2021 m. liepos 30 d.

Žmogaus ir visuomenės sveikata yra viena svarbiausių visuomenės vertybių

Konstitucijos 54 straipsnio 1 dalyje suformuluotas vienas iš valstybės veiklos tikslų – užtikrinti žmonių teises į sveiką ir švarią aplinką.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje išnagrinėtas pareiškėjų skundas dėl Rietavo savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant triukšmo, sklindančio nuo Rampų parko (riedučių, riedlenčių ir dviračių aikštelė) konstrukcijos valdymo klausimus. Šio tyrimo objektas – kaip Savivaldybė įgyvendina triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinį valdymą, kaip ji užtikrina bendruomenės narių teisę į sveiką aplinką.

Atlikusi tyrimą bei įvertinusi visumą aplinkybių (gautus savivaldybės, valstybės institucijų, Pareiškėjų paaiškinimus, dokumentus), Seimo kontrolierė padarė išvadą, kad Savivaldybės veiksmai,  sprendžiant triukšmo, sklindančio nuo Rampų parko įrenginių, valdymo klausimus, buvo nepakankami. Savivaldybė problemos neišsprendė, realių triukšmo mažinimo priemonių (triukšmo sienutės, želdinių sodinimo, dangos pakeitimo ar kita) įrengimo nesiėmė, apsiribojo: įpareigojimu gimnazijai pakeisti Gimnazijos naudojimosi riedutininkų aikštele taisykles dėl viešosios rimties trikdymo, informuojant bendruomenę apie ANK 488 straipsnyje numatytą atsakomybę; Rietavo policijos komisariato pareigūnų paprašyta kontroliuoti aikštyną nuo 22.00 val., kad nebūtų trikdoma viešoji rimtis. Savivaldybė neatsižvelgė (faktiškai atmetė) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro  Telšių departamento siūlymus dėl triukšmo mažinimo priemonių įrengimo.

Seimo kontrolierės nuomone, yra neteisinga, tenkinant vienos bendruomenės dalies, siekiančios aktyviai leisti laisvalaikį,  interesus, pažeisti kitos bendruomenės dalies, norinčios sveikai, ramiai gyventi, interesus. Vadovaujantis Triukšmo valdymo įstatymo nuostatomis, triukšmas yra nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla, triukšmo šaltinis – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą. Rampų parke esantys įrenginiai (ne vienas) patys savaime garso neskleidžia, triukšmas kyla jais naudojantis (triukšmą sukuria žmonių veikla). Ir, priklausomai nuo to, kiek laiko įrenginiais naudojamasi, tiek laiko sklinda triukšmas. Savivaldybės pareiga, vykdant jai priskirtas funkcijas, atsižvelgus į visų bendruomenės grupių interesus (joks asmuo neturi būti veikiamas tokio lygio triukšmo, dėl kurio kyla pavojus jo gyvybei ir sveikatai), surasti tinkamą sprendimą triukšmui nuo Rampų parko įrenginių mažinti, tinkamai vykdyti triukšmo prevenciją. Sveikatos aplinka saugoma gerinant aplinką, kad ji būtų palanki žmonių sveikatai, mažinant žmogaus veiklos neigiamą poveikį sveikatai, pašalinant aplinkai žmogaus veikla padarytą žalą.

Tyrimu nustatyta, kad triukšmo kontrolė, matavimai ir jų vertinimas gali būti atliekami tiktai dėl ūkinės komercinės ir / ar pramoninės veiklos (transporto priemonių, pramonės įmonių įrenginių ir pan.) ir netaikoma žmonių bei gyvūnų keliamo triukšmo, buitinių įrenginių (prietaisų) keliamo triukšmo vertinimo atvejais. Siekiant skatinti vaikų aktyvų laisvalaikį, riedlenčių, paspirtukų, dviračių, riedutininkų rampos tapo labai populiarios, jos įrengiamos gyvenamosiose teritorijose (šalia vienbučių, daugiabučių namų). Todėl, siekiant išvengti tokių situacijų, kaip išnagrinėtas atvejis, tikslinga tikslinti higienos normą, numatant, kad triukšmo kontrolė, matavimai ir jų vertinimas atliekamas ir dėl tokių įrenginių keliamo triukšmo (nors tai nėra ūkinė / komercinė veikla). Seimo kontrolierė pažymėjo, kad nėra aišku, ar tokių rampų įrengimui gyvenamosiose teritorijose yra nustatyti reikalavimai, kokiu atstumu nuo gyvenamųjų namų jos gali būti įrengtos; jeigu tokios Rampos gali būti įrengiamos gyvenamosiose teritorijose, tai ar (ir) nustatyti  reikalavimai triukšmo mažinimo priemonėms,  nėra nustatytas poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimas.

Seimo kontrolierės nuomone, įgyvendinant triukšmo prevenciją, triukšmo valdymo principus (žmogaus apsaugos nuo triukšmo, žmogaus gyvenimo kokybės užtikrinimo) valstybės ir savivaldybės institucijos privalo spręsti teisinio reglamentavimo (Triukšmo valdymo įstatymo, įstatymo įgyvendinamųjų aktų, higienos normų bei kitų) tobulinimo klausimus.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos