2022 m. balandžio 20 d.

Sprendimą dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimo turi priimti Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė ištyrė pareiškėjų skundą, kuriame jie rašė, kad kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrių dėl laisvos valstybinės žemės fondo žemės ploto pirkimo–pardavimo, tačiau atsakymo negavo, tad kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą, kuri tik suteikė „bendro pobūdžio“ informaciją. Pareiškėjai teigė, jog atsakymų į savo prašymus iš Trakų skyriaus taip ir nėra gavę.

Seimo kontrolierė nustatė, jog gavusi pareiškėjų skundą dėl Trakų skyriaus pareigūnų veiksmų Nacionalinė žemės tarnyba įvertino šio skyriaus pareigūnų neveikimą, įpareigojo skyriaus vedėją užtikrinti, kad panašaus pobūdžio atvejai ateityje nesikartotų ir kad skyrius, nagrinėdamas asmenų prašymus, griežtai laikytųsi teisės aktuose nustatytų reikalavimų bei terminų. Taip pat pareiškėjams buvo suteikta informacija, dėl kokių priežasčių vienos iš pareiškėjų pageidaujamas pirkti valstybinės žemės plotas negali būti jai parduotas. 

Kartu Seimo kontrolierė atkreipė Nacionalinės žemės tarnybos dėmesį į tai, kad valstybinės žemės sklypų pardavimą organizuoja tarnybos teritoriniai padaliniai (skundo atveju – Trakų skyrius), kurie per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo parduoti valstybinės žemės plotą ir dokumentų gavimo turi raštu informuoti asmenį, ar bus rengiami dokumentai pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti.

Atsižvelgusi į tai, kad būtent Trakų skyrius turi priimti sprendimą dėl prašymo įsigyti valstybinės žemės plotą, ir į tai, kad skyrius nėra (nebuvo) išnagrinėjęs pareiškėjų prašymų dėl valstybinės žemės ploto pardavimo, Seimo kontrolierė skundą pripažino pagrįstu ir Nacionalinei žemės tarnybai rekomendavo įpareigoti Trakų skyrių teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėti pareiškėjų prašymus bei pateikti motyvuotą atsakymą, nurodant pateikto atsakymo (priimto sprendimo) apskundimo tvarką.

Susijusios naujienos