PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS

Dokumento numeris 4D-2021/1-23
Data 2021-03-30
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriaus (toliau vadinama ir – MPN Kybartų sektorius) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai užkirtus Pareiškėjui kelią švenčių proga apsipirkti parduotuvėje (toliau vadinama ir – Skundas).

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:

2.1. „2020 m. gruodžio 18 d. buvo išdalinti informaciniai lapeliai KTP (reng. past. kamerų tipo patalpos) patalpose esantiems nuteistiesiems, kurie priklauso drausmės grupei, informaciniai lapeliai buvo šio turinio (Drausmės grupės nuteistųjų dėmesiui Kalėjimų administracija artėjančių švenčių proga š. m. gruodžio 21 ir 29 dienomis, nuteistiesiems atliekantiems bausmę drausmės grupės sąlygomis, suteikia galimybę pataisos įstaigos parduotuvėje papildomai įsigyti žemiau nurodytų maisto produktų […]. Apsipirkimo limitas išlieka tas pats […]. […]. Kadangi šis pranešimas informacinis buvo įteiktas 2020-12-18 d., aš savo limitą buvau išleidęs 2020-12-15, jeigu būtų ši informacija pateikta anksčiau, aš tuomet būčiau neišleidęs savo turimo limito […]. Tačiau man nebuvo suteikta ši galimybė pasinaudoti švenčių proga, kurią suteikė Kalėjimų administracija“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „Taipogi daugumai nuteistųjų, esančių drausmės grupėje, buvo padidintas limitas 20 eur švenčių proga, tačiau man ir ši galimybė išskirtinai suteikta nebuvo.“

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2021 m. sausio 14 d. raštu Nr. 4D-2021/1-23/3D-120 kreipėsi į MPN, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2021 m. vasario 3 d. Seimo kontrolierius gavo MPN 2021 m. vasario 2 d. raštą Nr. 9/07-1319.

Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:

4.1. „Marijampolės pataisos namų Direktorius vadovaudamasis 2020 m. gruodžio 15 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų direktorių pasitarimo protokolu Nr. LV-6174, kuriame buvo nutarta: „Pataisos įstaigų vadovams racionaliai vertinti nuteistųjų prašymus papildomai įsigyti maisto produktus, vitaminus ar maisto papildus“, nusprendė artėjančių švenčių proga 2020 m. gruodžio 21 ir 29 dienomis, nuteistiesiems, atliekantiems bausmę drausmės grupės sąlygomis, suteikti galimybę Pataisos įstaigos parduotuvėje papildomai įsigyti […] maisto produktų“;

4.2. „Drausmės grupės kamerose esantiems nuteistiesiems, tame tarpe ir Pareiškėjui, informacija dėl papildomo apsipirkimo buvo išplatinta 2020 m. gruodžio 18 d. (buvo išdalinti lapeliai su informacija)“;

4.3. „Pareiškėjui buvo sudaryta galimybė švenčių proga apsipirkti Pataisos įstaigos parduotuvėje 2020 m. gruodžio 21 ir 29 dienomis, kadangi jis buvo įtrauktas į minimų dienų „Žiniaraštį nuteistųjų prekinimui“ […]. Tačiau Pareiškėjas jam sudarytomis galimybėmis nepasinaudojo ne dėl Pataisos įstaigos administracijos kaltės“;

4.4. „Informuojame, jog 2020 m. gruodžio 21 d. drausmės grupės sąlygomis laikomų nuteistųjų apsipirkimo sumos buvo padidintos klaidingai, nes tokius duomenis pateikė kompiuterinė programa „LABIS“ (Pridedama Turto valdymo skyriaus buhalterės tarnybinis pranešimas). Dėl aukščiau minėtos kompiuterinės programos klaidos, taip pat ir Pareiškėjo apsipirkimo sumos limitas buvo padidintas 20 EUR (Tai matyti anksčiau pateiktame žiniaraštyje).“

 

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (BVK):

92 straipsnis „Nuteistųjų teisė pataisos įstaigoje turėti asmeninių daiktų“ – „1. Nuteistieji turi teisę turėti šiuos asmeninius daiktus: […] 3) drausmės grupei priskirti nuteistieji – šviežius vaisius ir daržoves, drabužius, avalynę, higienos ir kanceliarijos reikmenis. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms grupėms priskirtiems nuteistiesiems leidžiamų turėti asmeninių daiktų sąrašai nustatomi Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse. […]. 3. Asmeninius daiktus nuteistieji įsigyja įgyvendindami šio Kodekso 93, 95 ir 97 straipsniuose nustatytas teises“;

97 straipsnis „Nuteistųjų teisė nusipirkti asmeninių daiktų“ – „1. Šio Kodekso 92 straipsnyje nurodytus asmeninius daiktus nuteistieji turi teisę nusipirkti. 2. Atviroje kolonijoje ir pusiaukelės namuose bausmę atliekantys nuteistieji asmeninius daiktus perkasi savarankiškai. Kitų nuteistųjų apsipirkimą organizuoja pataisos įstaiga. 3. Didžiausia pinigų suma, už kurią nuteistieji gali per mėnesį nusipirkti asmeninių daiktų, yra: […] 3) dviejų bazinių socialinių išmokų dydžio – drausmės grupei priskirtiems nuteistiesiems.“

 

 1. Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25 (Vidaus tvarkos taisyklės):

35 punktas – „Paprastajai ir drausmės grupėms priskirtiems nuteistiesiems (suimtiesiems) sudaromos sąlygos apsipirkti pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) parduotuvėje ne rečiau kaip kartą per savaitę, o lengvajai grupei priskirtiems nuteistiesiems – ne rečiau kaip du kartus per savaitę“;

36 punktas – „Paprastai nuteistieji pataisos įstaigos parduotuvėje apsiperka patys. Nuteistųjų (suimtųjų), kurie laikomi užrakinti gyvenamosiose patalpose (kamerose), apsipirkimą organizuoja pataisos įstaiga (tardymo izoliatorius). Jiems suteikiama galimybė įsigyti prekių, nevedant jų į pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) parduotuvę, o jų įsigytos prekės ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų įsigijimo įteikiamos nuteistajam (suimtajam).‘

 

Tyrimo išvados

 

 1. Skunde nurodoma, kad MPN administracija nesudarė sąlygų Pareiškėjui švenčių proga apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje.

 

 1. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą (šios pažymos 5, 6 punktai) drausmės grupei priskirti nuteistieji turi teisę vieną kartą per savaitę pataisos įstaigos parduotuvėje nusipirkti šviežių vaisių ir daržovių, drabužių, avalynės, higienos ir kanceliarijos reikmenų bei kitų asmeninių daiktų, nurodytų Vidaus tvarkos taisyklėse. Šiems pirkiniams nuteistieji per mėnėsį gali išleisti ne daugiau nei dviejų bazinių socialinių išmokų dydžio sumą. Drausmės grupei priskirtų nuteistųjų apsipirkimą organizuoja pataisos įstaiga.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2020 m. gruodžio 15 d. įvykusio Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – KD) ir jam pavaldžių įstaigų (tarp jų, ir MPN), pasitarimo metu buvo nuspręsta pataisos įstaigos direktoriams suteikti diskreciją, vertinant nuteistųjų prašymus dėl papildomų galimybių apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje. MPN direktorius, pasinaudodamas suteikta diskrecija, nedelsdamas priėmė sprendimą sudaryti sąlygas švenčių proga drausmės grupei priskirtiems nuteistiesiems, įskaitant ir Pareiškėją, 2020 m. gruodžio 21 ir 29 dienomis papildomai apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje.

2020 m. gruodžio 18 d. MPN drausmės grupei priskirtiems nuteistiesiems buvo išdalinti informaciniai lapeliai, kuriuose pateikta visa informacija, susijusi su galimybe apsipirkti 2020 m. gruodžio 21 ir 29 dienomis. Pareiškėjo kartu su kitais nuteistaisiais pavardė buvo įtraukta į pirmiau nurodytų dienų „Žiniaraštį nuteistųjų prekinimui“, tačiau galimybe papildomai įsigyti reikalingų maisto produktų jis nepasinaudojo, nes, kaip Pareiškėjas nurodė Skunde (šios pažymos 2 punktas), jau buvo išnaudojęs mėnesio pirkiniams skirtą dviejų bazinių socialinių išmokų dydžio sumą.

Be to, Skundo tyrimo metu buvo paneigta Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad visiems drausmės grupei priskirtiems nuteistiesiems, išskyrus Pareiškėją, šventiniams pirkiniams buvo skirta papildoma 20 EUR suma. MPN pareigūnai paaiškino, kad 2020 m. gruodžio 21 d. drausmės grupės sąlygomis laikomų nuteistųjų, įskaitant ir Pareiškėjo, mėnesinė pirkiniams skirta pinigų suma buvo padidinta klaidingai, nes tokius duomenis pateikė kompiuterinė programa „LABIS“. Ši klaida buvo pastebėta ir ištaisyta. Seimo kontrolieriui buvo pateiktos MPN paaiškinimus patvirtinančių dokumentų kopijos.

Šios aplinkybės leidžia teigti, kad MPN pareigūnai savo veiksmais (neveikimu) neužkirto Pareiškėjui kelio pataisos įstaigos parduotuvėje įsigyti jo pageidaujamų prekių ir teisės aktų reikalavimų nepažeidė.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas yra nepagrįstas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundą dėl MPN pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai užkirtus Pareiškėjui kelią švenčių proga apsipirkti parduotuvėje, atmesti.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

 

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 17 punktu, KD direktoriui Virginijui Kulikauskui rekomenduotina imtis priemonių, kad ateityje PN direktoriams diskrecijos teisė priimti sprendimus, susijusius su papildomomis nuteistųjų  galimybėmis nusipirkti asmeninių daiktų ir / arba kitomis jų gyvenimo sritimis, dėl kurių nuteistiesiems kyla poreikis planuoti savo išlaidas, būtų suteikiama per protingą laikotarpį, t. y.,  kiek įmanoma anksčiau, kad nuteistieji galėtų pasinaudoti PN direktoriaus sprendimu suteikta teise ir turėtų realią galimybę ugdyti gebėjimą planuoti savo išlaidas.

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                                                                                                        Augustinas Normantas