2021 m. balandžio 1 d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija pareiškėjo kreipimąsi privalės nagrinėti pakartotinai

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Milda Vainiutė išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų netinkamų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant pareiškėjo kreipimąsi, susijusį su rinkliava už automobilių stovėjimą Vilniaus miesto centre gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims.

Seimo kontrolierė konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai buvę nepakankami ir tokiu būdu pažeista pareiškėjo teisė į gerą viešąjį administravimą, todėl pareiškėjo skundą pripažino pagrįstu.

Tyrimo metu nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija:
– nepateikė pareiškėjui aiškių ir konkrečių atsakymų į jo kreipimesi suformuluotus prašymus;
– nenagrinėjo pateiktų prašymų iš esmės;
– nepriėmė dėl jų administracinių sprendimų;
– nepaaiškino atsisakymo tai padaryti priežasčių.

Be to, Seimo kontrolierė pabrėžė, kad savivaldybės administracija neįgyvendino Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatų ir neteikė savivaldybės tarybai pasiūlymų apsvarstyti pareiškėjo kreipimesi nurodytų probleminių aspektų, susijusius su vietine rinkliava už automobilių stovėjimą Vilniaus miesto centre gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims ir šių asmenų galimu diskriminavimu, nenurodė priežasčių, kodėl nagrinėjamu atveju tai daryti netikslinga.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija tyrimo metu Seimo kontrolierei nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių, jog darbo tvarka būtų inicijavusi pasitarimą pareiškėjo kreipimesi išdėstytiems probleminiais aspektams ar alternatyviems sprendimams svarstyti.

Tokį  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos neveikimą Seimo kontrolierė įvertino kritiškai Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtintų nuostatų prasme, taip pat įstatymo viršenybės, išsamumo, reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę, atsakingo valdymo, gero administravimo principų atžvilgiu. Seimo kontrolierė rekomendavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pakartotinai išnagrinėti pareiškėjo kreipimąsi, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pateiktti pareiškėjui išsamų bei motyvuotą atsakymą pagal jo kreipimosi turinį, atsakant į visus pareiškėjo nurodytus klausimus / prašymus arba motyvuotai nurodant atsisakymo tai padaryti priežastis (teisinį ir faktinį pagrindą), kartu paaiškinant, kaip bus (gali būti) sprendžiamos parkavimo vietų, rinkliavos dydžių, lengvatų (ne)teikimo problemos.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos