PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIĄJĮ POLICIJOS KOMISARIATĄ

Dokumento numeris 4D-2020/1-555
Data 2020-08-05
Kategorija Seimo Kontrolierių Pažyma
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIĄJĮ POLICIJOS KOMISARIATĄ
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti
SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2020 m. balandžio 29 d. gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėja) skundą (toliau vadinama ir – Skundas) dėl Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau vadinama ir – Panevėžio AVPK, Panevėžio apskr. VPK, Panevėžio apskr. VPK) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjos 2020 m. sausio 16 d. prašymą.
2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:
2.1. „2020 m. sausio 16 d. Panevėžio apylinkės prokuratūrai pateikiau prašymą, kuriame buvo nurodytos įvykio aplinkybės, bei prašoma pateikti informaciją, atlikti tarnybinį patikrinimą, nutraukti administracinę teiseną. Panevėžio apylinkės prokuratūra pateikė atsakymą, kad šį prašymą persiuntė Panevėžio apskr. VPK […]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „[…] iš Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato gavau atsakymą į prašymą. Atsakyme […] buvo pasisakyta tik dėl tarnybinio patikrinimo, neatsakyta į kitus prašyme keliamus klausimus, nepateikta jokia prašoma informacija […].“
3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.
TYRIMAS IR IŠVADOS
Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės
4. Seimo kontrolierius 2020 m. gegužės 7 d. raštu Nr. 4D-2020/1-555/3D-1254 kreipėsi į Panevėžio AVPK, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2020 m. gegužės 26 d. Seimo kontrolierius gavo 2020 m. gegužės 26 d. Panevėžio AVPK raštą Nr. 50-S-5898(1.30E). Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:
4.1. 2020 m. sausio 16 d. Pareiškėjos kreipimasis Panevėžio AVPK buvo gautas 2020 m. sausio 22 d.; šiuo kreipimusi buvo prašoma pradėti tarnybinį patikrinimą, pateikti Pareiškėjai pranešimo ROIK … kopiją bei visos medžiagos, kurios pagrindu buvo pradėta administracinė teisena, kopijas, informuoti Pareiškėją kada (tikslus laikas) buvo kviesti policijos pareigūnai, koks buvo pranešimas, kada tiksliai pareigūnai atvyko ir ką jie nustatė, kuo vadovaujantis ir kada buvo pradėta administracinė teisena;
4.2. „Panevėžio apskr. VPK viršininko pavaduotojo, laikinai einančio viršininko pareigas; Renaldo Žekonio 2020-01-22 nurodymu Panevėžio apskr. VPK Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriuje atliktas informacijos apie galimą tarnybinį nusižengimą patikslinimas pagal X prašymą pradėti tarnybinį patikrinimą. Apie tyrimo rezultatus X informuota Panevėžio apskr. VPK 2020-02-12 raštu Nr. 50-S-2124(1.30E) „Dėl atlikto informacijos patikslinimo“ (raštas pridedamas)“;
4.3. Panevėžio AVPK Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato 2020 m. sausio 31 d. raštu Nr. 50-S-1567(1.37E) Pareiškėja informuota, kad „[…] 2019-12-30 administracinių nusižengimų registre Jūsų atžvilgiu buvo pradėta administracinio nusižengimo, numatyto LR ANK [reng. past. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas] 73 str., […] teisena“;
4.4. Panevėžio AVPK Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato 2020 m. vasario 3 d. raštu Nr. 50-S-1616(1.37E) Pareiškėja informuota, kad „[…] 2019-12-30 administracinių nusižengimų registre Jūsų atžvilgiu buvo pradėta administracinio nusižengimo […] teisena ROIK … . Vadovaujantis LR ANK 577 str. […] Jūs turite teisę susipažinti su administracinės bylos medžiaga. Tai galite padaryti atvykus į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariatą, adresu Panevėžys, Senamiesčio g. 100.“
Tyrimui reikšmingi teisės aktai
5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ):
14 straipsnis „Prašymų ir skundų nagrinėjimas“ 1 dalis – „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė.“
6. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875:
6.1. 25 punktas – „Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos“;
6.2. 35 punktas – „Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: […] 35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.“
