PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJĄ

Dokumento numeris 4D-2022/1-1258
Data 2022-12-29
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJĄ
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022 m. spalio 25 d. gavo X (toliau – Pareiškėjas) skundą dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau ir –VRM, Vidaus reikalų ministerija, Ministerija) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neatsakant į Pareiškėjo prašymą (toliau – Skundas).

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:

„Parašiau prašymą-skundą VRM ir iš VRM šių metų rugsėjo 12 d. gavau atsakymą, kad mano laišką gavo. Laikantis LR teisės aktų, laukiau daugiau nei 20 darbo dienų (dabar jau virš 30 darbo dienų) ir per tiek laiko negavau atsakymo-sprendimo ar mano prašymo-skundo svarstymo termino pratęsimo patvirtinimo iš VRM atstovų“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolierės prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierė 2022 m. spalio 28 d. raštu Nr. 4D-2022/1-1258/3D-2386 kreipėsi į VRM prašydama paaiškinti Skunde aprašytas aplinkybes. 2022 m. lapkričio 16 d. Seimo kontrolierė gavo VRM 2022 m. lapkričio 16 d. raštą Nr. 1D-5892.

Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose rašoma:

4.1. „Pareiškėjas […] 2022-09-10 (šeštadienį) el. laišku atsiuntė prašymą. Gavimo diena laikytina 2022-09-12 (pirmadienis). Prašymas savo esme yra pasiūlymas pakeisti norminį teisės aktą – Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisykles (Vidaus reikalų ministro 2008-09-10 įsakymas Nr. 1V-328)“.

4.2. Pareiškėjo 2022 m. rugsėjo 12 d. prašyme nurodoma:

„Rašau prašymą Vidaus reikalų ministerijos ministrui, kad išleistų naują vairuotojo pažymėjimų išdavimo reglamentuojamos tvarkos Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių įsakymą, pakoreguojant dabar esantį, patvirtintą redaguotą 2021 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas). […]. Prašau Jūsų atsakyti į šį prašymą, ar: 1) Jūs implementuosite prašomus pakeitimus į Įsakymą „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Jei to neketinate atlikti, prašau pateikite atsisakymą pagrindžiančias priežastis; 2) Jei implementuosite prašomus pakeitimus, prašau atsakykite, kada naujas įsakymas „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ bus pasirašytas ir paskelbtas galiojančiu Lietuvos Respublikos teritorijoje“.

4.3. „Pareiškėjui dar neatsakyta, nes pareiškėjo prašymas dar nagrinėjamas. Kadangi pareiškėjo prašymo nagrinėjimui netaikytinas 20 darbo dienų terminas, jo pratęsimas neįmanomas. Pareiškėjas buvo informuotas el. paštu, kad jo prašymas nagrinėjamas, jo prašymo nagrinėjimą papildomai įtrauktas dar vienas ministerijos [reng. past. Vidaus reikalų ministerijos] administracijos padalinys ir VĮ „Regitra“. […]. Paaiškiname, kad 20 darbo dienų terminas taikomas administraciniam sprendimui priimti. Pagal Viešojo administravimo įstatymą administracinis sprendimas – teisės aktų reglamentuotu būdu ir (ar) forma išreikšta vienkartinė viešojo administravimo subjekto valia dėl teisės taikymo, privaloma ir skirta konkrečiam asmeniui ar individualiai apibrėžtai asmenų grupei. Šiuo atveju pareiškėjas kreipėsi ne dėl teisės taikymo, o su pasiūlymu pakeisti norminį teisės aktą, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos teisė – 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų. Toks klausimas yra sudėtingas, nes Lietuva galbūt nukryptų (pažeistų) ES [reng. past. Europos Sąjungos] teisę. Atkreiptinas dėmesys į analogiją: Vyriausybės darbo reglamento (Vyriausybės 1994-08-11 nutarimas Nr. 728) 128 punkte numatyta, kad pavedimai parengti atitinkamo teisės akto projektą turi būti įvykdyti per 4 mėnesius nuo jų gavimo, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas“.

4.4. Po Pareiškėjo kreipimosi VRM 2022 m. spalio 28 d. elektroniniu paštu Pareiškėją informavo, kad „dėl klausimo pobūdžio į Jūsų kreipimosi nagrinėjimą įtraukti nauji padaliniai, t. y. ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas ir VĮ „Regitra“. Jiems pareiškus nuomones, bus sprendžiama dėl Jūsų siūlymo realizavimo tikslingumo. Pažymėtina, kad 20-ties darbo dienų terminas taikomas administraciniam sprendimui, t. y. (pagal Viešojo administravimo įstatymo sąvoką) viešojo administravimo subjekto valiai dėl teisės taikymo. Šiuo atveju Jūs prašote ne teisės taikymo, o teisėkūros – pakeisti norminį aktą“.

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Teisėkūros pagrindų įstatymo (TĮ):

1 straipsnis – „1. Šis įstatymas nustato teisėkūros principus, teisėkūros stadijas, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų teisėkūroje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas“.

2 straipsnis – „6. Teisėkūra – procesas, apimantis teisėkūros iniciatyvų pareiškimą, teisės aktų projektų rengimą, teisės aktų priėmimą, pasirašymą ir skelbimą“.

 

 1. Viešojo administravimo įstatymo (VAĮ):

1 straipsnis – „1. Šis įstatymas nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; ūkio subjektų veiklos priežiūros pagrindines nuostatas; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje“.

2 straipsnis – „10. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant atlikti teisės aktuose nustatytus veiksmus“.

10 straipsnis – „4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys“.

11 straipsnis – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles“.

 

 1. Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (toliau – Taisyklės):

1 punktas – „Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja prašymų ir skundų nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą viešojo administravimo subjektuose, taip pat subjektuose, kurie teikia viešąsias paslaugas ir nagrinėja prašymus ir skundus dėl šių viešųjų paslaugų (toliau – institucijos)“.

32 punktas – „Prašymai ir skundai, išskyrus prašymus ir skundus, į kuriuos Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka galima atsakyti iš karto arba ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodytus terminus“.

45 punktas – „Į prašymą institucija atsako atsižvelgdama į jo turinį: 45.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą atsakoma suteikiant prašomą vieną iš Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nurodytų administracinių paslaugų (ar prašomas kelias administracines paslaugas) arba pateikiant motyvuotą atsisakymą tą padaryti; 45.2. į prašymą pakonsultuoti asmenį jam aktualiu klausimu atsakoma suteikiant konsultaciją pagal institucijai nustatytą kompetenciją arba pateikiant motyvuotą atsisakymą tą padaryti; 45.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą atsakoma Viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka. 45.4. į prašymą, nenurodytą Taisyklių 45.1–45.3 papunkčiuose, atsakoma laisva forma“.

 

 1. Vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291:

1 punktas – „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija […] yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga“.

2 punktas – „Vidaus reikalų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės […] nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais“.

8 punktas – „Vidaus reikalų ministerijos veiklos tikslai yra: 8.1. formuoti valstybės politiką viešojo saugumo (viešosios tvarkos, vidaus tarnybos, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų, valstybės sienos apsaugos, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos) srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą“.

9 punktas – „Ministerija, siekdama 8.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo: 9.1. rengia viešojo saugumo (viešosios tvarkos, vidaus tarnybos, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų, valstybės sienos apsaugos, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos) sričių įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame papunktyje nurodytų sričių Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus“.

16 punktas – „Vidaus reikalų ministerija taip pat atlieka šias funkcijas: […] 16.14. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, priskirtinus ministerijos kompetencijai“.

 

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (toliau – Reglamentas):

1 punktas – „Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas […] nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo tvarką“.

 

Tyrimo išvados

 

 1. Skunde rašoma, kad Pareiškėjas raštu kreipėsi į VRM, tačiau per teisės aktuose nustatytus terminus iš VRM negavo nei informacijos apie jo prašymo nagrinėjimo pratęsimą, nei atsakymo į jį.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas 2022 m. rugsėjo 12 d. raštu kreipėsi į VRM siūlydamas keisti teisės aktą ir prašydamas jį informuoti, ar ketinama įgyvendinti jo siūlymus, jei taip, kada ketinama tai padaryti, jei ne, paaiškinti, dėl kokių priežasčių yra atsisakoma įgyvendinti jo siūlomus teisės akto pakeitimus.

Skundo tyrimo metu VRM pareigūnai Seimo kontrolierei paaiškino, kad jiems nekilo VAĮ įtvirtinta pareiga per 20 darbo dienų Pareiškėjui atsakyti į jo 2022 m. rugsėjo 12 d. prašymą ar pratęsti jo nagrinėjimo terminą, nes pirmiau nurodytas prašymas yra susijęs su teisės aktų pakeitimu, todėl, VRM nuomone, šiuo atveju VAĮ ir kitos teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimą viešojo administravimo subjektuose, nuostatos yra netaikytinos, t. y. į Pareiškėjo prašymą nebuvo atsakyta ir jis nebuvo informuotas apie pirmiau nurodyto prašymo nagrinėjimo pratęsimą per teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmenų aptarnavimą viešojo administravimo subjektuose, nustatytus terminus (šios pažymos 4.3 papunktis).

 

 1. Seimo kontrolierė atkreipia VRM dėmesį, kad teisėkūra ir asmenų aptarnavimas viešojo administravimo subjektuose yra netapatūs procesai.

Pagal TĮ, kuris nustato teisėkūros principus, teisėkūros stadijas, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų teisėkūroje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas, nuostatas, teisėkūra yra procesas, apimantis teisėkūros iniciatyvų pareiškimą, teisės aktų projektų rengimą, teisės aktų priėmimą, pasirašymą ir skelbimą. Siekiant formuoti, organizuoti, koordinuoti, įgyvendinti valstybės politiką viešojo saugumo srityse, VRM teisėkūros procese dalyvauja rengdama viešojo saugumo sričių įstatymų projektus, aprobuodama, prireikus rengdama ir vidaus reikalų ministrui teikdama ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – pirmiau nurodytų sričių Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus. Tais atvejais, kad VRM parengti teisės aktų projektai viešojo saugumo srityse yra perduodami Vyriausybei, jie pirmiau nurodytoje institucijoje yra svarstomi laikantis Vyriausybės veiklai taikomų teisės aktų, tarp jų ir Reglamento, kuris reglamentuoja Vyriausybės darbo tvarką, nuostatų. Nagrinėjamu atveju VRM pareigūnai teisėkūros procese dalyvauja svarstydami rengti naują Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328, projektą.

Atkreiptinas dėmesys, kad VRM asmenų aptarnavimo procese dalyvauja nagrinėdama asmenų prašymus ir skundus, priskirtinus ministerijos kompetencijai. Pagal VAĮ, kuris nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus, garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą, įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje, asmenų prašymus (pagal VAĮ 2 straipsnio 10 punkto nuostatas asmens prašymas yra suprantamas kaip su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, prašant atlikti teisės aktuose nustatytus veiksmus) viešojo administravimo subjektai (šiuo atveju – VRM) nagrinėja Taisyklėse, o ne Reglamente nustatyta tvarka (šios pažymos 6 punktas).

Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą (šios pažymos 6, 7 punktai) atsakymus į prašymus viešojo administravimo subjektas parengia atsižvelgdamas į jo turinį, t. y. į prašymą suteikti administracinę paslaugą atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; į prašymą pakonsultuoti asmenį jam aktualiu klausimu atsakoma suteikiant konsultaciją pagal institucijai nustatytą kompetenciją arba pateikiant motyvuotą atsisakymą tą padaryti; į prašymą priimti administracinį sprendimą atsakoma priimant administracinį sprendimą ir su juo supažindinant prašymą pateikusį asmenį; į kitus prašymus atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Pažymėtina, kad atsakymus į gautus prašymus (ne tik į prašymą priimti administracinį sprendimą) viešojo administravimo subjektas turi pateikti per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą atsakymas į prašymą negali būti pateiktas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad VRM pareigūnams kilo pareiga per 20 dienų atsakyti į Pareiškėjo 2022 m. rugsėjo 12 d. kreipimąsi pagal jo turinį, t. y. raštu informuoti Pareiškėją, ar ketinama įgyvendinti jo siūlymus, jei taip, kada ketinama tai padaryti, jei ne, paaiškinti, dėl kokių priežasčių yra atsisakoma įgyvendinti jo siūlomus teisės akto pakeitimus, arba dėl objektyvių priežasčių pratęsti šį terminą ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, apie tokį sprendimą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo raštu informuojant Pareiškėją, tačiau jie nei vienos iš šių VAĮ ir Taisyklėse įtvirtintų pareigų neįvykdė (šios pažymos 4.3 papunktis, 11 punktas).

Skundo tyrimo metu nustatyta ir tai, kad tik po Pareiškėjo kreipimosi VRM 2022 m. spalio 28 d. elektroniniu paštu jį informavo, jog 2022 m. rugsėjo 12 d. kreipimasis vis dar yra nagrinėjamas, į jo nagrinėjimą yra įtrauktos kitos institucijos ir, joms pareiškus nuomones, bus sprendžiama dėl Pareiškėjo siūlymo įgyvendinimo. Duomenų, kad Seimo kontrolierės atliekamo tyrimo metu VRM pareigūnai būtų Pareiškėją informavę apie daugiau nei 4 mėnesius trunkančio jo kreipimosi nagrinėjimo eigą, planuojamą atsakymo datą ir kt., gauta nebuvo.

Seimo kontrolierė pažymi, kad kiekviena viešojo administravimo institucija (narinėjamu atveju – VRM) yra saistoma bendrųjų konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012; 2012 m. birželio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-2045/2012; 2014 m. balandžio 3 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-801/2014).

Gero administravimo principas, kylantis iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos nuostatos, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalauja, kad valstybės institucijos, vykdydamos savo funkcijas, susijusias su viešuoju administravimu, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Šis principas suponuoja taip pat tai, kad viešojo administravimo subjektas turi pareigą pateikti suinteresuotam asmeniui objektyvią ir teisingą informaciją jį dominančiu klausimu. LVAT savo praktikoje pabrėžia, kad valstybės institucijos turi veikti kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rūpestingai (2013 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2473/2013), turi aktyviai atlikti pozityvias pareigas, viena kurių – teikti visapusišką informaciją, susijusią su skundo ar prašymo nagrinėjimu (2015 m. liepos 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1547-502/2015).

Visos šioje pažymoje nustatytos aplinkybės leidžia teigti, kad nagrinėjamu atveju VRM pareigūnai savo veikloje nesivadovavo gero administravimo ir kitais viešojo administravimo principais bei netinkamai taikė TĮ nuostatas.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas yra pagrįstas.

 

SEIMO KONTROLIERĖS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X Skundą dėl VRM pareigūnų veiksmų (neveikimo), neatsakant į Pareiškėjo prašymą, pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERĖS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė vidaus reikalų ministrei rekomenduoja:

15.1. atsakyti į Pareiškėjo 2022 m. rugsėjo 12 d. prašymą Taisyklėse nustatyta tvarka;

15.2. imtis priemonių, kad VRM pareigūnai asmenų prašymus nagrinėtų laikydamiesi Taisyklėse nustatytos tvarkos ir savo veikloje vadovautųsi gero administravimo bei kitais viešojo administravimo principais, vykdytų jiems priskirtas pozityvias pareigas ir teiktų pareiškėjams visapusišką informaciją, susijusią su jų prašymų nagrinėjimu.

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                          Erika Leonaitė