2022 m. birželio 23 d.

Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į ilgą skundų nagrinėjimo trukmę Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (Inspekcija) pareigūnų biurokratizmo. Pareiškėjas rašė, kad Inspekcija neišnagrinėjo jo skundų per maksimalų nustatytą (6 mėn.) terminą.

Seimo kontrolierė, atlikusi skundo tyrimą, konstatavo, kad Pareiškėjo skundai nebuvo išnagrinėti per Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Įstatymas) nustatytus terminus ir Inspekcija pažeidė Pareiškėjo teisę į gerą viešąjį administravimą (Įstatymo reikalavimų nagrinėjant skundus nesilaikymas laikytinas sprendimo priėmimo vilkinimu, Inspekcijos nepagrįstu neveikimu).

Kartu Seimo kontrolierė atkreipė Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad Inspekcija gavo papildomą finansavimą ir papildomas pareigybes skundams tirti, 2022 metų pirmą ketvirtį ji išnagrinėjo 9 proc. mažiau skundų nei per 2021 metų I ketvirtį. Be to, Inspekcijai vis nepavyksta išspręsti pareigybių užimtumo klausimų ir kitų problemų, kad skundai ir/ar prašymai būtų nagrinėjami per teisės aktuose nustatytus terminus.

Seimo kontrolierė Erika Leonaitè atkreipė dėmesį, kad jau ne vieneri metai Inspekcija nurodo skundų neišnagrinėjimo per Įstatyme nustatytus terminus tas pačias priežastis: didelis darbo krūvis, personalo stoka ir pan. Nors Inspekcijai buvo didinamas finansavimas, pareigybių skaičius, Įstatyme nustatyti ilgesni skundų nagrinėjimo terminai, Inspekcija imasi kai kurių priemonių skundų ir prašymų nagrinėjimo situacijai gerinti, tačiau skundų nagrinėjimo terminų laikymosi problema tebeišlieka. Tai kelia pagrįstų abejonių, ar šios nurodomos priežastys, dėl kurių skundai neišnagrinėjami per ADTAĮ nustatytus terminus, laikytinos objektyviomis priežastimis. Pažymėtina, kad pasikartojantys asmenų teisių į gerą viešąjį administravimą pažeidimai Inspekcijoje (Įstatyme nustatytų asmenų skundų nagrinėjimo terminų pažeidimai) negali būti pateisinami Inspekcijos vidaus administravimo veiklos organizavimo aplinkybėmis, t. y. tinkama Inspekcijos vidaus administravimo veikla (personalo, turimų finansinių išteklių valdymas) turi užtikrinti Inspekcijos viešojo administravimo funkcijų vykdymą teisės aktuose nustatyta tvarka.

Atsižvelgus į visas aplinkybes, Seimo kontrolierė rekomendavo Vyriausybei imtis efektyvių kompleksinių priemonių, kurios užkirstų kelią ne vieneri metai besitęsiantiems asmenų teisių į gerą viešąją administravimą pažeidimams Inspekcijoje, kartu užtikrintų tinkamą duomenų subjektų teisių apsaugą ir konstitucinio valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principo tinkamą įgyvendinimą.

Susijusios naujienos