2022 m. rugpjūčio 26 d.

Tik Seimo kontrolierės tyrimo metu klausimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo pasistūmėjo iš mirties taško

Seimo kontrolierė išnagrinėjo skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus pareigūnų veiksmų, nesprendžiant valstybinės žemės nuomos teisės perleidimo pareiškėjai klausimo bei pažeidžiant teisę į tinkamą viešąjį administravimą.

Žemės įstatyme nustatyta, kad pastatų ir įrenginių savininkai (nuomininkai) turi teisę lengvatine (ne aukciono) tvarka išsinuomoti nuosavybės teise jiems priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais užstatytą ir eksploatavimo tikslais naudojamą valstybinės žemės sklypą.

Pagal Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių nuostatas, valstybinės žemės nuomos teisė perleidžiama kitam asmeniui, kai perleidžiami statiniai, įrenginiai (jų dalys) išnuomotame valstybinės žemės sklype. Perleidžiant žemės nuomos teisę į visą valstybinės žemės sklypą, pakeičiama valstybinės žemės nuomos sutartis, joje įrašant naująjį nuomininką.

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog valstybinės žemės sklypo nuomininkas, prieš perleisdamas statinių ar įrenginių (jų dalių) nuosavybės teisę kitam asmeniui, turi kreiptis į valstybinės žemės nuomotoją dėl sutikimo perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), išdavimo.

Tyrimo metu nustatyta, kad buvusiam savininkui priklausiusių patalpų perdavimas pareiškėjai buvo įvykdytas anksčiau, nei buvo kreiptasi į Nacionalinį žemės tarnybos skyrių dėl valstybinės žemės nuomos teisės perleidimo, be to buvęs savininkas prašė valstybinės žemės nuomos sutartis nutraukti, o ne perleisti nuomos teisę kitam subjektui, todėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių nuostatos nagrinėjamu atveju negalėjo būti taikomos. Atsižvelgiant į tai, valstybinės žemės nuomos sutartys buvo nutrauktos.

Baigus skundo nagrinėjimą konstatuota, kad tik Seimo kontrolierės atliekamo tyrimo metu, praėjus daugiau kaip vieneriems metams nuo pareiškėjos prašymo sudaryti patalpų eksploatacijai reikalingos valstybinės žemės nuomos sutartį, ji Nacionalinio žemės tarnybos skyriaus raštu buvo informuota, kad nebuvo išpildytos sąlygos, būtinos valstybinės žemės nuomos teisės perleidimui.

Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuota, kad pareiškėjos teisė į tinkamą viešąjį administravimą buvo pažeista.

Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į tai, kad išsamios, argumentuotos, teisės aktų nuostatomis pagrįstos informacijos nesuteikimas laiku sudaro sąlygas abejoti institucijų veiklos skaidrumu, teisėtumu. Taip pat Seimo kontrolierė pažymėjo valstybės tarnautojo pareigą būti atvirais dialogui, bendradarbiavimui, gerbti žmogaus teises ir laisves, laikytis Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų.

Atsižvelgdama į tai, Seimo kontrolierė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui rekomendavo inicijuoti ir užtikrinti, kad būtų išspręstas klausimas dėl tarnautojo, turėjusio pareigą parengti atsakymą į pareiškėjos kreipimąsi, tarnybinės atsakomybės bei užtikrinti, jog būtų laikomasi Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomos taisyklėse nustatyto reikalavimo apie valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymui trūkstamus dokumentus asmenis informuoti laikantis nustatyto 10 darbo dienų termino.

Susijusios naujienos