PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MIGRACIJOS DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2021/1-1179
Data 2021-12-02
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MIGRACIJOS DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje gautas X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundas (toliau vadinama – Skundas) dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Migracijos departamentas, MD) pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų (neveikimo), susijusių su netinkamu prašymo nagrinėjimu ir asmenų aptarnavimo tvarkos pažeidimu.

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma, kad Pareiškėjas 2021-07-27 raštu kreipėsi į Migracijos departamentą (MD direktorių) su prašymu priimti asmeninei konsultacijai, pas tačiau 2021-07-27 elektriniu paštu buvo gautas Migracijos departamento pareigūnės [asmens duomenys Seimo kontrolieriui žinomi] atsakymas, kuriame nurodoma, jog dėl esamos ekstremalios padėties, Migracijos departamente asmenų priėmimas nevykdomas.

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti Skunde aprašytus pareigūnų galimai daromus pažeidimus.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2021-09-23 raštu Nr. 4D-2021/1-1179/3D-2233 kreipėsi į Migracijos departamentą, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

Seimo kontrolierius gavo MD 2021-10-05 raštą Nr. 10K-30232, kuriuo paaiškinama:

4.1. „[…]. Š. m. liepos 27 d. pareiškėjas X elektroniniu paštu <…> kreipėsi į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) direktorių, prašydamas priimti jį asmeniškai dėl Migracijos departamento darbuotojų neteisėtų veiksmų, konstatavo, kad pažeidžiamos jo teisės ir teisėti interesai.

Klientų aptarnavimo tvarką Migracijos departamente reglamentuoja Klientų aptarnavimo Migracijos departamente tvarkos aprašas, patvirtintas Migracijos departamento direktoriaus
2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3K-319. Apraše nustatyta, kad Migracijos departamento direktorius klientus priima pagal iš anksto sudarytą grafiką. Klientai, pageidaujantys patekti į priėmimą pas Migracijos departamento direktorių, elektroniniu paštu pateikia prašymą, kuriame nurodo asmens ir kontaktinius duomenis, išdėsto klausimo ar problemos esmę. Jeigu kliento klausimą ar problemą galima išspręsti bendra tvarka, klientas į direktoriaus priėmimą neregistruojamas.

Informuojame, kad Migracijos departamentas tokio paties pobūdžio X laišką, kuriame jis prašo priimti jį pas direktorę, skundžiasi Migracijos departamento darbuotojų veiksmais, kaltina juos korupcija, taip pat teigia, kad pažeidžiamos jo teisės ir teisėti interesai, gavo ir š. m. birželio 1 d. Išnagrinėjus birželio 1 d. laiške pateiktą informaciją, nustatyta, kad informacija apie darbuotojų korupcinio pobūdžio veiksmus nepagrįsta. Dėl birželio 1 d. gautame laiške išdėstytos informacijos X buvo pranešta telefonu. Liepos 27 d. laiške X pateikia tokią pačią informaciją, kaip ir birželio 1 d. laiške. Atsižvelgiant į tai, kad X dėl liepos
27 d. laiške pateiktos informacijos jau buvo atsakyta, taip pat į tai, kad X klausimas buvo išspręstas bendra tvarka, jis į priėmimą pas direktorę nebuvo registruotas. Be to, esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, Migracijos departamentas stengiasi reguliuoti klientų srautus. Apie tai Migracijos departamento vyriausioji specialistė […] tą pačią dieną el. laišku informavo X […].“

4.2. „Š. m. liepos 27 d. klientai Migracijos departamente buvo aptarnaujami įprasta tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 506 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ Lietuvoje nuo 2021 m.
liepos 1 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės ir antras (sustiprintas) civilinės saugos sistemos parengties lygis, klientai Migracijos departamente aptarnaujami užtikrinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendime Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ nustatytas sąlygas. […].“

 

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (VAĮ):

3 straipsnis. Viešojo administravimo principai – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį; […] 9) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; […]“;

11 straipsnis. Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. […].3. Prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo, kito įstatymų nustatytą specialų statusą turinčio fizinio asmens sprendimu gali būti nenagrinėjamas, jeigu: 1) nėra galimybės prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo;[…]  4. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų būti perduotas nagrinėti pagal kompetenciją prašymas ar skundas, viešojo administravimo subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui, paaiškindamas jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis.“

 

 1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Taisyklės):

7 punktas – „Prašymai, pateikti žodžiu, į kuriuos galima atsakyti tą pačią darbo dieną, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, institucijoje neregistruojami, jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip. Į tokius prašymus turi būti atsakoma tą pačią darbo dieną. Jeigu į žodžiu pateiktą prašymą negalima atsakyti tą pačią darbo dieną, asmeniui turi būti sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu arba, jeigu institucija sudaro galimybę priimti ir fiksuoti bei saugoti prašymo turinį panaudodama garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir įrašymo priemones, žodžiu“;

35 punktas – „Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: 35.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys“;

38 punktas – „Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-us) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia“; […].“

 

 1. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 388:

1 punktas – „Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos […] yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką migracijos srityje“;

10 punktas – „Migracijos departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas: […] 10.34. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, priima sprendimus dėl juose keliamų klausimų; […].“

 

 1. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3K-319 „Dėl Klientų aptarnavimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

2 punktas – „.Paslaugos užsieniečiams Migracijos departamente teikiamos tik pagal išankstinę vizito rezervaciją interneto svetainėje adresu www.migracija.lt. Klientai be išankstinės vizito rezervacijos neaptarnaujami, išskyrus šiame punkte numatytą išimtį“;

17 punktas – „Laisvos formos prašymai ir skundai gali būti teikiami šio Aprašo 5.1–5.4 papunkčiuose nurodytais adresais arba elektroniniu paštu info@migracija.gov.lt. Skundai gali būti teikiami ir elektroniniu paštu skundai@migracija.gov.lt. Apie galimai nesąžiningus Migracijos departamento darbuotojų veiksmus, susijusius su korupcija, klientai gali pranešti elektroniniu paštu
pranesk@migracija.gov.lt, telefonu (8 5) 219 8442 arba užpildyti nustatytos formos pranešimą www.migracija.lrv.lt“;

24 punktas – „Migracijos departamento direktorius klientus priima pagal iš anksto sudarytą grafiką. Klientai, pageidaujantys patekti į priėmimą pas Migracijos departamento direktorių, Migracijos departamentui elektroniniu paštu komunikacija@migracija.gov.lt pateikia prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir išdėsto klausimo ar problemos esmę. Klientai į priėmimą užrašomi ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki priėmimo dienos. Jeigu kliento klausimą ar problemą galima išspręsti bendra tvarka, klientas į direktoriaus priėmimą neregistruojamas ir informuojamas, kad į jo kreipimąsi bus atsakyta bendra tvarka. Klientų priėmimas vykdomas atvykus į centrinę įstaigą arba nuotoliniu būdu.“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2011-06-23 nutarime, be kita ko, yra konstatavęs:

„[…]. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinio teisinės valstybės principo negalima aiškinti kaip įtvirtinto tik Konstitucijos preambulėje; neatsiejami konstitucinio teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas; konstitucinis proporcingumo principas yra vienas iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo principas (inter alia Konstitucinio Teismo 2005 m. rugpjūčio 23 d., 2010 m. gegužės 28 d., 2010 m. lapkričio 9 d. nutarimai). […].“

 

 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama ir – LVAT) 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, nurodyta:

„[…]. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Pareiškėjas Skunde Seimo kontrolieriui pranešė, kad 2021-07-27 raštu kreipėsi į Migracijos departamentą, pateikdamas prašymą MD direktoriui priimti asmeninei konsultacijai, tačiau 2021-07-27 elektriniu paštu buvo gautas Migracijos departamento pareigūnės atsakymas, kuriame nurodoma, jog dėl esamos ekstremalios padėties Migracijos departamente asmenų priėmimas nevykdomas.

 

 1. Migracijos departamentas yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką migracijos srityje, t. y., yra užtikrinti Europos Sąjungos laisvo asmenų judėjimo principo, vizų, imigracijos, prieglobsčio, taip pat kitų užsieniečių teisinės padėties nuostatų įgyvendinimą. Siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, Migracijos departamentas, be kitų jam teisės aktuose įtvirtintų funkcijų, nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, priima sprendimus dėl juose keliamų klausimų.

Nagrinėdamas pareiškėjų skundus Migracijos departamentas, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės aktų nuostatų, savo veikloje privalo laikytis gero viešojo administravimo principo, kuris įtvirtina viešojo administravimo subjekto pareigą imtis aktyvių veiksmų, t. y., pareigą padėti, elgtis rūpestingai ir atidžiai, ir kitų viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, objektyvumo principo, kuris reiškia, kad oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs, bei išsamumo principo, kuris įpareigoja Migracijos departamentą į prašymą ar skundą atsakyti aiškiai bei argumentuotai, nurodant visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis Migracijos departamentas rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas 2021-07-27 elektroniniu paštu <…> kreipėsi į MD direktorių, prašydamas priimti jį asmeniškai, kadangi Pareiškėjas turėjo pastabų dėl Migracijos departamento darbuotojų neteisėtų veiksmų, nurodydamas, kad pažeidžiamos jo teisės ir teisėti interesai. 2021-07-27 Migracijos departamento vyriausioji specialistė el. laišku informavo Pareiškėją, jog dėl esamos ekstremalios padėties Migracijos departamente asmenys nepriimami.

Pastebėtina, jog teismų praktikoje akcentuojama valstybės institucijų pareiga informuoti besikreipiančiuosius kildinama iš gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinamas konstitucinis imperatyvas – „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“.

VAĮ 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.

Analizuojamos situacijos kontekste taip pat pažymėtina, kad viešojo administravimo subjektas, išnagrinėjęs asmens prašymą ar skundą, priima vieną iš šių sprendimų: 1) suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą; 2) atsisakyti suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą. Tuo atveju, jei viešojo administravimo subjektas priima sprendimą atsisakyti suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją arba priimti administracinį sprendimą, asmeniui turi būti paaiškinamos tokio sprendimo priežastys (šios pažymos 5 punktas).

Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką (šios pažymos 6 punktas).

Apraše nustatyta, kad Migracijos departamento direktorius klientus priima pagal iš anksto sudarytą grafiką. Klientai, pageidaujantys patekti į priėmimą pas Migracijos departamento direktorių, elektroniniu paštu pateikia prašymą, kuriame nurodo savo kontaktinius duomenis, išdėsto klausimo ar problemos esmę. Jeigu kliento klausimą ar problemą galima išspręsti bendra tvarka, klientas į direktoriaus priėmimą neregistruojamas ir informuojamas, kad į jo kreipimąsi bus atsakyta bendra tvarka (šios pažymos 8 punktas).

Kaip Seimo kontrolierių informavo MD, „[…] Š. m. liepos 27 d. klientai Migracijos departamente buvo aptarnaujami įprasta tvarka […]“. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog Pareiškėjui MD pareigūnės elektroniniu paštu 2021-07-27 pateiktas atsakymas, kuriame nurodoma, kad dėl esamos ekstremalios padėties Migracijos departamente asmenų priėmimas nevykdomas, neatitinka tikrovės ir klaidina Pareiškėją. Atsakymas pateiktas nesivadovaujant teisės aktų nuostatomis (nėra teisiškai pagrįstas), atsakyme nenurodyta atsakymo apskundimo tvarka, nesilaikyta gero viešojo administravimo principo.

 

 1. MD taip pat informavo Seimo kontrolierių, kad Pareiškėjo 2021-07 27 laiške buvo pateikta tokia pati informacija, kaip ir birželio 1 dienos laiške, kadangi Pareiškėjui jau buvo atsakyta, klausimas buvo išspręstas bendra tvarka, jis į priėmimą pas direktorę nebuvo registruotas.

Pažymėtina, kad Skundo tyrimo metu MD Seimo kontrolieriui nepateikė nei ankstesnio,
t. y. birželio 1 dienos Pareiškėjo kreipimosi, nei jam pateikto atsakymo kopijos, todėl Seimo kontrolierius neturi galimybės įvertinti šių MD teiginių pagrįstumo.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas yra pagrįstas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X skundą dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai netinkamu kreipimųsi nagrinėjimu, pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriui rekomenduoja:

17.1. imtis priemonių, kad ateityje MD asmenys būtų aptarnaujami ir jų kreipimaisi būtų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka, o pateikiami atsakymai atitiktų teisės aktų reikalavimus;

17.2. išsiaiškinti, kodėl Pareiškėjui buvo suteikta klaidinanti informacija ir taip apribota jo galimybė apskųsti galimai netinkamus pareigūnų veiksmus.

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                        Augustinas Normantas