PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ALYTAUS PATAISOS NAMUS IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2021/1-717
Data 2021-12-06
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ALYTAUS PATAISOS NAMUS IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Alytaus pataisos namų (toliau vadinama ir – Alytaus PN) pareigūnų veiksmų netinkamai nagrinėjant kreipimusis/prašymus perkelti į Laisvės atėmimo vietų ligoninės socialinės globos skyrių (toliau vadinama ir – LAVL soc. globos sektorius)(toliau vadinama ir – Skundas).

 

 1. Skunde nurodoma:

2.1. „2020-12-30 aš su kvietimu atėjau į med. dalį pas sveikatos priežiūros administratorę su prašymu, kur man kreiptis ir kaip man parašyti prašymą, kad mane pervežtų į Pravieniškių laisvės atėmimo vietų ligoninę [Laisvės atėmimo vietų ligoninė], kur būna dauguma invalidų iš Alytaus pataisos namų. Nes aš esu <…>, ir man su savo negalia sunku atlikti bausmę, kadangi man visiškai negali suteikti sveikatos priežiūros kokybės ir pažeidžiamos mano teisės“ (citatos kalba netaisyta).

2.2.  2020 m. gruodžio 31 d. Pareiškėjas parašė prašymą dėl 2020 m. gruodžio 30 d. įvykusio incidento ir fizinės jėgos panaudojimo prieš jį, prašydamas atlikti tarnybinį patikrinimą ir įvertinti įvykio aplinkybes.

 

 1. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2021 m. birželio 1 d. raštu Nr. 4D-2021/1-717/3D-1414 kreipėsi į Alytaus PN prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

Alytaus PN 2021 m. birželio 10 d. atsakymu Nr. 8-4577 Seimo kontrolierių informavo, kad:

4.1. „[p]areiškėjas 2020-12-30 žodžiu kreipėsi į Pirminės sveikatos priežiūros skyriaus administratorę <…> dėl jo perkėlimo į laisvės atėmimo vietų ligoninės socialinės globos sektorių. Nuteistajam informacija buvo suteikta. 2021-04-29 minėtas nuteistasis dėl perkėlimo kreipėsi raštu, prašymas išnagrinėtas 2021-06-02 Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus komisijoje, kuri nerekomendavo perkelti Pareiškėją atlikti tolesnę laisvės atėmimo bausmę į LAVL Socialinės globos sektorių“.

4.2. „[d]ėl 2020-12-30 įvykusio incidento nuteistasis X kreipėsi 2020-12-31 prašymu – skundu Nr. 330-1212, jam atsakyta 2021-01-20 raštu Nr. 363-118. Be to, dėl šio incidento 2021-01-29 buvo atliktas tarnybinis tyrimas, išvada Nr. 7.20-185-3sp.“

Prie rašto pridedama Pareiškėjo 2020 m. gruodžio 31 d. skundas, registruotas 2021 m. sausio 4 d. Nr. 330-1212, tarnybinio tyrimo dokumentai ir išvada (2021 m. sausio 29 d.  Nr. 7.20-185-3sp.), LAVL asmens sveikatos priežiūros skyriaus, Alytaus PN medicininis pažymėjimas apie Pareiškėjo sveikatos būklę, jam teikiamą medicininę priežiūrą ir  Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus komisijos (toliau vaidnama ir Komisija) išvadas dėl Pareiškėjo perkėlimo.

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama ir – VAĮ):

3 straipsnis. Viešojo administravimo principai – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“

10 straipsnis. Administracinių sprendimų priėmimas – „3. Viešojo administravimo subjektai administracinius sprendimus gali priimti savo iniciatyva arba gavę asmenų prašymus ar skundus. […] 5. Administraciniame sprendime turi būti nurodyta:1) administracinį sprendimą priėmusio viešojo administravimo subjekto pavadinimas;

2) administracinio sprendimo data;

3) administraciniam sprendimui suteiktas registracijos numeris;

4) atliekamas tvarkomasis veiksmas arba asmenims nustatytos teisės ir (ar) pareigos;

5) administracinio sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos administraciniam sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės;

6) administracinio sprendimo motyvai;

7) administracinio sprendimo apskundimo tvarka, nurodant konkrečią skundą nagrinėjančią instituciją ar įstaigą, skundo padavimo terminą ir teisės aktą, reglamentuojantį apskundimo tvarką;

8) administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas, pavardė ir pareigos.“

 1. Administracinis sprendimas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno, valstybės tarnautojo, kito įstatymų nustatytą specialų statusą turinčio fizinio asmens arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens.[…]

13 straipsnis. Administracinio sprendimo ar kitos informacijos įteikimas (paskelbimas)

 1. Asmeniui, pateikusiam prašymą, ar asmeniui, dėl kurio galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų yra pradėta administracinė procedūra, taip pat asmenims, kuriems administracinis sprendimas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinio sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinį sprendimą pateikiant to sprendimo kopiją, o kai reikia apsaugoti atitinkamų kategorijų duomenis, – nuasmenintą priimto administracinio sprendimo nuorašą.[…]“

 

 1. 6. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinamas ir – BVK):

10 straipsnis. Nuteistųjų teisinė padėtis – „1. Bausmes atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai turi visas Lietuvos Respublikos piliečiams įstatymų nustatytas teises, laisves ir pareigas su apribojimais, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir teismo nuosprendis.“

 

 1. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2006 m. sausio 11 d. priimtose rekomendacijose šalims narėms Nr. (2006)2 „Dėl Europos kalinimo taisyklių“ (toliau vadinama – Europos kalinimo taisyklės) nustatyta:

„40.3. Visi kaliniai turi turėti galimybę naudotis medicinos paslaugomis, kurios teikiamos šalyje, ir negali būti diskriminacijos teisinės padėties pagrindu.

40.4. Sveikatos priežiūros tarnybos kalinimo įstaigoje turi stengtis nustatyti ir gydyti visus fizinius ar psichinius susirgimus bei sutrikimus, nuo kurių kaliniai gali kentėti.

40.5. Visos reikalingos medicinos, chirurgijos ir psichiatrijos paslaugos, įskaitant ir tas paslaugas, kurios yra prieinamos visuomenėje, turi būti suteiktos kaliniui. “

 

 1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 (toliau vadinama – Taisyklės):

35 punktas – „Atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į jo turinį: […] 35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; […].“

 

 

 1. Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus tvarkos aprašas, patvirtintas 2014 m. spalio 8 d. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-409 (toliau vadinamas ir – Aprašas):

„4. Socialinės globos poreikį nustato laisvės atėmimo vietos įstaigoje nuteistąjį gydantis gydytojas, įvertinęs jo sveikatos būklę.

 1. Gydantis gydytojas, įvertinęs, kad dėl sveikatos būklės sutrikimų nuteistajam reikalinga socialinė globa, nustato nuteistojo socialinį ir fizinį savarankiškumą (pagal Tvarkos aprašo priede pateiktus kriterijus) ir užpildo Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą. Medicinos dokumentų išraše/siuntime nurodomas nuteistojo socialinio ir fizinio savarankiškumo lygis, nurodant, ar asmuo savarankiškas, ar iš dalies savarankiškas, ar nesavarankiškas; ar rekomenduojama nuteistąjį paskirti ar perkelti į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių. Gydantis gydytojas taip pat teikia individualius pasiūlymus ir pastabas apie nuteistąjį, nurodydamas, kokio pobūdžio socialinė globa (slauga ar priežiūra, ilgalaikė ar trumpalaikė) reikalinga.
 2. Nuteistasis, turintis socialinio bei fizinio savarankiškumo sutrikimų, turi teisę ir pats raštu kreiptis (pateikti laisvos formos prašymą) į jį gydantį gydytoją, kad jam būtų nustatytas socialinės globos poreikis.[…]
 3. […] Komisija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus ir priėmusi sprendimą, per 3 kalendorines dienas, o perkeliant iš vienos pataisos įstaigos į kitą – per 10 darbo dienų raštu (išsiųsdama Komisijos posėdžio protokolo kopiją) apie tai informuoja laisvės atėmimo vietos įstaigą, kuri kreipėsi dėl nuteistojo skyrimo ar perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių.“

 

 1. Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos, patvirtintos 2020 m. balandžio 1 d. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-88″ (toliau vadinama ir – Instrukcija):

„207. Tarnybiniai vaizdo registratoriai (mobilūs prietaisai, galintys įrašyti vaizdą ir garsą) įstaigose naudojami siekiant užtikrinti įstaigos darbuotojų saugumą, suimtųjų (nuteistųjų) apsaugą ir priežiūrą, jų pareigų ir draudimų vykdymo kontrolę bei nustatytų suėmimo vykdymo ir bausmės atlikimo užtikrinimo priemonių režimo reikalavimų laikymąsi, taip pat užtikrinant turto apsaugą įstaigose. Vaizdo registratoriai taip pat naudojami siekiant užfiksuoti kratų ir apžiūrų atlikimą, įstatymų, kitų teisės aktų ir dienotvarkės pažeidimus.

[…]

 1. Atsakingas pataisos pareigūnas gautą vaizdo registratoriuose įrašytą vaizdo medžiagą saugo savaitę, negavęs informacijos dėl konkretaus vaizdo įrašo išsaugojimo – ją sunaikina.
 2. Užfiksavus ypatingus įvykius (riaušes, suimtųjų (nuteistųjų) grupinį pasipriešinimą pataisos pareigūnams, suimtojo (nuteistojo) pabėgimą, įvykdytą nusikalstamą veiką ir pan.), taip pat atliekant tarnybinį tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su suimtojo (nuteistojo) padarytu kitu teisės pažeidimu, vaizdo įrašas saugomas iki tyrimo pabaigos, siekiant, kad būtų galima tiksliau ir nuosekliau atlikti tyrimą. Tais atvejais, kai dėl įvykio atliekamas ikiteisminis tyrimas ir vaizdo įrašas reikalingas tyrimui, vaizdo įrašo kopija perduodama ikiteisminį tyrimą vykdančiai institucijai ar pareigūnui.
 3. Jeigu vaizdo įrašas gali turėti reikšmės nagrinėjant suimtojo (nuteistojo) skundą dėl įstaigos vadovo priimto administracinio sprendimo, jis saugomas iki institucijos ar pareigūno, tiriančio skundą, sprendimo priėmimo pabaigos. Esant institucijos ar pataisos pareigūno, tiriančio skundą, prašymui, vaizdo įrašo kopija perduodama skundą nagrinėjančiai institucijai ar pataisos pareigūnui.“

 

Tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos teismų praktika

 

11.Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2015 m. liepos 31 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. A-1547-502/2015, konstatavo:

Gero administravimo principas yra platus, tai yra savyje talpinantis ne vieną įvairaus pobūdžio (materialinio, procedūrinio) imperatyvą (elementą), tai yra: Pareigą imtis aktyvių veiksmų, padėti, elgtis rūpestingai ir atidžiai. Atsakingo valdymo (gero administravimo) principas, be kita ko, įtvirtina viešojo administravimo subjekto pareigą imtis aktyvių veiksmų vykdant administracinę procedūrą.

 

 1. LVAT 2013 m. balandžio 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A602-658/2013 yra pažymėjęs:

jei viešojo administravimo subjektui yra pateiktas konkretus prašymas priimti tam tikrą administracinį sprendimą, tai šis subjektas ir turi priimti tokį administracinį sprendimą (teigiamą arba neigiamą), kaip jį įpareigojo įstatymų leidėjas, užuot priėmus kitos rūšies administracinį sprendimą.

 

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į Skunde išdėstytas aplinkybes, išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:

13.1.dėl Pareiškėjo 2021-04-29 prašymo nagrinėjimo;

13.2. dėl Pareiškėjo 2020-12-30 skundo nagrinėjimo.

 

Dėl Pareiškėjo 2021-04-29 prašymo nagrinėjimo

 

 1. Skunde Pareiškėjas nurodo, kad atsakingi pareigūnai netenkina jo prašymų perkelti į Laisvės atėmimo vietų ligoninės socialinės globos skyrių, nors jis turi <…> ir negali tinkamai savimi pasirūpinti.

 

 1. Skundo tyrimo metu iš įstaigų gautų dokumentų ir paaiškinimų nustatyta, kad Pareiškėjas 2020-12-30 žodžiu kreipėsi į Alytaus PN Pirminės sveikatos priežiūros skyriaus (toliau vadinama ir PASP) administratorę dėl jo perkėlimo į LAVL soc. globos sektorių. Kaip nurodoma Seimo kontrolieriui pateiktuose dokumentuose, nuteistajam suprantama kalba buvo žodžiu paaiškinta, kokiais kriterijais vadovaujantis nuteistieji gali būti perkelti į LAVL soc. globos sektorių ir kad Pareiškėjas tų kriterijų neatitinka.

2021-01-11 iki 2021-01-25 Pareiškėjas buvo gydomas LAVL stacionare. LAVL surašytoje epikrizėje konstatuota, kad indikacijų nukreipti Pareiškėją į KD sudarytą nuteistųjų perkėlimo komisiją dėl jo perkėlimo į LAVL socialinės globos sektorių, nėra.

Nuo 2021-04-01 iki 2021-04-08 Pareiškėjas buvo gydomas LAVL <…> skyriuje. Pareiškėjui išrašytoje epikrizėje pažymėta, kad pacientui suprantama kalba išaiškinta, kad indikacijų perkėlimui į LAVL soc. globos sektorių nėra.

2021-04-29 LAVL Alytaus PN PASP gavo raštišką Pareiškėjo prašymą dėl perkėlimo į LAVL socialinės globos sektorių. Minėtas Pareiškėjo prašymas ir papildomi dokumentai buvo pateikti Komisijai, kuri išnagrinėjusi pateiktus dokumentus 2021-06-03 (posėdžio protokolas Nr. LV-2892) konstatavo, kad Alytaus PN sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas tokia apimtimi, kokios šiuo metu reikia nuteistajam, yra užtikrinamas ir Pareiškėją nerekomenduoja perkelti atlikti tolesnę laisvės atėmimo bausmę į LAVL Socialinės globos sektorių. Komisijos protokolo kopija buvo pateikta Alytaus PN administracijai, o Pareiškėjas apie Komisijos protokolą nebuvo informuotas, taip pat negavo jokio atsakymo į savo pateiktą 2021-04-29 prašymą.

 

 1. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, socialinės globos poreikį nustato laisvės atėmimo vietos įstaigoje nuteistąjį gydantis gydytojas, įvertinęs jo sveikatos būklę. Gydantis gydytojas taip pat teikia individualius pasiūlymus ir pastabas apie nuteistąjį, nurodydamas, kokio pobūdžio socialinė globa reikalinga.

Iš Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, matyti, kad Pareiškėjui tiek Alytaus PN  PASP administratorė, tiek gydytojai psichiatrai, kai Pareiškėjas gydėsi LAVL stacionare, žodžiu paaiškino, kodėl jis negali būti perkeltas į LAVL Socialinės globos sektorių.

Apraše numatyta, kad nuteistasis, turintis socialinio bei fizinio savarankiškumo sutrikimų, turi teisę ir pats raštu kreiptis (pateikti laisvos formos prašymą) į jį gydantį gydytoją, kad jam būtų nustatytas socialinės globos poreikis. 2021-04-29 Pareiškėjas su rašytiniu prašymu perkelti į LAVL soc. globos sektorių kreipėsi į Alytaus PN administraciją, kad ji jo prašymą pateiktų nagrinėti KD Komisijai.

Pagal Apraše nustatytą reglamentavimą, KD Komisija apie  siūlymą informuoja pataisos įstaigą, kuri kreipėsi dėl nuteistojo skyrimo ar perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių. Iš Seimo kontrolieriui pateiktos medžiagos matyti, kad Alytaus PN administracija gavo KD Komisijos posėdžio protokolą,  kuriame priėmė sprendimą Pareiškėjo atžvilgiu, tačiau nėra jokios informacijos apie tai, kad pats Pareiškėjas buvo apie tai informuotas.

Vadovaujantis VAĮ nuostatomis, viešojo administravimo subjektas, gavęs asmens prašymą, privalo jį išnagrinėti ir priimti dėl jo administracinį sprendimą, kuris  turi būti pasirašytas viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens, individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Asmeniui, pateikusiam prašymą,  taip pat asmenims, kuriems administracinis sprendimas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinio sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinį sprendimą pateikiant to sprendimo kopiją. (šios pažymos 5 punktas).

Šiuo atveju individualus administracinis aktas, kuriame būtų aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos bei nurodyta akto apskundimo tvarka, kaip tai nustatyta VAĮ 10 straipsnyjepriimtas nebuvo. Taigi ir įteiktas Pareiškėjui taip pat nebuvo. iš Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos nustatyta, kad Pareiškėjas apie dėl jo prašymo priimtą sprendimą iš viso nebuvo informuotas .

 

 1. Seimo kontrolierius savo darbo praktikoje (2020-10-14 pažyma Nr. 4D-2020/1-868, 2021-01-05 pažyma Nr. 4D-2020/1-1303) yra ne kartą konstatavęs, kad komisijos posėdžio protokolas yra tik vidaus administravimo dokumentas, jame suformuluojamas tik tam tikras siūlymas (teikimas) kompetentingam subjektui priimti atitinkamą sprendimą. Asmens teisėms ir pareigoms turintis įtakos sprendimas turi būti priimtas ir surašytas vadovaujantis VAĮ nustatytais reikalavimais – jame, be kita ko, turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos bei nurodyta apskundimo tvarka.

 

 1. Apibendrinant darytina išvada, kad nepateikiant Pareiškėjui atsakymo į jo 2021-04-29 prašymą bei nepriimant sprendimo, kuris atitiktų VAĮ nustatytus reikalavimus, buvo pažeistos Pareiškėjo teisės į gerą administravimą. Pareiškėjo Skundo dalis dėl Pareiškėjo 2021-04-29 prašymo nagrinėjimo Komisijoje yra pagrįsta.

Atsižvelgiant į šioje pažymoje nustatytus pažeidimus, Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduotina tobulinti Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus tvarkos aprašą, kad jo nuostatos atitiktų VAĮ  nustatytus reikalavimus.

 

 

Dėl Pareiškėjo 2020-12-30 skundo nagrinėjimo

 

 1. Pareiškėjas su 2020-12-31 skundu kreipėsi į Alytaus PN administraciją dėl 2020-12-30 įvykusio incidento, kurio metu, prieš jį buvo panaudota fizinė prievarta. Skunde Pareiškėjas ne tik nurodė įvykių aplinkybes, tačiau kartu prašė atlikti tarnybinį patikrinimą bei pateikti vaizdo medžiagą.

 

 1. Alytaus PN, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų. Vienas iš viešojo administravimo principų – išsamumo principas. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.

Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, institucija (taip pat ir Alytaus PN) atsakymą į prašymą turi parengti atsižvelgiant į jo turinį (8 šios pažymos punktas).

 

 1. Alytaus PN administracija 2021-01-20 pateikė Pareiškėjui atsakymą Nr. 363-118, kuriame nurodė įvykių aplinkybes dėl 2020-12-30 fizinės jėgos panaudojimo prieš Pareiškėją, atsakyme nurodydami ir rašto apskundimo tvarką. Tačiau atsakyme Pareiškėjui nieko nepaaiškinta dėl jo prašymo pateikti vaizdo medžiagą.

Remiantis Instrukcijos nuostatomis, užfiksavus ypatingus įvykius (riaušes, suimtųjų (nuteistųjų) grupinį pasipriešinimą pataisos pareigūnams, suimtojo (nuteistojo) pabėgimą, įvykdytą nusikalstamą veiką ir pan.), taip pat atliekant tarnybinį tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su suimtojo (nuteistojo) padarytu kitu teisės pažeidimu, vaizdo įrašas saugomas iki tyrimo pabaigos, siekiant, kad būtų galima tiksliau ir nuosekliau atlikti tyrimą.

Iš Seimo kontrolieriui pateiktų dokumentų matyti, kad Alytaus PN administracija dėl  2020-12-30 įvykio atliko tarnybinį patikrinimą, kurio metu buvo apklausti pareigūnai, Pareiškėjas, įvertinta vaizdinė medžiaga ir surašyta tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 7-20-185-3sp. Iš to, darytina išvada, kad pareigūnai išsaugojo  2020-12-30 įvykusio incidento vaizdo medžiagą (kaip tai nurodyta Instrukcijoje), tačiau atsakyme Pareiškėjui apie tai nebuvo pateikta jokia informacija.

 

 1. Įvertinus tai ir Skundo tyrimo metu konstatuotas aplinkybes, darytina išvada, kad Alytaus PN administracija, neišsamiai išnagrinėjo Pareiškėjo 2020-12-31 skunde pateiktą prašymą, nes nepateikė jam prašomos vaizdo medžiagos, taip pat nepriėmė motyvuoto sprendimo atsisakyti ją pateikti. Todėl konstatuotina, kad Pareiškėjui Alytaus PN administracija atsakymą pateikė ne visiškai atsižvelgus į pateikto skundo (prašymo) turinį, todėl pateiktas atsakymas neatitinka VAĮ įtvirtinto išsamumo principo reikalavimų.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Pareiškėjo Skundo dalis dėl Alytaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai nagrinėjant 2020-12-31 skundą, tiek kiek tai susiję su prašymo pateikti vaizdo medžiagą nagrinėjimu, yra pagrįsta.

 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl 2021-04-29 prašymo nagrinėjimo pripažinti pagrįsta.

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl Alytaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai nagrinėjant 2020-12-31 skundą, tiek kiek tai susiję su prašymo nagrinėjimu, pripažinti pagrįsta.

 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Alytaus pataisos namų direktoriui rekomenduoja: imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų visi pateikiami kreipimaisi būtų nagrinėjami išsamiai, įvertinant visas prašyme nurodytas aplinkybes ir pateikiant į juos atsakymus pagal turinį.

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 17 ir 8 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduoja:

26.1. tobulinti Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus tvarkos aprašą, kad jo nuostatos atitiktų VAĮ  nustatytus reikalavimus.

26.2. imtis priemonių, kad dėl nuteistųjų skyrimo ar perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių būtų priimami sprendimai ir informuojami asmenys, dėl kurių jie priimami, vadovaujantis VAĮ nuostatų reikalavimais.

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                                                                                                       Augustinas Normantas