatyta, kad Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus priimamojo sekretoriaus pareigas užimantis asmuo, be kitų funkcijų, teikia informaciją (žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis) į asmenų paklausimus apie savivaldybės veiklą, vykstančius posėdžius, pasitarimus, renginius ir kitas priemones (5.4 punktas) bei tvarko mero, mero pavaduotojo elektroniniu paštu gaunamus ir siunčiamus dokumentus, teikia jiems informaciją apie elektroniniu paštu gautus dokumentus (5.11 punktas);

6.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu
Nr. V13-607 patvirtintame Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus sekretoriaus-referento pareigybės aprašyme numatyta, kad minėtąsias pareigas užimantis darbuotojas, be kitų funkcijų, registruoja, skenuoja ir į DVS įkelia savivaldybės administracijai, administracijos direktoriui adresuotus gaunamus raštus, prašymus, skundus ir kitus dokumentus, fiksuoja užduočių įvykdymo terminus, perduoda dokumentus vykdytojams, vykdo pavedimų kontrolę (5.2 punktas);

6.3. Pareiškėjo 2021 m. birželio 2 d. 9 val. 55 min. el. pašto adresais meras@neringa.lt ir administracija@neringa.lt atsiųstas el. laiškas „Dėl ruonio gaišenos Baltijos jūroje“ tą pačią dieną, t. y. 2021 m. birželio 2 d. 10 val. 00 min. (iš el. pašto meras@neringa.lt) ir 11 val. 14 min. (iš el. pašto administracija@neringa.lt), buvo persiųstas pagal kompetenciją Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vyriausiajai specialistei R. J., atsakingai už ekologiją ir aplinkosaugą;

6.4. Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė R. J., atsakinga už ekologiją ir aplinkosaugą, tą pačią dieną, t. y. 2021 m. birželio 2 d. 13 val. 33 min., Pareiškėjui el. paštu [duomenys neskelbtini] atsakė į jo el. paštu pateiktą klausimą nurodydama:

„Laba diena. Ruonių gaišenas Neringos savivaldybėje surenka BĮ „Paslaugos Neringai“, arba UAB „Nuaras“. Surenkamos ruonių gaišenos nėra tiriamos.“

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos įstatymai

7.1. Seimo kontrolierių įstatymo:

„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

 1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai.“

 

7.2. Viešojo administravimo įstatymo:

„3 straipsnis. Viešojo administravimo principai

Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

[…]

13) vieno langelio. Šis principas reiškia, kad asmeniui informacija suteikiama, prašymas ar skundas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje darbo vietoje. Prašymą ar skundą nagrinėja ir informaciją iš savo administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus – ir iš kitų viešojo administravimo subjektų gauna pats prašymą ar skundą nagrinėjantis ir administracinį sprendimą priimantis viešojo administravimo subjektas, neįpareigodamas tai atlikti prašymą ar skundą padavusio asmens.

[…]

11 straipsnis. Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas

 1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.
 2. Prašymas ar skundas gali būti pateiktas per E. pristatymo sistemą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu, kreipiantis asmeniškai arba per atstovą. […]“

 

 1. Kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (aktuali Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 933 redakcija) patvirtintų Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės):

„5. Prašymus ir skundus raštu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją, atsiuntus prašymą ar skundą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą, faksu ar elektroniniu paštu.

[…]

 1. Jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip, prašymai raštu, neatitinkantys Taisyklių 19 punkto reikalavimų, tačiau į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, institucijoje neregistruojami, o atsakymams į tokius prašymus mutatis mutandis taikoma Taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka.

[…]

 1. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį:

[…]

35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

[…]

 1. Vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinys atlieka šias funkcijas:

[…]

43.2. užregistruoja gautus prašymus ir skundus, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, ir perduoda juos institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui; […].“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Įvertinusi kartu su Pareiškėjo skundu bei iš Savivaldybės administracijos gautą informaciją, taip pat teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 7–8 punktuose, susijusį su galimu Savivaldybės administracijos tarnautojų neveikimu, kai, Pareiškėjo teigimu, nebuvo pateiktas atsakymas į jo 2021 m. birželio 2 d. elektoriniu paštu pateiktą užklausą, Seimo kontrolierė daro šias išvadas:

9.1. pirmiausia pažymėtina tai, kad Pareiškėjo skundo tyrimo metu surinktų duomenų pagrindu konstatuotinas faktas, jog Savivaldybės administracijos atsakymas Pareiškėjui į jo 2021 m. birželio 2 d. elektoriniu paštu pateiktą užklausą buvo pateiktas (pažymos 6.4 punktas);

9.2. taip pat pabrėžtina tai, kad Taisyklių nuostatos (pažymos 8 punktas) numato, jog tais atvejai, kai tai nepažeidžia asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, į asmens paklausimą institucija gali atsakyti tą pačią darbo dieną, kas, nagrinėjamu Pareiškėjo atveju, ir buvo padaryta. Seimo kontrolierė pažymi, kad Pareiškėjo 2021 m. birželio 2 d. elektroniniu paštu pateikta užklausa savo esme ir turiniu nereikalavo papildomos analizės ar tyrimo, todėl į ją, Seimo kontrolierės nuomone, Savivaldybės administracijos atsakymas Pareiškėjui galėjo būti pateiktas tą pačią dieną, kas ir buvo padaryta;

9.3. kaip sužinota iš Pareiškėjo 2021 m. birželio 2 d. elektoriniu paštu pateiktos užklausos turinio (pažymos 2.1 punktas), Pareiškėjas savo kreipimesi nebuvo nurodęs konkrečių faktinių aplinkybių ar plačiau išdėstęs savo kreipimosi į skundžiamą instituciją tikslo, o tik Savivaldybės administracijai pateikė abstrakčią užklausą. Kaip savo paaiškinimuose rašė skundžiama institucija (pažymos 5.6 punktas), Savivaldybės administracijai nebuvo nurodytos konkrečios faktinės aplinkybės dėl Pareiškėjo rastos ruonio gaišenos, todėl apie Pareiškėjo rastą ruonio gaišeną institucijai nebuvo žinoma. Atsižvelgiant į tai, seka išvada, jog tuo atveju, jei Pareiškėjas, pateikdamas 2021 m. birželio 2 d. užklausą, siekė, kad skundžiama institucija imtųsi konkrečių veiksmų dėl jo rastos ruonio gaišenos pašalinimo nuo jūros pakrantės, Pareiškėjas savo 2021 m. birželio 2 d. užklausoje Savivaldybės administracijai turėjo aiškiai nurodyti su tuo susijusias faktines aplinkybes arba jas patikslinti po Savivaldybės administracijos atsakymo jam pateikimo (pažymos 6.4 punktas). Tačiau, kaip nustatyta tyrimo metu, to Pareiškėjas nepadarė (pažymos 5.5 punktas). Įvertinusi tai, Seimo kontrolierė akcentuoja, kad teigti, jog šiuo aspektu galėtų būti konstatuojamas Savivaldybės administracijos tarnautojų neveikimas ir Viešojo administravimo įstatymo nuostatų (pažymos 7.2 punktas) pažeidimas, nėra pagrindo;

9.4. pastebėtina ir tai, kad el. pašto adresus meras@neringa.lt ir administracija@neringa.lt administruojančios Savivaldybės administracijos tarnautojos, kaip tai numatyta jų pareigybės aprašymuose (pažymos 6.1 ir 6.2 punktai), nedelsiant nuo Pareiškėjo 2021 m. birželio 2 d. elektoriniu paštu pateiktos užklausos gavimo ir susipažinimo su ja momento persiuntė minėtąją užklausą atsakingai Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vyriausiajai specialistei (pažymos 6.3 punktas), kuri Pareiškėjui suteikė jo prašytą (pagal Pareiškėjo užklausoje pateikto klausimo formuluotę) informaciją (pažymos 6.4 punktas). Iš to seka, jog Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus priimamojo sekretorės ir Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus sekretorės-referentės veiksmai nagrinėjamu atveju buvo tinkami.

Pabrėžtina, kad nors Pareiškėjo skundžiamos situacijos kontekste Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus priimamojo sekretorės suformuotas sakinys el. laiške Pareiškėjui (pažymos 2.2 punktas) ir buvo nevienareikšmis, tačiau tai, Seimo kontrolierės įsitikinimu, nesąlygojo Pareiškėjo teisių į gerą viešąjį administravimą pažeidimo. Svarbu pažymėti, kad skundžiama institucija, teikdama paaiškinimus Seimo kontrolierei, akcentavo, jog yra nurodžiusi Savivaldybės administracijos tarnautojai panašių (kaip buvo Pareiškėjo atveju) formuluočių ateityje nenaudoti (pažymos 5.7 punktas), o tai, Seimo kontrolierės nuomone, užkirs panašių atvejų pasikartojimo Savivaldybės administracijoje galimybes.

 

 1. Remdamasi tuo, kas pirmiau išdėstyta, Seimo kontrolierė konstatuoja, kad Pareiškėjo skunde nurodytu atveju Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmuose nebuvo biurokratizmo, kaip jis apibrėžiamas Seimo kontrolierių įstatyme (pažymos 7.1 punktas), požymių, o Pareiškėjo skundas atmestinas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundą dėl Neringos savivaldybės administracijos tarnautojų galimai biurokratiškų veiksmų (neveikimo) atmesti.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                            Milda Vainiutė