PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS

Dokumento numeris 4D-2021/1-1247
Data 2022-01-04
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2021-10-05 gavo X (X; toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Marijampolės pataisos namų (toliau vadinama – Marijampolės PN arba MPN) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su netinkamu prašymo nagrinėjimu (toliau vadinama – Skundai).

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, Pareiškėjas rašo:

„[…] 2021-03-30 prašymu Nr. 49/07-1482 kreipiausi į MPN [Marijampolės pataisos namų] direktorių dėl voke rastų daiktų, spalvoto popieriaus. […] man parašė atsakymą 2021-06-30 Nr. 20/07-2221 praėjus trims mėnesiams po mano […] prašymo įteikimo […]. mano vardu gautas laiškas su spalvotu popieriumi […] buvo priduotas SVS skyriaus specialistui sunaikinimui. […]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti jo Skundo aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Nustatytos tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, 2021-10-05 gavęs Pareiškėjo skundą, kreipėsi į MPN administraciją, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

Seimo kontrolierių įstaigoje 2021-10-19 gautas Marijampolės PN administracijos
2021-10-19 raštas Nr. 9/07-11135, kuriame nurodoma:

4.1. „[…] pareiškėjas kreipėsi į Marijampolės PN su 2021-03-29 prašymu Nr. 49/07-1482, kuriuo prašė suteikti spalvoto popieriaus, tinkamo lankstymui, o nesant galimybei aprūpinti pareiškėją minėtu popieriumi. Pareiškėjas taip pat prašė leisti artimiesiems atsiųsti popierių paštu (pridedama)“;

4.2. „[…] pareiškėjui buvo atsakyta 2021-06-30 raštu „Dėl prašymo“ Nr. 20/07-2221, kuriame nurodyta, jog pareiškėjas bausmę atlieka paprastosios grupės sąlygomis, o […] Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių IX skyriuje numatyta, jog nuteistųjų vardu gautame voke ar laiške rasti kiti daiktai, išskyrus nuotraukas, atvirukus, pašto ženklus, vokus ir dokumentus, kurių leidžiame turėti nuteistajam, sunaikinami, jeigu dėl jų nepradedamas ikiteisminis tyrimas arba administracinė teisena, todėl pareiškėjo prašymas nebuvo tenkintas ir jo vardu gautas laiškas su spalvotu popieriumi nustatyta tvarka buvo perduotas Saugumo valdymo skyriaus specialistui sunaikinimui“;

4.3. „[…] remiantis Marijampolės PN Saugumo valdymo skyriaus 2021-03-26 aktu „Dėl neleidžiamų nuteistiesiems siųsti voke (laiške) daiktų sunaikinimo“ Nr. 14/07-839,
2021-03-25 buvo sunaikinti, o būtent sukarpyti ir išmesti į šiukšlių konteinerį, kuris išvežamas į Marijampolės atliekų tvarkymo centrą, popierinis kalendoriukas 1 vnt., spalvoto popieriaus lapai
73 vnt., spalvoto popieriaus įpakavimai 2 vnt. ir loterijos bilietas 1 vnt., kurie buvo siunčiami nuteistajam voke, rasti ir paimti, kadangi vadovaujantis Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių IX skyriaus 81 p., nuteistųjų vardu gautame voke ar laiške rasti kiti daiktai, išskyrus nuotraukas, atvirukus, pašto ženklus, vokus ir dokumentus, kurių leidžiama turėti nuteistiesiems, sunaikinami, jeigu dėl jų nepradedamas ikiteisminis tyrimas arba administracinė teisena, o rasti pinigai ir vertingi daiktai perduodami į socialinės paramos nuteistiesiems fondą. Būtent dėl to pareiškėjui ir nebuvo sudaryta galimybė spalvoto popieriaus pasidėti į sandėlį ar grąžinti artimiesiems, nes minėtų taisyklių 81 p. aiškiai nurodyta, rastus kitus nei išvardintus daiktus – sunaikinti“;

4.4. „[…] jokie teisės aktai nenumato, kad nuteistieji gali turėti spalvoto popieriaus. Pataisos namų parduotuvėje jo įsigyti taip pat nėra galimybės, kadangi to nenumato Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės ar kiti teisės aktai“;

4.5. „[…] jeigu pareiškėjas nori užsiimti individualia kūrybine veikla, jis turi pateikti prašymą pataisos namų direktoriui bei prieš tai savo veiklą turi būti įregistravęs Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. […].“

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. XIV-719 Erika Leonaitė paskirta Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti, tuomečio Seimo kontrolieriaus pradėtą tyrimą dėl Pareiškėjo atstovo skunde nurodytų aplinkybių atliko ir tyrimo išvadas dėl jo teikia Seimo kontrolierė Erika Leonaitė.

 

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK) (redakcija galiojusi iki 2021-12-31):

126 straipsnis. Nuteistųjų teisė užsiimti individualia darbine, kūrybine ar kitokia veikla – „1. Nuteistiesiems, išskyrus laisvės atėmimo bausmę atliekančius pataisos įstaigose drausmės grupės laikymo sąlygomis, kurie to pageidauja, gali būti sudaromos sąlygos užsiimti individualia darbine, kūrybine ar kitokia veikla. Ši veikla leidžiama laisvu nuo darbo pataisos įstaigoje metu. 2. Pataisos įstaigos direktorius turi teisę leisti nuteistiesiems individualia darbine, kūrybine ir kitokia veikla užsiimti ir vietoj darbo pataisos įstaigoje. 3. Nuteistųjų individualios darbinės, kūrybinės ir kitokios veiklos tvarką, taip pat šios veiklos rūšis, kuriomis nuteistiesiems draudžiama užsiimti, nustato Pataisos įstaigos vidaus tvarkos taisyklės.“

 

 1. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama ir – VAĮ):

11 straipsnis. Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.“

 

 1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (toliau vadinama ir – Taisyklės):

25 punktas – „Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos“;

35 punktas – „Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: 35.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys“;

38 punktas – „Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-us) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia.“

 

 1. Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25, (toliau vadinama ir – PĮTIVTT) numatyta:

„81. Nuteistųjų (suimtųjų) vardu gautame voke ar laiške rasti kiti daiktai, išskyrus nuotraukas, atvirukus, pašto ženklus, vokus ir dokumentus, kurių leidžiama turėti nuteistajam (suimtajam), sunaikinami, jeigu dėl jų nepradedamas ikiteisminis tyrimas arba administracinė teisena, o rasti pinigai ir vertingi daiktai perduodami į socialinės paramos nuteistiesiems (suimtiesiems) fondą.

[…]

 1. Pataisos įstaigos administracija skatina nuteistuosius užsiimti individualia darbine, kūrybine ar kitokia veikla (toliau – individuali veikla), pagal galimybes įrengia tokiai veiklai vykdyti tinkamas patalpas ar kitą vietą ir aprūpina nuteistuosius reikmenimis individualiai veiklai vykdyti.“

 

Lietuvos Respublikos teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama ir – LVAT)
  2014-04-09 aprobuotame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo administravimo srityje, apibendrinime yra nurodęs:

,,Šio teisinio reguliavimo kontekste teisėjų kolegija pažymėjo, kad Pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.) (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-3206/2012). Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai, kurie, be kita ko, atitiktų Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytus reikalavimus (2011 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2876/2011).“

 

 1. LVAT 2016 m. birželio 1 d. praktikos, taikant VAĮ normas, apibendrinime yra nurodęs:

„Atsakingo valdymo (gero administravimo) principas, be kita ko, įtvirtina viešojo administravimo subjekto pareigą imtis aktyvių veiksmų vykdant administracinę procedūrą […]. Iš gero administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus (vykdydamos valdžios funkcijas), privalo dirbti rūpestingai ir atidžiai, veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Pagal gero administravimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai […].“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Skunde rašoma, kad Pareiškėjas su prašymu 2021-03-30 kreipėsi į MPN administraciją dėl leidimo užsiimti individualia kūrybine veikla ir galimybės aprūpinti jį spalvotu lankstymo popieriumi; prašyme Pareiškėjas taip pat nurodė, kad, nesant galimybės MPN nupirkti spalvoto popieriaus, juo Pareiškėją galėtų aprūpinti artimieji. Pasak Pareiškėjo, MPN administracija atsakymą į prašymą pateikė tik po trijų mėnesių ir artimųjų siųstą spalvotą popierių sunaikino.

 

 1. Nagrinėdami pareiškėjų prašymus MPN, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis VAĮ ir viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų (šios pažymos 7, 8 punktai).

Viešojo administravimo subjektas yra saistomas gero viešojo administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Atsakingo valdymo (gero viešojo administravimo) principas įtvirtina viešojo administravimo subjekto pareigą imtis aktyvių veiksmų vykdant administracinę procedūrą, dirbti rūpestingai ir atidžiai, veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų (šios pažymos 11 punktas), tarp jų, ir nuostatų, susijusių su prašymų nagrinėjimu iš esmės.

Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą (šios pažymos 7, 8punktai), atsakymus į prašymus viešojo administravimo subjektas (šiuo atveju – MPN) parengia atsižvelgdamas į jo turinį, t. y., į prašymą suteikti administracinę paslaugą (išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą) atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; į prašymą priimti administracinį sprendimą atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; į kitus prašymus atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Pažymėtina, kad atsakymus į gautus prašymus viešojo administravimo subjektas turi pateikti per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas su 2021-03-29 prašymu (gautas ir užregistruotas 2021-03-30, rašto registracijos Nr. 49/07-1482) kreipėsi į MPN administraciją prašydamas leidimo užsiimti individualia kūrybine veikla ir aprūpinti spalvotu lankstymo popieriumi, prašyme Pareiškėjas taip pat nurodė, kad, nesant galimybės MPN nupirkti spalvoto popieriaus, juo Pareiškėją galėtų aprūpinti artimieji. Į šį Pareiškėjo kreipimąsi MPN atsakė tik 2021-06-30 raštu Nr. 20/07-2221. Atsakymas pateiktas pažeidžiant nustatytą 20 darbo dienų terminą, atsakymas pateiktas praėjus trims mėnesiams.

 

 1. Pareiškėjas Skunde Seimo kontrolieriui pranešė, kad MPN administracija netenkino prašymo užsiimti individualia kūrybine veikla ir artimųjų siųstą spalvotą popierių sunaikino, motyvuodama, jog teisės aktai to nenumato, todėl gautas laiškas su spalvotu popieriumi nustatyta tvarka buvo perduotas Saugumo valdymo skyriaus specialistui sunaikinti.

Pažymėtina, kad Skundo tyrimo metu išaiškėjo, jog Pareiškėjui artimieji spalvotą popierių atsiuntė pirmiau nei Pareiškėjas kreipėsi į MPN administraciją su prašymu, t. y. Pareiškėjas kreipėsi į Marijampolės PN su 2021-03-29 prašymu (Nr. 49/07-1482),  remiantis Marijampolės PN Saugumo valdymo skyriaus 2021-03-26 aktu „Dėl neleidžiamų nuteistiesiems siųsti voke (laiške) daiktų sunaikinimo“ Nr. 14/07-839, 2021-03-25 gautos priemonės jau buvo sunaikintos.

 

 1. Vis dėlto Seimo kontrolierė atkreipia dėmesį, jog BVK 126 straipsnyje numatyta, kad nuteistiesiems, išskyrus laisvės atėmimo bausmę atliekančius pataisos įstaigose drausmės grupės laikymo sąlygomis, kurie to pageidauja, gali būti sudaromos sąlygos užsiimti individualia darbine, kūrybine arba kitokia veikla. Ši veikla leidžiama laisvu nuo darbo pataisos įstaigoje metu.

Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse (PĮTIVTT) numatyta, kad pataisos įstaigos administracija skatina nuteistuosius užsiimti individualia kūrybine arba kitokia veikla, pagal galimybes įrengia tokiai veiklai vykdyti tinkamas patalpas ar kitą vietą ir aprūpina nuteistuosius reikmenimis individualiai veiklai vykdyti.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas kreipėsi į MPN administraciją su prašymu leisti turėti spalvoto popieriaus, lankstyti lankstinukus, dalyvauti Velykų proga pataisos įstaigos organizuojamame konkurse ir taip užsiimti individualia veikla arba leisti artimiesiems perduoti jam reikalingas tokiai veiklai medžiagas, t. y. tam tikrą kiekį spalvoto popieriaus. Marijampolės PN Pareiškėjo prašymo netenkino vadovaudamiesi tuo, jog PĮTIVTT nėra numatyta galimybė nuteistajam gauti spalvoto popieriaus jam siųstame laiške. MPN administracija net nesvarstė galimybės pati sudaryti sąlygas aprūpinti Pareiškėją spalvotu popieriumi ir taip skatinti užsiimti kūrybine veikla.

Seimo kontrolierė atkreipia dėmesį į tai, kad Teisingumo ministerija, teikdama nuomonę Seimo kontrolieriui dėl nuteistųjų užimtumo klausimų, 2021-02-12 rašte Nr. (1.39E) 7R-857 pažymėjo, jog bausmių vykdymo sistema turėtų skatinti nuteistųjų saviraišką ir pagal galimybes sudaryti kuo palankesnes sąlygas jų kūrybinio potencialo, talentų ir (ar) pomėgių savirealizavimui. Ši užimtumo forma turėtų būti ypatingai skatinama tais atvejais, kai pataisos įstaigos administracija negali nuteistiesiems pasiūlyti darbo.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatas, susijusias su nuteistųjų užimtumo organizavimu, įsigaliojusias nuo 2022 m. sausio 1 d., Kalėjimų departamento direktorius 2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-3 patvirtino Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatų, įsigaliojusių 2022 m. sausio 1 d., susijusių su nuteistųjų užimtumo organizavimu, taikymo priemonių planą. Šiame plane, be kita ko, numatytos priemonės ir dėl nuteistųjų užimtumo formos – individualios veiklos įgyvendinimo, pav., 2.12 punktu nustatyta priemonė – parengti tipinę tvarką, pagal kurią būtų padedama nuteistiesiems įsigyti jų individualiai veiklai reikalingų priemonių ir realizuoti vykdant šią veiklą sukurtus gaminius.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, pažymėtina, kad neabejojama užsiėmimo individualia veikla nauda nuteistiesiems ir kad tokios nuteistųjų iniciatyvos turėtų būti skatinamos bei palaikomos, tačiau kartu būtina atsižvelgti ir į realias konkrečios veiklos įgyvendinimo galimybes bei situaciją pataisos namuose, saugumo užtikrinimo kriterijus ir kitas aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo tiriamu atveju Pareiškėjas pateikė prašymą užsiimti kūrybine individualia veikla, jį aprūpinti priemonėmis turėjo galimybę artimieji, o pačios priemonės (spalvotas popierius) akivaizdžiai nekelia grėsmės tinkamam nuteistųjų saugumo užtikrinimui.

 

 1. Laikantis VAĮ įtvirtinto išsamumo principo – viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes. Taigi, viešojo administravimo subjektai, rengdami atsakymus, privalo įvertinti pareiškėjo prašymo turinį ir pateikti teisės aktų nuostatomis pagrįstą, aiškų ir argumentuotą atsakymą, kuriame būtų atsakyta į visus keliamus klausimus, o jei prašoma informacija nepateikiama, turi būti nurodytos priežastys, kodėl tai negali būti padaryta.

Skundo tyrimo metu įvertinus MPN 2021-06-30 raštu Nr. 20/07-2221 pateiktą atsakymą, nustatyta, kad jis yra neišsamus, Pareiškėjui nepaaiškintos perspektyvos ir galimybės, kaip užsiimti individualia kūrybine veikla, administracija nesvarstė galimybės skatinti Pareiškėją užsiimti individualia kūrybine veikla, kaip tai numato Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės, nepaaiškinta, kuo spalvoto popieriaus turėjimas galėtų būti pavojingas Pareiškėjui ir aplinkai. Be to, nebuvo svarstyta nei galimybė MPN suteikti Pareiškėjui spalvoto popieriaus, nei galimybė leisti, kad ateityje tam tikrą kiekį spalvoto popieriaus Pareiškėjo atsiųstų artimieji.

 

 1. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad MPN pareigūnai netinkamai išnagrinėjo Pareiškėjo prašymą, Pareiškėjui pateikė jo kreipimosi turinį neatitinkantį atsakymą ir nesilaikė VAĮ bei Taisyklėse įtvirtintų terminų, todėl Skundas dėl galimai netinkamų MPN pareigūnų veiksmų nagrinėjant prašymą pripažįstamas pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundą dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su netinkamu prašymo nagrinėjimu, pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Marijampolės pataisos namų direktoriui rekomenduoja:

20.1. užtikrinti, kad atsakymai nuteistiesiems būtų rengiami laikantis  objektyvumo ir išsamumo principų bei teisės aktų reikalavimų ir terminų.

20.2. pakartotinai apsvarstyti Pareiškėjo prašymą dėl leidimo užsiimti kūrybine veikla bei priimti sprendimą pagal kompetenciją, kartu įvertinant ir galimybę artimiesiems aprūpinti kalinamuosius reikiamomis priemonėmis, jeigu MPN neturi galimybių jomis aprūpinti.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduoja:

įvertinti, ar tokie Marijampolės PN pareigūnų veiksmai (kurie buvo nustatyti tiriant Skundą ir nurodyti šioje pažymoje) padeda siekti BVK nustatytų tikslų, susijusių su nuteistųjų užimtumo skatinimu bei padeda įgyvendinti taikymo priemonių plane nustatytas priemones; nustačius trūkumų ir / arba esant poreikiui, pateikti Marijampolės PN (pagal poreikį – ir kitoms pataisos įstaigoms) metodines rekomendacijas.

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                                                                                      Erika Leonaitė