PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2022/2-1200
Data 2023-01-04
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė tiria X (toliau citatose ir tekste – Pareiškėjas) skundą dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai nagrinėjant prašymus, skundus bei vykdant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo funkciją.

 

 1. Skunde, be kita ko, pažymėta:

2.1. „Baigus Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimą Guronių gyvenvietėje, Kaišiadorių raj., užsakiau projektą prisijungimui prie tinklų ir tada sužinojau, kad mano būstui neprivestas vandentiekio įvadas“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

„2021-07-19 kreipiausi į UAB „A“ [toliau citatose ir tekste – Bendrovė] su prašymu privesti vandentiekio įvadą prie mano sklypo ribos. Atsakydami į mano prašymą Bendrovė savo rašte pasiūlė parengti projektą ir atlikti vandentiekio privedimo iki sklypo ribos darbus, savo lėšomis.

2021-08-01 kreipiausi į Savivaldybės administracijos direktorę su prašymu suteikti informaciją kokios yra galimybės įrengti vandentiekio įvadą iki mano sklypo ribos. Atsakymo įstatymais nustatytu laiku negavau. Paklausus pakartotinai buvo atsiųsta informacija apie išlaidų kompensavimą nepasiturintiems asmenims prisijungti prie jau atvesto vandentiekio įvado. Nebuvo atsakyta į mano klausimą, kokios yra galimybės privesti vandentiekio įvadą iki mano sklypo ribos.“

2.2. „2022-04-05 kreipiausi į Savivaldybės administracijos direktorę su dviem  prašymais:

 1. Sudaryti galimybę prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros.
 2. Suteikti informaciją kokiais kriterijais ar susitarimais daliai <…> gatvės (<…>) gyventojų, turinčių senus vandentiekio tinklus, buvo atvesti naujo vandentiekio įvadai. Tačiau mano namų ūkiui, nesančiam geriamojo vandens tiekimo vartotojui ar abonentui Bendrovė 2021-07-28 rašte Nr. 140, pasiūlė parengti vandentiekio įvado projektą nuo pagrindinės vandentiekio trasos gatvėje ir pagal parengtą projektą atlikti rangos darbus savo lėšomis. Kodėl projekto rengimo metu suderintoje vandentiekio įvado vietoje, prie mano sklypo ribos vandentiekio įvado nėra.

Taip pat pažymėjau, kad į mano prašymus privesti vandentiekio įvadą prie sklypo ribos Bendrovės atstovai skirtingu laiku pateikė skirtingus atsakymus, kodėl neprivedė įvado: 1) nėra mano parašo; 2) su manimi nebuvo suderinta vandentiekio įvado vieta; 3) mano sklype yra senas vandentiekis. Visi šie atsakymai neatitinka tiesos.

Į mano prašymą (Nr. 2) suteikti informaciją, nebuvo atsakyta nepaaiškinant priežasties.

Nebuvo patikrinta ar Bendrovės skirtingu laiku man pateikti skirtingi atsakymai atitinka tiesą, ar egzistuoja dokumentai ar materialiniai objektai, kurie patvirtintų šiuos Bendrovės atstovų atsakymus. Kodėl man pasirašius ant suderinto vandentiekio ir kanalizacijos privedimo plano, vėliau plane buvo padaryti pakeitimai ir perbraižymai.“

 

 1. Pareiškėjas prašo Seimo kontrolierės „atlikti tyrimą dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai nagrinėjant prašymus, skundus bei vykdant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo funkciją“, „dėl galimai pažeistos mano teisės tapti centralizuotai tiekiamo vandens paslaugos vartotoju, įstatymais nustatyta tvarka ir tokiomis pat sąlygomis kaip kiti <…> g. gyventojai. Ir dėl galimai neskaidraus Europos regioninės plėtros fondo lėšų panaudojimo vykdant vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimą Kaišiadorių raj. Žaslių sen. Guronių gyvenvietėje <…> gatvėje.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

 1. Iš kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta:

4.1. Pareiškėjo 2021-08-01 prašyme Savivaldybei (2022-08-02 registruotas Savivaldybėje), be kita ko, nurodyta:

„Techninio darbo projekto rengimo metu, man pasirašant du skirtingus dokumentus dėl nuotekų ir vandentiekio tinklų privedimo prie mano sklypo ribos, Bendrovės atstovas prižadėjo, kad vandentiekis tikrai bus privestas. Pažadas nebuvo įvykdytas, mano lūkesčiai, kad projektas bus vykdomas sąžiningai ir skaidriai, nepasitvirtino. Nebuvau informuotas, kodėl nesuteikta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų. Įrengti vandentiekio atvadą iki mano privačios nuosavybės ribos savo lėšomis neturiu galimybės, dėl prastos materialinės padėties. Prašau Jus mane informuoti, gal yra galimybė sudaryti man sąlygas prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo, įrengiant vandentiekio atšaką savivaldybės lėšomis ar kitokiu būdu.“

4.2. Pareiškėjo 2021-09-28 prašyme Savivaldybei, be kita ko, pažymėta:

„2021-08-01 siunčiau Jums paklausimą dėl vandentiekio Guronių gyvenvietėje. Užregistruotas DVS „Kontora“, reg. Nr. V10- 894. Atsakymo negavau. Prašau per 2 darbo dienas pranešti apie mano kreipimosi nagrinėjimo pratęsimo priežastis.“

4.3. Savivaldybės 2021 m. rugsėjo mėn. atsakyme Pareiškėjui nurodyta:

„Informuojame, kad Jūsų 2021-08-01 gautą prašymą „Dėl vandentiekio tinklų Guronių kaime“ išnagrinėjome ir pateikiame prašomą informaciją.

Pažymime, kad, vadovaudamiesi Išlaidų, susijusių su prisijungimu prie centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, kompensavimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimu Nr. V17-156 (suvestinė redakcija nuo 2017-10-28) […] (toliau – Aprašas), 3 ir 4 punktais, gyventojai (būsto savininkas arba vienas iš bendrasavininkių) turi teisę į išlaidų kompensavimą, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 2 valstybės remiamų pajamų dydžio (256,00 Eur) ir kai kiekvienas suaugęs šeimos narys arba vienas gyvenantis asmuo atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1. šeima augina vaiką, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatyta sunki arba vidutinė negalia; 2. asmuo arba vienas iš šeimos narių yra neįgalus ir jam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 0–25 ar 30–45 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis; 3. yra pensinio amžiaus asmuo (asmenys); 4. šeima augina tris ir daugiau vaikų; 5. šeima yra netekusi maitintojo ir / ar vienas iš tėvų augina vaiką (vaikus); 6. šeima, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, gauna socialinę pašalpą arba buvo socialinės pašalpos gavėja bent vieną mėnesį per investicinio projekto vykdymo laikotarpį.

Gyventojams, atitinkantiems bent vieną iš minėtų sąlygų, išlaidos kompensuojamos, jeigu būsto savininkas kartu su prašymu pateikia Bendrovės išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmens būstas prijungtas prie centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, kurioje nurodomi prijungimo atstumai (metrais), arba pažymą, kurioje nurodomi būsimo prijungimo atstumai (metrais). Taip pat reikėtų pateikti išlaidas patvirtinančius dokumentus (nuosavybės dokumentus, pajamas įrodančius dokumentus, darbų atlikimo sutartį ar kitą dokumentą, patvirtinantį atliktus darbus, sąskaitas faktūras, čekius ar pan.).

Informuojame, kad, vadovaujantis Aprašo 5 punktu, gyventojų išlaidų kompensacijos dydis apskaičiuojamas santykinai nustatant iki 22 Eur išlaidų dydį 1 prisijungimo metrui. Prisijungimo metrų kiekis nustatomas pagal Bendrovės pateiktus duomenis. Vadovaujantis Aprašo 6 punktu, išlaidų kompensacijos dydis vienam būstui negali būti didesnis nei 1000 Eur.

Siūlome dėl išsamesnės informacijos dėl išlaidų, susijusių su prisijungimu prie centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, kompensavimo kreiptis į Žaslių seniūnijos specialistę socialiniam darbui […].“

4.4. Pareiškėjo 2022-04-05 prašyme Savivaldybei, be kita ko, nurodyta:

„Vykdant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0009 Žaslių seniūnijoje sudaryta galimybė prisijungti prie vandens tinklų 26 būstams <…> gatvėje. Mano žiniomis prie naujų vandens tiekimo tinklų prijungti ir kai kurie <…> g. namai, kurie naudojosi senais veikiančiais vandentiekio tinklais: namai Nr. <…>, <…>, <…> ir kiti.

Su manimi suderintas vandentiekio tinklų įvadas prie mano sklypo ribos nebuvo įrengtas.

Pažymiu, kad nesu ir niekada nebuvau geriamojo vandens tiekimo vartotojas ar abonentas <…> esančiame būste. Negaliu individuliai išgauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens. Nesu teisės aktų nustatyta tvarka prisijungęs prie jokių vandens tiekimo komunikacijų, vandentiekio įvadas nėra privestas prie namo sklypo ribos, todėl negaliu tapti nuotekų surinkimo tinklų įvado vartotoju ar abonentu.

Į mano prašymus privesti vandentiekio įvadą prie sklypo ribos Bendrovės atstovai skirtingu laiku pateikė skirtingus atsakymus, kodėl įvado neprivedė: 1) nėra mano parašo ant dokumento; 2) su manimi nebuvo suderinta vandentiekio įvado privedimas; 3) mano sklype yra senas vandentiekis. Visi šie teiginiai neatitinka tiesos.

Bendrovės pateiktame nežinomos kilmės piešinyje vaizduojama vandentiekio linija, esanti mano kaimyno privačioje valdoje. Tas piešinys neatitinka tikrovės, nes šiuo metu kaimyno sklype toje vietoje pastatyta pirtis. Jokios vandentiekio jungties, prijungtos laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos, link mano sklypo nėra.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktus ir vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo [toliau citatose ir tekste – Įstatymas] 10 straipsniu – „Savivaldybių: […] 13) administracijų direktoriai ar jų įgalioti asmenys prižiūri ir užtikrina viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų sprendinių įgyvendinimą. […] 17) administracijų direktoriai ar jų įgalioti asmenys teikia informaciją apie šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir informuoja visuomenę apie geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus, paviršinių nuotekų tvarkytojus, tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų (įskaitant paviršines nuotekas) tvarkymo paslaugų kokybę, sąlygas ir kainas. […]; 12 straipsniu […] 2) Savivaldybių institucijos turi siekti, kad pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus visi savivaldybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas […], 13 straipsnio 1 p. “Geriamojo vandens tiekimą, nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje ir viešojo geriamojo vandens tiekimo regione organizuoja savivaldybių institucijos”, prašau Jūsų:

 • Sudaryti galimybę prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vadovaujantis LR aplinkos ministro 2015-06-23 įsakymo Nr. D1-500 13 straipsniu „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, vandentiekio įvadus ir (arba) nuotekų išvadus įrengia geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, vykdantys viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą, viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje) iki abonentui ir (ar) vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos (vandentiekio šulinys, nuotekų priėmimo šulinys, nuotekų siurblinė (esant slėginei nuotekų linijai), individualaus namo nuotekų valykla, sklypo riba ar statinio arba daugiabučio namo įvadas, nuotekų išvadas), esantys arčiausiai prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros).“
 1. Suteikti informaciją, kokiais kriterijais ar susitarimais daliai <…> gyventojų, turinčių senus vandentiekio tinklus, buvo atvesti naujo vandentiekio įvadai. Tačiau mano namų ūkiui, nesančiam geriamojo vandens tiekimo vartotojui ar abonentui Bendrovė 2021-07-28 rašte Nr.140 pasiūlė parengti vandentiekio įvado projektą nuo pagrindinės vandentiekio trasos gatvėje ir pagal parengtą projektą atlikti rangos darbus savo lėšomis. Kodėl projekto rengimo metu suderintoje vandentiekio įvado vietoje, prie mano sklypo ribos, vandentiekio įvado nėra.“

4.5. Savivaldybės 2022 m. balandžio mėn. atsakyme Pareiškėjui nurodyta:

„Išnagrinėjome iš Jūsų 2022-04-05 gautą prašymą dėl prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų ir teikiame informaciją.

Savivaldybė išsamiai išnagrinėjo projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0009 įvykdymą ir Jums Bendrovės nuo 2021 m. liepos mėnesio teiktus atsakymus dėl galimybių Jums prisijungti prie geriamojo vandens ir nuotekų tinklų. Rengiant ir įgyvendinant minėtą projektą buvo vertinama situacija ir gyventojams, kuriems buvo įrengti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo tinklai siekiant kuo racionaliau panaudoti skiriamas lėšas ir eksploatuojamą turtą, nebuvo projektuojami įvadai tiems, kurie jau iki projekto rengimo pradžios naudojosi esama geriamojo vandens ir nuotekų infrastruktūra.

Įvertinus tai, kad Jūsų sklype buvo įrengtas vandentiekio tinklas ir geriamojo vandens kolonėlė, kuria naudojosi buvęs statinių savininkas (nutrūkus trasos ir kolonėlės eksploatacijai žiemos metu dalis įrenginių užšalo ir dėl gedimų esamas trasa jūsų sklype buvo užaklinta) rengiant geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtrą Guronių k., iki Jūsų sklypo ribos buvo suprojektuotas tik nuotekų tinklo įvadas. Minėtas projektas buvo Jums pateiktas susipažinimui pasirašytinai ir Jūs jį suderinote.

Geriamojo vandens tinklus, kurio dalis yra ir Jūsų sklype, Bendrovė eksploatuoja nuo 2011 metų. Bendrovė per visą tinklų eksploatavimo laikotarpį nebuvo gavusi pranešimų dėl tinklų gedimo atvejų, todėl Bendrovės specialistai vertina, kad tinklai eksploatuoti yra tinkami. 2019 metais Bendrovės buvo įrengti minėtų tinklų vandens gerinimo įrenginiai, kurie užtikrina tiekiamo vandens kokybę. Šiuo metu tiekiamo vandens kokybė tiek naujais tinklais, tiek anksčiau įrengtais yra absoliučiai vienoda ir pilnai atitinka higienos normų reikalavimus.

Pilnai įvertinus situaciją darytina išvada, kad Jums yra visos galimybės su mažiausiomis sąnaudomis įsirengti geriamojo vandens ir nuotekų tinklų įvadus į gyvenamąjį namą savo sklypo ribose.

Technines sąlygas prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų išduoda Bendrovė. Norėdami gauti sąlygas Jūs turite pateikti laisvos formos prašymą ir žemės sklypo nuosavybę patvirtinantį dokumentą minėtai Bendrovei […]. Rekomenduojame dėl prisijungimo prie esamų ir naujai įrengtų tinklų pasikonsultuoti su Bendrovės atsakingais darbuotojais, kurie Jums padės įvertinti esamą situaciją, atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir galimybes. Esant galimybei geriamojo vandens įvadą pasijungti prie esamo tinklo Jūsų sklype ir (ar) prie naujai įrengto tinklo Bendrovė neprieštarauja bet kuriam Jūsų pasirinkimui, jeigu tai atliksite savo lėšomis.

Bendrovės lėšomis dar vieno geriamojo vandens įvado įrengimas į Jūsų sklypą būtų neracionalus Bendrovės lėšų panaudojimas kitų vartotojų atžvilgiu.“

 

 1. Seimo kontrolierė, atsižvelgusi į pirmiau nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę, prašydama nurodyti: konkrečią Savivaldybės 2021 m. rugsėjo mėn. atsakymo Pareiškėjui datą; konkrečią Savivaldybės 2022 m. balandžio mėn. atsakymo Pareiškėjui datą; motyvuotai paaiškinti Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, pateiktas: pažymos 2.1 papunktyje, taip pat paaiškinti galimo vėlavimo pateikti atsakymą į 2021-08-01 prašymą priežastis, informuoti, ar šio prašymo nagrinėjimas nustatyta tvarka buvo pratęstas, kodėl galimai nebuvo atsakyta į Pareiškėjo klausimą, „kokios yra galimybės privesti vandentiekio įvadą iki mano sklypo ribos“; pažymos 2.2 papunktyje, taip pat paaiškinti, kodėl galimai nebuvo pateiktas atsakymas Pareiškėjui į jo 2022-04-05 prašymo antrąjį prašymą, nenurodytos atsakymo nepateikimo priežastys, kodėl galimai „Nebuvo patikrinta ar Bendrovės skirtingu laiku man pateikti skirtingi atsakymai atitinka tiesą, ar egzistuoja dokumentai ar materialiniai objektai, kurie patvirtintų šiuos Bendrovės atstovų atsakymus. Kodėl man pasirašius ant suderinto vandentiekio ir kanalizacijos privedimo plano, vėliau plane buvo padaryti pakeitimai ir perbraižymai“; pateikti: Pareiškėjui papildomą atsakymą (pateikiant anksčiau nepateiktus atsakymus, paaiškinimus), Seimo kontrolierei – papildomo atsakymo kopiją ir kt.

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Pagal Savivaldybės pateiktą Seimo kontrolierei informaciją, paaiškinimus ir dokumentus nustatyta:

6.1. „atsakymą į Pareiškėjo 2021-08-01 prašymą „Dėl vandentiekio tinklų Guronių kaime“ Savivaldybė išsiuntė 2021-09-30 raštu Nr. (3.15)V11-769 […]“.

6.2. „atsakymą į Pareiškėjo 2022-04-05  prašymą „Dėl centralizuoto geriamojo vandens tiekimo Guronių kaime“ (prašymo Savivaldybėje registravimo data 2022-04-07 Nr. V10-424) Savivaldybė išsiuntė 2022-04-29 registracijos Nr. (3.5)V11-370 […]“.

6.3. Pareiškėjo 2021-08-01 prašymo „Dėl vandentiekio tinklų Guronių kaime“ (prašymo Savivaldybėje registravimo data 2021-08-02 Nr. V10-894) (toliau – 2021-08-01 Prašymas) pagrindine atsakymo rengėja buvo paskirta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė S. B. (toliau – S. B.). Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) vyriausioji specialistė N. Ž. 2021-08-03 el. laišku S. B. išsiuntė pagal savo kompetenciją parengto atsakymo dalį. 2021-09-28 […] N. Ž. el. laišku S. B. dar kartą išsiuntė parengto atsakymo dalį pagal kompetenciją į 2021-08-01 Prašymą […]. Tikėtina, kad S. B. pavėlavo atsakyti Pareiškėjui. Patikrinus dokumentų valdymo sistemą, nustatyta, kad prašymo nagrinėjimo terminas pratęstas nebuvo. Pažymime, kad šiuo metu nėra galimybės objektyviai nustatyti, dėl kokių priežasčių atsakymas nebuvo pateiktas teisės aktų nustatytais terminais ir dėl kokių priežasčių nebuvo pratęstas atsakymo pateikimo terminas, kadangi S. B. Savivaldybėje nebedirba nuo 2022-02-03“.

6.4. „Dėl keliamo klausimo „kodėl galimai nebuvo atsakyta į Pareiškėjo klausimą „kokios yra galimybės privesti vandentiekio įvadą iki mano sklypo ribos“ atkreipiame dėmesį į tai, kad 2021-08-01 Prašyme nurodyta, kad „Įrengti vandentiekio atvadą iki mano privačios nuosavybės ribos savo lėšomis neturiu galimybės, dėl prastos materialinės padėties. Prašau Jus mane informuoti, gal yra galimybė sudaryti man sąlygas prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo, įrengiant vandentiekio atšaką Savivaldybės lėšomis ar kitokiu būdu“. Taigi, 2021-08-01 Prašyme buvo suformuluotas prašymas nurodyti galimybę sudaryti sąlygas prisijungti prie centralizuoto vandentiekio savivaldybės lėšomis ir jokių kitų prašymų nebuvo pateikta. Atsižvelgiant į Pareiškėjo suformuluotą problemą „prastą materialinę padėtį“ ir prašymą, atsakyme buvo išdėstyta Savivaldybės tvarka  dėl galimos Savivaldybės finansinės paramos įsirengiant geriamojo vandens ir nuotekų įvadus iki gyvenamojo namo“.

6.5. „Pareiškėjas 2022-04-05 prašymo „Dėl centralizuoto geriamojo vandens tiekimo Guronių kaime“ [toliau citatose ir tekste – 2022-04-05 Prašymas] 2 dalyje prašė: „Suteikti informaciją, kokiais kriterijais ar susitarimais daliai <…> g. gyventojų, turinčių senus vandentiekio tinklus, buvo atvesti naujo vandentiekio įvadai. Tačiau mano namų ūkiui, nesančiam geriamojo vandens tiekimo vartotojui ar abonentui Bendrovė 2021-07-28 rašte Nr.140 pasiūlė parengti vandentiekio įvado projektą nuo pagrindinės vandentiekio trasos gatvėje ir pagal parengtą projektą atlikti rangos darbus savo lėšomis. Kodėl projekto rengimo metu suderintoje vandentiekio įvado vietoje, prie mano sklypo ribos, vandentiekio įvado nėra.“

Pareiškėjui į anksčiau pacituotą klausimą Savivaldybės  2022-04-29 rašte buvo atsakyta, kad „Rengiant ir įgyvendinant minėtą projektą buvo vertinama situacija ir gyventojams, kuriems buvo įrengti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo tinklai siekiant kuo racionaliau panaudoti skiriamas lėšas ir eksploatuojamą turtą, nebuvo projektuojami įvadai tiems, kurie jau iki projekto rengimo  pradžios naudojosi esama geriamojo vandens ir nuotekų infrastruktūra. Įvertinus tai,  kad  Jūsų sklype buvo įrengtas vandentiekio tinklas ir geriamojo vandens kolonėlė, kuria naudojosi buvęs statinių savininkas, (nutrūkus trasos ir kolonėlės  eksploatacijai žiemos metu dalis įrenginių užšalo ir dėl gedimų esama trasa jūsų sklype buvo užaklinta) rengiant geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtrą Guronių k., iki Jūsų sklypo ribos buvo suprojektuotas tik nuotekų tinklo įvadas. Minėtas projektas buvo Jums pateiktas susipažinimui pasirašytinai ir Jūs jį suderinote.“ 

Taigi, manome, kad Pareiškėjui iš esmės buvo atsakyta į keliamą klausimą dėl naujų tinklų atvedimo gyventojams, turintiems vandentiekio tinklus. Taip pat šiame rašte Pareiškėjui buvo paaiškinta dėl jo sklype esančių geriamojo vandens tinklų ir galimybės prisijungti prie šių tinklų ir nurodyta, jog „Pilnai įvertinus situaciją, darytina išvada, kad Jums yra visos galimybės su mažiausiomis sąnaudomis įsirengti geriamojo vandens ir nuotekų tinklų įvadus į gyvenamąjį namą savo sklypo ribose“ bei „[…] dar vieno geriamojo vandens įvado įrentimas į Jūsų sklypą būtų neracionalus bendrovės lėšų panaudojimas kitų vartotojų atžvilgiu“.

6.6. „Atkreipiame dėmesį į tai, jog Pareiškėjas 2022-04-05 Prašyme, nors ir nurodė aplinkybes, susijusias su galimai skirtingais Bendrovės atsakymais, neprašė atlikti kokius nors patikrinimus. Atsižvelgdama į tai, Savivaldybė neteikė paaiškinimų dėl aplinkybių, kurios, Savivaldybės nuomone, buvo nurodytos siekiant pagrįsti tame rašte suformuluotus du Pareiškėjo prašymus. Nepaisydami to, pažymime, jog Savivaldybė vertino Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, tai įrodo ir Savivaldybės rašto antroje pastraipoje pateikta informacija, jog „Savivaldybė išsamiai išnagrinėjo projekto […] įvykdymą ir Jums Bendrovė nuo 2021 m. liepos mėnesio teiktus atsakymus dėl galimybių Jums prisijungti prie geriamojo vandens ir nuotekų tinklų.“

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Savivaldybės nuomone, Pareiškėjo teiginiai skunde Seimo kontrolieriui, jog Savivaldybė galimai nepagrįstai nepatikrino „[…] ar Bendrovės skirtingu laiku pateikti skirtingi atsakymai atitinka tiesą, ar egzistuoja dokumentai, ar materialiniai objektai, kurie patvirtintų šiuos Bendrovės atstovų atsakymus. Kodėl man pasirašius ant suderinto vandentiekio ir kanalizacijos privedimo plano vėliau plane buvo padaryti pakeitimai ir perbraižymai“, yra nepagrįsti“.

6.7. „Nepaisydami to ir atsižvelgdami į Seimo kontrolieriaus […] suformuotą pavedimą „pateikti papildomą atsakymą (pateikiant anksčiau nepateiktus atsakymus, paaiškinimus)“, teikiame pakartotinį ir papildytą atsakymą Pareiškėjui (Savivaldybės 2022-12-02 raštas Nr. (3.5)V11-958 [„Dėl Jūsų teiktų prašymų“])“ (toliau – Papildomas atsakymas). Papildomame atsakyme pažymėta:

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pavedimą, teikiame Jums pakartotinį atsakymą ir papildomą informaciją.

Savivaldybės taryba  2017-06-29 sprendimu Nr. V17-178  „Dėl pritarimo projektui „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ (toliau – Sprendimas), įvertinusi, kad  Guronių k. (buv. Žaslių gelež.st.) iš dalies yra išvystyta vandens tiekimo sistema, nes centralizuotais vandentiekio tinklais turi galimybę naudotis tik dalis gyventojų, o nuotekos centralizuotai nėra surenkamos, nusprendė prisidėti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir padengti ne mažiau kaip 20 proc. tinkamų finansuoti projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas) išlaidų. Taigi, šiuo atveju buvo nuspręsta prisidėti ne prie senų vandens tinklų rekonstrukcijos, o tiesti naujus tinklus tiems gyventojams, kurie iki tol neturėjo šios infrastruktūros.

Atsižvelgdama į priimtą Sprendimą, Bendrovė organizavo tinklo įrengimo projektą ir vertino kiekvieno gyventojo individualią situaciją, todėl vandentiekio įvadai buvo planuojami tiems asmenims, kurie jų neturi, arba tokiais atvejais, kai dėl techninių kliūčių (pasikartojančių, nepataisomų gedimų) gyventojams nebuvo galimybės naudotis esamais tinklais.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad pasirengimo darbai techninio tinklų projekto rengimui vyko 2017 m. Techninis projektas baigtas rengti 2019 m. Bendrovė Savivaldybei yra pateikusi ištrauką iš Techninio projekto (planą), kuriame pažymėtas tik nuotekų įvadas iki Jūsų sklypo ribos ir yra Jūsų suderinimas dėl projektuojamo nuotekų įvado iki sklypo ribos. Taip pat  Bendrovė pateikė su planu susijusį dokumentą „Vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų vietų suderinimai ir sutikimai dėl vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo darbų ir /arba įrenginių apsaugos zonų“, kurį Jūs 2019-10-01 taip pat pasirašydamas suderinote. Projekto įgyvendinimo (rangos) darbai baigti 2021 m. sausio mėnesį.

Pažymime, kad jokių matomų pakeitimų ar perbraižymų plane nėra. Todėl, Savivaldybės nuomone, Jūsų prielaida skunde Seimo kontrolieriui, jog galimai vėliau plane buvo „padaryti pakeitimai ir perbraižymai“, yra nepagrįsta.

Savivaldybė taip pat įvertino Jums pateiktus galimai skirtingus Bendrovės atsakymus.

Bendrovė 2021-07-12 raštu „Dėl vandentiekio įvado“ Jums atsakė, kad, rengiant geriamojo vandens ir nuotekų tinklų projektą, su gyventojais buvo derinama, kokios komunikacijos bus projektuojamos iki sklypų ribų. Atsižvelgiant į gyventojų rašytinius suderinimus, buvo rengiamas tinklų įrengimo projektas.

Bendrovė, atsakydama į Jūsų 2021-07-19 prašymą privesti vandentiekio įvadą iki sklypo ribos, 2022-07-28 pateikė Jums atsakymą, kad vandentiekio įvado klausimas turėjo būti sprendžiamas techninio darbo projekto rengimo metu (kada vyko projekto rengimo derinimas su gyventojais).

Į Bendrovę Jūs kreipėtės dėl vandentiekio naujo įvado įrengimo po projekto įgyvendinimo, todėl ir dėl šios priežasties, ir dėl minėto Sprendimo nuostatų Jums buvo ir yra siūloma įsirengti vandentiekio įvadą nuo esamo (seno)  tinklo Jūsų sklype arba nuo naujo tinklo, tačiau savo lėšomis.

Savivaldybės manymu, nors ir Bendrovės atsakymai nėra labai išsamūs, vis dėlto, įvertinus jų esmę, negalima daryti išvados, jog jie iš esmės skirtingi.

Jūsų 2021-08-01 Prašyme teigiama, kad „[…] pasirašant du skirtingus dokumentus dėl nuotekų ir vandentiekio tinklų privedimo prie mano sklypo ribos, Bendrovės atstovas pažadėjo, kad vandentiekis tikrai bus privestas.“ Pažymime, jog tai yra Jūsų teiginiai, kurių Jūs nepagrindėte konkrečiais dokumentais ar kitais įrodymais, todėl neturime galimybės  patikrinti ir nustatyti,  kokius skirtingus dokumentus Jūs pasirašėte, taip pat neturime galimybės patikrinti, ar ir ką galimai Bendrovės darbuotojas Jums pažadėjo.  Minėtame rašte Jūs taip pat prašėte „[…] informuoti, gal yra galimybė sudaryti man sąlygas prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo, įrengiant vandentiekio atšaką Savivaldybės lėšomis ar kitokiu būdu.“  Apie galimybę pasinaudoti Savivaldybės lėšomis įrengiant įvadą į gyvenamąjį namą  išsamus atsakymas Jums buvo pateiktas 2021-09-30 raštu Nr.(3.15)V11-769.

Dėl Jūsų teiginių, susijusių su galimai kitiems gyventojams, turintiems senus vandentiekio įvadus, atvestais naujais vandentiekio tinklais, teikiame papildomus paaiškinimus.

Rengiant Jums atsakymą į Jūsų 2022-04-05 Prašymą, Bendrovė elektroniniu paštu pateikė esamo vandentiekio inžinerinio tinklo planą, rengiamo naujo projekto derinimo su gyventojais fragmentus bei pateikė atsakymą į paklausimą, kad į Jūsų sklypą yra atvestas geriamojo vandens tinklas, nuo kurio Jūs turite galimybę įsirengti geriamojo vandens įvadą į gyvenamąjį namą savo sklypo ribose. Minėtų dokumentų kopijų Jums neteikėme dėl asmens duomenų saugumo. Nuasmeninti dokumentai nesuteiks Jums norimos informacijos. Pažymime, jog šie dokumentai bus pateikti Seimo kontrolieriui.

Bendrovė taip pat pateikė Savivaldybei informaciją, kad, vykdant Projektą, nauji įvadai <…> gatvės gyventojams, kuriems prieš rengiant Projektą jau buvo suteikta galimybė naudotis esamu vandentiekio tinklu, nebuvo projektuojami ir rengiami (išskyrus išskirtinius atvejus, kad seni įvadai dėl dažnų gedimų negalėjo būti tinkamai eksploatuojami arba kai sklypo savininkai planavo sklypo padalijimą į du ar daugiau sklypų).

Papildomai informuojame, kad šiuo metu teisės aktai, reglamentuojantys išlaidų, susijusių su prisijungimu prie centralizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų kompensavimu, yra pasikeitę, todėl teikiame papildomus paaiškinimus dėl galimybės pasinaudoti Savivaldybės teikiama parama.

Vadovaujantis Išlaidų, susijusių su prisijungimu prie centralizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų bei buitinių sanitarinių prietaisų įrengimu gyvenamojo būsto viduje, apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. V17E-164 „Dėl Išlaidų, susijusių su prisijungimu prie centralizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų bei buitinių sanitarinių prietaisų įrengimu gyvenamojo būsto viduje, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau – Aprašas), 6 punktu:  „6. Pareiškėjas  turi teisę į išlaidų apmokėjimą pagal šį aprašą, kai atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 6.1. šeima augina vaiką, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatyta sunki arba vidutinė negalia; 6.2. asmuo arba vienas iš šeimos narių yra neįgalus ir jam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 0–25 ar 30–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis; 6.3. yra vienas gyvenantis pensinio amžiaus asmuo; 6.4. šeima augina tris ir daugiau vaikų; 6.5. šeima yra netekusi maitintojo ir/ar vienas iš tėvų augina vaiką (vaikus); 6.6. šeima, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, gauna socialinę pašalpą; 6.7. vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra pensinio amžiaus arba registruotas Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba yra socialinės pašalpos gavėjas (-ai); 6.8. asmuo arba vienas iš šeimos narių yra dirbantis ir pajamos vienam šeimos nariui neviršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžių.“

Vadovaujantis Aprašo 7 punktu:  „7. Pareiškėjas turi teisę į išlaidų apmokėjimą pagal šį aprašą, jeigu pajamos yra:  7.1. aprašo 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.7 papunkčiuose nustatytais atvejais – 2,5 ir mažiau valstybės remiamų pajamų dydžio kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui;  7.2.  aprašo 6.3, 6.5, 6.8 papunkčiuose nustatytais atvejais – 4 ir mažiau valstybės remiamų pajamų dydžiai kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui.“

Prašome Jūsų šiuo klausimu kreiptis į Žaslių seniūnijos darbuotojus (Vilniaus g. 6, LT-56411 Žaslių mstl., Kaišiadorių r., el. p. <…>, tel.: <…>, <…>), kurie Jums pateiks išsamią informaciją dėl išlaidų įsirengiant vandentiekio įvadą į gyvenamąjį namą padengimo iš savivaldybės biudžeto“.

6.8. „Taip pat, atsižvelgdami į Pareiškėjo skunde Seimo kontrolieriui keliamus klausimus, papildomai paaiškiname, kad nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai Guronių kaime buvo tiesiami pasinaudojus ES parama, įgyvendinant projektą pagal priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  sistemų  renovavimas  ir plėtra,  įmonių valdymo  tobulinimas“, tik į tuos sklypus, kurie neturėjo vandens ar nuotekų įvadų, nes projekto lėšomis buvo finansuojami tik nauji įvadai. Papildomai Seimo kontrolieriui teikiame ištrauką iš Techninio projekto (Priedas Nr. 1) su asmens duomenimis (atsižvelgiant į tai, kad dokumentuose matyti kitų asmenų duomenys, Pareiškėjui šis dokumentas nebuvo siųstas). Pagrįsdami šias aplinkybes, pridedame Schemą iš techninio projekto su Pareiškėjo parašu patvirtintu nuotekų įvado vietos suderinimu, kurioje matyti, kad į Pareiškėjo sklypą adresu: <…>, planuojamas tik nuotekų įvadas. Taip pat pridedame Priedą Nr. 3 – schemą  iš buvusio (seno) inžinerinio (vandentiekio) plano, kuriame matyti, kurie <…> gatvės namai gauna vandenį iš seno tinklo (kartu Pareiškėjo skypas adresu: <…>).  Pažymime, kad šioje schemoje gyvenamųjų namų numeracija yra sena, todėl  atitinka tik <…> gyvenamųjų namų numeracija. Taip pat pridedame dokumentą iš Techninio projekto bylos (Priedas Nr. 2), kuriame matyti, į kuriuos <…> gatvės namus buvo planuojama atvesti tik nuotekų tinklą (sutrumpinimas „K“ (nuotekos), o į kuriuos – ir vandentiekio, ir nuotekų (sutrumpinimai „V“ (vanduo) „K“ (nuotekos).  Šie du dokumentai patvirtina, jog į sklypus, į kuriuos jau buvo atvesti vandentiekio tinklai, nauji tinklai nebuvo projektuojami.“

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Įstatymai

7.1. Vietos savivaldos įstatymo (toliau – VSĮ) 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: […] 6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės
viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi
atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; […] 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; […].“

7.2. Viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ):

3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 4) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; […]; 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį; 6) lygiateisiškumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, turi atsižvelgti į tai, kad įstatymui visi asmenys lygūs, ir negali varžyti jų teisių ar teikti jiems privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, seksualinės orientacijos, išsilavinimo, religinių ar politinių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių; […].“

10 straipsnis – „4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. […]. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.“

11 straipsnis – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. […].“

7.3. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau – SKĮ) 22 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: […] 3) nutraukti skundo tyrimą. […]. 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

 

 1. Kiti teisės aktai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau – Prašymų nagrinėjimo taisyklės):

32 punktas – „Prašymai ir skundai, išskyrus prašymus ir skundus, į kuriuos Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka galima atsakyti iš karto arba ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per VAĮ 10 straipsnio 4 dalyje nurodytus terminus“;

45 punktas – „45.  Į prašymą institucija atsako atsižvelgdama į jo turinį: […] 45.2.  į prašymą pakonsultuoti asmenį jam aktualiu klausimu atsakoma suteikiant konsultaciją pagal institucijai nustatytą kompetenciją arba pateikiant motyvuotą atsisakymą tą padaryti;
[…]. 45.4.  į prašymą, nenurodytą Taisyklių 45.1–45.3 papunkčiuose, atsakoma laisva forma.“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika – 2016-02-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A-1150-520/2016 – „[…] atsakovas savo kompetencijos ribose įvykdė pareigą ir pateikė pareiškėjui tinkamą atsakymą, o tai, kad pareiškėjo netenkina skundžiamame atsakyme išdėstytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nėra pagrindas pripažinti, jog pats atsakymas yra nemotyvuotas ir neteisėtas bei neatitinkantis VAĮ nuostatų. […].“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Apibendrinus Skunde aprašytas aplinkybes (pažymos 2 punktas) konstatuotina, kad Pareiškėjas skundžiasi, jog Savivaldybė netinkamai nagrinėjo jo 2021-08-01 ir 2022-04-05 prašymus (pateikė atsakymą tik po antro kreipimosi, atsakė ne į visus klausimus), nesuteikė teisės tapti centralizuotai tiekiamo vandens paslaugos vartotoju, įstatymais nustatyta tvarka ir tokiomis pat sąlygomis kaip kiti <…> g. gyventojai (be to, Pareiškėjas prašo patikrinti „galimai neskaidraus Europos regioninės plėtros fondo lėšų panaudojimą vykdant vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimą Kaišiadorių raj. Žaslių sen. Guronių gyvenvietėje <…> gatvėje“).

 

 1. Apibendrinus šiam tyrimui aktualų teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką, konstatuotina, kad Savivaldybė, nagrinėdama Pareiškėjo prašymus, turėjo vadovautis / remtis:

11.1. VSĮ (pažymos 7.1 papunktis) reikalavimais ir užtikrinti, kad ši jos veikla atitiktų pagrindinius vietos savivaldos principus, kad jos priimti sprendimai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, kad Savivaldybės veikla būtų aiški ir suprantama Pareiškėjui, Pareiškėjui būtų sudarytos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma;

11.2. VAĮ (pažymos 7.2 papunktis), Prašymų nagrinėjimo taisyklių (pažymos 8 punktas) reikalavimais, teismų praktika (pažymos 9 punktas):

11.2.1. ir užtikrinti, kad Savivaldybės veikla atitiktų viešojo administravimo įstatymo nuostatas, į Pareiškėjo prašymus atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis buvo remtasi vertinant prašymo turinį, priimant administracinius sprendimus, atsižvelgti į tai, kad įstatymui visi asmenys lygūs;

11.2.2. ir administracinius sprendimus dėl Pareiškėjo prašymų turėjo priimti per 20 darbo dienų nuo prašymų gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negalėjo būti priimtas, Savivaldybė šį terminą galėjo pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, Pareiškėją apie tai raštu informuodama per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos;

11.2.3 Savivaldybei pagal savo kompetenciją įvykdžius pareigą ir pateikus Pareiškėjui tinkamą atsakymą, tai, kad Pareiškėjo netenkina skundžiamame atsakyme išdėstytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nėra pagrindas pripažinti, jog pats atsakymas yra nemotyvuotas ir neteisėtas bei neatitinkantis VAĮ nuostatų.

 

 1. Apibendrinus šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad šiuo atveju Savivaldybė dėl Pareiškėjo:

12.1. 2021-08-01 Prašymo:

12.1.1. atsakymą į 2021-08-01 Prašymą išsiuntė 2021-09-30 raštu (pažymos 6.1 papunktis), t. y. šį atsakymą pateikė Pareiškėjui vėliau nei per 20 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos, nustatyta tvarka nepratęsė prašymo nagrinėjimo termino (pažymos 6.3 papunktis), t. y. nesilaikė VAĮ reikalavimų;

12.1.2. Savivaldybė į Pareiškėjo klausimą, „kokios yra galimybės privesti vandentiekio įvadą iki mano sklypo ribos“, atsakė 2022-04-29 raštu („Jūsų sklype buvo įrengtas vandentiekio tinklas ir geriamojo vandens kolonėlė“, „Pilnai įvertinus situaciją darytina išvada, kad Jums yra visos galimybės su mažiausiomis sąnaudomis įsirengti geriamojo vandens ir nuotekų tinklų įvadus į gyvenamąjį namą savo sklypo ribose“) ir šio tyrimo metu pateikdama papildomą atsakymą (pažymos 4.5 ir 6.7 papunkčiai);

12.2. 2022-04-05 Prašymo:

12.2.1. atsakymą į 2022-04-05 Prašymą Savivaldybė išsiuntė 2022-04-29 raštu (pažymos 6.2 papunktis), t. y. šį atsakymą pateikė Pareiškėjui per 20 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos, tačiau atsakė ne į visus Pareiškėjo klausimus (nepaaiškino, kodėl „daliai <…> gatvės (Guronys) gyventojų, turinčių senus vandentiekio tinklus, buvo atvesti naujo vandentiekio įvadai“, „Nebuvo patikrinta ar Bendrovės skirtingu laiku man pateikti skirtingi atsakymai atitinka tiesą“).

12.2.2. šio tyrimo metu, atsižvelgusi į Seimo kontrolierės rekomendaciją, 2022-12-02 Papildomu atsakymu, laikydamasi viešojo administravimo išsamumo, lygybės ir vietos savivaldos principų reikalavimų, pateikė Pareiškėjui išsamius paaiškinimus visais 2022-04-05 Prašymo klausimais, taip pat paaiškino vandentiekio įvadų įvedimo gyventojams skirtumus („vykdant Projektą, nauji įvadai <…> gatvės gyventojams, kuriems prieš rengiant Projektą jau buvo suteikta galimybė naudotis esamu vandentiekio tinklu, nebuvo projektuojami ir rengiami (išskyrus išskirtinius atvejus, kad seni įvadai dėl dažnų gedimų negalėjo būti tinkamai eksploatuojami arba kai sklypo savininkai planavo sklypo padalijimą į du ar daugiau sklypų)“; pažymos 6.7 papunktis), pagal šio tyrimo metu gautus duomenis nenustatyta lygybės principo pažeidimo požymių.

 

 1. Apibendrinus pirmiau padarytas išvadas, konstatuotina, kad Savivaldybė, tarpininkavus Seimo kontrolierei, pateikė Pareiškėjui išsamumo ir kitų principų reikalavimus atitinkantį Papildomą atsakymą, todėl vadovaujantis SKĮ 22 straipsnio 3 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jei tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia; pažymos 7.3 papunktis), Pareiškėjo skundo dėl Savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) tyrimas nutrauktinas.

 

 1. Kartu Seimo kontrolierė atkreipia Pareiškėjo dėmesį į tai, kad Seimo kontrolierė tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje, pavyzdžiui, institucijai (pareigūnams) nustatyta tvarka nepateikus atsakymo į kreipimąsi raštu, nepagrįstai ar nemotyvuotai atsisakant spręsti rūpimą klausimą arba pateikti paaiškinimus, papildomą informaciją, dokumentus, nenurodant priimto sprendimo apskundimo tvarkos ir pan., tačiau Seimo kontrolierė nesprendžia ginčų dėl teisės.

Informuojame, kad Seimo kontrolieriai nevertina administracinių sprendimų tikslingumo požiūriu, neatlieka vertinimų ekonominėje, finansinėje ar kitose srityse, kuriose reikalaujama specialių žinių (Seimo kontrolieriai atlieka juridinį vertinimą), be to, Seimo kontrolieriai nenagrinėja administracinės srities ginčų, todėl, institucijai pateikus atsakymą, argumentus ir motyvus, laikoma, kad yra pateikta oficiali jos pozicija (administracinis sprendimas), ir pareiškėjui su pozicija nesutinkant, spręstina, kad yra ginčas, kuris nagrinėtinas administracinių ginčų komisijoje arba teisme.

 

SEIMO KONTROLIERĖS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X skundo dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės pareigūnų veiklos tyrimą nutraukti.

 

SEIMO KONTROLIERĖS REKOMENDACIJA

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja imtis priemonių, kad ateityje būtų laikomasi asmenų prašymų nagrinėjimo tvarkos.

 

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašoma pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per
30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos
.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                     Milda Vainiutė