PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBĄ

Dokumento numeris 4D-2023/1-1105
Data 2024-01-19
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBĄ
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2023 m. lapkričio 3 d. gavo X (toliau – Pareiškėjas) skundą dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos (toliau – Kalėjimų tarnyba) pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikus atsakymo į skundą (toliau – Skundas).

 

  1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:

Pareiškėjas su 2023 m. liepos 17 d. skundu kreipėsi į Kalėjimų tarnybos direktorių dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjimo (toliau – Vilniaus kalėjimas) viršininko pasirašyto 2023 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. NĮ-25-492 dėl nuteistojo nubaudimo panaikinimo. Nuo skundo išsiuntimo (2023 m. liepos 17 d.) praėjus trims mėnesiams iki kreipimosi į Seimo kontrolierę dienos (2023 m. lapkričio 3 d.) jokio atsakymo Pareiškėjas negavo.

 

  1. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

  1. Seimo kontrolierė 2023 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. 4D-2023/1-1105/3D-2429 kreipėsi į Kalėjimų tarnybą, prašydama paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

Kalėjimų tarnyba 2023 m. gruodžio 12 d. atsakymu Nr. 1S-7093 Seimo kontrolierę informavo:

„[…] nuteistasis X (toliau – Pareiškėjas) į Lietuvos kalėjimų tarnybos (toliau – LKT) direktorių su skundu dėl nuobaudos panaikinimo kreipėsi 2023-07-17 (reg. 2023-07-20 Nr. 2G-1649). Atsakymas į šį skundą pateiktas LKT 2023-08-03 raštu Nr. 2S-1741 […]. Nurodome, kad atsakymas į skundą buvo pateiktas ir užregistruotas laiku, tačiau dėl dokumentų valdymo sistemos sutrikimų ir įvykusios techninės klaidos į […] Vilniaus kalėjimą nusiųstas tik 2023-11-30. Pateiktas Atsakymas po jo gavimo […] Vilniaus kalėjime Pareiškėjui įteiktas 2023-12-01 […]. Atsižvelgiant į tai, nurodome, kad skundo aplinkybės buvo išspręstos gera valia, Pareiškėjui įteikiant LKT 2023-08-03 raštą Nr. 2S-1741.“

Papildomai prie rašto pridėta: Kalėjimų tarnybos 2023 m. rugpjūčio 3 d. rašto Nr. 2S-1741 kopija; Vilniaus kalėjimo gautų pranešimų, atsakymų į suimtųjų, nuteistųjų prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus apskaitos žurnalo dalies, patvirtinančios Kalėjimų tarnybos 2023 m. rugpjūčio 3 d. rašto Nr. 2S-1741 Pareiškėjui įteikimo faktą, kopija.

 

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

  1. Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnis – „3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

 

Tyrimo išvados

 

  1. Atsižvelgdama į tai, kad, Seimo kontrolierei tarpininkaujant, skunde keliamos problemos buvo išspręstos gera valia, t. y. po Seimo kontrolierės 2023 m. lapkričio 28 d. kreipimosi Kalėjimų tarnyba pateikė 2023 m. rugpjūčio 3 d. Kalėjimų tarnybos parengtą atsakymą Pareiškėjui, taigi Pareiškėjo problema išsisprendė – atsakymas Pareiškėjui įteiktas 2023 m. gruodžio 1 d., Seimo kontrolierė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostata, numatančia, kad, „tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia“, daro išvadą, kad tęsti Pareiškėjo Skundo tyrimą nėra pagrindo, todėl tyrimas nutrauktinas.

 

SEIMO KONTROLIERĖS SPRENDIMAS

 

  1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
    1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X Skundo dėl Kalėjimų tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikus atsakymo į skundą, tyrimą nutraukti.

 

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                                 Erika Leonaitė