2024 m. gegužės 20 d.

Lietuvos kalėjimų tarnyba ir Pravieniškių kalėjimo pareigūnai tinkamai neužtikrino nuteistojo teisės bendrauti su sutuoktine

Į Seimo kontrolierių įstaigą kreipėsi nuteistasis, kuris skundėsi, jog ilgalaikio pasimatymo su sutuoktine metu naktį, atliekant patikrinimą, buvo prižadinti Pravieniškių 2-ojo kalėjimo (toliau – Pravieniškių kalėjimas) pareigūnų. Pareiškėjas dėl naktinio patikrinimo kreipėsi su skundu į Pravieniškių kalėjimo viršininką, tačiau jo skundą pripažino nepagrįstu, o vėliau kreipusis į Lietuvos kalėjimų tarnybą, pareiškėjui atsakyta, kad pažeidimų nebuvo nustatyta. Nuteistasis dėl nurodytų aplinkybių kreipėsi į Seimo kontrolierių įstaigą, kuri pradėjo skundo tyrimą.

Tikrinimai nakties metu – pasikartojantys nuteistųjų skundai

Seimo kontrolieriai ne kartą kėlė problemą dėl nuteistųjų trikdymo miego metu (naktį). Tuometis Kalėjimų departamentas (dabar – Lietuvos kalėjimų tarnyba) ir Teisingumo ministerija buvo pateikę poziciją, kad kratos bei patikrinimai nakties metu daugiau nebus atliekami arba bus atliekami tik išimtiniais atvejais.  O po Seimo kontrolieriaus atlikto skundo tyrimo, siekiant sumažinti nuteistųjų naktinio poilsio trikdymo atvejų skaičių, buvo inicijuotas Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos pakeitimas.

Nagrinėdama skundo aplinkybes Seimo kontrolierė Erika Leonaitė konstatavo, kad, pagal Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos nuostatas (bei iki šiol Seimo kontrolierei žinomą Kalėjimų tarnybos bei Teisingumo ministerijos poziciją), patikrinimai naktį gali būti atliekami tik esant tam tikriems pažeidimams ar siekiant juos užkardyti, t. y. esant būtinumui.

Skundo tyrimo metu vertinant Seimo kontrolierei pateiktą informaciją apie būtinumą tikrinti pareiškėją naktį ilgalaikių pasimatymų metu, iš Lietuvos kalėjimų tarnybos pateiktos informacijos buvo nustatyta, kad būtinumo atlikti patikrinimą nakties metu šiuo atveju nebuvo. Jie buvo atliekami kaip kasdienė rutina, prevenciškai.

Tarptautinių standartų laikymasis padedant nuteistiesiems palaikyti ryšius su šeimos nariais

Pažymėtina, kad krata, patikrinimas ar apžiūra yra prievartos priemonės, kurias atliekant asmenys patiria papildomų suvaržymų ir apribojimų, todėl vienas iš svarbiausių principų, kurių privalo paisyti pareigūnai – proporcingumo principas.

Nagrinėjamo skundo atveju nei Lietuvos kalėjimų tarnyba, nei Pravieniškių kalėjimo pareigūnai Seimo kontrolierei nepateikė duomenų, kad ilgalaikio pasimatymo metu būtų kilęs būtinumas atlikti patikrinimą naktį, kaip tai nustatyta teisės aktuose. Nei prieš atliekant, nei atlikus naktinį patikrinimą jokių pažeidimų, grėsmių ar rengimosi juos atlikti nebuvo nustatyta.

Akivaizdu, kad tokie pareigūnų veiksmai, kai patikrinimas atliekamas nakties metu užeinant į ilgalaikio pasimatymo patalpą nesant būtinumo, ne tik trikdo nuteistųjų ir kartu esančių asmenų poilsį, bet kartu tai nėra proporcinga priemonė saugiai aplinkai kalėjime užtikrinti bei gali lemti teisės į privatumą pažeidimą.

Pažymėtina, kad pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, asmens sulaikymas ar įkalinimas savo prigimtimi yra privataus ir šeimos gyvenimo ribojimas, tačiau toks ribojimas negali paneigti pačios teisės esmės. Dėl šios priežasties laisvės atėmimo bausmę atliekančio asmens teisės į šeimos gerbimą būtinoji dalis yra tai, kad įkalinimo įstaigos administracija padėtų palaikyti veiksmingą bendravimą su artimais šeimos nariais.

Europos kalėjimų taisyklių nuostatose pabrėžiama, kad nuteistiesiems turi būti leidžiama kiek galima dažniau bendrauti bei pasimatyti su giminėmis. Šiam tikslui pasiekti kalėjimo administracija turi pareigą užtikrinti, kad šios teisės būtų gerbiamos iš esmės ribojančiomis kalėjimo sąlygomis. Pripažinta, kad pasimatymai, ypač su šeimos nariais, yra ypač svarbi bendravimo forma, dažnai lemianti ir geresnį nuteistojo resocializacijos procesą.

Vis dar išlikusi ydinga teisės aktų nuostatų interpretavimo ir taikymo praktika

Atkreiptinas dėmesys, kad Seimo kontrolierė, atlikusi tyrimą savo iniciatyva, 2022 m. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriui rekomendavo užtikrinti, kad būtų nutraukta laisvės apribojimo bausmę atliekančių asmenų patikrinimų atlikimo nakties metu praktika, o patikrinimai nakties metu būtų atliekami laikantis proporcingumo principo. Kartu buvo rekomenduota keisti teisinį reglamentavimą, aiškiai nustatant, kad nakties metu kratos ir patikrinimai būtų atliekami tik kraštutiniu atveju.

Po šios rekomendacijos Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Seimo kontrolierę patikino, kad pareigūnams nurodyta užtikrinti, jog nuteistųjų patikrinimai nakties metu, užeinant į gyvenamąsias patalpas, būtų atliekami tik nuteistiesiems pažeidinėjant nustatytą vidaus tvarką, savęs žalojimo ar galimos savižudybės atvejais, taip pat kilus pagrįstiems įtarimams, kad daromas teisės pažeidimas ar nusikalstama veika.

Vis dėlto, kaip matyti iš skundo tyrimo metu nustatytų aplinkybių, kalėjimo pareigūnai nesilaiko Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimams duotų nurodymų, o nagrinėdama pareiškėjo skundus, Lietuvos kalėjimų tarnyba nesivadovauja pirmiau Seimo kontrolierei teikta pozicija dėl kalėjimų pareigūnų atliekamų patikrinimų naktį.

Seimo kontrolierė nuosekliai laikosi nuomonės, kad tokie patikrinimai, kai nakties metu užeinama į gyvenamąsias patalpas (taip pat ir ilgalaikių pasimatymų patalpas) nesant būtinumo, neatitinka žmogaus teisių apsaugos standartų ir neturi būti vykdomi.

Seimo kontrolierės vertinimu, situacija dėl naktinių patikrinimų / kratų / apžiūrų iki šiol nėra pasikeitusi (net ir pasikeitus Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcija reglamentavimui) – vis dar išlikusi ydinga aktualių teisės aktų nuostatų interpretavimo ir taikymo praktika, kai pareigūnai atlieka patikrinimus naktį kaip prevencijos priemonę, nesant tam būtinumo, nesivadovaudami proporcingumo principu.

Atlikusi tyrimą Seimo kontrolierė konstatavo, jog Lietuvos kalėjimų tarnyba ir Pravieniškių kalėjimo pareigūnai savo veiksmais (neveikimu), atlikdami patikrinimus ilgalaikio pasimatymo metu naktį nesant būtinumo, nesilaikė proporcingumo principo ir todėl tinkamai neužtikrino pareiškėjo teisę bendrauti su šeima (sutuoktine).

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Seimo kontrolierė konstatuoja, kad Lietuvos kalėjimų tarnybai nėra galimybės žmogaus teisių apsaugos standartus atitinkančių patikrinimų naktį vykdymą užtikrinti organizacinėmis priemonėmis, todėl rekomenduotina aiškiai ir nedviprasmiškai reglamentuoti patikrinimų / kratų / apžiūrų atlikimą naktį nepažeidžiant proporcingumo principo, kad būtų tinkamai užtikrinama ir gerbiama nuteistojo teisė į privatumą, taip pat ir bendraujant su šeima (sutuoktiniu/-e).

Plačiau su skundu galite susipažinti čia.

Susijusios naujienos