2021 m. sausio 13 d.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas pažeidė bendrovės teisę į tinkamą viešąjį administravimą, teisėtumo ir atsakingo valdymo principus

Seimo kontrolierius atliko bendrovės skundo tyrimą dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – VTPSI) Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau vadinama – Departamentas) pareigūnų veiksmų, gavus prašymą, susijusį su savavališkomis pripažintų statybų padarinių pašalinimo fiksavimu.

VTPSI Departamentui 2016 metais konstatavus savavališkos statybos faktą, bendrovė privalomuoju nurodymu buvo įpareigota nugriauti statinį.

2020 m. liepos 8 d. bendrovė raštu kreipėsi į VTPSI Departamentą, pranešdama apie pašalintus savavališka pripažintos statybos padarinius ir pateikdama 2020 m. vasario 13 d. išduotą statybos leidimą bei prašydama pažymėti sistemoje apie įvykdytą reikalavimą pašalinti savavališka pripažintos statybos padarinius.

Statybos įstatyme numatyta galimybė pašalinti savavališkos statybos padarinius Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminu asmeniui gavus statybą leidžiantį dokumentą ir raštu informavus apie tai VTPSI, ši institucija patikrina statybą leidžiančio dokumento teisėtumą. Nustačius, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, patikrinama savavališkai pastatyto statinio atitiktis statinio projekto, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniams. Statiniui atitinkant esminius statinio projekto sprendinius, privalomajame nurodyme pažymima, kad jis įvykdytas.

VTPSI Departamente pradėjus tikrinti 2020 m. vasario 12 d. statybos leidimo išdavimo teisėtumą, buvo nustatyti galimi teisės aktų reikalavimų pažeidimai projekte.

Tik gavęs bendrovės 2020 m. rugsėjo 17 d. skundą dėl negauto atsakymo į 2020 m. liepos 8 d. kreipimąsi, VTPSI Departamentas kreipėsi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, įvardindamas kreipimąsi tarnybinės pagalbos poreikiu. Paaiškėjo, kad VTPSI Departamento nurodytas trūkumas dėl neišlaikomo reglamentuojamo atstumo nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki pastatų langų buvo pašalintas jau 2019 metais, o kitos pastabos nebuvo susijusios su atstumo nuo automobilių stovėjimo aikštelių iki projektuojamo ir esamo pastato langų išlaikymu.

Atsakymas į bendrovės 2020 m. liepos 8 d. kreipimąsi pateiktas praėjus daugiau kaip trims mėnesiams nuo kreipimosi į VTPSI Departamentą. VTPSI Departamentas, nustatęs, kad statinys atitinka esminius statinio sprendinius, 2020 m. spalio 14 d. Privalomojo nurodymo pašalinti statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akte konstatavo, kad 2016 m. gruodžio 19 d. privalomasis nurodymas įvykdytas. VTPSI Departamentas 2020 m. spalio 14 d. raštu informavo bendrovę apie atliktas procedūras, surašytus aktus ir pateikė Privalomojo nurodymo pašalinti statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto nuorašą.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad spręsdamas klausimus, susijusius su savavališka pripažintos statybos padarinių pašalinimo tikrinimu, statybos įteisinimu, VTPSI Departamentas, pažeidė bendrovės teisę į tinkamą viešąjį administravimą, teisėtumo ir atsakingo valdymo principus.

Seimo kontrolierius pateikė rekomendaciją Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkui užtikrinti, kad VTPSI Departamente gavus asmenų prašymus, skundus, būtų laikomasi Viešojo administravimo įstatymo bei Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių reikalavimų, laiku teikiant asmenims informaciją apie atliekamus tyrimo veiksmus.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos