PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS

Dokumento numeris 4D-2021/1-857; 4D-2021/1-858
Data 2021-09-28
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDŲ ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundus dėl Marijampolės pataisos namų (toliau vadinama ir – Marijampolės PN) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikus atsakymų į Pareiškėjo kreipimusis bei nedarant dokumentų kopijų (toliau vadinama ir – Skundai).

 

 1. Skunduose nurodoma:

2.1. „2021-05-13 padaviau prašymą Marijampolės PN Kybartų sektoriaus vadovybei išduoti man kopijas mano socialinio reabilitacijos plano. Tačiau nebegaunu nei prašyto plano kopijų, nei atsakymo į minėtą savo prašymą” (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

2.2. „Taip pat negaunu atsakymo į savo pateiktą skundą 2021-05-17 dėl negauto atsakymo į prašymą Nr. 136-908.“

2.3. „Su prašymu kreipiausi į Marijampolės PN Kybartų sektoriaus vadovybę […] ir prašiau man padaryti kopijas, už kopijų padarymą atskaičiuoti iš mano asmeninės sąskaitos. Tačiau man buvo atsisakyta daryti kopijas savo rašto, kuris buvo skirtas į administracinį teismą.“

 

 1. Pareiškėjas prašo ištirti Skunduose nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2021 m. liepos 8 d. raštu Nr. 4D-2021/1-857/858/3D-1681 kreipėsi į Marijampolės PN, prašydamas paaiškinti Skunduose nurodytas aplinkybes. 2021 m. liepos 20 d. Seimo kontrolierius gavo 2021 m. liepos 20 d. Marijampolės PN atsakymą Nr. 9/07-7686.

Pateiktame atsakyme ir papildomuose dokumentuose nurodoma:

4.1. „Pareiškėjas, su prašymais, dėl 2 punkte nurodytų aplinkybių, kreipėsi. Pridedame  Pareiškėjo kreipimosi kopijas.“

4.2. „Pareiškėjui į jo nurodytus kreipimusis buvo atsakyta.

Į Pareiškėjo 2021-05-13 prašymą B6-1253, elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje registruotą 2021-05-19 Nr. 49/07-2130, buvo atsakyta 2021-06-22, atsakymo Nr. 20/07-2129 (atsakymo kopija pridedama).

Į Pareiškėjo 2021-05-17 pateiktą skundą B6-1297, elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje registruotą 2021-05-19 Nr. 49/07-2142, buvo atsakyta 2021-07-01, atsakymo
Nr. 20/07- 2228 (atsakymo kopija pridedama). Apie tai, jog Pareiškėjui buvo įteiktos jo prašomo dokumento kopijos liudija Pareiškėjo parašas Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų apskaitos žurnale. Įrašo registracijos Nr. B6-1253.

Į Pareiškėjo 2021-04-28 prašymą dėl dokumentų kopijų padarymo, jam buvo pateiktas atsakymas žodžiu, paaiškinant, jo pateiktų dokumentų nekopijavimo aplinkybes. Nuteistasis raštiškai paaiškino, jog atsakymo į šį prašymą jam nebereikia. Tai 2021-04-29 d. patvirtino savo parašu (atsakymo kopija pridedama).

Į Pareiškėjo 2021-05-13 prašymą Nr. B6-1252, elektroninėje valdymo sistemoje registruotą 2021-05-19 Nr. 49/07-2129, buvo atsakyta 2021-06-03, atsakymo Nr. 20/07-1884 (atsakymo kopija pridedama).“

 

 1. Marijampolės PN 2021-06-03 atsakyme Nr. 20/07-1884 Pareiškėjui nurodė teisės aktą, kuriuo yra reglamentuojama nuteistųjų (suimtųjų) kopijų padarymo tvarka, taip pat paaiškino, kad „Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (toliau vadinama ir – Dokumentų rengimo taisyklės), pateikiami dokumentai laikomi dokumentais, jeigu jie turi šiose taisyklėse apibrėžtus dokumentams būtinus struktūros elementus. Vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, dokumentas laikomas dokumentu tada, kai jis turi šiuos pagrindinius elementus: tekstą, metaduomenis, autentiškumo ir vientisumo patvirtinimo duomenis. Metaduomenimis laikomi šie dokumento komponentai: dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento pavadinimas, dokumento data, dokumento registracijos numeris, gavėjas (jei dokumentas siunčiamas), dokumento sudarytojo duomenys (jei dokumentas siunčiamas). Jūsų pateikti raštai neatitinka šių reikalavimų – nebuvo nurodytas dokumento sudarytojas. Dėl šių priežasčių Jūsų raštų kopijos jums nebuvo padarytos.“

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinamas ir – BVK):

11 straipsnis. Bendrosios nuteistųjų teisės – „1. Nuteistieji turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka: 1) gauti rašytinę informaciją apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas, savo teises bei pareigas. Šią informaciją bausmės vykdymo institucija pateikia lietuvių kalba arba nuteistojo gimtąja kalba, arba ta kalba, kurią nuteistasis supranta; […]“;

183 straipsnis. Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. […].“

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo:

    2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

„1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai.“

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama ir – VAĮ):

10 straipsnis. Administracinių sprendimų priėmimas

„4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. […].“

 

 1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama ir – Taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, nustatyta:

„25. Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų.

[…]

 1. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį:

35.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

35.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

35.4. į kitus prašymus atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

[…]

 1. Į skundus atsakoma laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytos tvarkos.
 2. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-us) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia.“

 

 1. Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25 (toliau vadinama – PĮVTT):

19 punktas – „Nuteistojo (suimtojo) prašymu pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) administracija privalo padaryti jo administracinės, civilinės ir baudžiamosios bylos ir asmens bylos dokumentų kopijas. Šių dokumentų kopijos nuteistajam (suimtajam) privalo būti padaromos ir kai jo asmeninėje sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, o kopijų darymo išlaidos išskaičiuojamos iš nuteistojo (suimtojo) asmeninės sąskaitos, kai joje atsiranda lėšų.

Kitos nuteistojo (suimtojo) prašomos informacijos kopijos gali būti padaromos tik tais atvejais, jei nuteistojo (suimtojo) asmeninėje sąskaitoje yra pakankamai lėšų.

Už dokumentų ir kitos informacijos kopijų darymo paslaugas pataisos įstaigai (tardymo izoliatoriui) atsiskaitoma teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

Lietuvos Respublikos teismų praktika

 

 1. Vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama ir – LVAT):

11.1. 2014-04-09 aprobuotame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo administravimo srityje, apibendrinime yra nurodęs:

,,Šio teisinio reguliavimo kontekste teisėjų kolegija pažymėjo, kad Pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Viešojo administravimo įstatymo3 str. 1 p.) (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A822-3206/2012). Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai, kurie, be kita ko, atitiktų Viešojo administravimo įstatymo8 straipsnyje numatytus reikalavimus (2011 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2876/2011)“;

11.2. 2009-04-02 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A756-422/2009, yra nurodęs:

,,[…] viešojo administravimo institucijos priimamiems sprendimams (individualiems administraciniams aktams) keliami Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai. Šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, o 2 dalyje nurodyta, kad sprendime turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos bei nurodyta sprendimo apskundimo tvarka. Šios nuostatos reiškia, kad akte turėtų būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus.“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į Skunde išdėstytas aplinkybes, išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:

12.1. dėl Marijampolės PN pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant Pareiškėjui atsakymų;

12.2. dėl Marijampolės PN pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepadarant Pareiškėjo prašomų kopijų.

 

Dėl Marijampolės PN pareigūnų veiksmų (neveikimo)

galimai nepateikiant Pareiškėjui atsakymų

 

 1. Skunduose Pareiškėjas rašė, kad kreipėsi į Marijampolės PN su prašymu padaryti ir išduoti jam socialinės reabilitacijos plano kopijas, bet negauna nei prašytų kopijų, nei atsakymo į teiktą prašymą Taip pat negauna atsakymo į 2021 m. gegužės 17 d. skundą dėl negauto atsakymo į prašymą Nr. 136-908.

 

 1. Marijampolės PN yra kartu ir viešojo administravimo subjektas, todėl, nagrinėdami pareiškėjų prašymus / skundus, be specialiųjų teisės aktų nuostatų, savo veikloje privalo laikytis ir kitų viešojo administravimo srityje taikomų teisės aktų, įskaitant ir Taisyklių, nuostatų.

Į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Be to, Taisyklėse numatyta, kad prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos, atsakymas į prašymą parengiamas atsižvelgiant į jo turinį (šios pažymos 9 punktas).

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas 2021 m. gegužės 13 d. su prašymu (reg. 2021-05-19, Nr. 49/07-2130) kreipėsi į Marijampolės PN administraciją dėl socialinės reabilitacijos plano kopijos išdavimo.

Marijampolės PN administracija 2021 birželio 22 d. pateikė atsakymą, rašto
Nr. 20/07-2129, kuriame Pareiškėjui pateiktos socialinės reabilitacijos plano kopijos. Marijampolės PN taip pat pateikė informaciją apie tai, kad Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų apskaitos žurnale yra Pareiškėjo parašas, kad kopijas jis gavo (įrašo registracijos Nr. B6-1253).

Tai, kas išdėstyta, leidžia daryti išvadą, kad Marijampolės PN tenkino Pareiškėjo prašymą ir pateikė jam socialinės reabilitacijos plano kopijas. Kartu konstatuotina, kad Pareiškėjo prašymas buvo patenkintas praleidus Taisyklėse prašymams nagrinėti nustatytą 20 darbo dienų terminą, atsakymą pateikus tik po to, kai Pareiškėjas parašė skundą Seimo kontrolieriui (2021 m. birželio 21 d.).

 

 1. 2021 m. gegužės 17 d. (reg. 2021 m. gegužės 19 d., Nr. 49/07-2142) Pareiškėjas pateikė Marijampolės PN skundą dėl negauto atsakymo į jo 2021 m. kovo 29 d. prašymą Nr. B6-908 dėl skambučio Kybartų sektoriaus administracijai.

Iš Seimo kontrolieriui pateiktos medžiagos nustatyta, kad Pareiškėjas 2021 m. kovo 29 d. teikė prašymą Marijampolės PN administracijai dėl pasinaudojimo telefonu. 2021 m. balandžio 6 d. Pareiškėjas ant minėto prašymo įrašė jo nenagrinėti, procedūrą nutraukti ir raštiško atsakymo nebeteikti.

Marijampolės PN administracija į Pareiškėjo 2021 m. gegužės 17 d. skundą 2021 m. liepos 1 d. pateikė atsakymą Nr. 20/07-2228, kuriame nurodė, kad Pareiškėjas savo 2021 m. kovo 29 d. Nr. B6-908 prašymo nagrinėjimo atsisakė pasirašytinai 2021 m. balandžio 6 d., todėl jo skundas yra nepagrįstas. Atsakyme taip pat nurodyta ir rašto apskundimo tvarka.

Tai, kas išdėstyta, leidžia daryti išvadą, kad Marijampolės PN tinkamai išnagrinėjo Pareiškėjo skundą, tačiau atsakymą pateikė tik po Seimo kontrolieriaus kreipimosi į administraciją dėl paaiškinimo, praleidus BVK 183 straipsnyje nustatytą atsakymo pateikimo 20 darbo dienų terminą.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Pareiškėjo Skundų dalis dėl Marijampolės PN pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant atsakymų yra pagrįsta, kiek tai susiję su skundų ir prašymų nagrinėjimo terminų, nustatytų teisės aktuose, nesilaikymu.

 

Dėl Marijampolės PN pareigūnų veiksmų (neveikimo)

 galimai nepadarant Pareiškėjo prašomų kopijų.

 

 1. Skunde Pareiškėjas nurodė, kad 2021 m. balandžio 28 d. su prašymu kreipėsi į Marijampolės PN administraciją padaryti jam rašto kopijas, už kurias Pareiškėjas pats susimokės, tačiau Marijampolės PN administracija atsisakė tai daryti.

 

 1. Vadovaujantis nustatytu teisiniu reglamentavimu, nuteistojo (suimtojo) prašymu pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) administracija privalo padaryti jo administracinės, civilinės ir baudžiamosios bylos ir asmens bylos dokumentų kopijas. Šių dokumentų kopijos nuteistajam (suimtajam) privalo būti padaromos ir kai jo asmeninėje sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, o kopijų darymo išlaidos išskaičiuojamos iš nuteistojo (suimtojo) asmeninės sąskaitos, kai joje atsiranda lėšų.

Kitų nuteistojo (suimtojo) prašomų dokumentų kopijos gali būti padaromos tik tais atvejais, jei nuteistojo (suimtojo) asmeninėje sąskaitoje yra pakankamai lėšų. (šios pažymos 10 p.)

 

 1. Iš Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos nustatyta, kad Marijampolės PN administracija 2021 m. birželio 3 d. atsakyme Nr. 20/07-1884 nurodė Pareiškėjui, kad jo prašomų rašto kopijų nedarys, kadangi, vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, „dokumentas laikomas dokumentu tada, kai jis turi šiuos pagrindinius elementus: tekstą, metaduomenis, autentiškumo ir vientisumo patvirtinimo duomenis. Metaduomenimis laikomi šie dokumento komponentai: dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento pavadinimas, dokumento data, dokumento registracijos numeris, gavėjas (jei dokumentas siunčiamas), dokumento sudarytojo duomenys (jei dokumentas siunčiamas). Jūsų pateikti raštai neatitinka šių reikalavimų- nebuvo nurodytas dokumento sudarytojas. Dėl šių priežasčių Jūsų raštų kopijos jums nebuvo padarytos. Pareiškėjo raštas neatitinka dokumentų reikalavimų“.

PĮVTT aiškiai apibrėžta sąlygos, kada nuteistiesiems (suimtiesiems) gali būti teikiamos kopijos. Kai prašoma administracinės, civilinės ir baudžiamosios bylos ir asmens bylos dokumentų kopijų, jos nuteistajam (suimtajam) privalo būti padaromos ir kai jo asmeninėje sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, o kopijų darymo išlaidos išskaičiuojamos iš nuteistojo (suimtojo) asmeninės sąskaitos, kai joje atsiranda lėšų. Kitos nuteistojo (suimtojo) prašomos informacijos kopijos padaromos, kai nuteistojo (suimtojo) asmeninėje sąskaitoje yra pakankamai lėšų.

Marijampolės PN pareigūnai, vykdydami savo funkcijas, privalo elgtis rūpestingai, turi pozityvią pareigą padėti nuteistiesiems realiai spręsti jiems iškilusias problemas. Seimo kontrolierius pažymi, kad Pareiškėjui pateiktas atsakymas, kai vietoje prašomų rašto kopijų pateikimo pareigūnai laikosi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, t. y. jokiame teisės akte nenustatyto reikalavimo (dėl kurio būtų negalimas kopijos darymas), kad Pareiškėjo raštas, skirtas administraciniam teismui, atitiktų Dokumentų rengimo taisyklėse nurodytus dokumento reikalavimus, nepadeda išspręsti nuteistajam kilusios problemos ir laikytinas biurokratiniu. Kartu Seimo kontrolierius atkreipia pareigūnų dėmesį, kad toks biurokratinis veikimas gali riboti Pareiškėjo teisę kreiptis į teismą (nes pateikti dokumentai rodo, jog prašomos kopijos turėjo būti siunčiamos į teismą).

 

 1. Apibendrinant tai kas išdėstyta darytina išvada, kad Pareiškėjo Skundų dalis dėl Marijampolės PN pareigūnų veiksmų (neveikimo) nepadarant prašomų kopijų yra pagrįsta.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia X Skundo dalį dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), praleidus atsakymų pateikimo terminą, pripažinti pagrįsta.

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia X Skundo dalį dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepadarant rašto kopijų, pripažinti pagrįsta.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1dalies 14 ir 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Marijampolės PN direktoriui rekomenduoja:

24.1. imtis priemonių, kad ateityje atsakymai į pareiškėjų prašymus būtų pateikiami teisės aktuose nustatytais terminais;

24.2. pakartotinai išnagrinėti Pareiškėjo prašymą ir priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad nepagrįstai nebūtų apribota Pareiškėjo teisė kreiptis į teismą;

24.3. imtis priemonių, kad ateityje sprendimai atsisakyti tenkinti prašymus dėl kopijų pateikimo būtų priimami tik griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų, ypatingai atsižvelgiant į teisės kreiptis į teismą užtikrinimą.

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                   Augustinas Normantas