PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAUNO TARDYMO IZOLIATORIŲ

Dokumento numeris 4D-2021/1-693
Data 2021-10-21
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAUNO TARDYMO IZOLIATORIŲ
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau vadinama – Kauno TI) pareigūnų veiksmų, galimai nepagrįstai naudojant specialiąsias priemones, ir sprendimo dėl šių priemonių taikymo nepateikimo (toliau vadinama– Skundas).

 

 1. Pareiškėjas Skunde nurodė:

2.1. „2019 m. gegužės 22, 23 ar 24 dienomis (tikslios dienos nepamenu, kadangi neesu gavęs priimto nutarimo kopijos), Kauno TI direktoriaus nutarimu man buvo paskirtos spec. priemonės iš kameros išeinant [išvedant] tik uždėjus antrankius. […]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „2019 m. liepos 4 d. buvau iš Kauno TI perkeltas į Šiaulių TI, su pertrauka buvau kalinamas 1 metus ir 10 mėnesių, kas reiškia, kad visą šį laikotarpį aš nebuvau Kauno TI“;

2.3. „2021-05-03 iš Šiaulių TI vėl buvau perkeltas į Kauno TI, man atvykus į šią įstaigą nuo pirmos akimirkos prieš mane vėl yra naudojamos spec. priemonės.“

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2021 m. birželio 1 d. raštu Nr. 4D-2021/1-693/3D-1403 kreipėsi į Kauno TI dėl informacijos pateikimo. Kauno TI 2021 m. birželio 16 d. atsakymu Nr. 11-4723 Seimo kontrolierių informavo:

4.1. „Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau – Kauno TI) direktoriaus 2019-05-24 įsakymu Nr. 40-2 „Dėl suimtojo X įrašymo į linkusių užpulti įskaitą“, suimtasis X, buvo įtrauktas į linkusių užpulti įskaitą, nurodant iš gyvenamosios kameros išvesti tik uždėjus antrankius. Sprendimas priimtas remiantis Drausmės komisijos siūlymu
(2019-05-23 Drausmės komisijos posėdžio protokolas Nr. 73-210) bei atsižvelgiant į Vilniaus pataisos namų pateiktą informaciją apie suimtojo X grasinimus žudyti administracijos darbuotojus bei į tai, kad minėtas suimtasis 2018-12-04 Vilniaus pataisos namuose mirtinai sužalojo kitą nuteistąjį.“

4.2. „Suimtasis X su Kauno TI direktoriaus 2019-05-24 įsakymu „Dėl suimtojo X įrašymo į linkusių užpulti įskaitą“, buvo supažindintas pasirašytinai. Papildomos žymos apie minėto įsakymo kopijos įteikimą suimtajam X nėra, nes supažindinant suimtąjį (nuteistąjį) su jo atžvilgiu priimtu teisės aktu, visais atvejais įteikiama ir jo kopija. Suimtasis X minėto įsakymo neskundė.“

4.3. „Suimtajam X 2021-05-03 atvykus į Kauno TI, vadovaujantis Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos, patvirtintos Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2020-04-01 įsakymu Nr. V-88 „Dėl laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Instrukcija), 236 punktu „Suimtąjį (nuteistąjį) perkeliant į kitą įstaigą, nuo jo atvykimo dienos iki įrašymo į linkusiųjų užpulti įskaitą pagrįstumo ir tikslingumo svarstymo komisijoje, vadovaujantis įstaigos direktoriaus įsakymu, kuriuo suimtasis (nuteistasis) įrašytas į šią įskaitą, taikomi papildomi režimo reikalavimai, skirti įrašytiems į linkusiųjų užpulti įskaitą suimtiesiems (nuteistiesiems)“, buvo taikomi Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau – Šiaulių TI) direktoriaus 2019-08-27 įsakyme Nr. 55/09-9,
2020-08-21 įsakyme Nr. 55-8 ir 2021-03-03 Drausmės komisijos posėdžio protokole Nr. 20-618 Šiaulių tardymo direktoriaus 2021-03-03 rezoliucija nustatyti papildomi rėžimo reikalavimai – išvedant iš kameros uždėti antrankius. Todėl, vadovaujantis Instrukcijos 236 punktu „Per mėnesį laiko nuo atvykimo dienos komisijoje turi būti apsvarstytas visų naujai atvykusių suimtųjų (nuteistųjų), įrašytų į linkusiųjų užpulti suimtųjų (nuteistųjų) įskaitą, nebuvusių įrašytų į įskaitą šioje įstaigoje, buvimo įskaitoje pagrįstumas ir tikslingumas“, Kauno TI direktoriaus 2021-06-03 įsakymu Nr. 40-4 „Dėl suimtojo X įrašymo į linkusių užpulti įskaitą“, suimtasis X, buvo įtrauktas į linkusių užpulti įskaitą, nurodant jį iš gyvenamosios kameros išvesti tik uždėjus antrankius. Antrankių panaudojimą suimtojo X atžvilgiu taikyti
6 mėnesius. Su minėtu įsakymu suimtasis X supažindintas pasirašytinai bei jam įteikta įsakymo kopija. Sprendimas priimtas remiantis Drausmės komisijos posėdžio siūlymu (2021-06-03 Drausmės komisijos posėdžio protokolas Nr. 73-664) bei atsižvelgiant į minėto nuteistojo recidyvistinį elgesį, asmenybės ypatumus (polinkį naudoti instrumentinę agresiją, polinkį šališkai vertinti susiklosčiusią situaciją, nesuprasti kito asmens požiūrio) ir paskirtų nuobaudų skaičių.“

 

 1. Prie Kauno TI atsakymo buvo pateikta:

– 2019-05-03 Kauno TI Drausmės komisijos posėdžio protokolas Nr. 73-210;

– tarnybinis pranešimas dėl suimtųjų įtraukimo į linkusių užpulti įskaitą Nr. 62-569;

– Kauno TI direktoriaus 2019-05-24 Įsakymas dėl suimtojo X įrašymo į linkusių užpulti įskaitą Nr. 40-2. Su įsakymu pavesta pasirašytinai supažindinti Pareiškėją (įsakymo lape yra Pareiškėjo vardas, pavardė ir parašas) ir šio įsakymo kopiją pateikti Saugumo valdymo skyriui – įsegti į Pareiškėjo asmens bylą;

– Šiaulių TI direktoriaus 2019-08-27 įsakymas dėl suimtojo X buvimo linkusių užpulti įskaitoje tikslingumo Nr. 55/09-9;

– Šiaulių TI direktoriaus 2020-08-21 Įsakymas dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2019-08-27 įsakymo Nr. 55/09-9 „Dėl suimtojo X buvimo linkusių užpulti įskaitoje tikslingumo“ pakeitimo Nr. 55-8;

– 2021-03-03 Šiaulių TI Drausmės komisijos posėdžio protokolas Nr. 20-618;

– 2021-06-03 Kauno TI Drausmės komisijos posėdžio protokolas Nr. 73-664;

– Kauno TI direktoriaus 2021-06-03 Įsakymas dėl suimtojo X įrašymo į linkusių užpulti įskaitą Nr. 40-4.

 

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (suvestinė redakcija, galiojusi nuo 2020-11-01 iki 2021-06-30) (toliau vadinama ir – VAĮ):

3 straipsnis. Viešojo administravimo principai

„4) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą viešojo administravimo subjektams turi būti nustatyti laikantis šio įstatymo nustatytų reikalavimų, o viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai sprendimai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais;

[…]

6) lygiateisiškumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, turi atsižvelgti į tai, kad įstatymui visi asmenys lygūs, ir negali varžyti jų teisių ar teikti jiems privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, seksualinės orientacijos, išsilavinimo, religinių ar politinių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių“;

13 straipsnis. Administracinio sprendimo įteikimas (paskelbimas)

„1. Asmeniui, pateikusiam prašymą, ar asmeniui, dėl kurio galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų yra pradėta administracinė procedūra, taip pat asmenims, kuriems administracinis sprendimas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinio sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinį sprendimą, pateikiant tokio sprendimo kopiją, ar, esant poreikiui apsaugoti atitinkamų kategorijų duomenis, – nuasmenintą priimto administracinio sprendimo nuorašą. Atvejais, kai administracinio sprendimo kopija ar nuorašas negali būti pateikti arba kai administracinio sprendimo forma neleidžia užtikrinti visų šio įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje reikalaujamų duomenų pateikimo, šie duomenys nurodytiems asmenims pateikiami raštu, pranešant apie priimtą administracinį sprendimą.“

 

 1. Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos, patvirtintos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2020-04-01 įsakymu Nr. V-88 „Dėl laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“ (toliau vadinama – Instrukcija):

230 punktas – „[…] Drausmės komisijos posėdžių protokolų ir įstaigos direktoriaus įsakymų išrašai (arba įsakymų ir protokolų kopijos arba nuorašai), su kuriais supažindinami suimtieji (nuteistieji), įrašyti į linkusiųjų užpulti įskaitą, jiems pasirašius, saugomi jų asmens bylose;

[…]

 234 punktas – „Suimtiesiems (nuteistiesiems), linkusiems užpulti, taikomi šie papildomi režimo reikalavimai:

234.1. gali būti nesuteikiama teisė išvykti už įstaigos teritorijos ribų be sargybos arba be palydos, taip pat teisė parvykti į namus;

234.2. draudimas dirbti tamsiu paros metu, taip pat dirbti už įstaigos teritorijos ribų;

234.3. įpareigojimas ant viršutinių drabužių privalomai nešioti kortelę su vardu ir pavarde, nuotrauka ir rudos spalvos įstriža juosta (išskyrus suimtuosius).“

[…]

236 punktas – „Suimtąjį (nuteistąjį) perkeliant į kitą įstaigą, nuo jo atvykimo dienos iki įrašymo į linkusiųjų užpulti įskaitą pagrįstumo ir tikslingumo svarstymo komisijoje, vadovaujantis įstaigos direktoriaus įsakymu, kuriuo suimtasis (nuteistasis) įrašytas į šią įskaitą, taikomi papildomi režimo reikalavimai, skirti įrašytiems į linkusiųjų užpulti įskaitą suimtiesiems (nuteistiesiems).“

 

 1. Kalėjimų departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

17 punktas – „Kalėjimų departamento direktorius:

[…] 17.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad Kalėjimų departamente būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų.“

 

 

Lietuvos Respublikos teismų praktika

 

 1. Konstitucinis Teismas:

9.1. 2007 m. rugpjūčio 13 d. nutarime byloje Nr. 33/04 pažymėjo, kad konstituciniu teisinės valstybės principu „[…] turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Konstitucinio teisinės valstybės principo esmė – teisės viešpatavimas; konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas reiškia, kad valdžios laisvę riboja teisė, kuriai privalo paklusti visi teisinių santykių subjektai, neišskiriant nė teisėkūros subjektų (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d.,
2004 m. gruodžio 29 d., 2005 m. liepos 8 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas savo aktuose (inter alia 2003 m. gruodžio 30 d., 2004 m. kovo 5 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. vasario 7 d., 2007 m. gegužės 5 d. nutarimuose) yra ne kartą konstatavęs, kad Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja ir teisės aktų hierarchiją, inter alia tai, kad poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, kad poįstatyminiai teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais, kad poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas nepriklausomai nuo to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo“;

9.2. 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03 pažymėjo, kad „kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų.“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į Skunde nurodytas aplinkybes, tyrimo metu surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:

10.1. dėl pareigūnų veiksmų nepateikiant administracinio sprendimo kopijos;

10.2. dėl specialiųjų priemonių naudojimo pagrįstumo.

 

Dėl pareigūnų veiksmų nepateikus administracinio sprendimo kopijos

 1. Pareiškėjas Skunde nurodė, kad „Kauno TI direktorius priėmė nutarimą [įsakymą], kuriuo buvo paskirtos spec. priemonės iš kameros išvedant tik uždėjus antrankius“, o šio nutarimo (įsakymo) kopijos Pareiškėjas negavo.
 2. Kauno TI yra viešojo administravimo subjektas, todėl, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis ir VAĮ nuostatų, be kita ko, tinkamai informuoti asmenis, kuriems administracinis sprendimas turi tiesioginį poveikį.

Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, asmenims, kuriems administracinis sprendimas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinio sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinį sprendimą, pateikiant tokio sprendimo kopiją (šios pažymos 6 punktas).

 

 1. Iš Skundo tyrimo medžiagos nustatyta, kad Kauno TI direktorius 2019 m. gegužės
  24 d. priėmė įsakymą Nr. 40-2, kuriuo Pareiškėjas buvo įtrauktas į linkusiųjų užpulti įskaitą bei nurodyta iš kameros Pareiškėją išvesti tik uždėjus antrankius. Pavesta kopiją pateikti Saugumo valdymo skyriui – įsegti į Pareiškėjo asmens bylą, su įsakymu pasirašytinai supažindinti Pareiškėją (įsakyme yra Pareiškėjo vardas, pavardė ir parašas). 2021 m. birželio 3 d. buvo priimtas šį įsakymą patikslinantis Kauno TI įsakymas Nr. 40-4, kuriame buvo numatytas ir antrankių naudojimo (įsakymo galiojimo) terminas.

Konstatuotina, kad Kauno TI pareigūnai veikė pagal Instrukcijoje nustatytą reglamentavimą, t. y. su įstaigos direktoriaus įsakymo išrašu supažindino Pareiškėją, o nuorašo kopija pateikta saugoti nuteistojo asmens byloje.

Tačiau Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį į VAĮ nustatytą teisinį reglamentavimą (šios pažymos 6 p.), kuriuo vadovaujantis Kauno TI administracija turėjo ne tik pateikti Pareiškėjui susipažinti Kauno TI direktoriaus įsakymą Nr. 40-2, bet ir įteikti jam šio įsakymo kopiją. Nors Kauno TI atsakyme Seimo kontrolieriui pateikta informacija, kad, supažindinant suimtąjį (nuteistąjį) su jo atžvilgiu priimtu teisės aktu, visais atvejais įteikiama ir jo kopija, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų nepateikta. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Kauno TI pareigūnai pateikė įsakymą (administracinį sprendimą, turintį tiesioginį poveikį Pareiškėjo teisėms ir pareigoms) pasirašyti ir susipažinti, bet jo kopijos, kaip numato VAĮ nuostatos, Pareiškėjui neįteikė, tik pateikė Saugumo valdymo skyriui, kad įsegtų į Pareiškėjo asmens bylą.

Seimo kontrolieriaus pažymi, kad minėtas įsakymas turi tiesioginį poveikį Pareiškėjo teisėms ir pareigoms, todėl, remiantis VAĮ nuostatomis, jo kopija turėjo būti įteikta (šios pažymos
6 punktas).

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Kauno TI administracija nepateikdama Pareiškėjui jo atžvilgiu priimto įsakymo kopijos pažeidė VAĮ nustatytą teisinį reglamentavimą, todėl Pareiškėjo skundo dalis dėl Kauno TI pareigūnų veiksmų (neveikimo) jam neįteikus įsakymo kopijos yra pagrįsta.

 

Dėl specialiųjų priemonių naudojimo pagrįstumo

 

 1. Pareiškėjas Skunde kelia klausimą, kodėl, jį perkėlus iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus į Kauno TI, iš karto buvo naudojamos specialiosios priemonės; ar jos yra pagrįstos ir teisėtos.

 

 1. Vadovaujantis Instrukcijos nuostatomis, suimtąjį (nuteistąjį), kuris yra įrašytas į linkusiųjų užpulti įskaitą, perkeliant į kitą įstaigą, nuo jo atvykimo dienos iki įrašymo į linkusiųjų užpulti įskaitą pagrįstumo ir tikslingumo svarstymo komisijoje dienos, vadovaujantis įstaigos direktoriaus įsakymu, kuriuo suimtasis (nuteistasis) įrašytas į šią įskaitą, jam taikomi papildomi režimo reikalavimai, kurie yra nustatyti Instrukcijos 234 punkte.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjui 2021 m. gegužės 3 d. atvykus į Kauno TI, iki Pareiškėjo įrašymo į linkusiųjų užpulti įskaitą pagrįstumo ir tikslingumo svarstymo komisijoje dienos jam buvo taikomi Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2019-08-27 įsakyme Nr. 55/09-9, 2020-08-21 įsakyme Nr. 55-8 ir 2021-03-03 Drausmės komisijos posėdžio protokole Nr. 20-618 įrašyti papildomi režimo reikalavimai. Kauno TI direktoriaus 2021-06-03 įsakymu
  Nr. 40-4 „Dėl suimtojo X įrašymo į linkusių užpulti įskaitą“ Pareiškėjas buvo įtrauktas į linkusių užpulti įskaitą, nurodant jį iš gyvenamosios kameros išvesti tik uždėjus antrankius; šią priemonę Pareiškėjo atžvilgiu taikyti 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos.

Iš to kas išdėstyta darytina išvada, kad Kauno TI pareigūnai, laikydamiesi Instrukcijos nuostatų, perkėlus Pareiškėją iš Šiaulių TI į Kauno TI, kol nebuvo priimtas Kauno TI direktoriaus sprendimas, taikė Šiaulių TI direktoriaus įsakyme nurodytus papildomus režimo reikalavimus, kaip tai nustatyta Instrukcijos 236 punkte.

Tačiau Seimo kontrolieriui kyla pagrįstų abejonių dėl paties Kauno TI direktoriaus
2021-06-03 įsakymo Nr. 40-4 „Dėl suimtojo X įrašymo į linkusių užpulti įskaitą“ teisėtumo, nes Instrukcijos nuostatose, kaip papildomas režimo reikalavimas, nėra numatytas antrankių naudojimas išvedant suimtuosius (nuteistuosius), linkusius užpulti.

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo  reikalavimų (šios pažymos 9 punktas). Teisėtumo reikalavimas neatsiejamas nuo VAĮ įtvirtintų įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principų.

Atkreiptinas dėmesys, kad išsami prievartos priemonių naudojimo analizė ir vertinimas yra pateikta 2020 m. vasario 21 d. Seimo kontrolieriaus „Ataskaitoje dėl esminių žmogaus
teisių problemų, kylančių teisėsaugos pareigūnams savo veikloje taikant fizinę prievartą“
Nr. NŽTI-2019/1-1, kuri buvo pateikta ir KD.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei tai, kad KD direktorius pagal savo kompetenciją turi užtikrinti, kad KD būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Seimo kontrolierius Pareiškėjo skundo dalies dėl Kauno TI pareigūnų veiksmų, neteisėtai naudojant specialiąsias priemones, tyrimą nutraukia ir rekomenduoja KD direktoriui įvertinti Kauno TI direktoriaus priimto sprendimo teisėtumą.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalį dėl Kauno tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų, nepateikiant įsakymo kopijos, pripažinti pagrįsta.

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalies dėl Kauno tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų, galimai nepagrįstai, neteisėtai naudojant specialiąsias priemones, tyrimą nutraukti.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriui rekomenduoja:

užtikrinti, kad sprendimai įstaigoje būtų rengiami bei asmenys, dėl kurių tie sprendimai priimami, būtų informuojami laikantis Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų.

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduoja:

22.1. įvertinti Kauno TI direktoriaus 2021-06-03 įsakymo Nr. 40-4 „Dėl suimtojo X įrašymo į linkusių užpulti įskaitą“ teisėtumą ir priimti sprendimą pagal kompetenciją;

22.2. užtikrinti, kad sprendimai KD pavaldžiose įstaigose būtų rengiami bei asmenys, dėl kurių tie sprendimai priimami, būtų informuojami laikantis Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų.

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                            Augustinas Normantas