2021 m. kovo 1 d.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė ─ asmens problema negali likti be institucijos pasiūlyto sprendimo būdo

Į Seimo kontrolierę Mildą Vainiutę kreipėsi pareiškėjas, skųsdamasis dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) tarnautojų galimai biurokratiškų veiksmų (neveikimo), kai, pareiškėjo teigimu, nėra sprendžiamas jam aktualus klausimas dėl nuovažos / įvažos į sodininkų bendrijai priklausantį žemės sklypą įrengimo bei su tuo sietinos pareiškėjo galimybės tinkamai tvarkyti buitines nuotekas užtikrinimo.

Pareiškėjas skundėsi, jog vykstant gatvės, kurioje yra ir pareiškėjui priklausanti namų valda, remontui (asfaltavimo darbams), jis ne kartą kreipėsi į Savivaldybės administraciją, informuodamas dėl, pareiškėjo įsitikinimu, nepagrįstai nesuprojektuotos ir neįrengtos nuovažos / įvažos į greta jo namų valdos esantį sodininkų bendrijai priklausantį žemės sklypą. Pareiškėjo teigimu, nuovažos / įvažos į minėtąjį žemės sklypą neįrengimas sąlygojo techninės kliūties atsiradimą, ko pasekoje pareiškėjui buvo apribota galimybė privažiuoti bei išvežti buitines nuotekas iš jam priklausančiame žemės sklype esančių buitinių nuotekų talpyklų.

Pareiškėjas Seimo kontrolierei nurodė, kad Savivaldybės administracija atsisakė įrengti nuovažą / įvažą į sodininkų bendrijai priklausantį žemės sklypą (nurodė dėl šio klausimo kreiptis į sodininkų bendrijos valdymo organus), neatliko faktinių aplinkybių patikrinimo vietoje (nors pareiškėjas to prašė), neįvertino Savivaldybės administracijos tarnautojų, nagrinėjusių pareiškėjo kreipimusis, veiksmų bei nepasiūlė pareiškėjui jokio nuotekų išvežimo problemos sprendimo būdo.

Pareiškėjas savo kreipimuose siekė Savivaldybės administracijai įrodyti, kad įvaža / nuovaža į sodininkų bendrijai priklausantį žemės sklypą yra realiai egzistuojanti, visuotinai naudojama ir dėl to turėjo būti įrengta atliekant gatvės asfaltavimo darbus.

Išanalizavusi tyrimo metu surinktą medžiagą, Seimo kontrolierė padarė išvadą, kad Savivaldybės administracijos pozicija, atsisakant įrengti įvažą / nuovažą į žemės sklypą, laikytina pagrįsta, nors ir buvo nepakankamai argumentuota.

Pirmiausia Seimo kontrolierė pažymėjo, kad pareiškėjo siekio įrengti įvažą / nuovažą į žemės sklypą pagrįstumo vertinimas buvo (yra) tiesiogiai susijęs su ta aplinkybe, jog ginčo žemės sklypas nuosavybės teise priklauso ne pareiškėjui, o sodininkų bendrijai.

Kadangi nuosavybės teisių įgyvendinimas yra susijęs tik su nuosavybės teisių turėtojo išreikšta valia tą daiktą valdyti, naudoti ar disponuoti, Savivaldybės administracija negalėjo imtis žemės sklypo savininko išreikštam norui priešingų veiksmų, antraip Savivaldybės administracijos veiksmai sodininkų bendrijai priklausančiame žemės sklype įrengiant įvažą / nuovažą būtų laikomi veika prieš nekilnojamojo daikto savininko valią.

Tačiau Seimo kontrolierė pastebėjo, jog Savivaldybės administracija nė karto pareiškėjui neakcentavo esant kilusį civilinį ginčą, kurio Savivaldybės administracija nėra įgaliota spręsti, ir nepasiūlė susidariusią situaciją dėl įvažos / nuovažos įrengimo spręsti, nustatant kelio servitutą.

Seimo kontrolierė taip pat konstatavo, kad Savivaldybės administracija, nagrinėdama pareiškėjo teiktus kreipimusis, iš esmės analizavo ir vertino tik pareiškėjo reikalavimo dėl įvažos / nuovažos į sodininkų bendrijai priklausantį žemės sklypą įrengimo pagrįstumą.

Tačiau, Seimo kontrolierės įsitikinimu, negalima paneigti to fakto, jog pareiškėjo nurodoma nuotekų iš pareiškėjui priklausančio žemės sklypo išvežimo problema yra aktuali, neatidėliotinai spręstina ir todėl būtina tinkamai išanalizuoti susidariusią situaciją bei rasti jos sprendimo būdą (-us).

Pareiškėjas, kol kas realiai neturintis galimybės prisijungti prie įrengtų kvartalinių tinklų, pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas, kaip ir visi individualiai nuotekas tvarkantys asmenys, turi pareigą užtikrinti individualiųjų nuotekų valymo įrenginių priežiūrą (eksploataciją) ir atiduoti nuotekas ir (arba) nuotekų valymo metu susidarančias atliekas (dumblą) geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nurodytam nuotekas transportuojančiam asmeniui arba individualiųjų nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginių priežiūrą vykdančiam asmeniui.

Seimo kontrolierės įsitikinimu, šių įstatyme numatytų pareigų ─ tinkamai tvarkyti nuotekas ─ įgyvendinimas yra įmanomas tik Savivaldybės administracijai Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo suteiktos kompetencijos ribose imantis veiksmų ieškant pareiškėjo problemos tinkamo sprendimo.

Seimo kontrolierė akcentavo, kad Savivaldybės administracijos veiksmai, nagrinėjant pareiškėjo nurodytą problemą dėl atsiradusios kliūties buitinių nuotekų išvežimui, buvę netinkami: neatsižvelgusi į pareiškėjo nurodytas faktines aplinkybes dėl apribotų galimybių išvežti buitines nuotekas, Savivaldybės administracija tik pateikė savo nuomonę, kuri buvo pagrįsta vienasmeniu Savivaldybės administracijos tarnautojo faktinių aplinkybių vietoje patikrinimu.

Seimo kontrolierė pabrėžė, kad tik tais atvejais, kai faktinių aplinkybių patikrinimas vietoje atliekamas dalyvaujant ir suinteresuotam asmeniui, o patikrinimo protokole yra fiksuojamos suinteresuoto asmens nurodytos pastabos, galima būtų pripažinti, kad buvo atliktas išsamus patikrinimas, o jo metu konstatuotos faktinės aplinkybės buvo nustatytos objektyviai, yra teisingos ir atitinkančios realią padėtį.

Seimo kontrolierės vertinimu, pareiškėjui aktualaus klausimo nagrinėjimo metu nebuvo laikomasi Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintų objektyvumo ir išsamumo principų.

Seimo kontrolierės nuomone, yra tikslinga kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, prašant pateikti institucijos išvadą dėl galimybių administraciniu aktu žemės sklypui, kuris yra sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo teritorija, kaip tarnaujančiam daiktui, nustatyti kelio servitutą.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė rekomendavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai iš naujo išnagrinėti pareiškėjo skundą pareiškėjui atsiradusios buitinių nuotekų išvežimo problemos aspektu.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos