PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MIGRACIJOS DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2021/1-1285
Data 2021-11-25
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MIGRACIJOS DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X; toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama ir – MD, Migracijos departamentas) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai netinkamu prašymo nagrinėjimu (sprendimo nepateikimu) (toliau vadinama ir – Skundas).

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma, kad Pareiškėjas 2021 m. birželio 2 d. kreipėsi į Migracijos departamentą su prašymu išduoti laikiną leidimą gyventi mažametei jo dukrai, tačiau jau keturi mėnesiai nesulaukia jokio oficialaus sprendimo arba atsakymo.

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo padėti gauti iš Migracijos departamento oficialų raštišką sprendimą.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2021 m. spalio 19 d. raštu Nr. 4D-2021/1-1285/3D-2435 kreipėsi į MD prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2021 m. lapkričio 15 d. Seimo kontrolierius gavo MD 2021 m. lapkričio 15 raštą Nr. 10K-34380. Prie šio rašto buvo pridėtas MD 2021 m. spalio 26 d. sprendimas atsisakyti išduoti Y (Pareiškėjo dukrai) leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Apie sprendimą informuotas ir Pareiškėjas.

 

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama – SKĮ):

22 straipsnio „Seimo kontrolieriaus sprendimai“ 3 dalis – „Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Skunde nurodoma, kad MD pareigūnai nepateikia atsakymo / sprendimo į Pareiškėjo 2021-06-02 prašymą dėl laikino leidimo jo dukrai gyventi Lietuvos Respublikoje.

 

 1. Pagal SKĮ 22 straipsnio 1 dalies 3 punktą, skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia.

 

 1. Seimo kontrolieriui pradėjus tyrimą, MD 2021 m. lapkričio 15 d. raštu Nr. 10K-34380 pateikė Migracijos departamento 2021-10-26 priimtą sprendimą dėl laikino leidimo Pareiškėjo dukrai gyventi Lietuvos Respublikoje, apie sprendimą informavo ir Pareiškėją (šios pažymos 4 punktas).

Taigi Skunde keliamos problemos dėl MD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant sprendimo dėl Pareiškėjo 2021-06-02 prašymo buvo išspręstos gera valia, t. y., MD pareigūnai pateikė Pareiškėjui atsakymą / sprendimą.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 8 punkte, ir vadovaujantis SKĮ
  22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Skundo tyrimas nutrauktinas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dėl MD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant prašymą (nepateikiant sprendimo), tyrimą nutraukti.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                                                                                                   Augustinas Normantas