PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2020/1-1404
Data 2021-01-29
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2020 m. spalio 29 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su prašymo nagrinėjimu.

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, Pareiškėjas nurodo, kad 2020-09-28 kreipėsi į Kalėjimų departamentą ir prašė išnagrinėti visus klausimus, susijusius su maitinimo paslaugų teikimu Alytaus pataisos namuose kamerų tipo patalpose, tačiau jo prašymas nebuvo nagrinėjamas ir į klausimus nebuvo atsakyta.

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2020 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. 4D-2020/1-1404/3D-2935 kreipėsi į Kalėjimų departamentą, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2020 m. gruodžio 7 d. Seimo kontrolierius gavo Kalėjimų departamento 2020 m. gruodžio 7 d. raštą
  Nr. 1S-3098, kuriame nurodoma:

4.1. „Pareiškėjo 2020-09-28 prašymas (toliau – Prašymas) Kalėjimų departamente gautas 2020-10-01 (Reg. Nr. 2G-4018). Kalėjimų departamentas išnagrinėjo Pareiškėjo Prašymą ir 2020-10-13 raštu Nr. 2S-3663 „Dėl prašymo nagrinėjimo“ pateikė atsakymą.“

4.2. „Papildomai informuojame, kad Prašyme keliamu klausimu Kalėjimų departamente 2020-08-10 buvo gautas ir išnagrinėtas Pareiškėjo 2020-07-22 skundas, persiųstas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2020-08-06 raštu Nr. 4D-2020/1-1020/3D-2147 „Dėl skundo ir Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo“.“

4.3. Seimo kontrolieriui pateiktas Kalėjimų departamento atsakymas į Pareiškėjo prašymą (kopija), kuriame nurodyta:

4.3.1. „Kalėjimų departamentas išnagrinėjo Jūsų 2020-09-28 prašymą ir Kalėjimų departamento 2020-09-17 atsakymą Nr. 2S-338 į Jūsų prašymą ir nustatė, kad Jums buvo pateikta informacija. Pakartotinai informuojame, kad 2020-07-22 skunde keliamus klausimus Kalėjimų departamentas išnagrinėjo ir atsakymus pateikė Jums bei Alytaus pataisos namams pagal įstaigai priskirtą kompetenciją 2019 m. spalio 29 d. raštu Nr. 2S-4501 „Dėl skundų“, 2019 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. 2S-4851 „Dėl skundo persiuntimo“, 2019 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. 2S-4881 „Dėl skundo persiuntimo“, 2020 m. sausio 3 d. raštu Nr. 2S-28 „Dėl skundų“, 2020 m. sausio 13 d. raštu Nr. 2S-129 „Dėl skundo“, 2020 m. vasario 6 d. raštu Nr. 2S-481 „Dėl skundo“, 2020 m. kovo 7 d. raštu Nr. 2S-883 „Dėl skundo“;

4.3.2. „Įvertinus 2020-07-22 skunde išdėstytas aplinkybes ir paaiškėjus, kad tuo pačiu klausimu Kalėjimų departamentas atsakymus yra pateikęs aukščiau įvardintais raštais, taip pat į tai, kad Jūs nepateikėte 2020-09-28 prašyme naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnių atsakymų pagrįstumu ar ginčyti priimtus sprendimus, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 4 punktu, nėra pagrindo nagrinėti Jūsų 2020-09-28 prašymo“;

4.3.3. „Be to, Kalėjimų departamento 2020-09-17 atsakyme Nr. 2S-3386 Jūs buvote informuotas, kad, vadovaujantis Kalėjimų departamento darbuotojų lankymosi laisvės atėmimo vietų įstaigose grafiku Nr. LV-4377, Kalėjimų departamento atstovai planuoja atvykti į Alytaus pataisos namus 2020 m. rugsėjo 30 d. Esant poreikiui, dėl susitikimo su Kalėjimų departamento atstovais galite kreiptis į įstaigos administraciją.

2020-09-30 Kalėjimų departamento darbuotojai lankėsi Alytaus pataisos namuose ir bendravo su kitais nuteistaisiais, sprendžiant įvairius klausimus. Jūs nedalyvavote susitikime su Kalėjimų departamento atstovais, todėl manytina, kad klausimas dėl maitinimo kamerų tipo patalpos nuteistiesiems Jums tapo neaktualus. Apibendrinus tai kas anksčiau išdėstyta, Kalėjimų departamento manymu, nėra pagrindo pripažinti Kalėjimų departamento Jums pateiktą 2020-09-17 atsakymą Nr. 2S-3386 nepagrįstu.“

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK):

183 straipsnis.  Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. 3. Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui.“

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama ir – VAĮ) (akto redakcija, galiojusi nuo 2020-09-01 iki 2020-11-01):

3 straipsnis. Viešojo administravimo principai – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; […] 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; […] 7) subsidiarumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi; 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį. […]“;

8 straipsnis. Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai ir pranešimas apie individualaus administracinio akto priėmimą – „1. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis […]. 2. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. […]“;

14 straipsnis. Prašymų ir skundų nagrinėjimas – „5. Prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjamas: […] 4) jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą; […]. […] 7. Apie prašymo ar skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo viešojo administravimo subjekte dienos, išskyrus atvejus, kai prašyme ar skunde nenurodyta jokių asmens duomenų ryšiui palaikyti.“

 

Lietuvos Respublikos teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) praktikos, taikant administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas (pritarta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 2012 m. rugsėjo 19 d. pasitarime):

„Administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo, nagrinėjimas. Reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (2007 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-261/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 11).“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Skunde Pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi į Kalėjimų departamentą dėl maitinimo organizavimo Alytaus pataisos namų kamerų tipo patalpose, tačiau jo prašymas nebuvo nagrinėjamas.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjo 2020-09-28 prašymas Kalėjimų departamente buvo gautas 2020-10-01. Prašyme Pareiškėjas nurodė, kad maitinimo organizavimo klausimai Alytaus pataisos namų kamerų tipo patalpose jam vis dar yra aktualūs, todėl norėtų, kad jo 2020-07-22 skundas, kurį Kalėjimų departamentui persiuntė nagrinėti Seimo kontrolierius, būtų išnagrinėtas iš esmės, būtų nustatyti pažeidimai ir būtų atsiųstas raštiškas atsakymas.

Kalėjimų departamentas Pareiškėjui atsakė 2020-10-13 raštu Nr. 2S-3663, paaiškinant, kad prašyme nebuvo nurodyta naujų aplinkybių, klausimai dėl maitinimo organizavimo jau buvo išnagrinėti (2020-09-17, 2020-03-07, 2020-02-06, 2020-01-13) ir atsakymai buvo pateikti tiek Pareiškėjui, tiek Alytaus pataisos namų administracijai, todėl 2020-09-28 prašymas nebus nagrinėjamas. Pareiškėjui išaiškinti jo prašymo nenagrinėjimo motyvai ir pagrindai bei nurodyta rašto apskundimo tvarka.

 

 1. Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 4 punkte numatyta, kad prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjamas, jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą.

Vadovaujantis VAĮ 14 straipsnio 7 dalimi, apie prašymo ar skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo viešojo administravimo subjekte dienos.

Kalėjimų departamento pareigūnai į Pareiškėjo prašymą, gautą 2020-10-01, atsakymą (dėl prašymo nenagrinėjimo) pateikė 2020-10-13 raštu, praleidę VAĮ 14 straipsnio 7 dalyje numatytą terminą.

 

 1. Atkreiptinas dėmesys, kad LVAT praktikoje akcentuojama, jog administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo, nagrinėjimas. Reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalykas.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2020-07-22 skunde nurodytos aplinkybės nebuvo tiesiogiai susijusios su Pareiškėjo teisių ir interesų pažeidimu, nes jis tuo metu nebuvo laikomas kamerų tipo patalpose ir maitinimo organizavimo klausimai jam buvo neaktualūs. Šiuo skundu buvo siekiama pranešti apie galimai netinkamą institucijai priskirtų funkcijų vykdymą ir paskatinti viešojo administravimo subjektą imtis aktyvių veiksmų situacijai pakeisti. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ir Pareiškėjo 2020-09-28 prašymas išnagrinėti iš naujo 2020-07-22 skunde nurodytas aplinkybes nelaikytinas prašymu apginti pažeistas jo teises ar teisėtus interesus.

Apibendrinant pirmiau nurodytas aplinkybes ir įvertinant tai, kad Kalėjimų departamentas 2020-10-13 atsakyme Pareiškėjui išsamiai paaiškino jo prašymo nenagrinėjimo aplinkybes, nurodė atsakymo apskundimo tvarką, Seimo kontrolieriaus nuomone, VAĮ 14 straipsnio 7 dalyje nustatyto termino pažeidimas teikiant atsakymą Pareiškėjui šiuo atveju vertintinas kaip mažareikšmis ir nelaikytinas pakankamu pagrindu pripažinti pažeidus Pareiškėjo teisę į tinkamą jo prašymo išnagrinėjimą.

 

 1. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad, nors 2020-10-13 atsakymas į Pareiškėjo 2020-09-28 prašymą buvo parengtas nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnyje nustatyto termino, šis pažeidimas vertintinas kaip mažareikšmis ir niekaip neapribojo Pareiškėjo teisių bei galimybės skųsti sprendimą, todėl Pareiškėjo Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų galimai netinkamų veiksmų nagrinėjant jo prašymą atmestinas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundą dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su prašymo nagrinėjimu, atmesti.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                            Augustinas Normantas