PAŽYMA DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „X“ SKUNDO PRIEŠ KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĘ

Dokumento numeris 4D-2022/2-1253
Data 2022-11-03
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „X“ SKUNDO PRIEŠ KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĘ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo viešosios įstaigos „X“ (toliau vadinama – Pareiškėja), kurios interesams atstovauja vadovas Y (toliau vadinama – Pareiškėjos atstovas), skundą dėl Kretingos rajono savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) nepateikiant atsakymo į Pareiškėjos atstovo 2022 m. vasario 10 d. prašymą dėl darbo grupės sudarymo (toliau ir citatose vadinama – Prašymas).

 

 1. Pareiškėjos atstovas skunde, adresuotame Seimo kontrolierei, nurodo:

2.1. „2022 vasario 10 dieną Kretingos rajono merui […] elektroniniu paštu buvo išsiųstas Prašymas. […] atsakymo ar informacijos, kodėl atsakymo rengimas užtruko […] vis dar nesu sulaukęs. […].“

 

 1. Pareiškėjos atstovas Seimo kontrolierės prašo: „[…] įpareigoti Kretingos rajono merą […] pateikti atsakymą į Prašymą […] ir laikytis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme numatytų atsakymo terminų.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos:

4.1. Bendrojo skyriaus specialistė J. G. telefoninio pokalbio, vykusio 2022 m. spalio 27 d., metu Seimo kontrolierės patarėją S. V. informavo, kad Kretingos rajono savivaldybėje 2022 m. vasario 11 d. gautas ir užregistruotas (reg. Nr. (4.1.13.E)-D21-1359) Pareiškėjos atstovo Prašymas;

4.2. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė M. N. telefoninio pokalbio, vykusio 2022 m. spalio 28 d., metu Seimo kontrolierės patarėją S. V. informavo, kad Kretingos rajono savivaldybė nėra parengusi ir pateikusi atsakymo į Pareiškėjos atstovo Prašymą.

 

 

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo:

5.1. 10 straipsnis – „4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo […] turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo […] gavimo dienos. Jeigu prašymas […] gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. […].“

5.2. 11 straipsnis – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.“

 

 1. Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau vadinama – Taisyklės):

32 punktas – „Prašymai ir skundai […] turi būti išnagrinėjami per Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodytus terminus.“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, taikant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normas (pritarta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 2016 m. birželio 1 d. pasitarime), konstatuojama:

„Pirmiausia reikia pažymėti, kad Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje numatytais principais yra grindžiamas geras viešasis administravimas (šiuo aspektu žr. 2012 m. balandžio 30 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A492-1978/2012). Tinkamas, atsakingas valdymas, kaip ne kartą akcentuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, yra neatsiejamas nuo gero administravimo reikalavimų (žr. 2015 m. gruodžio 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I-7-552/2015). […]. Gero administravimo principas yra Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisinės sistemos pamatinis principas. Gero administravimo principas įtvirtintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, taikant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normas svarbiausiuose nacionalinio lygmens (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 3 d.) bei tarptautiniuose dokumentuose (Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 41 str. ir kt.). […]. Nepaisant to, kad Viešojo administravimo įstatyme gero administravimo principas tiesiogiai nėra įtvirtintas, jis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išvedamas iš Konstitucijos nuostatų. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Viešojo administravimo subjektas yra saistoma inter alia gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų (2015 m. liepos 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1245-662/2015).“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgus į skundo tyrimo metu gautą informaciją, teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 5–6 punktuose, teismų praktiką (pažymos 7 punktas), susijusius su Kretingos rajono savivaldybės pareigūnų veiksmais (neveikimu) nepateikiant atsakymo į Pareiškėjos atstovo Prašymą, konstatuotina:

8.1. Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Taisykles (pažymos 5.2 papunktis). Taisyklių 32 punktas nustato, jog prašymai turi būti išnagrinėjami per Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodytus terminus, t. y. per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos (pažymos 5.1 papunktis, 6 punktas).

8.2. Kretingos rajono savivaldybėje 2022-02-11 gautas ir užregistruotas Pareiškėjos atstovo Prašymas (pažymos 4.1 papunktis).

Kretingos rajono savivaldybės pareigūnai Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytu terminu nepateikė Pareiškėjos atstovui atsakymo (pažymos 4.2 papunktis).

 

 1. Įvertinus tai, kas pirmiau išdėstyta, darytina išvada, jog Kretingos rajono savivaldybės pareigūnai, gavę Pareiškėjos atstovo Prašymą, nesiėmė Viešojo administravimo įstatyme bei Taisyklėse nustatytų veiksmų, kad Pareiškėjos atstovo prašymas būtų išnagrinėtas ir jam teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais būtų pateiktas atsakymas (pažymos 8.2 papunktis). Pažymėtina ir tai, kad Kretingos rajono savivaldybės pareigūnai, nepateikdami atsakymo Pareiškėjos atstovui, nesivadovavo ir gero administravimo principu, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (pažymos 7 punktas).

Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, Pareiškėjos atstovo skundas dėl Kretingos rajono savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) nepateikiant atsakymo į Pareiškėjos atstovo Prašymą pripažintinas pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERĖS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

viešosios įstaigos „X“, kurios interesams atstovauja vadovas Y,   skundą dėl Kretingos rajono savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) nepateikiant atsakymo į Pareiškėjos atstovo Prašymą pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERĖS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Kretingos rajono savivaldybei rekomenduoja:

11.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos pareigūnai, gavę Pareiškėjos atstovo Prašymą, nesiėmė Viešojo administravimo įstatyme, Taisyklėse nustatytų veiksmų, kad Pareiškėjos atstovo prašymas būtų išnagrinėtas ir jam teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais būtų pateiktas atsakymas; nepateikdami atsakymo Pareiškėjos atstovui nesivadovavo gero administravimo principu, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (pažymos 9 punktas);

11.2. imtis veiksmų, kad ateityje minėti pažeidimai nepasikartotų;

11.3. teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėti Pareiškėjos atstovo Prašymą, pateikti atsakymą bei nurodyti išsamią pateikto atsakymo apskundimo tvarką.

 

Primename, kad Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierę (Seimo kontrolierei pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                    Milda Vainiutė