PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ

Dokumento numeris 4D-2022/1-347
Data 2022-06-21
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022-03-28 gavo X (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Inspekcija) pareigūnų biurokratizmo.

 

 1. Pareiškėjo skunde, be kita ko, nurodyta:

2.1. „Dėl 2021-05-14 skundo Nr. 1R-3432(2.13.Mr)

[…] 2021-05-14 aš ir kiti bendrapareiškėjai – mano tėvai Y ir Z – kreipėmės į Inspekciją su skundu „Dėl neteisėto vaizdo stebėjimo, asmens duomenų rinkimo bei tvarkymo“ (Inspekcijos reg. Nr. 1R-3432(2.13.Mr)), kuriuo apskundėme UAB „A“ (toliau citatose ir tekste vadinama – 2021-05-14 Skundas) (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

„[…] 2021-08-18 gavome Inspekcijos raštą Nr. 2R-4188 (2.13.Mr) „DĖL INFORMACIJOS APIE SKUNDO NAGRINĖJIMO PAŽANGĄ“, kuriuo Inspekcija informavo apie 2021-05-14 Skundo nagrinėjimo statusą ir pratęsiamą 2021-05-14 Skundo nagrinėjimo terminą […]. 2021-09-15 gavome Inspekcijos raštą Nr. 2R-4616 (2.13.Mr) „DĖL SKUNDO NAGRINĖJIMO TERMINO PRATĘSIMO“, kuriuo Inspekcija informavo, kad dėl objektyvių priežasčių (dėl skundo nagrinėjimo metu paaiškėjusių aplinkybių sudėtingumo, informacijos apimties ir didelės Inspekcijos darbų apimties) nėra galimybės 2021-05-14 Skundo išnagrinėti per Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ) 30 straipsnio
2 dalyje nustatytą 4 mėnesių terminą. Buvome informuoti, kad atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis ADTAĮ 30 straipsnio 2 dalimi, 2021-05-14 Skundo nagrinėjimo terminas pratęsiamas iki 6 mėnesių nuo 2021-05-14 Skundo gavimo Inspekcijoje dienos […].

Nuo 2021-05-14 Skundo pateikimo Inspekcijai dienos jau praėjo 10,5 mėnesių, tačiau mūsų 2021-05-14 Skundas nėra išnagrinėtas, apie […] išnagrinėtą 2021-05-14 Skundą iš Inspekcijos jokia forma negavome jokios informacijos.“

2.2. „Dėl 2021-07-15 skundo Nr. 1R-4903(2.13.Mr)

[…] 2021-07-15 kreipiausi į Inspekciją su skundu „Dėl neteisėto asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais“, kuriuo apskundžiau UAB „B“, valdančią internetinę parduotuvę <…> (reg. Nr. 1R-4903 (2.13.Mr); […]).“ (toliau citatose ir tekste vadinama – 2021-07-15 Skundas) „Nors nuo minėto skundo įteikimo Inspekcijai dienos praėjo jau 8,5 mėnesio, jokios informacijos apie šio skundo nagrinėjimo termino pratęsimą, statusą ar išnagrinėtą 2021-07-15 Skundą negavau.“

2.3. „Atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2021-05-14 Skundo pateikimo Inspekcijai dienos jau buvo praėję daugiau kaip 9 mėnesiai, o nuo 2021-07-15 Skundo pateikimo Inspekcijai dienos jau buvo praėję daugiau kaip 8,5 mėnesio, tačiau šie skundai nebuvo išnagrinėti, apie skundų nagrinėjimo terminų pratęsimą, statusą ar išnagrinėtus skundus iš Inspekcijos jokia forma negavau jokios informacijos, 2022-02-18 kreipiausi į Inspekciją su prašymu „Dėl informacijos pateikimo“ (reg. Nr. 1R-977 (2.13.Mr.)), kuriuo paprašiau Inspekciją pateikti informaciją apie minėtų dviejų skundų nagrinėjimo statusą bei paaiškinti, kodėl skundai nebuvo išnagrinėti per ADTAĮ nustatytą ilgiausią galimą terminą, t. y. 6 mėnesius […]“ (toliau citatose ir tekste vadinama – 2022-02-18 Prašymas).

„Nors nuo minėto prašymo pateikimo dienos praėjo jau 25 darbo dienos, Inspekcija iki šios dienos nesiteikė pateikti jokio atsakymo“, todėl Inspekcija „pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytus terminus atsakymams į pareiškėjų prašymus pateikti“.

2.4. „Dėl Inspekcijos neveikimo man yra daroma tęstinė žala – UAB „A“, kurią su kitais bendrapareiškėjais apskundėme Inspekcijai, toliau neteisėtai, neturėdama mūsų sutikimo, filmuoja mus mūsų sklype, tvarko mūsų asmens duomenis, o UAB „B“, valdanti internetinę parduotuvę <…>, toliau beveik kasdien man siunčia nepageidaujamus tiesioginės rinkodaros laiškus, tuo užkimšdama mano el. pašto dėžutę visiškai man neaktualia informacija.“

2.5. „Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, akivaizdu, kad Inspekcija vilkina mano skundų nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą, laiku nepateikia atsakymų į prašymus, pareigūnai elgiasi biurokratiškai.

 

 1. Pareiškėjas prašo: „ištirti Inspekcijos pareigūnų veiksmus, pripažinti mano skundą pagrįstu“, „Inspekcijai siūlyti imtis priemonių, kad Inspekcijos pareigūnai laikytųsi teisės aktuose nustatytų terminų“, „Inspekcijai siūlyti skirti nusižengusiems Inspekcijos pareigūnams tarnybines (drausmines) nuobaudas.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

 1. Pagal kartu su skundu Seimo kontrolierei pateikto 2022-02-18 Prašymo turinį nustatyta, kad Pareiškėjas prašė Inspekciją „pateikti informaciją apie minėtų dviejų skundų nagrinėjimo statusą bei paaiškinti, kodėl skundai nebuvo išnagrinėti per ADTAĮ nustatytą ilgiausią galimą terminą, t. y. 6 mėnesius“.

 

 1. Seimo kontrolierė, atsižvelgusi į pirmiau nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Inspekciją prašydama pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl Pareiškėjo skunde Seimo kontrolierei nurodytų Inspekcijos veiklos (neveikimo) aplinkybių: 1) dėl 2021-05-14 Skundo nagrinėjimo nesilaikant ADTĮ nustatytų terminų; 2) dėl 2021-07-15 Skundo nagrinėjimo nesilaikant ADTĮ nustatytų terminų; 3) dėl kokių priežasčių Inspekcijoje 2021-07-15 Skundo nagrinėjimo terminas nebuvo pratęstas nustatyta tvarka; 4) dėl kokių priežasčių nebuvo pateiktas atsakymas į 2022-02-18 Prašymą; pateikti išsamų atsakymą Pareiškėjui (atsakymo kopiją pateikti Seimo kontrolierei); informuoti: 1) kokius veiksmus atliko Inspekcija, gavusi papildomą finansavimą 10-čiai etatų
  (ar į visas papildomas pareigybes yra priimti darbuotojai, nuo kada ir pan.); 2) kiek skundų buvo išnagrinėta per 2021 metų I ketvirtį ir per 2022 metų I ketvirtį; pateikti motyvuotą nuomonę dėl Pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurių aprašymas pacituotas pažymos 2.5 ir 2.6 punktuose ir kt.

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Iš Inspekcijos Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta:

6.1. „Dėl žmogiškųjų išteklių

Pažymime, kad 2021-05-27 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos žmogiškųjų išteklių valdymo ataskaitos Nr. 1V-10 (Inspekcijoje gauta 2021-05-27, reg. Nr. 1R-3741(1.20) (toliau – Ataskaita) išvadose yra patvirtinta, kad Inspekcijoje tinkamam funkcijų įgyvendinimui nustatytas 32 papildomų pareigybių poreikis, o tai neabejotinai turi įtakos Inspekcijos funkcijų vykdymui laiku.

2021 m. priimta 15 naujų darbuotojų, iš jų 9 buvo priimti į Priežiūros skyrių. Tačiau svarbu tai, kad 2021 m. iš darbo išėjo 10 darbuotojų, iš jų iš Priežiūros skyriaus – net 6 darbuotojai.
2022 m. (2022-04-25 dienos duomenimis) priimti 5 nauji darbuotojai, iš jų į Priežiūros skyrių – 4, o iš darbo išėjo – 6 darbuotojai, iš jų iš Priežiūros skyriaus – 4. Be to, Priežiūros skyriuje 3 valstybės tarnautojai yra vaiko priežiūros atostogose; skelbtos pakaitinių tarnautojų atrankos, neįvyko, nes negauta prašymų. Kaip galima pastebėti iš pateiktos informacijos, Inspekcijoje vyksta intensyvi darbuotojų kaita, o tai sąlygoja darbų perskirstymus, jau nagrinėjamų atvejų pakartotinę analizę, naujų darbuotojų skubų įtraukimą į darbinę veiklą, galimus darbo kokybės trūkumus ir pan.

Nuo 2022-01-01 Inspekcijai padidintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
14 papildomų etatų, naujos pareigybės įsteigtos nuo 2022-01-14. Pažymėtina, kad, kaip ir buvo konstatuota Ataskaitoje, valstybės tarnautojų vykdomos funkcijos reikalauja itin aukštos kvalifikacijos specialistų (tai akcentuoja ne tik Europos Komisija, bet ir Europos Parlamentas), kurie gebėtų vykdyti ne tik jiems pavestas užduotis nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu, todėl neretai organizuojami valstybės tarnautojų priėmimo konkursai neįvyksta dėl dalyvių, atitinkančių nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, nebuvimo. […].

Pastebėtina, kad tarnautojų kaita vyksta ir anksčiau turėtose pareigybėse. Aktuali informacija apie darbuotojų paiešką, tarnybinį kaitumą ir pan. skelbiama Inspekcijos svetainėje bei karjeros skiltyje. Taip pat Inspekcija, siekdama pritraukti jaunus specialistus į laisvas pareigybes, dalyvavo ir Mykolo Romerio universiteto organizuojamose karjeros dienose.

Atkreipiame Kontrolieriaus dėmesį į tai, kad pareigybių užpildymas yra susijęs ir su jų darbo vietos parengimu, t. y. kompiuterio ir kitos reikalingos įrangos darbui nuotoliniu būdu suteikimu. Inspekcija, siekdama parengti darbo vietas naujiems darbuotojams, atliko būtinas viešųjų pirkimų procedūras (pvz., stacionarūs kompiuterius pavyko nupirkti tik iš antro karto, kadangi rinkoje už tokią sumą, kurią Inspekcija gali skirti šiai įrangai įsigyti, pasiūlos nebuvo), taip pat vis dar nėra atlikti ir reikiami VĮ Turto banko darbai dėl būtinų elektros jungčių kompiuterinei įrangai įrengimo. Nors poreikis pateiktas dar šių metų pradžioje, tačiau būtinų atlikti darbų kaina yra didelė ir poreikis dėl jų pirkimo bus svarstomas pakartotinai VĮ Turto banke 2022 m. II ketvirtį.

Papildomai pažymėtina, kad Inspekcija, vykdydama savo funkcijas, taip pat privalo užtikrinti ir Inspekcijos darbuotojų teises ir teisėtus interesus bei tinkamas psichoemocines darbo sąlygas Inspekcijoje, skirti jiems užduotis taip, kad jos galėtų būti įgyvendinamos darbo metu, kadangi, kaip nurodyta Ataskaitoje, nuolatinis Inspekcijos darbuotojų darbas padidintu darbo krūviu yra viena iš darbuotojų kaitos priežasčių Inspekcijoje. Ataskaitoje Ministerija padarė išvadą, kad darbuotojų darbo krūvio augimo rizikos valdant priemokų skyrimo priemonėmis negali būti laikomas tvariu ir gali tik laikinai padėti valdyti darbo krūvio augimo rizikas. Nuolatinės padidinto darbo krūvio sąlygos ne tik gali demotyvuoti personalą, didinti įtampas, prastinti psichoemocines darbo sąlygas, bet ir įtakoti darbuotojų „perdegimą“, kuomet neigiamai įtakojamas funkcijų vykdymo efektyvumas, didėja klaidų tikimybė, teisės aktų ir nacionalinių bei tarptautinių įsipareigojimų nesilaikymo rizika.“

6.2. „Dėl išnagrinėtų skundų skaičiaus ir kitų funkcijų

Informuojame, kad 2021 m. Inspekcija išnagrinėjo 976 skundus. Taip pat teikiame informaciją apie išnagrinėtus skundus 2021 m. ir 2022 m. I ketvirtį:

Laikotarpis Išnagrinėta skundų
2021.01.01-2021.03.31 195
2022.01.01-2022.03.31 178

[…] Norime atkreipti Kontrolieriaus dėmesį į tai, kad skundų nagrinėjimas yra tik viena iš daugelio kitų funkcijų, kurios yra priskirtos Priežiūros skyriaus kompetencijai. Pagal Priežiūros skyriaus nuostatų [patvirtinti Inspekcijos direktoriaus 2018-08-30 įsakymu Nr. 1T-88 (1.12.)]
6 punktą Priežiūros skyrius: atlieka asmens duomenų tvarkymo teisėtumo tikrinimus; nagrinėja pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus; atlieka stebėseną; […] vykdo Inspekcijos akredituotų įstaigų priežiūrą ir kontrolę; […] dalyvauja Europos Komisijos komitetų ir darbo grupių, Europos Sąjungos Tarybos komitetų ir darbo grupių, Policijos ir teisingumo, Eurodac darbo grupių, kitų tarptautinių organizacijų (institucijų) darbo grupių, Šengeno, Muitinės ir Europolo jungtinės priežiūros institucijų darbe […].

Pažymėtina ir tai, kad skundų nagrinėjimo procedūra yra daugialypė, ir apima ne tik skundo nagrinėjimą, bet, prireikus, ir administracinių baudų skyrimą, atstovavimą teismuose ir kitus susijusius procesus, reikalaujančius atitinkamų žmogiškųjų resursų.“

6.3. „Svarbu pažymėti ir tai, kad Lietuvos vyriausias administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra nurodęs, kad viešojo administravimo subjektui įstatyme nustatytas terminas, per kurį turi būti priimtas administracinis sprendimas, yra instrukcinio pobūdžio, todėl šio termino pasibaigimas nedaro negaliojančiu administracinio sprendimo, priimto pasibaigus šiam terminui. Įstatyme nustatyto termino, per kurį turi būti priimtas administracinis sprendimas, pasibaigimas nepaneigia viešojo administravimo subjekto kompetencijos priimti administracinį sprendimą ar atlikti kitus veiksmus, t. y. tiesiogiai nesukuria neigiamų teisinių pasekmių, tik prailgina administracinį procesą (žr., pvz., LVAT 2012-02-23 nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1192/2012).

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad skundai ir kitos funkcijos turi būti atliekamos ne tik laiku, bet ir kokybiškai, skiriant pakankamai laiko skundo nagrinėjimo metu surinktos informacijos analizei, vertinimui ir motyvuotų sprendimų priėmimui. Tačiau nepriklausomai nuo to, kad trūksta žmogiškųjų išteklių, pažymime, kad Inspekcija imasi visų priemonių, kad skundai ir kitos funkcijos būtų atliekamos per įmanomai trumpiausią laiką ir kokybiškai.

Papildomai informuojame, kad atsižvelgdami į didelę personalo kaitą, įvykusius darbų perskirstymus (kai išėjusio darbuotojo skundai ir kiti darbai paskirstomi dirbantiems darbuotojams), 2022 m. gegužės mėn. pakartotinai atlikome nagrinėjimų skundų inventorizaciją, paskirstėme prioritetus ir atitinkamai atliekame skundų perskirstymą naujiems darbuotojams, siekdami suvienodinti skundų nagrinėjimo krūvius ir užtikrinti operatyvesnį skundų nagrinėjimą.“

6.4. „Dėl Kontrolieriaus nagrinėjamų skundų“:

6.4.1. Inspekcijoje buvo gauti du Pareiškėjo skundai: 2021-05-14 Inspekcijoje gautas Pareiškėjo, Z ir Y 2021-05-14 Skundas (Inspekcijos reg. Nr. 1R-3432(2.13.Mr)) dėl galimai neteisėto vaizdo stebėjimo ir 2021-07-15 Skundas (Inspekcijos reg. Nr. 1R-4903 (2.13.Mr)) dėl galimai be jo sutikimo vykdomos tiesioginės rinkodaros.

Inspekcija 2022-04-28 priėmė sprendimą dėl 2021-05-14 Skundo ir apie tai 2022-04-29 raštu Nr. 2R-1820 (2.13.Mr.) informavo Pareiškėją;

6.4.2. „Dėl 2021-07-15 Skundo nagrinėjimo paaiškiname, kad atlikę informacijos patikrinimą dėl skundo nagrinėjimo eigos, nustatėme, kad Inspekcija Pareiškėją apie skundo nagrinėjimo statusą, t. y. informaciją, kad skundas yra priimtas nagrinėti, informavo 2021-07-20 raštu Nr. 2R-3703 (2.13.Mr) (pridedama), tačiau dėl žmogiškosios klaidos (kuri susijusi su dideliu darbų krūviu) Pareiškėjas nebuvo informuotas apie skundo nagrinėjimo termino pratęsimą.

Informuojame, kad Inspekcija atsakymą į Pareiškėjo 2022-02-18 Prašymą, taip pat informaciją apie skundų nagrinėjimo eigą ir terminų pratęsimą, skundų neišnagrinėjimo priežastis Pareiškėjui pateikė 2022-04-14 raštu Nr. 2R-1655 (2.13.Mr) […]“, kuriame nurodyta:

„Atsakydami į Jūsų 2022-02-18 Inspekcijoje gautą raštą (Inspekcijos reg.
Nr. 1R-977(2.13.Mr)), informuojame, kad Inspekcijoje yra nagrinėjamas 2021-05-14 Skundas (reg. Inspekcijoje Nr. 1R 3432(2.13.Mr)) ir 2021-07-15 Skundas (Inspekcijos reg.
Nr. 1R-4903(2.13.Mr)).

Inspekcija, nagrinėdama 2021-05-14 Skundą, raštu kreipėsi į UAB „A“ dėl informacijos, reikalingos skundo nagrinėjimui, gavimo. UAB „A“ pateikė Inspekcijai paaiškinimus dėl skunde nurodytų aplinkybių, tačiau šių paaiškinimų nepakako tinkamam skundo išnagrinėjimui. Atsižvelgiant į tai, Inspekcija pakartotinai kreipėsi į UAB „A“ dėl skundo išnagrinėjimui reikalingos informacijos gavimo. Atsakymas iš UAB „A“ yra gautas.

Nagrinėdama 2021-07-15 Skundą, Inspekcija raštu kreipėsi į UAB „B“ dėl informacijos, reikalingos skundo nagrinėjimui, gavimo. Atsakymas iš UAB „B“ nėra gautas. Informuojame, kad dėl objektyvių priežasčių (dėl didelės ir išaugusios darbų apimties, nepakankamų žmogiškųjų išteklių bei dėl Inspekcijos Priežiūros skyriaus personalo kaitos), Inspekcija neturi galimybės Jūsų skundų išnagrinėti per ADTAĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus. Apie Inspekcijos priimtą sprendimą informuosime Jus papildomai“;

6.4.3. „Atkreipiame Kontrolieriaus dėmesį ir į tai, kad nors Pareiškėjas nurodo, kad dėl skundų neišnagrinėjimo jis patiria žalą, tačiau Pareiškėjas nei Inspekcijai skundų nagrinėjimo metu, nei Kontrolieriui teikdamas skundą nepateikė jokių įrodymų apie jo patirtą žalą dėl Inspekcijos veiksmų. Šiuo atveju, svarbu yra ir tai, kad Pareiškėjas, kaip duomenų subjektas, turi teisę ir galimybę imtis aktyvių veiksmų, siekiant skundžiamam asmeniui UAB „B“ uždrausti naudoti jo el. paštą tiesioginės rinkodaros tikslais. Ši Pareiškėjo kaip duomenų subjekto teisė yra įtvirtinta 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) preambulės 70 punkte, kuriems nurodoma, kad jei asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kada nemokamai nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu“;

6.4.4. „Pakartotinai pažymime, kad Inspekcija deda visas protingas pastangas tam, kad net ir esant didelėms darbų apimtims bei žmogiškųjų išteklių trūkumui, Inspekcijai pavestos funkcijos (ne tik susijusios su skundų nagrinėjimu) būtų vykdomos kuo įmanoma sklandžiau.“

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

 

 1. Įstatymai

7.1. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTĮ):

8 straipsnis – „2. Inspekcijos veikla grindžiama teisėtumo, nešališkumo, viešumo, profesionalumo atliekant savo funkcijas principais. Inspekcija, atlikdama […] šiame įstatyme jai nustatytas funkcijas bei priimdama sprendimus dėl jų atlikimo, yra nepriklausoma. Jos teisės gali būti suvaržytos tik įstatymų. 3. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, Lietuvos Respublikos Seimo nariai ir kiti pareigūnai, politinės partijos ir politinės organizacijos, asociacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys neturi teisės Inspekcijai, jos vadovui, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, daryti jokio politinio, ekonominio, psichologinio, socialinio spaudimo ar kitokio neteisėto poveikio. Kišimasis į Inspekcijos veiklą užtraukia įstatymų nustatytą atsakomybę“;

23 straipsnis – „1. Priežiūros institucija nagrinėja skundus dėl […] šio įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą, pažeidimų šių teisės aktų ir priežiūros institucijos nustatyta tvarka. […]“;

30 straipsnis – „1. Priežiūros institucija  praneša pareiškėjui apie skundo nagrinėjimo pažangą, jei skundas ar jo dalis neišnagrinėta, ar rezultatus ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo skundo gavimo priežiūros institucijoje dienos. 2. Skundas ar jo dalis turi būti išnagrinėta ir pareiškėjui atsakyta per 4 mėnesius nuo skundo gavimo priežiūros institucijoje dienos, išskyrus atvejus, kai dėl skunde ar jo dalyje nurodytų ar nagrinėjimo metu paaiškėjusių aplinkybių sudėtingumo, informacijos apimties, skundžiamo asmens ir kitų juridinių ar fizinių asmenų vengimo vykdyti priežiūros institucijos reikalavimus, skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio arba kitų objektyvių priežasčių būtina skundo ar jo dalies nagrinėjimą pratęsti. Šiais atvejais skundo ar jo dalies nagrinėjimo terminas pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams. Bendras skundo ar jo dalies nagrinėjimo terminas negali būti ilgesnis negu 6 mėnesiai nuo skundo gavimo priežiūros institucijoje dienos. Apie skundo ar jo dalies nagrinėjimo termino pratęsimą ir pratęsimo priežastis pranešama pareiškėjui. Skundas ar jo dalis turi būti išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką“;

31 straipsnis – „4. Apie priimtą sprendimą priežiūros institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos raštu praneša pareiškėjui ir skundžiamam asmeniui, išskyrus šio straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 3 dalyje nurodytus atvejus, kai ketinama skirti administracinę baudą. 5. Priežiūros institucijos sprendimas gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

7.2. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ):

2 straipsnis – „17. Vidaus administravimas − veikla, kuria užtikrinamas viešojo administravimo subjekto, turinčio viešojo juridinio asmens statusą, savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas), kad jis galėtų atlikti viešąjį administravimą“;

3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 4) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; […]; 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį“;

10 straipsnis – „3. Viešojo administravimo subjektai administracinius sprendimus gali priimti savo iniciatyva arba gavę asmenų prašymus ar skundus. 4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. […].“

7.3. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama ir – SKĮ):

12 straipsnio 1 dalis – „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“;

22 straipsnis – „3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika:

– 2012-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012 – „Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999-05-11, 2004-12-13 nutarimai, 2004-11-05 išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-05-31 nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). VAĮ 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; […]. VAĮ 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.)“;

– 2012-05-24 nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2327/2012 – „Viešojo administravimo subjektui praleidus įstatyme ar kitame teisės akte nustatytą administracinio sprendimo priėmimo terminą, galima konstatuoti viešojo administravimo subjekto neveikimą, tai suteikia teisę asmeniui ginti savo teises kreipiantis su skundu“;

– 2013-10-08 sprendimas administracinėje byloje Nr. A602-1189/2013 – „Terminai sprendimo priėmimui yra skirti užtikrinti, kad administracinis procesas nebūtų pernelyg ilgai užtęsiamas, o viešojo administravimo subjektai įvykdytų jiems pavestą kompetenciją […]“;

– 2016-02-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A-1150-520/2016 – „[…] atsakovas savo kompetencijos ribose įvykdė pareigą ir pateikė pareiškėjui tinkamą atsakymą, o tai, kad pareiškėjo netenkina skundžiamame atsakyme išdėstytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nėra pagrindas pripažinti, jog pats atsakymas yra nemotyvuotas ir neteisėtas bei neatitinkantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatų. […].“

 

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008-03-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154/2008 – „Viešojoje teisėje veikia bendrasis teisinio reguliavimo principas ,,galima tai, kas leista“, pagal kurį viešosios teisės subjektai negali laisvai pasirinkti savo elgesio varianto, jie turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems suteikti konkrečių įstatymų, ir savo veikloje negali peržengti šių įgalinimų ribų. Viešojo administravimo subjektų veiksmai, atlikti viršijus įstatyminių įgalinimų (kompetencijos) ribas (ultra vires), yra pagrindas tokius veiksmus laikyti neteisėtais. Viešąjį administravimą vykdančių subjektų veikloje bendroji pareiga elgtis rūpestingai ir atidžiai negali būti priešpastatoma pareigai laikytis šią veiklą reglamentuojančių įstatymų reikalavimų ir juos vykdyti. Ar viešosios teisės subjektas elgėsi pakankamai rūpestingai ir atidžiai, turi būti vertinama pagal tai, kaip tiksliai jis laikėsi jo veiklą reglamentuojančių įstatymų reikalavimų.“

 

 1. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis:

10.1. dėl 2021-05-14 Skundo ir 2021-07-15 Skundo nagrinėjimo;

10.2. dėl 2022-02-18 Prašymo nagrinėjimo.

 

Tyrimo išvados

 

Dėl 2021-05-14 Skundo ir 2021-07-15 Skundo nagrinėjimo

 

 1. Apibendrinus skunde Seimo kontrolierei aprašytas aplinkybes konstatuotina, kad Pareiškėjas skundžiasi tuo, kad:

11.1. „nuo 2021-05-14 Skundo pateikimo Inspekcijai dienos jau praėjo 10,5 mėnesių, tačiau mūsų 2021-05-14 Skundas nėra išnagrinėtas“, „apie išnagrinėtą 2021-05-14 Skundą iš Inspekcijos jokia forma negavome jokios informacijos“ (pažymos 2.1 punktas);

11.2. „Nors nuo minėto skundo įteikimo Inspekcijai dienos praėjo jau 8,5 mėnesio, jokios informacijos apie šio skundo nagrinėjimo termino pratęsimą, statusą ar išnagrinėtą 2021-07-15 Skundą negavau“ (pažymos 2.2 punktas).

 

 1. Apibendrinus teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad vadovaujantis / remiantis:

12.1. VAĮ (pažymos 7.2 punktas) bei teismų praktika (pažymos 8 ir 9 punktai):

12.1.1. Inspekcija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga) savo veikloje turi vadovautis įstatymo viršenybės, objektyvumo ir kitų principų reikalavimais, t. y., viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; ar Inspekcija elgėsi pakankamai rūpestingai ir atidžiai, turi būti vertinama pagal tai, kaip tiksliai ji laikėsi veiklą reglamentuojančių įstatymų reikalavimų;

12.1.2. Inspekcija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.);

12.1.3. Inspekcijos tinkama vidaus administravimo veikla (pvz., personalo, turimų finansinių išteklių valdymas) turi užtikrinti Inspekcijos viešojo administravimo funkcijų vykdymą teisės aktuose nustatyta tvarka;

12.2. ADTAĮ (pažymos 7.1 punktas) bei teismų praktika (pažymos 8 punktas):

12.2.1. Inspekcija, atlikdama teisės aktuose jai nustatytas priežiūros institucijos funkcijas bei priimdama sprendimus dėl jų atlikimo, yra nepriklausoma, jos teisės gali būti suvaržytos tik įstatymų, veikla grindžiama teisėtumo, nešališkumo, viešumo, profesionalumo atliekant savo funkcijas principais, Inspekcija pagal kompetenciją nagrinėja skundus dėl ADTAĮ pažeidimų;

12.2.2. Inspekcija, pagal kompetenciją nagrinėdama 2021-05-14 Skundą, turėjo:

1) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo 2021-05-14 Skundo gavimo dienos pranešti Pareiškėjui apie jo skundo nagrinėjimo pažangą, jei skundas ar jo dalis neišnagrinėta, arba rezultatus;

2) 2021-05-14 Skundą išnagrinėti per 4 mėnesius nuo skundo gavimo Inspekcijoje dienos (terminai sprendimo priėmimui yra skirti užtikrinti, kad administracinis procesas nebūtų pernelyg ilgai užtęsiamas, o viešojo administravimo subjektai įvykdytų jiems pavestą kompetenciją);

3) tuo atveju, jeigu dėl 2021-05-14 Skunde nurodytų ar nagrinėjimo metu paaiškėjusių aplinkybių sudėtingumo, informacijos apimties, skundžiamo asmens ir kitų juridinių ar fizinių asmenų vengimo vykdyti Inspekcijos reikalavimus, skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio arba kitų objektyvių priežasčių būtina 2021-05-14 Skundo nagrinėjimą pratęsti – 2021-05-14 Skundo nagrinėjimo terminą pratęsti ne ilgiau kaip 2 mėnesiams, apie 2021-05-14 Skundo nagrinėjimo termino pratęsimą ir pratęsimo priežastis pranešant Pareiškėjui.

