PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS

Dokumento numeris 4D-2021/1-58
Data 2021-03-31
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Marijampolės pataisos namų (toliau vadinama ir – Marijampolės PN) pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamo atsakymo į jo kreipimąsi (toliau vadinama ir – Skundas).

 

  1. Skunde rašoma:

„Kreipiausi į Marijampolės PN 2020-12-16 Nr. 49107B6-3827 su prašymu pridėdamas civilinės metrikacijos prašymo formą, jog ją patvirtintų pataisos įstaigos vadovas […], bet pataisos namai ne tik kad nepatvirtino […], bet dar ir galimai sunaikino tą formą, neleisdami ir užkirsdami man kelią pasikeisti vardą, kas yra mano teisė, taip pat neatidavė mano pateiktos civilinės metrikacijos skyriaus prašymo formos ir pateikė 2021-01-06 Nr. 20107-2119 atsakymą jog nepatvirtins prašymo formos“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

 

  1. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

 

  1. Seimo kontrolierius 2021-02-04 raštu Nr. 4D-2021/1-58/3D-304 kreipėsi į Marijampolės PN, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2021-02-17 Seimo kontrolierius gavo 2021-02-17 Vilniaus PN atsakymą Nr. 9/07-1911.

Pateiktame atsakyme ir papildomuose dokumentuose nurodoma:

4.1. „Pareiškėjas yra pateikęs Marijampolės PN administracijai prašymą. Atsakymas į nuteistojo prašymą pateiktas š. m. sausio 6 d.“;

4.2. „Atsakymą nuteistajam įteikiantis darbuotojas dėl žmogiškosios klaidos prašymo formą kartu su atsakymo kopija perdavė saugoti į nuteistojo asmens bylą, kur ji ir buvo rasta. Šio prašymo niekas nesunaikino, kaip teigia pats nuteistasis. Prašymo forma jam buvo grąžinta š. m. sausio 21 d. ir nuteistasis pasirašė, kad ją gavo. 2021 m. sausio 11 d. nuteistasis pateikė skundą dėl parašo tvirtinimo. Kadangi jo parašas patvirtintas, 2021 m. vasario 9 d. nuteistasis savo skundo atsisakė“;

4.3. „Š.m. vasario 5 d. gauta Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2021 m. sausio 28 d. nutartis dėl pareiškėjo skundo nagrinėjimo. Kreipimesi į teismą vienas iš skundo klausimų yra apie tai, jog Pareiškėjas kreipėsi su prašymu į Marijampolės PN, pridėdamas Marijampolės savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos prašymo formą, dėl vardo keitimo, jog ją patvirtintų įstaigos vadovas. Marijampolės PN pateikė atsakymą, jog prašymo formos netvirtins bei negrąžino Pareiškėjui pridėtos prašymo formos.“

Marijampolės PN pateikė Pareiškėjo 2021-01-20 skundo Regionų apygardos administraciniam teismui (Kauno rūmams) bei 2021 m. sausio 28 d. teismo nutarties priimti nagrinėti skundą kopijas (administracinė byla Nr. I1-3742-279/2021).

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus įstatymo:

17 straipsnis. Atsisakymas nagrinėti skundą

„1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos  priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: […] 4) skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme.

[…]

  1. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“

 

Tyrimo išvados

 

  1. Pareiškėjas Skunde rašė, kad kreipėsi į Marijampolės PN su prašymu, pridėdamas Marijampolės savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus atsiųstą prašymo dėl vardo keitimo formą, kad ją patvirtintų įstaigos vadovas, bet pataisos namai pateikė atsakymą, jog prašymo formos netvirtins.

Marijampolės PN administracija Seimo kontrolierių informavo, kad dėl minėtų klausimų Pareiškėjas yra kreipęsis į teismą.

Seimo kontrolierius, išanalizavęs Pareiškėjo 2021-01-20 skundą, priimtą nagrinėti Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmuose (2021-01-28 nutartis), daro išvadą, kad šiame kreipimesi aprašytos aplinkybės atitinka Seimo kontrolieriui pateiktame Skunde išdėstytas aplinkybes.

Dėl šių priežasčių konstatuotina, kad skundas tais pačiais klausimais yra nagrinėjamas teisme.

Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 4 dalies nuostata, numatančia, kad, „jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tyrimas nutraukiamas“, ir įvertinęs tai, kad Pareiškėjo skundas tuo pačiu klausimu yra nagrinėjamas teisme, daro išvadą, kad nėra pagrindo tęsti Skundo nagrinėjimą dėl minėtų aplinkybių.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X Skundo dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), t. y. galimai netinkamo atsakymo į jo kreipimąsi, tyrimą nutraukti.

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                   Augustinas Normantas