PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2020/1-824
Data 2021-02-09
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą ir skundo papildymo raštą dėl Marijampolės pataisos namų (toliau vadinama – Marijampolės PN) ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – Kalėjimų departamentas; KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su jo kreipimųsi nagrinėjimu (toliau vadinama – Skundas).

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, Pareiškėjas rašo:

2.1. „[…] 2020-03-19 su prašymu kreipiausi į Marijampolės PN direktorių, kad būtų išduotas man dezinfekcinis skystis, kad galėčiau dezinfekuoti rankas, dezinfekuoti kamerą, nes pareigūnai vaikšto po kameras, koridorius, atlikinėja kratas, nesilaiko saugaus atstumo ir dėl tokios susidariusios situacijos gyvenu baimėje. […] mano prašymas buvo atmestas, Marijampolės PN direktoriaus 2020-03-30 atsakymas Nr. 20/07-319. Atsakyme nenurodyta, dėl kokių priežasčių yra atsisakoma ir neišduodamas dezinfekcinis skystis […]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „[…] 2020-04-24 su skundu kreipiausi į Kalėjimų departamentą dėl Marijampolės PN direktoriaus 2020-03-30 atsakymo Nr. 20/07-319. Skundu prašiau, kad Kalėjimų departamentas išsiaiškintų, kodėl Marijampolės PN administracija neišdavė dezinfekcinio skysčio, ir įpareigoti Marijampolės PN administraciją išduoti dezinfekcinį skystį, tačiau mano skundas buvo atmestas, Kalėjimų departamento 2020-05-14 atsakymas Nr. 2S-1763, nurodyta informacija, kad vadovaujantis Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklėmis […] nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti pataisos įstaigoje daiktų sąraše dezinfekcinis skystis neįtrauktas, todėl dezinfekcinis skystis suimtiesiems bei nuteistiesiems įstaigoje nėra išduodamas bei neleistinas įsigyti. […]“;

2.3. „[…] kreipiuosi dėl Marijampolės PN direktoriaus 2020-04-30 atsakymo Nr. 20/07-532 ir dėl Kalėjimų departamento 2020-06-09 atsakymo Nr. 2S-2111 […]“;

2.4. „[…] 2020-04-16 su skundu (reg. Nr. 49/07-834) kreipiausi į Marijampolės PN direktorių. Skundu prašiau, kad būtų […] sudaryta saugi aplinka nuo koronoviruso, užtikrintos visos saugumo ir pirmos pagalbos priemonės […], mano skundas buvo atmestas ir atsakyme pateikta melaginga informacija. Marijampolės PN atsakymas Nr. 20/07-532 […]“;

2.5. „[…] 2020-05-25 su skundu kreipiausi į Kalėjimų departamentą dėl Marijampolės PN direktoriaus 2020-04-30 atsakymo Nr. 20/07-532. Skundu prašiau pripažinti mano skundą pagrįstu dėl Marijampolės PN administracijos pažeidimų, dėl nesilaikymo LR Vyriausybės nutarimų „dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, tačiau mano skundas buvo atmestas, Kalėjimų departamento 2020-06-09 atsakymas Nr. 2S-2111 […].“

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo išnagrinėti jo Skundą.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2020-06-29 raštu Nr. 4D-2020/1-824/3D-1761 ir 2020-07-07 raštu Nr. 4D-2020/1-824/3D-1833 kreipėsi į Marijampolės PN administraciją, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

Marijampolės PN administracija 2020-07-16 atsakymu Nr. 20/07-1003 ir 2020-07-13 atsakymu Nr. 9/07-8464 Seimo kontrolierių informavo:

4.1. „[…] Marijampolės PN administracija nagrinėjo X 2020-03-19 d. kreipimąsi dėl sudarymo saugios aplinkos […]; Marijampolės PN buvo ir šiuo metu yra sudariusi sąlygas asmenims dezinfekuotis rankas. Įstaigos darbuotojai yra aprūpinami kaukėmis, dezinfekciniu skysčiu, papildytos muilo atsargos. Įeinantiems darbuotojams tikrinama kūno temperatūra, dezinfekuojamos rankos. Nuteistiesiems kelis kartus buvo išdalintos daugkartinės veido kaukės, padidintos muilo atsargos. Karantino laikotarpiu Pataisos namų bendrosios naudojimo patalpos du kartus per dieną dezinfekuojamos. […]“;

4.2. „[…] visi nuteistieji buvo supažindinti su COVID-19 viruso ypatumais, stenduose patalpinta informacija apie higienos laikymąsi minėto viruso metu. Asmeniškai minėtam nuteistajam buvo duotos dvi apsauginės kaukės, tačiau kaip ir kiti nuteistieji jis jos nevedėjo. Jam asmeniškai buvo išaiškinta, jog nuostata uždrausti masinį susibūrimą maitinimo
metu neįgyvendinama pataisos namuose, kadangi maitinimas vyksta pataisos namų valgykloje pagal numatytus maitinimo srautus ir buvo prašoma patiems nuteistiesiems elgtis protingai ir atsakingai. […]“;

4.3. „[…] Marijampolės PN administracija nagrinėjo X 2020-04-16 d. kreipimąsi dėl sudarymo saugios aplinkos […]“;

4.4. Marijampolės PN Seimo kontrolieriui pateikė 2020-03-30 atsakymą Nr. 20/07-319 (kopiją) į Pareiškėjo 2020-03-19 prašymą bei 2020-04-30 atsakymą Nr. 20/07-532 (kopiją) į Pareiškėjo 2020-04-16 skundą, kuriuose Pareiškėjui paaiškinama, jog pataisos įstaigos darbuotojai informuoti apie saugumo ir prevencines priemones karantino laikotarpiu, aprūpinti kaukėmis, dezinfekciniu skysčiu, papildytos muilo atsargos; kratų metu naudojamos pirštinės; matuojama įeinančių darbuotojų temperatūra, dezinfekuojamos rankos. Nuteistiesiems, kaip ir kitiems LR gyventojams, rekomenduojama dažnai plauti rankas, vėdinti patalpas, du kartus plautis grindis.

Pateikta ir informacija, kad visiems nuteistiesiems buvo išduotos apsauginės veido kaukės, taip pat ir Pareiškėjui, bendrojo naudojimo patalpos reguliariai purškiamos dezinfekuojamuoju skysčiu.

Atsakymuose nurodyta atsakymų apskundimo tvarka.

 

 1. Seimo kontrolierius 2020-06-29 raštu Nr. 4D-2020/1-824/3D-1762 ir 2020-07-07 raštu Nr. 4D-2020/1-824/3D-1834 kreipėsi į KD administraciją, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

KD administracija 2020-07-07 atsakymu Nr. 1S-1673 ir 2020-07-15 atsakymu Nr. 1S-1747 Seimo kontrolierių informavo ir pateikė atitinkamus dokumentus:

5.1. „[…] Kalėjimų departamente buvo gautas X 2020-04-24 skundas (Kalėjimų departamente užregistruotas 2020-05-06 Nr. 2G-1891) dėl Marijampolės pataisos namų administracijos pateikto galimai netinkamo atsakymo į Pareiškėjo skundą. Kalėjimų departamento 2020-05-14 raštu Nr. 2S-1763 buvo atsakyta į Pareiškėjo 2020-04-24 skundą. […]“;

5.2. KD Seimo kontrolieriui pateikė 2020-05-14 atsakymą Nr. 2S-1763 (kopiją) į Pareiškėjo 2020-04-24 skundą dėl Marijampolės PN pateikto neišsamaus atsakymo į 2020-03-19 prašymą dėl dezinfekcinio skysčio išdavimo ir saugios gyvenamosios aplinkos sukūrimo.

KD, išnagrinėjęs Pareiškėjo skundą ir Marijampolės PN pateiktą atsakymą, 2020-05-14 rašte dėl Pareiškėjo skundo asmeniui išsamiai paaiškino, kodėl ir vadovaujantis kokiais galiojančiais teisės aktais nėra galimybės išduoti nuteistiesiems dezinfekcinio skysčio, bei priminė Marijampolės PN administracijai, jog rengiant atsakymus į pareiškėjų kreipimusis būtina laikytis gero viešojo administravimo principų. Kalėjimų departamentas įvertino Marijampolės PN atsakymo pagrįstumą ir teisėtumą bei pažeidimų nenustatė.

Pareiškėjui paaiškinta Kalėjimų departamento atsakymo apskundimo tvarka;

5.4. KD Seimo kontrolieriui pateikė 2020-06-09 atsakymą Nr.2S-2111 (kopiją) į Pareiškėjo 2020-05-24 skundą dėl Marijampolės PN pateikto neišsamaus atsakymo į 2020-04-16 skundą dėl karantino priemonių nesilaikymo. Kalėjimų departamentas, išnagrinėjęs Pareiškėjo skundą ir Marijampolės PN pateiktą atsakymą, 2020-06-19 rašte dėl Pareiškėjo skundo išsamiai paaiškino, kokių priemonių buvo imtasi Marijampolės PN karantino metu, kad būtų apsaugota įstaigoje laikomų asmenų ir darbuotojų sveikata. Kalėjimų departamentas įvertino Marijampolės PN atsakymo pagrįstumą ir teisėtumą bei pažeidimų nenustatė.

Pareiškėjui paaiškinta Kalėjimų departamento atsakymo apskundimo tvarka.

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK):

183 straipsnis. „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“

 1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. 3. Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui.“

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama ir – VAĮ):

3 straipsnis. „Viešojo administravimo principai“

„Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; […] 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; […] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį“.

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama ir – LVAT) 2014-04-09 aprobuotame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo administravimo srityje, apibendrinime yra nurodęs:

,,Šio teisinio reguliavimo kontekste teisėjų kolegija pažymėjo, kad Pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.) (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-3206/2012). Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai, kurie, be kita ko, atitiktų Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytus reikalavimus (2011 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2876/2011).“

 

 1. LVAT praktika, taikant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normas; pritarta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 2016 m. birželio 1 d. pasitarime:

„IV.3. Objektyvumo principas. 24 punktas – „Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad laikantis objektyvumo principo viešojo administravimo subjekto sprendimai turi atitikti tikrąsias faktines aplinkybes, kurios nustatomos išaiškinus visas aplinkybes, turinčias reikšmės priimant sprendimą ir kritiškai, nešališkai vertinant įrodymus (šiais aspektais žr. 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-1486/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010; 2014 m. balandžio 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A662-1010/2014). Įstatymo viršenybės ir objektyvumo principai lemia viešojo administravimo subjekto pareigą priimant sprendimus veikti pagal teisės aktuose jiems nustatytas teises ir pareigas, bei savo sprendimą pagrįsti tokiu būdu, jog nekiltų abejonių dėl šio sprendimo rezultato (2015 m. rugsėjo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2494-438/2015).“

 

Išvados

 

 1. Pareiškėjas Skunde rašė, kad jo netenkino gauti Marijampolės PN atsakymai į kreipimusis dėl karantino metu neišduodamų dezinfekcinio skysčio, apsaugos priemonių bei nesudaromų saugių sąlygų, todėl juos apskundė Kalėjimų departamentui, tačiau ir Kalėjimų departamentas jo skundus išnagrinėjo netinkamai.

 

 1. LVAT praktikoje laikomasi nuostatos, kad BVK 183 straipsnio 1 dalyje numatyta bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarka yra privaloma išankstinio ginčo dėl bausmes vykdančių institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Teismas yra pažymėjęs, kad specialus įstatymas – Bausmių vykdymo kodeksas – įsakmiai nurodo, jog bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui, o Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui.

Nagrinėdamas pareiškėjų skundus Kalėjimų departamentas, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, ir objektyvumo principo, kuris reiškia, kad oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs.

 

 1. Skundo tyrimo metu Kalėjimų departamentas Seimo kontrolierių informavo, kad
  2020-05-06 (reg. Nr. 2G-1897) buvo gautas Pareiškėjo 2020-04-24 skundas dėl Marijampolės PN pateikto galimai netinkamo 2020-03-30 atsakymo, KD Pareiškėjui 2020-05-14 išsiuntė atsakymą į jo skundą.

Pareiškėjas prašė įvertinti Marijampolės PN atsakymo pagrįstumą bei nustatyti, kodėl jam nebuvo išduodamas dezinfekcinis skystis, taip pat prašė įpareigoti Marijampolės PN karantino metu sudaryti saugias kalinimo sąlygas.

Kalėjimų departamentas 2020-05-14 raštu dėl Pareiškėjo skundo nagrinėjimo asmeniui pateikė informaciją, kad buvo išsamiai išnagrinėti Pareiškėjo skundas ir Marijampolės PN pateiktas atsakymas; KD Pareiškėjui papildomai paaiškino, kodėl ir kokiais galiojančiais teisės aktais vadovaujantis nėra galimybės išduoti nuteistiesiems dezinfekcinio skysčio.  Pareiškėjas buvo informuotas apie Marijampolės PN taikomas apsaugos nuo viruso plitimo priemones ir būdus.

KD nustatė, kad Marijampolės PN atsakyme Pareiškėjui buvo pateikta bendro pobūdžio informacija dėl situacijos valdymo karantino laikotarpiu, todėl Kalėjimų departamentas Marijampolės PN priminė, jog rengiant atsakymus į pareiškėjų kreipimusis būtina laikytis gero viešojo administravimo principų.

KD įvertino Marijampolės PN atsakymo pagrįstumą ir teisėtumą bei nenustatė pažeidimų. Pareiškėjui buvo nurodyta Kalėjimų departamento atsakymo apskundimo tvarka.

 

 1. Skundo tyrimo metu Kalėjimų departamentas Seimo kontrolierių informavo, kad
  2020-05-27 ( reg. Nr. 2G-2315) buvo gautas Pareiškėjo 2020-05-25 skundas dėl Marijampolės PN pateikto galimai netinkamo 2020-04-30 atsakymo, KD 2020-06-09 išsiuntė Pareiškėjui atsakymą į jo skundą.

Pareiškėjas prašė įvertinti Marijampolės PN atsakymo pagrįstumą bei nustatyti, kodėl Marijampolės PN karantino metu nesudaromos saugios kalinamųjų laikymo sąlygos.

Kalėjimų departamentas 2020-06-09 rašte Nr. 2S-2111 dėl Pareiškėjo skundo nagrinėjimo asmeniui paaiškino, kad, išsamiai išnagrinėjus Pareiškėjo skundą ir Marijampolės PN pateiktą atsakymą, nustatyta, kad jam pateiktas pagrįstas atsakymas, nepažeidžiant VAĮ nustatytų reikalavimų, Marijampolės PN rašte aiškiai nurodyta, kokių priemonių imtasi paskelbtos ekstremalios situacijos metu.

KD įvertino Marijampolės PN atsakymo pagrįstumą ir teisėtumą bei nenustatė pažeidimų. Pareiškėjui buvo nurodyta Kalėjimų departamento atsakymo apskundimo tvarka.

 

 1. Vadovaujantis VAĮ įtvirtintu išsamumo principu – viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes. Taigi, viešojo administravimo subjektai, rengdami atsakymus, privalo įvertinti pareiškėjo prašymo turinį ir pateikti teisės aktų nuostatomis pagrįstą, aiškų ir argumentuotą atsakymą, kuriame būtų atsakyta į visus keliamus klausimus, o jei prašoma informacija nepateikiama, turi būti nurodytos priežastys, kodėl tai negali būti padaryta.

Skundo tyrimo metu Seimo kontrolieriui įvertinus Kalėjimų departamento 2020-05-14 raštu Nr. 2S-1763 ir 2020-06-09 raštu Nr. 2111 Pareiškėjui pateiktus atsakymus, nustatyta, kad Kalėjimų departamento atsakymai yra išsamūs, parengti įvertinus Marijampolės PN atsakymų Pareiškėjui pagrįstumą, pateikta skundų tyrimo analizė, įvertintos skundų tyrimui turėjusios įtakos faktinės aplinkybės.

Kalėjimų departamentas, vertindamas situaciją, išanalizavo Pareiškėjo kreipimųsi turinį ir pateikė teisės aktų nuostatomis pagrįstą, aiškų ir argumentuotą atsakymą (atsakymus).

 

 1. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir įvertinus Kalėjimų departamento 2020-05-14 raštu Nr. 2S-1763 ir 2020-06-09 raštu Nr. 2111 Pareiškėjui pateiktų atsakymų turinį, darytina išvada, kad skundai yra išnagrinėti išsamiai, laikantis gero viešojo administravimo bei atsakingo valdymo principų, atsakymai pagrįsti objektyviais duomenimis, todėl Pareiškėjo skundas dėl Marijampolės PN ir Kalėjimų departamento pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jo skundus pripažįstamas nepagrįstu.

 

 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Marijampolės pataisos namų ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su kreipimųsi nagrinėjimu, atmesti.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                          Augustinas Normantas