2021 m. spalio 14 d.

Valstybės institucijų pareiga užtikrinti tik saugių gyventojų sveikatai produktų patekimą į rinką

Konstitucijos 53 straipsnyje nurodyta – valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Pagal Sveikatos sistemos įstatymą gyventojai turi teisę gauti sveikatai saugias vartojimui skirtas žaliavas, gaminius, prekes. Užtikrinant šią gyventojų teisę bei reglamentuojant vartojimui skirtų gaminių, prekių tiekimą rinkai turi būti laikomasi esminių Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų principų, taip pat ir  iš teisinės valstybės principo kylančio reikalavimo teisiniam aiškumui: teisinis reguliavimas privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai, jose negali būti dviprasmybių.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas atliko tyrimą savo iniciatyva, atsižvelgdamas į gautus prašymus (skundus) išaiškinti, ar prekybos centruose, vaistinėse parduodamos arbatos, kuriose yra kanapių lapų ir žiedynų, yra maisto produktas, vaistas, kanapių produktas ar gaminys su psichotropinėmis medžiagomis.

Tyrimu Seimo kontrolierius siekė nustatyti, ar valstybės institucijos, vykdančios vidaus rinkai skirtų produktų, kuriuose yra kanapių (pvz.: arbatos, kuriose yra kanapių lapų ir žiedynų (Arbatos)), atitikties saugos, kokybės, ženklinimo kitiems privalomiesiems reikalavimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių (PKĮ) ir Maisto įstatymuose (MĮ), kontrolę, tinkamai atliko savo funkcijas.

Dėl skirtingo teisės aktų (PKĮ, MĮ), reglamentuojančių pluoštinių kanapių produktų, gaminių tiekimo rinkai priežiūrą ir kontrolę, nuostatų aiškinimo, nebuvo aišku, kuri iš šių valstybės institucijų – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) – turi vykdyti prekybos centruose parduodamų iš pluoštinių kanapių produktų pagamintų gaminių (nagrinėjamu atveju – Arbatų) priežiūrą ir kontrolę, teikti išvadas, ar šie gaminiai yra saugūs, nekenkia gyventojų sveikatai.

Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, konstatavo, kad nagrinėjamu laikotarpiu buvo netinkamai vykdoma Arbatų, tiekiamų ir parduodamų prekybos tinkluose, kaip maisto produkto, saugumo kontrolė, valstybės institucijos (VMVT, Departamentas) biurokratiškai atsirašinėjo, tarpusavyje aiškinosi funkcijas, kompetenciją, teisės aktų nuostatas, bet problemos nesprendė, piliečiams teikė klaidingą informaciją dėl Arbatų saugumo priežiūros ir kontrolės, valstybės institucijų kompetencijos.

Išvadose Seimo kontrolierius pažymėjo, kad nepateikta informacija, jog arbatas gaminantys ūkio subjektai (įtraukti į Maisto tvarkymo subjektų sąrašą) būtų turėję  licenciją gaminti vaistinius preparatus, taigi, darytina išvada, kad ūkio subjektai gamino arbatas kaip maisto produktą. Kaip žinia, maisto produktų saugos kontrolė ir priežiūra priskirta VMVT. 2019 metais vykusiame tarpinstituciniame posėdyje buvo priimtas protokolinis sprendimas, kad maisto produktų, kurių sudėtyje yra pluoštinių kanapių ar jų sudedamųjų dalių, klausimais konsultuoja VMVT, tačiau teisinis reguliavimas nebuvo patikslintas.

Seimo kontrolierius pažymėjo ir tai, kad kilus klausimų dėl THC (tai tetrahidrokanabinolis – natūrali psichiką veikianti medžiaga, išskiriama iš įvairių rūšių kanapių) nustatymo arbatose, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, VMVT motyvuotai galėjo prašyti kito viešojo administravimo subjekto (Valstybinės augalininkystės tarnybos, NTAKD) pateikti dokumentus, informaciją ar nuomonę pagal kompetenciją, kurių reikia administraciniam sprendimui priimti, arba tarnybinės pagalbos, taip pat kreiptis į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratoriją.

Pažymėtina, kad Seimo kontrolieriaus tyrimo metu problemą dėl teisės aktų netobulumo, neaiškios valstybės institucijų, sprendžiant pluoštinių kanapių produktų ir jų gaminių patekimo į rinką, jų saugumo gyventojų sveikatai klausimus, kompetencijos imta spręsti: buvo priimti PKĮ pakeitimai, Vyriausybė įpareigota priimti poįstatyminius (įgyvendinamuosius) teisės aktus. Seimo kontrolierius kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ministrę Pirmininkę siūlydamas, siekiant ateityje išvengti šiuo tyrimu nustatytų konfliktinių situacijų (kai valstybės institucijos, vietoje problemos sprendimo, aiškinasi tarpusavyje funkcijas ir kompetenciją, skirtingai interpretuoja teisės aktų nuostatas), imtis priemonių priimti tinkamus (aiškius, suprantamus) teisės aktus, reglamentuojančius valstybės institucijų, turinčių vykdyti pluoštinių kanapių produktų, pluoštinių kanapių gaminių (pvz., arbatų) gamybos, jų tiekimo rinkai ir THC kiekio juose bei pluoštinių kanapių tarpiniuose produktuose priežiūrą ir kontrolę, funkcijas bei kompetenciją.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos