PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2021/1-724
Data 2021-06-01
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama Pareiškėjas) skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ir citatose vadinama – NŽT) Kauno rajono skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo prašymą dėl dokumento kopijos pateikimo.

 

 1. Pareiškėjas skunde Seimo kontrolieriui nurodo:

2021 m. balandžio 13 d. prašymu kreipėsi į NŽT Kauno rajono skyrių prašydamas pateikti „[…] Abrisą žemės sklypo [kadastro Nr.] <…>)“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta.

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo:

„[…] išsiaiškinti kodėl nepateikė atsakymo ir kaip dirba NŽT valstybės tarnautojai […].“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Gavus Pareiškėjo skundą, Seimo kontrolieriaus patarėja S. V. Seimo kontrolierių įstaigos darbo reglamento nustatyta tvarka dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo telefonu kreipėsi į NŽT Kauno rajono skyrių.

 

 1. NŽT Kauno rajono skyriaus vyriausioji specialistė D. J. informavo:

5.1. Pareiškėjo 2021 m. balandžio 13 d. prašymas, kuriuo Pareiškėjas NŽT Kauno rajono skyriaus prašė pateikti žemės sklypo (kadastro Nr. <…>) abriso kopiją (toliau vadinama – Prašymas), NŽT Kauno rajono skyriuje gautas ir užregistruotas 2021 m. balandžio 19 d.
(reg. Nr. 7FP-1378);

5.2. Prašyme prašomo pateikti dokumento, t. y. žemės sklypo (kadastro
Nr. <…>) abriso, kopija Pareiškėjui pateikta NŽT Kauno rajono skyriaus 2021 m. gegužės 27 d. raštu (pateiktas el. paštu);

5.3. Pareiškėjas 2021 m. gegužės 27 d. patvirtino apie NŽT Kauno rajono skyriaus atsakymo gavimą (el. paštu), nurodydamas „Ačiū už atsakymą“.

 

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos įstatymai

6.1. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo:

1 straipsnis – „4. Prašymų pateikimą ir nagrinėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.“

6.2. Viešojo administravimo įstatymo:

11 straipsnis  – 1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.“

 

 1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės):

25 punktas – „Prašymai […] turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos.“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6–7 punktuose, susijusius su NŽT Kauno rajono skyriaus pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant Pareiškėjo Prašymą, konstatuotina:

8.1. Pareiškėjo Prašymas NŽT Kauno rajono skyriuje gautas ir užregistruotas 2021-04-19 (reg. Nr. 7FP-1378). NŽT Kauno rajono skyrius 2021-05-27 el. paštu pateikė Pareiškėjui jo prašyto dokumento, t. y. žemės sklypo (kadastro Nr. <…>) abriso, kopiją; Pareiškėjas tą pačią dieną el. paštu patvirtino atsakymo gavimo faktą (pažymos 5.1–5.3 punktai);

8.2. asmenų prašymų suteikti institucijos turimą informaciją (dokumentus) nagrinėjimą, vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 1 straipsnio 4 dalimi bei Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, reglamentuoja Prašymų nagrinėjimo taisyklės (pažymos 6.1, 6.2 punktai). Prašymų nagrinėjimo taisyklių 25 punktas nustato, kad prašymai turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos (pažymos 7 punktas).

Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjo Prašymas NŽT Kauno rajono skyriuje gautas ir užregistruotas 2021-04-19 (reg. Nr. 7FP-1378), o atsakymas Pareiškėjui pateiktas – 2021-05-27 (pažymos 5.1, 5.2 punktai), darytina išvada, kad NŽT Kauno rajono skyrius Pareiškėjo Prašymo nagrinėjimo metu nesivadovavo Prašymų nagrinėjimo taisyklių 25 punkte įtvirtintu 20 darbo dienų prašymo nagrinėjimo terminu, nes atsakymas Pareiškėjui pateiktas ilgiau nei per 20 darbo dienų.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kad NŽT Kauno rajono skyrius Pareiškėjo Prašymo nagrinėjimo metu nesivadovavo Prašymų nagrinėjimo taisyklių 25 punkto nuostatomis ir atsakymą Pareiškėjui į jo Prašymą pateikė ilgiau nei per 20 darbo dienų, skundas dėl NŽT Kauno rajono skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo Prašymą dėl dokumento kopijos pateikimo, pripažintinas pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo Prašymą dėl dokumento kopijos pateikimo pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui Laimonui Čiakui rekomenduoja:

11.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus pareigūnai Pareiškėjo Prašymo nagrinėjimo metu nesivadovavo Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ 25 punkto nuostatomis ir atsakymą Pareiškėjui pateikė ilgiau nei per 20 darbo dienų;

11.2. imtis veiksmų, kad ateityje minėti pažeidimai nepasikartotų.

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                           Augustinas Normantas