2021-05-14 Skundas turėjo būti išnagrinėtas per įmanomai trumpiausią laiką, bendras skundo Inspekcijoje nagrinėjimo terminas negalėjo būti ilgesnis negu 6 mėnesiai nuo skundo gavimo Inspekcijoje dienos (ADTAĮ nenustato išimčių dėl maksimalaus skundo nagrinėjimo termino taikymo).

Inspekcijai praleidus ADTAĮ nustatytą sprendimo dėl 2021-05-14 Skundo priėmimo terminą, yra teisinis pagrindas konstatuoti Inspekcijos neveikimą;

12.3. SKĮ (pažymos 7.3 punktas) – jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, skundo tyrimas nutraukiamas.

 

 1. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad Inspekcija:

13.1. nagrinėdama 2021-05-14 Skundą:

13.1.1. nustatyta tvarka pranešė apie 2021-05-14 Skundo nagrinėjimo pažangą, šio skundo nagrinėjimo termino pratęsimą iki 6 mėnesių (pažymos 2.1 punktas), tačiau 2021-05-14 Skundo neišnagrinėjo per ADTAĮ nustatytą maksimalų 6 mėnesių skundų nagrinėjimo terminą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Inspekcijos šio tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikti paaiškinimai dėl skundų neišnagrinėjimo laiku priežasčių (pažymos 6.1 punktas) neatitinka teisės aktų reikalavimų, nes laikantis ADTAĮ reikalavimų dėl objektyvių priežasčių skundai turėjo būti išnagrinėti per maksimalų 6 mėnesių terminą;

13.1.2. pažymėtina, kad Inspekcija šio tyrimo metu 2022-04-14 raštu pateikė Pareiškėjui informaciją apie skundo nagrinėjimo pažangą, skundo neišnagrinėjimo laiku priežastis bei baigė 2021-05-14 Skundo nagrinėjimą ir 2022-04-28 priėmė sprendimą dėl 2021-05-14 Skundo bei apie tai 2022-04-29 raštu informavo Pareiškėją (pažymos 6.4.1 papunktis);

13.2. nagrinėdama 2021-07-15 Skundą:

13.2.1. nustatyta tvarka 2021-07-20 raštu pranešė apie tai, kad 2021-07-15 Skundas priimtas nagrinėti, tačiau ADTAĮ nustatytais terminais nepranešė apie šio skundo nagrinėjimo pažangą, nagrinėjimo termino pratęsimą (pažymos 2.2 punktas ir 6.4.2 papunktis), 2021-05-14 Skundo neišnagrinėjo per ADTAĮ nustatytą maksimalų 6 mėnesių skundų nagrinėjimo terminą.

Šio tyrimo metu Inspekcija 2022-04-14 raštu pateikė Pareiškėjui informaciją apie skundo nagrinėjimo pažangą ir termino pratęsimą, 2021-07-15 Skundo neišnagrinėjimo laiku priežastis, tačiau nenurodė, kad ėmėsi papildomų priemonių gauti informaciją, reikalingą išnagrinėti šį skundą (pažymos 6.4.2 papunktis).

Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad Inspekcijos šio tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikti paaiškinimai dėl skundų neišnagrinėjimo laiku priežasčių (pažymos 6.1 punktas ir 6.4.2 papunktis) neatitinka teisės aktų reikalavimų, nes laikantis ADTAĮ reikalavimų dėl objektyvių priežasčių skundai turėjo būti išnagrinėti per maksimalų 6 mėnesių terminą;

13.2.2. pažymėtina, kad Inspekcija nepateikė duomenų, kad būtų baigusi 2021-07-15 Skundo nagrinėjimą ir priėmusi sprendimą dėl 2021-07-15 Skundo (pažymos 6.4.2 papunktis),
t. y. šis skundas neišnagrinėtas per ADTAĮ nustatytus terminus.

 

 1. Apibendrinus pirmiau padarytas išvadas, konstatuotina, kad:

14.1. vadovaujantis SKĮ 22 straipsnio 3 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės) šios Pareiškėjo skundo dalies dėl Inspekcijos pareigūnų veiklos (neveikimo) 2021-05-14 Skundo nagrinėjimo klausimais tyrimas nutrauktinas;

14.2. vadovaujantis SKĮ 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Inspekcija pažeidė Pareiškėjo teisę į gerą viešąjį administravimą (ADTAĮ reikalavimų nagrinėjant 2021-07-15 Skundą nesilaikymas laikytinas sprendimo priėmimo vilkinimu, Inspekcijos nepagrįstu neveikimu), ši Pareiškėjo skundo dalis dėl Inspekcijos pareigūnų veiklos (neveikimo) 2021-07-15 Skundo nagrinėjimo klausimais pripažintina pagrįsta.

 

 1. Kartu Seimo kontrolierė atkreipia:

15.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad Inspekcija gavo papildomą finansavimą, papildomas pareigybes skundams tirti, 2022 metų pirmą ketvirtį ji išnagrinėjo 9 proc. mažiau skundų nei per 2021 metų I ketvirtį (pažymos 6.2 punktas), Inspekcijai vis nepavyksta išspręsti pareigybių užimtumo klausimų ir kitų problemų, kad skundai, prašymai būtų nagrinėjami per teisės aktuose nustatytus terminus.

Manytina, kad, jau ne vieneri metai Inspekcijai nurodant skundų neišnagrinėjimo per ADTAĮ nustatytus terminus priežastis (didelis darbo krūvis, personalo stoka ir pan.), nors Inspekcijai buvo didinamas finansavimas, pareigybių skaičius, ADTAĮ nustatyti ilgesni skundų nagrinėjimo terminai, Inspekcija imasi kai kurių priemonių skundų ir prašymų nagrinėjimo situacijai gerinti (pažymos 6.1– 6.3 punktai), tačiau skundų nagrinėjimo terminų laikymosi problema tebeišlieka. Tai kelia pagrįstų abejonių dėl pagrindo skundų neišnagrinėjimo per ADTAĮ nustatytus terminus priežastis laikyti objektyviomis priežastimis. Pažymėtina, kad pasikartojantys asmenų teisių į gerą viešąjį administravimą pažeidimai Inspekcijoje (ADTAĮ nustatytų asmenų skundų nagrinėjimo terminų pažeidimai) negali būti pateisinami Inspekcijos vidaus administravimo veiklos organizavimo aplinkybėmis, t. y., tinkama Inspekcijos vidaus administravimo veikla (personalo, turimų finansinių išteklių valdymas) turi užtikrinti Inspekcijos viešojo administravimo funkcijų vykdymą teisės aktuose nustatyta tvarka.

Seimo kontrolierės nuomone, būtina imtis kompleksinių (papildomų teisinių ir organizacinių priemonių) priemonių, kad Inspekcijos veikla atitiktų teisės aktų reikalavimus, nebūtų nuolat pažeidžiamos asmenų teisės į gerą viešąjį administravimą;

15.2. Pareiškėjo dėmesį į Inspekcijos šio tyrimo metu pateiktus paaiškinimus dėl galimos žalos sumažinimo galimybių (pažymos 6.4.3 papunktis).

 

Dėl 2022-02-18 Prašymo nagrinėjimo

 

 1. Apibendrinus skunde Seimo kontrolierei aprašytas aplinkybes (pažymos
  2.3 punktas) konstatuotina, kad Pareiškėjas skundžiasi tuo, kad Inspekcija nepateikė atsakymo į Pareiškėjo 2022-02-18 Prašymą „Dėl informacijos pateikimo“.

 

 1. Apibendrinus teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad vadovaujantis / remiantis:

17.1. VAĮ (pažymos 7.2 punktas) bei teismų praktika (pažymos 8 punktas):

17.1.1. Inspekcija turėjo išnagrinėti 2022-02-18 Prašymą per 20 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos, remdamasi išsamumo principo reikalavimais (į prašymą turėjo atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydama visas prašymo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindama prašymo turinį);

17.1.2. jeigu Inspekcija savo kompetencijos ribose įvykdė pareigą ir pateikė Pareiškėjui tinkamą atsakymą, o tai, kad Pareiškėjo netenkina skundžiamame atsakyme išdėstytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nėra pagrindas pripažinti, jog pats atsakymas yra nemotyvuotas ir neteisėtas bei neatitinkantis VAĮ nuostatų;

17.2. SKĮ (pažymos 7.3 punktas) – jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, skundo tyrimas nutraukiamas.

 

 1. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad Inspekcija, nagrinėdama 2022-02-18 Prašymą, per nustatytą 20 darbo dienų terminą nepateikė atsakymo Pareiškėjui, tačiau šio tyrimo metu
  2022-04-14 raštu atsakė Pareiškėjui, informuodama apie Pareiškėjo skundų nagrinėjimo eigą, terminų pratęsimą, skundų neišnagrinėjimo priežastis (pažymos 6.4.2 papunktis).

 

 1. Apibendrinus pirmiau padarytas išvadas, konstatuotina, kad vadovaujantis
  SKĮ 22 straipsnio 3 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės) šios Pareiškėjo skundo dalies dėl Inspekcijos pareigūnų veiklos (neveikimo)
  2022-02-18 Prašymo nagrinėjimo klausimais tyrimas nutrauktinas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X skundo dalies dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnų veiksmų (neveikimo)
  2021-05-14 Skundo nagrinėjimo klausimais tyrimą nutraukti.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X skundo dalį dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnų veiksmų (neveikimo)
  2021-07-15 Skundo nagrinėjimo klausimais pripažinti pagrįsta.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X skundo dalies dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnų veiksmų (neveikimo)
  2021-02-18 Prašymo nagrinėjimo klausimais tyrimą nutraukti.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 6 punktu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei rekomenduoja imtis efektyvių kompleksinių priemonių, kurios užkirstų kelią ne vieneri metai besitęsiantiems asmenų teisių į gerą viešąją administravimą pažeidimams Inspekcijoje, kartu užtikrintų tinkamą duomenų subjektų teisių apsaugą ir konstitucinio valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principo tinkamą įgyvendinimą.

 

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                        Erika Leonaitė