PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2022/2-545
Data 2022-11-17
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022-05-13 gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą „Dėl skundžiamos institucijos biurokratizmo nagrinėjant Pareiškėjo 2022-05-11 prašymą, Seimo kontrolieriaus reikalavimo Nr. 4D-2022/2-2 nevykdymo pateikti per
  30 dienų Pareiškėjui sprendimą ir kitų biurokratizmo apraiškų“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

 

 1. Skunde, be kita ko, nurodytos šios jo dalys dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) veiklos (neveikimo):

2.1. „Dėl 2022-04-11 prašymo nepagrįsto netenkinimo dėl informacijos LRSK įstaigai pateikto dokumento kopijos pateikimo Pareiškėjui“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta):

„Pareiškėjas gavęs LRSK 2022-03-29 pažymą Nr. 4D-2022/2-2 pateikė skundžiamai institucijai 2022-04-11 prašymą suteikti tikslią informaciją, kuriame be kitą ko prašė: Sprendimą, dokumento kopiją teiktą LRSK su prašoma informacija pateikti el. paštu <…>. Tai yra Pareiškėją domino [Savivaldybės] dokumento kopija […].

2022-05-02 Savivaldybė pateikė sprendimą į 2022-04-11 prašymą ir šioje prašymo dalyje dėl LRSKĮ išsiųstos dokumento kopijos nepagrįstai nurodė išreikalauti iš LRSK pateikdami tokį atsakymą savo sprendime: „Dokumentą, teiktą LR Seimo kontrolierei, prašome išsireikalauti iš LR Seimo kontrolierės, kadangi raštas buvo teiktas išskirtinai Seimo Kontrolierei ir būtent ji turi nuspręsti ar rašte nėra konfidencialios, kitokios informacijos, kuri negalėtų būti teikiama pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.“

„Toks reikalavimas yra neteisėtas, nepagrįstai suvaržoma Pareiškėjo teisė gauti dokumentą ir jo informaciją, kuri randasi Savivaldybėje.“

„Kaip matyti iš priimto sprendimo Pareiškėjas negavo reikiamos informacijos ir jo prašymas ta dalimi nepagrįstai buvo netenkintas, bei nesiimta jį persiųsti reikalui esant.“

2.2. „Dėl sprendimo nepateikimo per 30 dienų nuo LRSK pažymos gavimo“:

„2022-03-30 elektroniniu paštu buvo gauta 2022-03-29 pažyma Nr. 4D-2022/2-2 [toliau vadinama ir – Pažyma], kurioje [be kita ko] rašoma: „19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 15 ir 17 punktais, […] Seimo kontrolierė Savivaldybės administracijos direktoriui kartotinai rekomenduoja imtis priemonių, kad: AGK [administracinės ginčų komisijos] sprendimas būtų įvykdytas nustatyta tvarka, patikrintos 2020-10-09 skunde nurodytos aplinkybės ir pateikti paaiškinimai pagal Pareiškėjo 2020-10-09 skundo 1–6 punktų klausimus; būtų atliktas valstybės tarnautojų galimų tarnybinių nusižengimų tyrimas, pagal iš AGK gautą oficialią informaciją (arba nurodytos motyvuotos priežastys, dėl kurių toks patikrinimas nebuvo atliktas / nebus atliekamas); kartotiniame atsakyme Pareiškėjui (informuojant apie Savivaldybės patikrintas visas Pareiškėjo skunduose nurodytas aplinkybes, tarnybinio nusižengimo tyrimo atlikimą / neatlikimo priežastis), administraciniame sprendime būtų nurodyta jo apskundimo tvarka (Seimo kontrolierei pateikti išsamaus kartotinio atsakymo
Pareiškėjui kopiją).

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti […] Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.“

„Pareiškėjas negavo iki šiol jokio sprendimo, AGK sprendimas neįvykdytas, Pareiškėjui nepateiktas per 30 dienų. Tai atitinka biurokratizmo sąvoką.“

2.3. „Dėl LRSK pažymų netalpinimo svetainėje www.jonava.lt“:

„Skundžiama Institucija nuo 2011 metų visiškai netalpina nurodytoje svetainėje https:// www.jonava.lt/en/test-en/pazyma-pries-jonavos-rajono-savivaldybes-administracija-2011-06-22/275 jokių LRSK pažymų. 2011 metų nuorodos neveikia, negaunama jokia informacija.

Per 30 dienų nebuvo patalpinta ir 2022-03-29 pažyma Nr. 4D-2022/2-2“ (Pažyma).

 

 1. Seimo kontrolierė 2022-05-17 rašte Nr. 4D-2022/2-545/3D-1123, adresuotame Pareiškėjui, be kita ko, pažymėjo:

3.1. „2. Skunde, be kita ko, nurodytos šios jo dalys dėl Savivaldybės veiklos (neveikimo): 2.1. „Dėl 2022-04-11 prašymo nepagrįsto netenkinimo dėl informacijos LRSK įstaigai pateikto dokumento kopijos pateikimo Pareiškėjui“; 2.2. „Dėl sprendimo nepateikimo per 30 dienų nuo LRSK pažymos gavimo“; 2.3. „Dėl LRSK pažymų netalpinimo svetainėje www.jonava.lt.“

„Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsniu „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“.

Seimo kontrolierė pagal kompetenciją nagrinės Jūsų skundo dalį dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) šio rašto 2.1–2.3 punktuose nurodytais klausimais. […]

 1. Dar vienoje skundo dalyje „Dėl tariamo sprendimo į LAGK Panevėžio apygardos skyriaus įsiteisėjusio 2022­03-17 sprendimo Nr. 21R4-27 administracinėje byloje Nr. AG4-14/20-2022 pateikimo, gydytojos R. M. biurokratizmo“, be kita ko, nurodyta:

„[…] neįmanoma užsiregistruoti nei telefonu, nei atvykus į Jonavos Konsultacinės Poliklinikos registratūrą, kas buvo bandyta atlikti ir 2022-05-12. […]. Jonavos Savivaldybės gydytoja R. M. vilkino pateikti sprendimus į 2021-12-01 ir 2021-12-03 skundus užsiimdama biurokratizmu. […]. Pareiškėjas negauna jau daugiau nei DVI SAVAITES registracijos pas reabilitologą, pagal gydytojos A. B. siuntimą. […].“

„5. Informuojame, kad, vadovaujantis SKĮ [Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas] 17 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktais bei 4 dalimi, skundo dalies, nurodytos šio rašto 3 punkte, tyrimas nutraukiamas, nes, atsižvelgus į skunde nurodytas aplinkybes, teisės aktų nuostatas, konstatuotina, kad sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai nelaikytini pareigūnais SKĮ nustatyta tvarka […], skundas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos, kokybės nagrinėtinas kitoje institucijoje (-jose) (pirmiausia, skundas pateiktinas konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos vadovui […].“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

 1. Kartu su Skundu pateiktame Savivaldybės 2022-05-02 atsakyme Pareiškėjui, be kita ko, rašoma: „2022-04-11 Savivaldybė gavo Jūsų prašymą pateikti informaciją, kuriame pateikėte atitinkamus klausimus, į kuriuos Savivaldybė maloniai Jums pateikia atsakymus: […] 5. Sprendimą, dokumento kopiją, teiktą LRSK, su prašoma informacija, pateikti el paštu <…>. Informuojame, jog teikiame Jums ne sprendimą. Kadangi prašėte Jums rūpimos informacijos, todėl teikiame raštą, su atsakymais į visus Jūsų užduotus klausimus. Tikimės, kad mūsų pateikti atsakymai Jus nudžiugins! Dokumentą, teiktą LR Seimo kontrolierei, prašome išsireikalauti iš LR Seimo kontrolierės, kadangi raštas buvo teiktas išskirtinai Seimo Kontrolierei ir būtent ji turi nuspręsti ar rašte nėra konfidencialios, kitokios informacijos, kuri negalėtų būti teikiama pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.“

 

 1. Savivaldybė, informuodama Seimo kontrolierę apie Pažymos rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus, pranešė:

5.1. „2022-03-30 gavome Jūsų raštą Nr. 4D-2022/2-2/3D-738, kuriuo pateikiate rekomendacijas kaip mums tinkamai bendrauti su aktyviu Pareiškėju. Primename dar kartą, jog Savivaldybė deda maksimalias pastangas patenkinti didžiąją daugumą Pareiškėjo prašymų, skundų, informacijos pateikimo užklausų. Atkreipdami dėmesį į Jūsų rekomendacijas, patenkinome ir šį Pareiškėjo prašymą dėl informacijos pateikimo. Gautu atsakymu Pareiškėjas buvo patenkintas ir dėl jo nereiškė jokių pretenzijų, tačiau savaitės bėgyje pateikė du naujus raštus į kuriuos taipogi maloniai atsakysime. PRIDEDAMA 2022-03-31 atsakymo Pareiškėjui nuorašą – 4 lapai.“

5.2. Savivaldybės 2022-03-31 atsakyme pateikta informacija:

„2021-10-24 kreipėtės į Jonavos rajono savivaldybės administraciją pateikdamas klausimus, į kuriuos Savivaldybė maloniai Jums pateikia atsakymus:

 1. Kam priklauso teritorija / žemė aplink A parduotuvės pastatą? Mūsų žiniomis, teritorija priklauso parduotuvei A.
 2. Ar ši teritorija / žemė, įskaitant ir automobilių stovėjimo aikštelę, priklauso Jonavos rajono savivaldybei, ar kitai institucijai, ar A savininkui, kuris medžioja lietuvius, ar yra tik nuomojama? Ši teritorija / žemė NEPRIKLAUSO Jonavos rajono savivaldybei, manytina, jog ji priklauso A savininkui. Lietuvių medžiojimo fakto(-ų) patvirtinti negalime, kadangi žmonių medžioti negalima, nes už tai turėtų būti baudžiama teisės aktų (LR Baudžiamojo kodekso) nustatyta tvarka.
 3. Kaip turi būti paženklinta privati A teritorija / žemė, nes šiuo metu tik NEĮGALUSIS yra ženklinimai ir jokios informacijos, kad tai privati valda. Šiame kontekste, gerbiamas X, norime pažymėti, jog akylai, visapusiškai išanalizavus lingvistinį Jūsų teksto pateikimą, matome tam tikrų neatitikimų atsižvelgiant į anksčiau Jūsų užduotus klausimus. Uždavęs 1 bei 2 klausimus, Jūs domitės kam priklauso teritorija / žemė aplink A parduotuvės pastatą, tačiau pateikdamas
  3 klausimą ir dar negavęs reikiamos informacijos, Jūs jau klausimo tekste teigiate, kad A teritorija yra privati. Būtent todėl kartais kyla pagrįstų abejonių, jog Jūs galimai piktnaudžiaujate savo teisėm užduodamas klausimus į kuriuos atsakymus jau žinote.

Taipogi norime Jus informuoti, jog Savivaldybės nuomone, perkybos centrams nereikėtų papildomai įrenginėti ženklų su užrašu „Privati valda“.

 1. Kam priklauso šaligatvis prie A, kuriuo galima patekti į <…> gatvę ir kodėl priešais jį stovi ženklas „NEĮGALUSIS“, bet ne A teritorijoje? Mūsų turimame miesto žemėlapyje neatrandame tiesioginio šaligatvio, einančio iš A teritorijos į <…> gatvę. Manome, jog ženklas „NEĮGALUSIS“ yra pastatytas tam, kad žmogus, kuris yra neįgalus, priparkuotų savo transporto priemonę.

2021-01-18 kreipėtės į Jonavos rajono savivaldybės administraciją pateikdamas klausimus, į kuriuos Savivaldybė maloniai Jums teikia atsakymus:

 1. Kokiu įsiteisėjusiu, galutiniu ir neskundžiamu Europos Sąjungos sprendimu nustatyta, jog pareiškėjas eilę metų piktnaudžiauja savo teise, nes V. M. taip pastoviai nurodo? Informuojame, jog Europos Sąjunga nepriiminėja sprendimų, Jūsų paminėtoje srityje (piktnaudžiavimo teise). Europos Sąjunga – […] formuojanti bendrą politiką prekybos, žemės ūkio, žvejybos ir regioninio vystymosi srityse. Vis dėlto, jei kartais tokį sprendimą gausime, iš karto jį pateiksime Jums Jūsų elektroniniu paštu.
 2. Kokią kainą reikia sumokėti už 2021-10-24 prašymą, nes V. M. pastoviai teigia, jog švaistomos biudžeto lėšos ir nepateikta informacija iki šiol bei nepriimami jokie sprendimai? Jūs, kaip protingas, sąmoningas pilietis suprantate, kad jokios kainos už 2021-10-24 prašymą mokėti nereikia, o atsakymai į Jums rūpimus klausimus pateikiami pirmame šio rašto lape.
 3. Kiek kainuotų sprendimo pateikimas Pareiškėjui į 2020-07-28 skundą dėl nepasirašyto ADOC dokumento, kuris neatitiko reikalavimų, nes jis vis dar ruošiamas ir kada bus paruoštas. Jei buvo išsiųstas – pateikti įrodymus, kada tai buvo atlikta. Kaip žinote, Savivaldybė atsakymus į užklausas ar sprendimus teikia nemokamai, todėl ir Jums šio sprendimo pateikimas bus nemokamas! Atsižvelgiant į tai, kad visas šis atsakymas Jums bus pateiktas ADOC formatu, prie jo pridėsime ir atsakymą į 2020-06-22 skundą. Apgailestaujame, kad Jums netiko mūsų 2020-07-03 siųsta informacija tik dėl to, jog ji buvo siųsta ne ADOC formatu, kadangi mes Jūsų pateikiamą informaciją priimdavome, priimame bei priimsime visais įmanomais formatais. […].“

 

 1. Seimo kontrolierė, atsižvelgusi į pirmiau aprašytas aplinkybes, kreipėsi į:

6.1. Savivaldybę, prašydama pateikti motyvuotus paaiškinimus, informaciją (pridedant nurodomas aplinkybes patvirtinančius dokumentus): dėl 2022-04-11 prašymo nagrinėjimo: 1) dėl duomenų (dokumento kopijos) nepateikimo Pareiškėjui konkretaus teisinio pagrindo, kodėl jis nebuvo nurodytas Pareiškėjui; 2) apie tai, kaip, nepateikiant Savivaldybės sudaryto ir turimo dokumento, šiuo atveju buvo įgyvendinti duomenų išsamumo, duomenų tikslumo, teisėtumo ir kitų duomenų teikimo principų reikalavimai; 3) kodėl Pareiškėjas VAĮ nustatyta tvarka nebuvo informuotas, kad nėra viešojo administravimo institucijos, kuriai būtų galimybė persiųsti jo 2022-04-11 prašymą (atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga nėra viešojo administravimo institucija); dėl Pažymos rekomendacijų vykdymo – Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta tvarka pateikti informaciją dėl kiekvienos iš trijų Pažymos rekomendacijų įgyvendinimo arba jos (jų) neįgyvendinimo priežasčių; dėl Seimo kontrolierės pažymų neskelbimo: 1) nurodyti Seimo kontrolieriaus pažymų dėl Savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) ir informacijos apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo institucijoje rezultatus neskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje nuo 2011 metų priežastis; 2) paskelbti Seimo kontrolieriaus pažymas dėl Savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) ir informaciją apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo institucijoje rezultatus ir kt.;

6.2. Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (toliau vadinama – Inspekcija) – pateikti motyvuotą nuomonę, ar Savivaldybė, nepateikdama Savivaldybės sudaryto dokumento kopijos Pareiškėjui, pagrįstai motyvavo šią aplinkybę: „kadangi raštas buvo teiktas išskirtinai Seimo Kontrolierei ir būtent ji turi nuspręsti ar rašte nėra konfidencialios, kitokios informacijos, kuri negalėtų būti teikiama pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą“.

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Pagal Savivaldybės pateiktą Seimo kontrolierei informaciją nustatyta:

7.1. „2022-05-03 gavome Jūsų raštą Nr. 4D-2022/2-545/3D-1246, kuriuo prašote pateikti informaciją dėl kokių priežasčių buvo nepateikti prašomi dokumentai X. Informuojame, jog pasikonsultavus su duomenų apsaugos specialistais, Jonavos rajono savivaldybė nusprendė pateikti X prašomus dokumentus, todėl gerbiamas X jokių pretenzijų Jonavos rajono savivaldybės atžvilgiu neturi.“

7.2. „[…] visos Jūsų teikiamos rekomendacijos yra įvykdytos arba vykdymo procese. Kadangi administracijoje yra nemaža darbuotojų kaita stengiamės kiekvieną darbuotoją instruktuoti kaip reikia tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti su interesantais, kad jie liktų patenkinti paslaugų kokybe. Taip pat organizuojame vidinius darbuotojų mokymus, kad miskomunikacija (kaip buvo ir šiuo atveju) tarp darbuotojų nebūtų dažnas reiškinys mūsų įstaigoje.“

7.3. „Šiuo metu IT specialistai mūsų interneto svetainėje atlieka begalę pakeitimų, todėl būtinai, modernesnėje interneto svetainės www.jonava.lt versijoje, atrasime vietos ir LR Seimo kontrolierės pažymų paskelbimui.“

 

 1. Iš Savivaldybės interneto svetainės www.jonava.lt nustatyta, kad nuo 2011 metų duomenys apie teisės aktų pažeidimus galimai neskelbiami svetainės dalyje „Seimo kontrolierių pažymos“, Pažyma (taip pat ir kitos 2022 metų Seimo kontrolierės pažymos: 2022-04-05 pažyma Nr.4D-2022/2-12, 2022-07-05 pažyma Nr. 4D-2022/2-396). Savivaldybės informacija apie rekomendacijų vykdymo rezultatus taip pat nėra paskelbta nustatyta tvarka.

 

 1. Iš Inspekcijos pateiktų paaiškinimų nustatyta:

„Inspekcijoje gautas Jūsų 2022-05-27 prašymas Nr. 4D-2022/2-545/3D-1246 pateikti nuomonę dėl Savivaldybės atsisakymo pateikti dokumento kopiją […].

Informuojame, kad asmens duomenų teikimas savaime nėra laikytinas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) pažeidimu, tačiau toks teikimas turi atitikti Reglamente įtvirtintus reikalavimus. Atsižvelgiant į Reglamento 5 straipsnio 1 dalies b, c ir f punktuose įtvirtintus su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus, duomenų valdytojas gali perduoti asmens duomenis kitam asmeniui tik esant visoms šioms sąlygoms: 1. asmens duomenys teikiami, siekiant teisėto tikslo ir remiantis tinkama teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga (ir, jei taikoma, draudimo tvarkyti specialiųjų kategorijų asmens duomenis išimtimi (toliau – Išimtis)[1]; 2. asmuo, kuriam siekiama teikti asmens duomenis turi teisę juos gauti (su jais susipažinti), o duomenų valdytojas turi teisę juos pateikti; 3. siekiamų teikti asmens duomenų apimtis yra būtina konkrečiu tikslu ir ši apimtis neviršija to, su kuo konkretus asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, turi teisę susipažinti.

Tai reiškia, kad duomenų valdytojas (šiuo atveju – Savivaldybė) spręsdamas dėl asmens duomenų teikimo, visuomet turi įvertinti tokio teikimo atitiktį aukščiau nurodytiems kriterijams[2]. Atlikti tokį vertinimą yra duomenų valdytojo pareiga. Duomenų valdytojas, įvertinęs prašymo pagrįstumą ir priėmęs sprendimą prašymo netenkinti (visai ar iš dalies) negali atsakyme grindžiant priimtą sprendimą apsiriboti nuoroda į Reglamentą ar lakoniškai nurodyti, kad informacija nėra teikiamo „dėl asmens duomenų apsaugos“. Duomenų valdytojas turėtų nurodyti, kokių reikalavimų gautas prašymas pateikti asmens duomenis neatitinka, pavyzdžiui, kad pagal duomenų valdytojui taikytinus teisės aktus prašoma informacija negali būti teikiama tretiesiems asmenims (tokiu atveju prašymą pateikusiam subjektui turi būti nurodytas konkretus teisės aktas, ribojimą nustatantis jo straipsnis ir, kai taikoma, ribojimo terminas). Tuo atveju, jei duomenų valdytojui trūksta informacijos atsakymui pateikti, jis turi imtis veiksmų šios informacijos surinkimui. Visa tai kyla iš Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų motyvuoti viešojo administravimo subjekto sprendimus.

Vis dėlto, svarbu pabrėžti, kaip matyti iš Prašyme pateiktos informacijos, Prašyme aptariamų klausimų objektas yra susijęs ne su asmens duomenų tvarkymu (teikimu) susijusių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo vertinimu, o su subjekto, kuris turi įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo (toliau – TGIĮ) įtvirtintą pareigą pateikti dokumento kopiją, nustatymu. Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo klausimas konkrečiu atveju yra šalutinis, todėl, pirmiausiai turėtų būti išspręstas pagrindinis klausimas, t. y. kuris subjektas turi teisę priimti sprendimą dėl dokumento kopijos teikimo teisėtumo, kai toks dokumentas buvo teiktas kitai valstybės institucijai (pagal jos prašymą), kuriai taip pat taikomas TGIĮ.

Pastebėtina, kad Inspekcijos kompetenciją įtvirtina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 7 straipsnio 1 dalis, nustatanti, kad „[Inspekcija stebi, kaip taikomas [Reglamentas] ir [ADTAĮ], ir užtikrina, kad šie teisės aktai būtų taikomi, išskyrus [ADTAĮ] straipsnius, kurių taikymas pagal šio straipsnio 2 dalį yra žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencija“. Taigi, TGIĮ įtvirtintų pareigų aiškinimas ir (ar) valstybės institucijų veiksmų, susijusių su pareigų pagal TGIĮ vykdymu (nevykdymu), vertinimas nėra priskirstas Inspekcijos kompetencijai. Atsižvelgiant į tai, Inspekcija negali plačiau pasisakyti Prašyme nurodytu klausimu.“

 

 1. 2022-10-17 gautuose Pareiškėjo paaiškinimuose, be kita ko, pažymėta:

„Pareiškėjas gavo iš Seimo Kontrolierių įstaigos raštą (pridedamas), kuriame Seimo Kontrolieriai prašo informuoti, ar nagrinėti skundą ar ne. Taip pat pateikiama Savivaldybės informacija, neva Pareiškėjas pretenzijų neturi, kas neatitinka tikrovės.

Visų pirma Pareiškėjas apgailestauja, kad negalėjo greitai atsakyti Gerbiamiems Seimo Kontrolieriams dėl nusivylimo dėl tokių skundžiamos Institucijos nuolatinių pažeidimų ir dėl pablogėjusios sveikatos. Todėl nuoširdžiai atsiprašo dėl susidariusios situacijos.

Antra Pareiškėjas nesutinka su Savivaldybės formuluote, kad neturi pretenzijų.

Trečia Pareiškėjas teikia paaiškinimą ir prideda papildomus įrodymus, kad padėtis liko nepakitusi.“

10.1. „1. Dėl 2022-04-11 prašymo nepagrįsto netenkinimo dėl informacijos LRSK įstaigai pateikto dokumento kopijos pateikimo Pareiškėjui

Pareiškėjas 2022-05-14 pakartotinai kreipėsi į Savivaldybę, todėl prašymas patenkintas, Pareiškėjui atsakyta, tačiau kodėl Pareiškėjui reikėjo dėl to paties klausimo kreiptis 2 kartus lieka neaišku. Pirmą kartą buvo kreiptasi 2022-04-11 prašymu tuo pačiu klausimu.

Savivaldybė ir konkrečiai V. M. vėl iškraipo faktines aplinkybes ir kaltina Pareiškėją piktnaudžiavimu, kas Pareiškėjui ne naujiena, tai daryti ne kartą ir atsiliepimuose į skundus LAGK, kur aiškiai buvo teigiama AKIVAIZDŽIAI PIKTNAUDŽIAUJA:

„Mūsų nuomone, šiuo atveju LR Seimo kontrolierės tarpininkavimas nėra reikalingas, kadangi gerbiamas X, akivaizdžiai piktnaudžiauja savo teisėmis, nes gavęs 2021-01-15 Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atsakymą į jam rūpimus klausimus nepateikė jokių papildomų užklausų ar nusiskundimų, kuriuos kelia dabar, t.y. praėjus daugiau nei metams nuo atsakymo į visus jam rūpimus klausimus gavimo.“

Formaliai tai atitinka biurokratizmo sampratą. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai. Juo labiau, kad rašte nėra fizinių asmenų asmens duomenų, kurie, jei tokie būtų, galėjo būti nuasmeninti ir pateikti Pareiškėjui, kai jis kreipėsi pirmą kartą.

Todėl Pareiškėjui visiškai neaiški Savivaldybės administracijos direktoriaus V. M. pozicija ir kompetencija nagrinėjant 2022-04-11 prašymą, 2022-02-02 rašte LRSK formavimas Pareiškėjo įvaizdžio, kaip piktnaudžiautojo (pvz. LAGK pastarieji sugebėjo pažeminti Pareiškėją savo formuluotėmis, kad Pareiškėjas eilę metų piktnaudžiauja savo teisėmis, be žodžio mūsų nuomone.

Todėl šį klausimą dėl 2022-04-11 prašymo tokios nagrinėjimo tvarkos turėtų vertinti LRSK savo kompetencijos ribose.“

10.2. „2. Dėl sprendimo nepateikimo per 30 dienų nuo LRSK pažymos gavimo

Skundžiama Institucija nepateikė jokio sprendimo po 2022-03-30 elektroniniu paštu gautos Pažymos, kurioje rašoma: 19.3. kartotiniame atsakyme Pareiškėjui (informuojant apie Savivaldybės patikrintas visas Pareiškėjo skunduose nurodytas aplinkybes, tarnybinio nusižengimo tyrimo atlikimą / neatlikimo priežastis), administraciniame sprendime būtų nurodyta jo apskundimo tvarka (Seimo kontrolierei pateikti išsamaus kartotinio atsakymo Pareiškėjui kopiją).

Todėl Pareiškėjo skundas adresuotas LR Seimo Kontrolierių įstaigai turėtų būti nagrinėjamas.“

10.3. „3. Dėl LRSK pažymų netalpinimo svetainėje www.jonava.lt

Skundžiama Institucija nuo 2011 metų visiškai netalpina nurodytoje svetainėje https://www.jonava.lt/en/test-en/pazyma-pries-jonavos-rajono-savivaldybes-administracija-2011- 06-22/275 jokių LRSK pažymų. 2011 metų nuorodos neveikia, negaunama jokia informacija.

Per 30 dienų nebuvo patalpinta ir 2022-03-29 pažyma Nr. 4D-2022/2-2.

Pareiškėjas pareiškia, kad iki šios dienos visiškai nieko nepadaryta (pridedamos 2022-10-14 kompiuterio ekrano nuotraukos). Kodėl 11 metų nieko nedarė Savivaldybė neaišku. Todėl ta dalimi taip pat reiktų imtis priemonių, kad tokių pažeidimų nebūtų. […].“

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022-10-21 raštu Nr. 4D-2022/2-2/3D-2326 kartotinai kreipėsi į Savivaldybę, prašydama iki 2022-11-30 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta tvarka informuoti apie visų Seimo kontrolierės 2022-03-29 pažymos Nr. 4D-2022/2-2 (Pažyma) rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus.

 

 1. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis:

12.1. dėl Pareiškėjo 2022-04-11 prašymo nagrinėjimo;

12.2. dėl Seimo kontrolierės rekomendacijų nagrinėjimo;

12.3. dėl Seimo kontrolierių pažymų skelbimo.

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

 

 1. Įstatymai

13.1. Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: […] 6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; […] 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; […].“

13.2. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ):

3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 4) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; […]; 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį“;

10 straipsnis – „1. Administracinius sprendimus priimti turi teisę tik viešojo administravimo subjektai, turintys šio įstatymo nustatyta tvarka jiems suteiktus įgaliojimus.
2. Privalomus reikalavimus asmenims nustato tik teisės aktų pagrindu priimti administraciniai sprendimai. 3. Viešojo administravimo subjektai administracinius sprendimus gali priimti savo iniciatyva arba gavę asmenų prašymus ar skundus. […];

11 straipsnis – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. […]. 4. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų būti perduotas nagrinėti pagal kompetenciją prašymas ar skundas, viešojo administravimo subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui, paaiškindamas jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis.“

13.3. Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo (TGIĮ):

5 straipsnis – „1. Informacija apie institucijos veiklą yra vieša ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka skelbiama institucijos interneto svetainėje, taip pat mobiliojoje programoje, jeigu institucija ją turi. […]. 2. Institucijos interneto svetainėje, laikantis asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės paslapčių ir saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, turi būti skelbiama: 1) nuasmenintos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos dėl atlikto tyrimo dėl skundo ir informacija apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo institucijoje rezultatus; […]“;

6 straipsnis – „1. Institucija ir valstybės valdomas subjektas, teikdami duomenis, įskaitant pakartotiniam naudojimui skirtus duomenis, vadovaujasi šiais principais: 1) duomenų išsamumo – pareiškėjui turi būti pateikti visi pagal teisės aktus teiktini jo prašymo turinį atitinkantys duomenys; 2) duomenų tikslumo – pareiškėjui teikiami duomenys turi atitikti institucijos ar valstybės valdomo subjekto disponuojamus duomenis; 3) teisėtumo – institucijos ir valstybės valdomo subjekto veiksmai teikiant duomenis grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais;
4) objektyvumo – institucijos ir valstybės valdomo subjekto darbuotojai, teikdami duomenis, turi būti nešališki ir objektyvūs; 5) pagalbos – pareiškėjams teikiama pagalba įgyvendinant teisę gauti duomenis; 6) duomenų prieinamumo – sudaromos palankios sąlygos pareiškėjams naudoti duomenis neatsižvelgiant į jų veiklos tikslus ir teisinę formą, o prireikus nustatomos tik būtiniausios teisinės, techninės ir (arba) finansinės duomenų teikimo pareiškėjams sąlygos; […]“;

13 straipsnis„1. Prašymai dėl duomenų teikimo ir jų pakartotinio naudojimo teikiami ir nagrinėjami VAĮ nustatyta tvarka. […].“

13.4. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama – SKĮ):

 – 20 straipsnio 3 dalis – „Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas (adresuojama), ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių. Informacija Seimo kontrolieriui pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.“

22 straipsnio 3 dalis – „Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

 

 1. Kiti teisės aktai

14.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės):

35 punktas – „Prašymus ar skundus institucijos nagrinėja ir į juos atsako pagal teisės aktais joms nustatytą kompetenciją“;

45 punktas – „Į prašymą institucija atsako atsižvelgdama į jo turinį: 45.1.  į prašymą suteikti administracinę paslaugą atsakoma suteikiant prašomą vieną iš VAĮ 19 straipsnio 1 dalyje nurodytų administracinių paslaugų (ar prašomas kelias administracines paslaugas) arba pateikiant motyvuotą atsisakymą tą padaryti; […]. 45.4.  į prašymą, nenurodytą Taisyklių 45.1–45.3 papunkčiuose, atsakoma laisva forma.“

14.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo (toliau vadinama – Aprašas):

15 punktas – „Įstaigos interneto svetainėje skelbiama tik aktuali ir teisiškai galiojanti informacija. Ji turi būti atnaujinama pagal keitimosi periodiškumą (bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius). Jeigu ši informacija skelbiama ir užsienio kalba (-omis), vienu metu turi būti atnaujinamos ir visos kitos įstaigos interneto svetainės versijos užsienio kalba (-omis).“

19.5 papunktis – „Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ sritį „Teisės aktų pažeidimai“ sudaro šios dalys: „Seimo kontrolierių pažymos“ […]. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų pažeidimai“ dalyje „Seimo kontrolierių pažymos“ turi būti skelbiamos nuasmenintos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos apie įstaigoje atliktą skundo tyrimą ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus. Nuasmenintos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos paskelbiamos per 5 darbo dienas nuo tokios pažymos gavimo, o informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus – per 5 darbo dienas nuo minimos informacijos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui. Nuasmenintos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos ir informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus skelbiamos ne trumpiau kaip 1 metus nuo informacijos apie nagrinėjimo rezultatus pateikimo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams dienos.“

 

Tyrimo išvados

 

Dėl Pareiškėjo 2022-04-11 prašymo nagrinėjimo

 

 1. Apibendrinus skunde aprašytas aplinkybes (pažymos 2.1 papunktis) konstatuotina, kad Pareiškėjas skundžiasi, jog nepagrįstai netenkintas jo 2022-04-11 prašymas dėl Savivaldybės parengto dokumento kopijos pateikimo.

 

 1. 16. Savivaldybė, nagrinėdama Pareiškėjo 2022-04-11 prašymą, turėjo vadovautis:

16.1. Vietos savivaldos įstatymu (pažymos 13.1 papunktis) ir užtikrinti, kad ši jos veikla atitiktų pagrindinius vietos savivaldos principus, kad jos priimti sprendimai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, kad Savivaldybės veikla būtų aiški ir suprantama Pareiškėjui, kad Pareiškėjui būtų sudarytos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma;

16.2. TGIĮ (pažymos 13.3 papunktis) – teikti Pareiškėjui informaciją, dokumentus, vadovaujantis informacijos teikimo duomenų išsamumo, tikslumo, teisėtumo, pagalbos ir kitais principais: Pareiškėjui turėjo būti pateikti visi pagal teisės aktus teiktini jo prašymo turinį atitinkantys duomenys; Pareiškėjui teikiami duomenys turėjo atitikti Savivaldybės disponuojamus duomenis; Savivaldybės veiksmai teikiant duomenis turėjo būti grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais; Pareiškėjui turėjo būti teikiama pagalba įgyvendinant teisę gauti duomenis ir kt.;

16.3. VAĮ (pažymos 13.2 papunktis), Prašymų nagrinėjimo taisyklių (pažymos 14.1 papunktis) reikalavimais – užtikrinti, kad Savivaldybės veikla atitiktų viešojo administravimo įstatymo nuostatas, nustatytą kompetenciją, į Pareiškėjo prašymą atsakyti pagal jo turinį, aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis buvo remtasi vertinant prašymo turinį.

 

 1. Apibendrinus šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad šiuo atveju Savivaldybė, iš pradžių nepateikusi Pareiškėjui jo prašomo dokumento kopijos, šio tyrimo metu dokumento kopiją pateikė Pareiškėjui (šios aplinkybės Pareiškėjas neginčijo; pažymos 7.1 ir 10.1 papunkčiai).

 

 1. Apibendrinus pirmiau padarytas išvadas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos SKĮ 22 straipsnio 3 dalimi, konstatuotina, kad šio tyrimo metu išnykus skundžiamoms aplinkybėms šios Pareiškėjo skundo dalies tyrimas nutrauktinas.

 

Dėl Seimo kontrolierės rekomendacijų nagrinėjimo

 

 1. Apibendrinus skunde aprašytas aplinkybes (pažymos 2.2 papunktis) konstatuotina, kad Pareiškėjas skundžiasi, jog Savivaldybė nustatyta tvarka ir terminu neįgyvendino Seimo kontrolierės Pažymos rekomendacijų.

 

 1. 20. Savivaldybė, gavusi Pažymos rekomendacijas, turėjo vadovautis SKĮ (pažymos 13.4 papunktis) ir apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijų gavimo dienos priimti sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus rekomendacijas.

 

 1. Apibendrinus šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes, vertintina, kad šiuo atveju Savivaldybė, gavusi Pažymą, nustatyta tvarka nepateikė Seimo kontrolierei informacijos apie kiekvienos iš trijų Pažymos rekomendacijų (pažymos 2.2 papunktis) pagal jų turinį nagrinėjimo rezultatus, tik konstatavo, kad „Gautu atsakymu Pareiškėjas buvo patenkintas ir dėl jo nereiškė jokių pretenzijų“ (pažymos 5.1 papunktis). Be to, šio tyrimo metu, po kartotinio Seimo kontrolierės kreipimosi (pažymos 6.1 papunktis), taip pat nustatyta tvarka nepateikė informacijos apie trijų Pažymos rekomendacijų nagrinėjimo pagal jų turinį rezultatus (konstatavo, kad „visos Jūsų teikiamos rekomendacijos yra įvykdytos arba vykdymo procese“, tačiau faktinių aplinkybių, patvirtinančių šiuos teiginius, nepateikė; pažymos 7.2 papunktis).

 

 1. Įvertinus pirmiau padarytas išvadas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos SKĮ 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu ši Pareiškėjo skundo dalis pripažintina pagrįsta.

Atsižvelgus į tai, kad Seimo kontrolierė šio tyrimo metu kartotinai kreipėsi į Savivaldybę dėl informacijos apie Pažymos rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus pateikimo (pažymos 11 punktas), papildoma rekomendacija šioje pažymoje neteiktina.

 

Dėl Seimo kontrolierių pažymų skelbimo

 

 1. Apibendrinus skunde aprašytas aplinkybes (pažymos 2.3 papunktis) konstatuotina, kad Pareiškėjas skundžiasi, jog Savivaldybė nustatyta tvarka savo interneto svetainėje nepaskelbė Seimo kontrolierės Pažymos (galimai neskelbia ir kitų pažymų).

 

 1. 24. Savivaldybė, gavusi Pažymą, turėjo vadovautis TGIĮ (pažymos 13.3 papunktis) ir viešai Vyriausybės nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuasmenintą Pažymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje, skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų pažeidimai“ dalyje „Seimo kontrolierių pažymos“. Taip pat privaloma skelbti informaciją ir apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo Savivaldybėje rezultatus. Informacija turi būti atnaujinama ne rečiau kaip kas 3 mėnesius. Nuasmenintos Seimo kontrolierių pažymos ir informacija apie Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus turi būti skelbiamos ne trumpiau kaip 1 metus nuo informacijos apie nagrinėjimo rezultatus pateikimo Seimo kontrolieriams dienos.

 

 1. Apibendrinus šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes, vertintina, kad šiuo atveju Savivaldybė, gavusi Pažymą, nesilaikė TGIĮ bei Aprašo reikalavimų ir nustatyta tvarka nepagrįstai nepaskelbė Pažymos Savivaldybės interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų pažeidimai“ dalyje „Seimo kontrolierių pažymos“ (taip pat nepagrįstai nepaskelbė ir kitų dviejų Seimo kontrolierės pažymų; šios pažymos 8 punktas).

 

 1. Įvertinus pirmiau padarytas išvadas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos SKĮ 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ši Pareiškėjo skundo dalis pripažintina pagrįsta.

 

SEIMO KONTROLIERĖS SPRENDIMAI

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X skundo dalies dėl Jonavos rajono savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo), nagrinėjant 2022-04-11 prašymą, tyrimą nutraukti.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X skundo dalį dėl Jonavos rajono savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) Seimo kontrolierės rekomendacijų nagrinėjimo klausimu pripažinti pagrįsta.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X skundo dalį dėl Jonavos rajono savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) Seimo kontrolierės pažymų skelbimo klausimu pripažinti pagrįsta.

 

SEIMO KONTROLIERĖS REKOMENDACIJA

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja imtis priemonių, kad nedelsiant Savivaldybės interneto svetainėje būtų paskelbtos Seimo kontrolierės pažymos ir Savivaldybės informacija apie Seimo kontrolierės rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus.

 

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per
30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos
.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                      Milda Vainiutė

[1] Reglamento 6 straipsnio 1 dalis ir (ar) 9 straipsnio 2 dalis.

[2] Plačiau šie kriterijai aptarti Inspekcijos 2022-06-08 Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gairėse, žr.: https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/Prasymu%20del%20AD%20teikimo%20vertinimo%20gaires%20(3%20versija)%202022-06-08.pdf