Tyrimo išvados
7. Skunde nurodoma, kad Panevėžio AVPK pareigūnai netinkamai išnagrinėjo Pareiškėjos 2020 m. sausio 16 d. prašymą.
8. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2020 m. sausio 22 d. Panevėžio AVPK buvo gautas 2020 m. sausio 16 d. Pareiškėjos kreipimasis; šiuo kreipimusi buvo prašoma pradėti tarnybinį patikrinimą, pateikti Pareiškėjai pranešimo ROIK … kopiją bei visos medžiagos, kurios pagrindu buvo pradėta administracinė teisena, kopijas, informuoti Pareiškėją, kada (tikslus laikas) buvo kviesti policijos pareigūnai, koks buvo pranešimas, kada tiksliai pareigūnai atvyko ir ką jie nustatė, kuo vadovaujantis ir kada buvo pradėta administracinė teisena. Į 2020 m. sausio 16 d. Pareiškėjos kreipimąsi buvo atsakyta trimis Panevėžio AVPK raštais: 2020 m. sausio 31 d. raštu Nr. 50-S-1567(1.37E), 2020 m. vasario 3 d. raštu Nr. 50-S-1616(1.37E), 2020 m. vasario 12 d. raštu Nr. 50-S-2124(1.30E).
Kadangi Pareiškėja pripažįsta, kad atsakymas dėl tarnybinio patikrinimo rezultatų, t. y., Panevėžio AVPK 2020 m. vasario 12 d. raštas Nr. 50-S-2124(1.30E), buvo gautas (šios pažymos 2.2, 4.2 punktai), toliau pažymoje bus sprendžiama tik dėl Panevėžio AVPK pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai Pareiškėjai nepateikus atsakymo į jos prašyme keliamus klausimus, susijusius su administracine teisena.
9. Kaip minėta, 2020 m. sausio 16 d. Pareiškėja raštu kreipėsi į Panevėžio AVPK (kreipimasis įstaigoje gautas 2020 m. sausio 22 d.) prašydama nurodyti, kada ir kokiu teisiniu pagrindu jos atžvilgiu buvo pradėta administracinio nusižengimo teisena, sudaryti galimybę susipažinti su administracinės bylos medžiaga bei gauti jos kopijas.
Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą institucija nagrinėja pareiškėjo prašymą ir pareiškėjui pateikia atsakymą pagal jo turinį arba atsisako patenkinti minėtą prašymą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos (šios pažymos 5, 6 punktai).
Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Panevėžio AVPK Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato 2020 m. sausio 31 d. raštu Nr. 50-S-1567(1.37E) Pareiškėjai atsakyta į prašyme keliamą klausimą dėl administracinės teisenos pradžios, t. y., nurodyta, kad 2019 m. gruodžio 30 d. jos atžvilgiu buvo pradėta administracinio nusižengimo, įtvirtinto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 73 straipsnyje, teisena.
Panevėžio AVPK Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato 2020 m. vasario 3 d. raštu Nr. 50-S-1616(1.37E) Panevėžio AVPK pareigūnai patenkino Pareiškėjos prašymą susipažinti su administracinės bylos medžiaga bei gauti jos kopijas, nurodant, kad ji šią savo teisę gali įgyvendinti atvykdama į Panevėžio AVPK Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariatą, Panevėžys, Senamiesčio g. 100. Be to, šiame rašte pakartotinai nurodyta, kada ir kokiu teisiniu pagrindu Pareiškėjos atžvilgiu buvo pradėta administracinio nusižengimo teisena.
Šios aplinkybės leidžia teigti, jog Panevėžio AVPK pareigūnai teisės aktuose nustatytais terminais Pareiškėjai pateikė atsakymus pagal jos 2020 m. sausio 16 d. prašymo turinį.
10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas yra nepagrįstas.
SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia …
Skundą dėl Panevėžio AVPK pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjos 2020 m. sausio 16 d. prašymą, atmesti.
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas