PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2021/1-1152
Data 2021-10-12
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama ir – Skundas) dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – Kalėjimų departamentas; KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai netinkamu skundo nagrinėjimu.

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:

„[…] gindamas savo teises pateikiau skundą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau – PPN-AK) direktoriaus 2021-06-01 nutarimu Nr.69-433 skirtos nuobaudos,
15 parų patalpinant į kamerų tipo patalpas bei perkėlimo iš pataisos namų lengvosios grupės į paprastąją grupę. Šį […] PPN-AK direktoriaus nutarimą apskundžiau KD direktoriui […]
2021-06-14 […], bet gavau iš KD tris analogiškus pranešimus dėl mano skundo nagrinėjimo termino pratęsimo 10 darbo dienų, šie raštai buvo įteikti 2021-07-27 Nr. 2S-2783, tačiau daugiau pranešimų iš KD dėl mano skundo nagrinėjimo […] nesu gavęs […]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2021 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. 4D-2021/1-1152/3D-2174 kreipėsi į KD prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2021 m. rugsėjo 29 d. Seimo kontrolierius gavo KD 2021 m. rugsėjo 29 raštą Nr. 1S-3192, kuriame nurodyta:

„[…] Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) 2021 m. birželio 28 d. gautas pareiškėjo X (toliau – ir Pareiškėjas) 2021 m. birželio 14 d. skundas (reg. Nr. 2G-2636). 2021 m. liepos 26 d. priimtas sprendimas Pareiškėjo skundo nagrinėjimo procedūrą pratęsti 10 darbo dienų (Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriaus 2021-07-26 tarnybinis pranešimas Nr. LV-3719 ,,Dėl X skundo nagrinėjimo procedūros pratęsimo“). Pareiškėjas apie jo 2021 m. birželio 14 d. skundo nagrinėjimo procedūros pratęsimą informuotas Kalėjimų departamento
2021 m. liepos 27 d. raštu Nr. 2S-2783 ,,Dėl skundo nagrinėjimo termino pratęsimo“. Pareiškėjo skundo nagrinėjimo metu, įvertinus surinktą pirminę dokumentinę medžiagą, 2021 m. rugpjūčio
2 d. priimtas sprendimas atlikti tarnybinį tyrimą dėl nuteistojo X skundo pagrįstumo (Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriaus 2021-08-02 tarnybinis pranešimas Nr. LV-3821 ,,Dėl poreikio atlikti tarnybinį tyrimą“). Atlikus tarnybinį tyrimą surašyta 2021 m. rugsėjo 27 d. tarnybinio tyrimo išvada Nr. LV- 4599 ,,Dėl nuteistajam X skirtos nuobaudos“. Kalėjimų departamentas, išnagrinėjęs Pareiškėjo skundą, pateikė atsakymą 2021 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. 2S-3533 ,,Dėl skundo išnagrinėjimo.[…]“.

 

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama – SKĮ):

22 straipsnio „Seimo kontrolieriaus sprendimai“ 3 dalis – „Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

 

 1. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas (toliau vadinama – Statutas):

39 straipsnis. Tarnybinė atsakomybė ir jos taikymas – „7. Kai yra duomenų apie galimą pareigūno tarnybinį nusižengimą ar pareigūno vardo pažeminimą, atliekamas tarnybinis patikrinimas. Ministras ar jo įgaliotas asmuo, gavęs duomenų apie galimą pareigūno tarnybinį nusižengimą ar pareigūno vardo pažeminimą, gali pavesti ministerijos administracijos padaliniui, atliekančiam tarnybinius tyrimus ir patikrinimus (toliau – tyrimų padalinys), atlikti tarnybinį patikrinimą dėl galimo pareigūno tarnybinio nusižengimo ar pareigūno vardo pažeminimo arba sudaro komisiją šiam tarnybiniam patikrinimui atlikti, arba paveda tarnybinį patikrinimą atlikti centrinės statutinės įstaigos vadovui. Jeigu dėl šio tarnybinio nusižengimo ar pareigūno vardo pažeminimo statutinėje įstaigoje, kurioje pareigūnas eina pareigas, jau yra pradėtas tarnybinis patikrinimas, ministro ar jo įgalioto asmens pavedimu šis tarnybinis patikrinimas perduodamas atlikti tyrimų padaliniui, šiam tikslui sudarytai komisijai ar centrinei statutinei įstaigai. Centrinių statutinių įstaigų vadovų ar jų įgaliotų asmenų pavedimu statutinėje įstaigoje atliekamas tarnybinis patikrinimas gali būti perduodamas atlikti šių įstaigų tyrimų padaliniui. Šiuo atveju tarnybinis patikrinimas statutinėje įstaigoje nebeatliekamas. Pareigūną į pareigas skiriantis asmuo, priimdamas sprendimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo pareigūnui ar pareigūno atleidimo iš vidaus tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą, atsižvelgia į ministro ar jo įgalioto asmens, į centrinės statutinės įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą tyrimų padalinio ar šiam tikslui sudarytos komisijos atlikto tarnybinio patikrinimo išvadą. […].“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Skunde nurodoma, kad KD pareigūnai nepateikė atsakymo į Pareiškėjo 2021 m. birželio 14 d. skundą.

 

 1. Pagal SKĮ 22 straipsnio 1 dalies 3 punktą, skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia.

 

 1. Seimo kontrolieriui pradėjus tyrimą, KD informavo, jog 2021 m. birželio 28 d. buvo gautas Pareiškėjo 2021 m. birželio 14 d. skundas (reg. Nr. 2G-2636), dėl jo 2021 m. liepos 26 d. priimtas sprendimas Pareiškėjo skundo nagrinėjimo procedūrą pratęsti 10 darbo dienų, Pareiškėjas apie tai informuotas 2021 m. liepos 27 d. raštu Nr. 2S-2783. Pareiškėjo skundo nagrinėjimo metu, įvertinus surinktą pirminę dokumentinę medžiagą, 2021 m. rugpjūčio 2 d. KD priimtas sprendimas atlikti tarnybinį tyrimą dėl Pareiškėjo skundo pagrįstumo. Atlikus tarnybinį tyrimą buvo surašyta 2021 m. rugsėjo 27 d. tarnybinio tyrimo išvada Nr. LV-4599. Kalėjimų departamentas, išnagrinėjęs Pareiškėjo skundą, pateikė Pareiškėjui atsakymą 2021 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. 2S-3533 (šios pažymos 4 punktas).

Taigi Skunde keliamos problemos dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymo į Pareiškėjo 2021 m. birželio 14 d. skundą, buvo išspręstos gera valia, t. y., po Seimo kontrolieriaus kreipimosi į KD atsakymas Pareiškėjui buvo pateiktas 2021 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. 2S-3533.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 8 punkte, ir vadovaujantis SKĮ
  22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Skundo tyrimas nutrauktinas.
 2. Seimo kontrolierius atkreipia Kalėjimo departamento direktoriaus dėmesį, jog vadovaujantis Statuto nuostatomis (šios pažymos 6 punktas) tarnybinis patikrinimas atliekamas, kai yra duomenų apie galimą pareigūno tarnybinį nusižengimą ar pareigūno vardo pažeminimą. Nagrinėjamu atveju Kalėjimų departamente buvo atliekamas tarnybinis tyrimas dėl Pareiškėjo skundo tyrimo. Seimo kontrolierius pažymi, kad asmenų skundai yra nagrinėjami pagal administracinės procedūros taisykles, kurios yra reglamentuotos VAĮ.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant skundą, tyrimą nutraukti.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 17 punktu, KD direktoriui rekomenduotina:

imtis priemonių, kad ateityje asmenų skundai būtų nagrinėjami vadovaujantis VAĮ nuostatomis, o tarnybiniai tyrimai atliekami tik tuo tikslu, kam jie ir skirti.

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                                                                                                   Augustinas Normantas