2024 m. gegužės 14 d.

Marijampolės kalėjimo pareigūnai nepagrįstai nepateikė informacijos nuteistųjų kolektyvo tarybos pirmininkui

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė gavo skundą, kuriame pareiškėjas nurodė, kad su prašymais kreipėsi į Marijampolės kalėjimą ir Lietuvos kalėjimų tarnybą, kad jam būtų pateikta Marijampolės kalėjimo valgykloje ir virtuvėje atlikto patikrinimo akto kopija, tačiau ši informacija pareiškėjui nebuvo pateikta. Pareiškėjas skunde nurodo, jog jis tuo metu buvo Marijampolės kalėjimo nuteistųjų kolektyvo tarybos pirmininku.

Skundo tyrimo metu Seimo kontrolierė nustatė, kad Marijampolės kalėjimas ir Lietuvos kalėjimų tarnyba pareiškėjui prašomo patikrinimo akto kopijos nepateikė. Pareiškėjui buvo paaiškinta: „[…] Jūsų prašymo negali tenkinti, kadangi minimas aktas yra naudojamas Lietuvos kalėjimo tarnybos Marijampolės kalėjimo vidaus administravimo poreikiams ir jis nėra viešinamas […]“.

Skundo tyrimo metu Seimo kontrolierė nustatė, kad pareiškėjas, atlikdamas bausmę Marijampolės kalėjime, buvo Marijampolės kalėjimo nuteistųjų kolektyvo tarybos pirmininku.

Pagal Bausmių vykdymo kodekse nustatytą reglamentavimą, nuteistųjų kolektyvų tarybų nariai turi teisę, be kita ko, gauti ir rinkti informaciją apie nuteistųjų maitinimą, buities sąlygas. Taigi, šiuo atveju Marijampolės kalėjime atliktas teikiamo maisto kokybės patikrinimo aktas yra tiesiogiai susijęs su nuteistųjų maitinimu ir galimu kalinimo sąlygų gerinimu, todėl pareiškėjas, būdamas nuteistųjų kolektyvo tarybos pirmininku, turėjo teisėtą pagrindą gauti prašomą informaciją.

Atsakymuose Lietuvos kalėjimų tarnybos administracija nepateikė pareiškėjo prašomos informacijos bei nenurodė teisinio pagrindo, kuriuo remiantis prašoma informacija negalėjo būti pateikta pareiškėjui. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog atsakymuose nebuvo atsižvelgta į tai, kad pareiškėjas, pagal teisės aktuose nustatytą reguliavimą ir būdamas nuteistųjų kolektyvo tarybos pirmininku, turėjo teisę gauti ir rinkti informaciją apie nuteistųjų maitinimą, buities sąlygas ir kt.

Seimo kontrolierė vertina, kad tokie Lietuvos kalėjimų tarnybos atsakymai neatitinka Viešojo administravimo įstatymu nustatytų reikalavimų, kurie numato, tinkamai nurodyti administracinio sprendimo teisinį ir faktinį pagrindą, neatitinka Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo reikalavimo, įpareigojančio teikti pareiškėjams prašomus duomenis, neatitinka gero viešojo administravimo, objektyvumo ir teisėtumo principų reikalavimo.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Seimo kontrolierė konstatavo, kad pareiškėjo skundas dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai nagrinėjant prašymus pateikti Marijampolės kalėjimo valgyklos patikrinimo akto kopiją, yra pagrįstas.

Seimo kontrolierė Lietuvos kalėjimų tarnybosdirektoriui rekomendavo, atsižvelgiant į šioje pažymoje konstatuotus pažeidimus, imtis priemonių, kad ateityje nuteistųjų prašymai būtų nagrinėjami ir atsakymai į juos teikiami laikantis Bausmių vykdymo kodekso, Viešojo administravimo įstatymo ir Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nuostatų reikalavimų bei gero viešojo administravimo principo.

Plačiau su skundu galite susipažinti čia.

Susijusios naujienos